BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางหวั่น คุณศิริ
2 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.วรรณกร พัลวัล
3 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุดารัตน์ ฉ่ำโสฬส
4 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุภาวิณี ฉ่ำโสฬส
5 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.น้อยนา กองสกูล
6 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางพาน โสมศรีแก้ว
7 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางพิกุลทอง พิศวงศ์
8 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางยอง มาประโคน
9 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายเสน่ห์ เหลาหวายนอก
10 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางปราณี เชื้อนางรอง
11 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางจันทร์ กว่างสนิท
12 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสุภา พัลวัล
13 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางรัตนา หมายกล้า
14 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเสมอ ช่วยรัมย์
15 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เตือนใจ ปะรัมย์
16 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางพัชรี สุตะพันธ์
17 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางศิริพร โสมศรีแก้ว
18 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางยวนจิตร ชื่นพงศา
19 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเมือง โสมศรีแก้ว
20 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จันที พวงประยงค์
21 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเลี้ยง โสมศรีแก้ว
22 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางอัญชลี บุญจริง
23 1 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาม.2 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายสมบัติ ศศิวัฒนกุล
24 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายบำเพ็ญ ภูมิประโคน
25 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.แฉล้ม ชาญประโคน
26 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เปีย วงศ์ประสิทธิ์
27 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายไม เมอะประโคน
28 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางเทียบ จะนันท์
29 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายบัญชา เย็นประโคน
30 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายศักดิ์ชาย ชันประโคน
31 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อ้อมข้าว ราชประโคน
32 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปวีนา พูลกำลัง
33 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางนภา ทาประโคน
34 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางนิตยา จึงตระกูล
35 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางอนงค์ มีมา
36 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ชาญ ชนะชัย
37 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมบัติ เหมือนประโคน
38 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางวันดี สลาประโคน
39 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เสมือน จาระรักษ์
40 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางเอี้ยง สวายประโคน
41 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางประไพ วาลีประโคน
42 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางแหวน นพตลุง
43 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายลาง ชัยปลัด
44 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดจำปา ม. 2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายจำเริญ นพตลุง
45 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.บัวสอน คำรัมย์
46 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางอมร พลแสน
47 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ฉัตรศนีย์ โยธิน
48 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ฉลวย คำรัมย์
49 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมบูรณ์ เก้ารัมย์
50 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางสุดใจ แสวงผล
51 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.บัวแก้ว แสวงผล
52 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางพุทธา แช่มรัมย์
53 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.นารี ถนอมเชื้อ
54 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ยุภาวดี เจริญชัย
55 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุมิตรา ขิงรัมย์
56 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมจิตร บุญดาราช
57 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.พรทิพา ขิงรัมย์
58 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ลิ แสวงผล
59 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.กนกอร เจริญชัย
60 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางปราณี คุณโคกสูง
61 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางเลียน กายแก้ว
62 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อุทธ์สานีย์ บุญธรรม
63 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางปราณี โยธิน
64 11 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. 18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางทองดี มะไลไธสง
65 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิมลวัล สารไธสง
66 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางพุธ ชนะหาญ
67 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายสนาม คำพิมูล
68 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.พฤกษา ชุบไธสง
69 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางรัชนีกร แจ่มศิลา
70 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายสมบุญ กิจไธสง
71 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางบัวลำ พาหลง
72 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางเกษม มาตทะวงศ์
73 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายบัญดิษ วารี
74 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อรุโณทัย นัดไธสง
75 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.เพ็ญศรี แซ่เฮีย
76 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายวินัย แก่นไธสง
77 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายบัวหลั่น สิริสมุทร
78 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางเกษร ไชยสุวรรณ
79 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายสมาน ดวดไธสง
80 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางฉวีวรรณ แสงจันทร์
81 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.พร้อมเพรียง บุญสุทธิ์
82 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุกัลยา สว่างศรี
83 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายสม ประวิชัย
84 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายพิชัย พันธุ์พงศ์
85 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางมิตร ทึกงาม
86 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางบุญทัน แสนอินทะ
87 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางหลง เทพปทุมวิไลพร
88 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางวารุณี นันไธสง
89 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางปราจีน ตันติวิริยารักษ์
90 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.พวงลัดดา กอนไธสง
91 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายธวัชชัย อุตราศรี
92 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อรณิชา ทองทวี
93 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.คำพัน มูลไธสง
94 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.กนิษฐา สาระสิทธิ์
95 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายแสวง ใจกล้า
96 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายประจวบ เจิมแหล่
97 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.มโนรมณ์ หล่มตาล
98 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.มณีรัตน์ เผ่าเชาวะลิตร
99 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายบุญเที่ยง ปุรายสิทธิ์
100 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายปรีชา จันทร์เพ็งเพ็ญ
101 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายรุ่งเรือง สวยไธสง
102 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายประดิษฐ์ แดงสอด
103 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.นิรันดร ดารุนิกร
104 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนหนองสรวง ม. 2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ดวงฤทัย ถาวรหมื่น
105 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.พิมพ์ชนก ดอนไธสง
106 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ธนิดา เสียดไธสง
107 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายบุญหนา ตามไธสง
108 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ศันสนีย์ หนูไธสง
109 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายเทพประสิทธิ์ รักแฝงกลาง
110 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายทองม้วน หลานวงศ์
111 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อมรรัตน์ นุ่มไธสง
112 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายวุฒิพงษ์ มงคลศรี
113 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายอำนวย บุญที
114 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางสุนัน บวชไธสง
115 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางนี นครกลาง
116 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายพรประเสริฐ นาชาสิงห์
117 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางประกายแก้ว นาชาสิงห์
118 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.เรณู โค้งอาภาส
119 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางเสาวลักษณ์ พิลาแดง
120 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อุไร บุญที
121 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมหวัง เทพเดช
122 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายนพชัย นวลไธสง
123 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.พัชรี ศรีโคกกรวด
124 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านโนนสะอาด ม. 2 ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายลิขิต พวงศรี
125 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางสวน แก้วรังษี
126 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ลำไพ จันทร์รักษา
127 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายวัชระ เดชไธสง
128 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สายพิน มณทศก
129 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายวัชชิระ ถาวรสันต์
130 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.วันวิสาข์ ตาลไธสง
131 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายเตวิชชัย ใหญ่สมพงษ์
132 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปนัดดา แรกไธสง
133 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางคำสังข์ สุนไธสง
134 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางบุญรวม เอกสันติ
135 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.หนูกาย สาวะโชติ
136 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.เกษร ต้ายไธสง
137 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางเก้า รักษาอินทร์
138 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.บันทม สร้างไธสง
139 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางทองม้วน พรมไธสง
140 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางสมจีน ต้ายไธสง
141 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมพร โคตศรีภูมิ
142 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ธิราพรรณ คำพิมูล
143 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายณัฐวุฒิ อ่องจุ้ย
144 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านอีเม้ง ม.7 ต.แดงใหม่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายนรินทร์ มากพูน
145 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุจิตรา บุตรไธสง
146 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายปรีชา จอดนอก
147 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.พรพิมล เทียบแสน
148 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายกฤษฎา หาญชนะ
149 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางสุมาลี ศรีเดชะ
150 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.น้ำอ้อย พุกประจบ
151 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายกฤษณะ หาญชนะ
152 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.เครือมาศ สำเริงไธสง
153 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายประจักษ์ ศักดานุกูล
154 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.นลินี คำพิมูล
155 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายณรงค์ ทองนอก
156 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุวรรณี ชัยศรีดา
157 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายพัชรพล พงษ์เพชร
158 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.หนูเลี่ยว วิถี
159 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางสาธกา กกไธสง
160 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุรดี แก้วหาญ
161 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายสุมิตร เพชรภูวงศ์
162 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ลัดดา อรทัย
163 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิไล เทนไธสง
164 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.อุราวรรณ ชัยศรีดา
165 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางกุหลาบ อาบไธสง
166 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางบุญมี หมื่นสีพรม
167 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางยุภาภรณ์ วิกุล
168 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางสุดา ตามไธสง
169 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางจิณห์วรา ทาไธสง
170 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ทองเทียบ หมื่นไว
171 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายรุ่งเรือง บรรยงค์
172 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายวัน เจริญยิ่ง
173 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายวรเชฏฐ เวชไธสง
174 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางมณี สิ่วไธสง
175 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางปิ่น จันทร์ลือชา
176 16 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดสระปทุม ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายวินัย ทองนอก
177 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายสุชัย วังคะพันธ์
178 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายนิรัญ สายทอง
179 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางประนอม ทนเหมาะ
180 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ช่อทิพย์ ทนเหมาะ
181 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายธวัชชัย ฉลาดเจน
182 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายเสงี่ยม หนุนโชค
183 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายปาราเมศ การกระสัง
184 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายสี ดวงจุด
185 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางติว มีงามดี
186 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายประสิทธิ์ มะลิซ้อน
187 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายคำรณธ์ โพธิ์งาม
188 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุวรรณา ฉลาดเจน
189 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางสำรวม โพธิ์งาม
190 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายสุรเดช เนตรประโคน
191 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางศศิยา โสเพียร
192 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สิริวิมล ขยันดี
193 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สำอาง การกระสัง
194 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางประมวล จิตตา
195 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายพาด ยิ่งชูชื่น
196 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางบุญพร้อม เนือนประโคน
197 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางสำนาง ทองจ้าว
198 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อัจจิมา หาญประโคน
199 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางนริน สุทธิมูล
200 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางกัลยา ผิวจันทร์สด
201 17 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางสำราญ สุดงาม
202 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ประทุมทอง ทบพวก
203 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางคูณ เรืองรัมย์
204 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปริยาภัทร ล้อมนาค
205 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุพัตรา จันทะไพร
206 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายวิโรจน์ วิชัยวงค์
207 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ย้วย โกยชัย
208 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปิยะนุช ทองโยง
209 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางสำลอม โฉมรัมย์
210 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางพิมพร สุขแก้ว
211 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สาวิตรี ทวยสม
212 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.โสภิตา เปียกระโทก
213 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นิโลบล เปียกระโทก
214 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.รุ่งทิพย์ ศรีแก้ว
215 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อังคณา ผลร้าย
216 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.รัชนู ยงยิ่งพูน
217 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางสิรินดา ศรีวิเศษ
218 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.กวิสรา คงชูศรี
219 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางอำนวย พันธ์คำ
220 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นารี มาชอบ
221 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายประเสริฐ ศรีแก้ว
222 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางหอม บุญสม
223 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อรัญญา บุญมาก
224 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายรังสันต์ ศรีวิเศษ
225 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางกมลวรรณ แสนวันดี
226 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายสิงหาสน์ รัตนารักษ์
227 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมโภชน์ คงยอด
228 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.แสงดาว คำสอน
229 18 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางวิภาพร สอนรัมย์
230 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสมอาง ทะเลิงรัมย์
231 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางคิว พรมทอง
232 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางบอน สุขยา
233 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.พรรณิภา อินทยุง
234 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายดิน มะโนบาล
235 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สัณห์ฤทัย เดียนประโคน
236 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายอนุพงษ์ ศรีกิมแก้ว
237 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางแจ่ม จำปาจีน
238 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสุภาพ ยอดนางรอง
239 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายสังเวียน นิสังข์รัมย์
240 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายบัญญัติ บุญมามอญ
241 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จุรีพร ดัชถุยาวัตร
242 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางอรุณ ฉิมมาลี
243 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายโพธิ พาจุจันทะโร
244 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นงลักษณ์ เชียงโส
245 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางพนม แก้วศร
246 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสงัด ตรีกูล
247 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเงา เพราะแก้ว
248 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางยน สมสาย
249 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางรัตน์ นิสังข์รัมย์
250 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางรอย คลายทุกข์
251 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเปลื้อง จานิกร
252 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมหวัง วงศ์สุวรรณ์
253 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสรีย์ สุขล้อม
254 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางชลอม แก้วปริมประ
255 19 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกไม้แดง ม.1 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายเอี่ยม เอี่ยมรัมย์
256 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสมัย อาบรัมย์
257 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.หนูไกร สุเสนา
258 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางตุ๊กติ๊ก วิงประโคน
259 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางบุญชู ธรานิล
260 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสำรวย จะยันรัมย์
261 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายวิรัตน์ รัตนจักรคำ
262 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางภาย เส็งไทยแท้
263 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.พร ตุ่มผะกา
264 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเสงี่ยม เลิศล้ำ
265 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสมพงษ์ ชินสำโรง
266 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางบุญยืน อนาตรเนตร
267 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางทองม้วย เรืองสระ
268 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จองลักษณ์ ศรีจันทร์
269 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางนารี โกยชัย
270 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เจียม สุนาหว้า
271 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางอวยพร สะคอน
272 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสมควร ชื่นพงษา
273 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางวง สถานเถื่อน
274 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.พัชรี คงพลปาน
275 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุภาพร ชื่นพงษา
276 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางวรรณภา นาราช
277 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายเกรียงไกร เสาะรัมย์
278 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายบาง พรมอ่อน
279 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางเสิม อินทร์หมื่นไวย
280 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.อุ่น พิมพ์อักษร
281 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายธีระ พิทักษา
282 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายสยามณรงค์ แขกรัมย์
283 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางศันศนีย์ กรองมะเริง
284 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางสัมพันธ์ อาจสม
285 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางหนูเล็ก จันทร์เมฆา
286 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมพร ปิดรัมย์
287 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางอัมพร สานคล่อง
288 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางศรินทร์ณา กาบัตรทอง
289 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางสุนทร มณีเติม
290 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.มะลิ เปล่งสันเทียะ
291 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายเอ้ง เซิบรัมย์
292 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางทองม้วน เอการัมย์
293 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางสงวน สงครามรอด
294 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายประกาย สุดตาซ้าย
295 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางประคอง โรมกลาง
296 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ดวงใจ ดวงจันทร์
297 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายสมหมาย อินทร์ณรงค์
298 20 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 6 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางสุวรรณ์ แมนสืบชาติ
299 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุขมั่น เข็มช่อ
300 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ นายอิทธิพล อำมาตย์ไทย
301 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุนิสา ยอดเพชร
302 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ น.ส.อุลัย กำหัวเรือ
303 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ นายธวัชชัย วงค์ไธสง
304 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ นายสุขสันต์ หาญสุวรรณ์
305 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ณิชาภัทร ทำทวี
306 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ นายอานุภาพ มงคลกูล
307 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปาลิษา เทศวงศ์
308 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ น.ส.อารีย์รัตน์ สุดยอด
309 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปิยวรรณ กุดนอก
310 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ น.ส.วัลย์ลิกา ปลิงกระโทก
311 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ น.ส.วรรณวิสา เงินสยาม
312 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ นายพรชัย เสาโสด
313 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ นายศราวุฒิ ปราณีตรัมย์
314 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ฐิติมา กลองรัมย์
315 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ นายณรงค์เดช เอี่ยมสะอาด
316 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ นางสำลี โสมวงค์
317 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ภัคคิณี มูลวงศ์
318 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ นางสอิ้ง ขำเชย
319 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ น.ส.อุทิศ โกติรัมย์
320 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ นางเกตุมณี สอนจันทร์
321 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกขาม ม. 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ นายณัฏฐวรรธน์ สีเหลือง
322 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายสมบูรณ์ การรัมย์
323 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายวรทัต พันธ์เลียว
324 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางจำเรียง พิศเพ็ง
325 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เฉียบ วรารัมย์
326 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.กัลยาภา บวรรัมย์
327 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิลาวัลย์ หาญประโคน
328 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นงนภัส เกื้อประโคน
329 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางรัตนา สอาดเอี่ยม
330 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางสารีย์ บาลโสง
331 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายเสนาะ เอี่ยมศิริ
332 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุบัญญา จีนโน
333 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นิสา บุระ
334 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ญานี เกื้อประโคน
335 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางลักขณา พระสินเดิม
336 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เยือย ชะมาประโคน
337 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางเขน เอี่ยมศิริ
338 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.กานดามณี อาบรัมย์
339 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.พรพรรณ เอี่ยมศิริ
340 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.รุ่งทิวา ชนะประโคน
341 22 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จิดาภา เพราะดี
342 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางรำไพ โจมรัมย์
343 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ลักษณา มากนาคา
344 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางอุดร ยกดี
345 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางภัควลัญชญ์ ประจักษ์
346 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางพอน แก้วสกุล
347 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางจันทร์ทิพย์ บุญฤกษ์
348 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางวิเชียร อิสระชาติ
349 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายวัฒนา นุ่มนวลศรี
350 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสลิว ไทยลือนาม
351 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายสมใจ ชาบุญมี
352 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางชมยงค์ คำสนวน
353 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางซันไลท์ เณรเกิด
354 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายประสิทธิ์ เชียรัมย์
355 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางโพธิ์ แข็งขัน
356 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมหมาย ศาลางาม
357 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อุไรวรรณ ไทยลือนาม
358 23 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.3 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เสน่ห์ รุ่งพิรุณ
359 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายพราม ตึดสันโดด
360 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายปรีชา มุขประดับ
361 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.กิตติยา เลียวประโคน
362 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางจง แก้วจงกูล
363 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสุนันดา โชคเกิด
364 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายปล้อง แจดนวน
365 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายชัย เรียมมนตรี
366 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.พรวิลัย กองทิพย์
367 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.กัลยาณี ราชโสภา
368 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.กาญจนา พรมบุบผา
369 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ศิริวิภา สายยศ
370 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อำไพ กิจดี
371 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเพ็ญพิชชา อุดมสิน
372 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางลำดวน แจดนวน
373 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางอรวี หลอดแก้ว
374 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุภาภร มีสมาน
375 24 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายคำศรี บุญเลิศ
376 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายปิ ทับทิมไทย
377 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายสมผล พรมมา
378 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายสุพรรณ์ สมสาย
379 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางน้อย ซาเหลา
380 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เฉิน ฉ่ำโสฬส
381 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายอุ้ง เสาใสศรี
382 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางริยน จันทร์อยู่จริง
383 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเผือด คงคำวร
384 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ชนม์นิภา สมุหเสนีโต
385 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายอำลา พิมโยธา
386 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เรไร ศรประสิทธิ์
387 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางแต่ง ซางประโคน
388 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายสมใจ นันทสุนี
389 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายสมบูรณ์ สระประโคน
390 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางดัดพัน เปียกสอน
391 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางใบ พิมโยธา
392 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายสุข บุญมามอญ
393 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายหนูแดง เทียมจันทร์
394 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางป่น เสาใสศรี
395 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายสา เกตหอม
396 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายจันทร์ สุขกำเนิด
397 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ดาวเรือง นันสุนี
398 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นกน้อย กระรัมย์
399 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายทองพัด อบมาลี
400 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางผ่อง กุยลอยทาม
401 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมหมาย คนขยัน
402 25 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายเทือม แจ่มรัมย์
403 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายประกิจ สมประโคน
404 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ดรุณาณัติ ฉายแก้ว
405 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายอธิวัฒน์ สืบดี
406 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อวยพร ศรีบุรินทร์
407 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายยุทธเกียรติ หนูเงิน
408 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางราตรี อาสาภักดิ์
409 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายสุราช สมัครคดี
410 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จิราพร ถั่วประโคน
411 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายวิโรจน์ งามเลิศ
412 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เพ็ญ ปานะโปย
413 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางอำนวย ลอยประโคน
414 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายประเสริฐ เรืองศักดิ์
415 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายสุข ลอยประโคน
416 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สาริศา ยินประโคน
417 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.พรรณิดา สายเสมา
418 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ศิริลักษณ์ กะประโคน
419 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.พักตร์พิมล โพธิ์แก้ว
420 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายยุทธนา นานประโคน
421 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายณรงค์ ศรียา
422 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางแก้ว ภาสดา
423 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายนิจ ฉวีทอง
424 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางพิมพ์ใจ ศรีภา
425 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายปุณยวัจน์ ประทุมไชย
426 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายเสริญ ตึกประโคน
427 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางเกือบ เรืองศักดิ์
428 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายเลิม มมประโคน
429 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.วรีรัตน์ คงประโคน
430 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางวันทอง บัวทิพย์
431 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ดวงเนตร แสวงศักดิ์
432 26 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน ม. 6 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.พิมพ์โสภา บัวทิพย์
433 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายชัยยอด พริ้งเพราะ
434 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางวัชรากรณ์ โพธิ์แก้ว
435 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายประสพ สดาแก้ว
436 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายเลิศ เกรัมย์
437 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ลัดดา สองประโคน
438 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ภัทรธิดา พวงประโคน
439 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.กันตา เมืองธรรม
440 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.พจนีย์ สุทธิ
441 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.มณฑิตา พอกประโคน
442 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.รังสิยา พริ้งเพราะ
443 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ธิดารัตน์ สุทธิ
444 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อินทิรา พริ้งเพราะ
445 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จิราพร พริ้งเพราะ
446 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายเข็มเพชร สัตตารัมย์
447 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.บุษบา คุณมี
448 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายชาตรี กุลวิเศษ
449 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ทิพยางค์ ขันทอง
450 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางริน กุลวิเศษ
451 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางยวง วาลารัมย์
452 27 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 1 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางราณี สองประโคน
453 28 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดสหมิตรนฤมาน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายอภิสิทธิ์ บุตรเอก
454 28 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดสหมิตรนฤมาน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายอัมรินทร์ บุตรเอก
455 28 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดสหมิตรนฤมาน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายฉัตริน สุรรัตน์
456 28 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดสหมิตรนฤมาน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ณัฐฤดี ตึกประโคน
457 28 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดสหมิตรนฤมาน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปฐมรัก เอี่ยมประโคน
458 28 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดสหมิตรนฤมาน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายธนภัทร พิมาน
459 28 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดสหมิตรนฤมาน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ขวัญเรือน ทองคำ
460 28 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดสหมิตรนฤมาน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางรอบ ทองออม
461 28 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดสหมิตรนฤมาน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายสนม วัลย์เปรียงเถาว์
462 28 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดสหมิตรนฤมาน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายระพิน ชาญประโคน
463 28 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดสหมิตรนฤมาน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายพิชิต พรหมสวัสดิ์
464 28 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดสหมิตรนฤมาน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายทอย แถมกระโทก
465 28 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดสหมิตรนฤมาน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.บุญเหลือ นะราศรี
466 28 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดสหมิตรนฤมาน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางยศ แพะประโคน
467 28 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดสหมิตรนฤมาน ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายศรราม คามวาสี
468 29 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นางจินตนา อัคพิน
469 29 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.รัตนาวรรณ เรืองโสภณขจร
470 29 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สำรวล มะโนรัมย์
471 29 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นายปกรณ์ สำฤทธิ์
472 29 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ธนฬส อินทรจร
473 29 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นางฉันทนา ภิญมุขสาห์
474 29 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.บุญร่วม มะโนรัมย์
475 29 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.วะลัยพร แทนอาษา
476 29 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นายปรีดา สุนทรอินทร์
477 29 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นายชูศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
478 29 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.วัฒนา วิภาหัสน์
479 29 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นางศิริรัตน์ พันธ์นุภา
480 29 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นายวีระพล สุขเกษม
481 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางโอะ กว่างสนิท
482 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางพอง โกยชัย
483 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางชิน ผิวพะนา
484 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางมาลิน ยังวารี
485 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายพรม ฝูงใหญ่
486 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสงวน เงินงอกงาม
487 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสุพิศ สำนวนกลาง
488 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางกิมเตียง เต็งสุวรรณ์
489 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเสือน ชำเรืองฤทธิ์
490 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางบังอรศรี ฉิมมา
491 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สืบสาย ผิวพะนา
492 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายนราธิป สนิทศรี
493 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายกลอน สวนพฤกษา
494 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุดารัตน์ กว่างสนิท
495 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุดารัตน์ เนาวรัตน์
496 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.กาญจนา ศรีไสล
497 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สวนีย์ ผิวพนา
498 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ ศรีราจันทร์
499 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จริยา สามหาดไทย
500 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.พรหมพิริยะ โสมศรีแก้ว
501 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิภาดา นามโคตร
502 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ลัดดาวัลย์ สร้อยทอง
503 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายชิตชาย แทนแสง
504 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุภาพร งามจันอัด
505 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางบัวผา ดอมไธสง
506 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางทองมาก วรรณมณี
507 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสงกา ธรรมสอน
508 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสงวน เงางาม
509 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางทองอ้ม สุพรรณ์
510 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปาริชาติ โทบุตร
511 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.บุญมี ปิดตาระพา
512 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางคำนาง โพธิ์สิงห์
513 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางกรม ปานใจนาม
514 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นางรอง ศรีสุข
515 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสมนึก ทวีสุข
516 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายพรมมา วรรณมณี
517 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางอัมภิกา กุดชัยภูมิ
518 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางกรรณิการ์ เชิดกฤษ
519 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางถนอม แก้วคำ
520 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางกัลลิกา สมบัติสวัสดิ์
521 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางอนงค์ สืบศรี
522 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางอรุณ สร้างนานอก
523 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางสายบัว วิเลิศรัมย์
524 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายกีรชาติ ไชยอินทร์
525 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางฐานิกา จงกล
526 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางอังคณา ชันประโคน
527 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางสง่า นวลกระสัง
528 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ประกายดาว พูลกำลัง
529 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางเงิน ปานะโปย
530 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางแพน ชะอุ่มประโคน
531 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ประเทือง ภู่จรูญ
532 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางพัน เรืองรัตน์รัมย์
533 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางแอ๊ด ไชยอินทร์
534 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางแป้ง จุดประโคน
535 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จินตนา นวลกระสัง
536 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางสุอังคณา มหัทธนศาล
537 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางละม้าย ยึนประโคน
538 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายบุญถึง ปานะโปย
539 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางรุณี ไชยปลัด
540 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายอุเทน ปานะโปย
541 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางกอย จันทร์ประโคน
542 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ชลธิชา คงพินิจ
543 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 8 บ้านโคกตาด้วง ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สริญญา ประชากร
544 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิมลรัตน์ ปรุงจิต
545 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุนิสา พรมหงษ์
546 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายวีระพล เพียรสุข
547 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.เข็ม แช่มรัมย์
548 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางสมพร ทองทรวง
549 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางเที่ยง ทองพิมพ์
550 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สำลี นัลคำ
551 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปวีณา บิลรัมย์
552 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางทองสุก แช่มรัมย์
553 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.รุ้งลดา เงาศรี
554 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิว โนรินทร์
555 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางภูมี บุญมี
556 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางบู่ พูนสิน
557 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางจิราภรณ์ สว่างเพาะ
558 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางสุภาพ คูบา
559 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางปัด คะเรรัมย์
560 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.พั่ว นัลคำ
561 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางน้ำฝน แช่มรัมย์
562 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.กัญญาณี สิงห์ทอง
563 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ไร ศรีบุญธรรม
564 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.นัน แช่มรัมย์
565 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางศรีประไพ เที่ยงคูณ
566 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางหนู แก้มทอง
567 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.จีน แช่มรัมย์
568 6 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสำราญ พรมหงษ์
569 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางพัน สุพะยุง
570 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางทองบัว โยธาจันทร์
571 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางบุญเรือน กุญชร
572 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.บุษรา โพธิ์แก้ว
573 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จันทร์ที จุฑาจันทร์
574 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางนกน้อย ถะเกิงผล
575 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางหัน อินทะสะ
576 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางวัลลญา สอดทรัพย์
577 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางศิรินันท์ เสมารัมย์
578 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางประมวล ประสงค์สุข
579 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สงวน ยอดเยี่ยมแกร
580 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อุสา คูห์เซ่
581 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางคำเพียร วงษ์สุรินทร์
582 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางละออง พนิจรัมย์
583 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.รุ่งฤดี บุญศรีรัมย์
584 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสุวรรณี พรมตวง
585 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.มาลี เชิดสุข
586 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสมสุข พังกระโทก
587 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางลินจง วงษ์มั่น
588 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเอมพลาย พลทิพย์
589 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางนาง เหลืองสุข
590 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางแจ๋ว เนียมมณี
591 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเฉลียว รักสัตย์
592 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายเดช มูลจิต
593 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางวิวร วิไลฤทธิ์
594 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.เพือ ชะรอยรัมย์
595 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางคูณ สกุลทอง
596 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสุพรรณ สำรวมจิต
597 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสืบศักดิ์ สมอทอง
598 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายวิรัตน์ ทองพิลา
599 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ดวงมณี สงนอก
600 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายจรูญ บุญทาทอง
601 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุภาพร เลิศล้ำ
602 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วันเพ็ญ บุญมาก
603 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางดา เมฆา
604 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.กัญญารัตน์ ขุนจันทร์
605 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ณัฐนันท์ ปกป้อง
606 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.จุฑามาศ จักร์สาน
607 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายทองใส ผ่านพินิจ
608 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.เพลิน บุญมานนท์
609 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.นิน เชือนรัมย์
610 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางเม้า สว่างบุญ
611 8 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์การเรียนรู้ ม. 2 บ้านกลันทา ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางทองมาก พจนะกุล
612 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.แงะ สดทรงศิลป์
613 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นายจักรกฤษ ตรีประโคน
614 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นายวรวุฒิ สนิทประโคน
615 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นายปองพล แก้วกระมล
616 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นายเฉลา เพ็ชรประกอบ
617 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางเพียร ปูนรัมย์
618 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นายลอย เสมอภาค
619 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นารี มะลิวัลย์
620 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ศันสนีย์ ภิรมย์นาค
621 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ศกลวรรณ หรีกประโคน
622 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.มโนวัน สลายนต์
623 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุวพร แสนโบราณ
624 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.รัชนีภรณ์ สอนสุวรรณ์
625 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นวน เสมอภาค
626 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อุไร แกประโคน
627 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางเล็ก สมภาค
628 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางณรงค์ วงศ์นคร
629 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เอี้ยง โสมะมี
630 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางตุ่น ชาวสวน
631 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สอาด สุนดี