BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ นายทวีศักดิ์ โมลิดา
2 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ นายชัยมินทร์ เทียนเพ็ชร
3 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ นายลัน จันทร์ลาพันธ์
4 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ นางน้อย กงแก้ว
5 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ นางหงษ์ทอง มงคลแก้ว
6 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ นายรุ่งโรจน์ เบ้าคำ
7 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ น.ส.ประกายศรี สร้อยผาบ
8 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ นายบุญเพ็ง ดาดวง
9 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ นางวาสนา กันตรง
10 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ น.ส.สุกัน พิมะกร
11 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ นายพงษ์พันธ์ อินอนันต์
12 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ น.ส.ติ๋ว กงแก้ว
13 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ นายสมคิด โกศล
14 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ นายสมยศ นาคอุ่น
15 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ นายวุฒิชัย วรรณประดิษฐ์
16 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ น.ส.อนิสรา เทนสุนา
17 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ น.ส.ณิชาภัทร บุดตา
18 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ นางอุ่ย อำภรณ์
19 46 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน กศน.อ.กันทรลักษ์ นายสว่าง สายบุบผา