BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.วันเพ็ญ ศรีสว่าง
2 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.พรสวรรค์ จับทอง
3 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นางมะลิ แก้วศรีงาม
4 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.น้ำอ้อย เครือมาศ
5 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายสมศักดิ์ เครือมาศ
6 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.ภาสินี มะณีโชติ
7 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นางบุญศิริ สองวงค์
8 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.อนันต์ พลเสน
9 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นางสำราญ เรือนทอง
10 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายสุนทร เทพสถิตย์
11 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายวสันต์ อยู่นันต์
12 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.สีไพล หลิ่มอยู่
13 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายจำนงค์ มีชนะ
14 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายพดล นูมหันต์
15 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายวิทย์ แก้วปานเวธน์
16 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.กิ่ง พวงโลก
17 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายมานพ สุวรรณประทีป
18 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.ลำพันธ์ เอี่ยมแข
19 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.พัชรินทร์ รัตนเสรี
20 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.ชนกณมล สิงห์สี
21 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายธงชัย ทรัพย์มาก
22 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นางชลพรรณ บุญรอด
23 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมใจ ชาวปลายนา
24 2 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สาธิตการตลาดวังน้ำซับ ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.เฉลา ชูกลิ่นหอม
25 2 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สาธิตการตลาดวังน้ำซับ ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.โสภา ฤทธิ์เดช
26 2 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สาธิตการตลาดวังน้ำซับ ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายสมนึก บุญศรีรอด
27 2 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สาธิตการตลาดวังน้ำซับ ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นางทองเคลือ พิมพขันธ์
28 2 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สาธิตการตลาดวังน้ำซับ ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นางบัวขาว บุญเรืองรอด
29 2 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สาธิตการตลาดวังน้ำซับ ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.บังอร แก้วศรีงาม
30 2 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สาธิตการตลาดวังน้ำซับ ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.ปราณี สีแตงสุก
31 2 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สาธิตการตลาดวังน้ำซับ ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.จริยา ศรีทอง
32 2 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สาธิตการตลาดวังน้ำซับ ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายสำรวย เผ่าพันธุ์โพธิ์
33 2 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สาธิตการตลาดวังน้ำซับ ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายนิรันดร์ ชูวงษ์
34 2 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สาธิตการตลาดวังน้ำซับ ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นางประคองศรี บัวบาน
35 2 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สาธิตการตลาดวังน้ำซับ ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.สิน บุญศรีรอด
36 2 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สาธิตการตลาดวังน้ำซับ ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายประภัทร โพธิ์หอม
37 2 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สาธิตการตลาดวังน้ำซับ ม.3 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.ขวัญนา แก้วกำเนิด
38 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายสมาน แก้วปาน
39 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นางกนกอร เฉกแสงทอง
40 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายสำรวย คิ้วเที่ยง
41 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายอุดม ทองประเพียร
42 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.วัฒนา สิ่วทอง
43 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.ชม ดอกพุทธ
44 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายละเอียด เฉกแสงทอง
45 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.มะปราง พิมพ์ใจทัด
46 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.กรรณภิรมย์ สุขสุซด
47 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายศุภชัย พลายละหาร
48 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นางวัฒนา เมืองขุนทด
49 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นางมนัส สิ่วทอง
50 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.สายพิณ สุนทรวิภาต
51 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายวัลลภ สามสี
52 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นางนวลจันทร์ ผาสุขวงษ์
53 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นางบงกรต เทียมแก้ว
54 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายยุทธนากร แสงอินทร์
55 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายประทิน กล้าหาญ
56 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายสุจินต์ บุญจง
57 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นางชวนพิศ โพธิสุทธิ์
58 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายวิโรจน์ อุบลบาน
59 3 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสัปรสเทศ ม.6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.วันเพ็ญ คุ้มพล