BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายวิโรจน์ นาคคุ้ม
2 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.เพชรรัตน์ แนวษา
3 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายชาญณรงค์ ชุ่มเชื้อสาย
4 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางกิตติยา พรมหาญ
5 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.ธนาภรณ์ ศรีโตนด
6 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.กันตนา ภาศิริ
7 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายวโรดม คงคาวารี
8 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสาหร่าย จันทวงษ์
9 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสีนวน ชูศิลป์
10 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.สุเทพ ขันกสิกรรม
11 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางลอย เป็นสุข
12 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางมณีรัตน์ พลอาจ
13 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายจันทร์ เนื้อไม้
14 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสำรวย บดีรัฐ
15 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางเหรียญ เดชะผล
16 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางประทีป อินกรัด
17 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายสำลี เดชะผล
18 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางอารีรัตน์ ชูศิลป์
19 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายแสวง อนุสนธิ์
20 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายพยนต์ วัตธูป
21 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางกลีบแก้ว พรมทอง
22 113 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายมนัส ไพโรจน์
23 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายวีระยศ แต้มทองทา
24 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.ธารารัตน์ ทองเครือ
25 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.ปราณี จันทร์ดวง
26 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.กัญญา สาระคาม
27 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางไกร ปั้นเกี้ยว
28 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางระทม เขียวตุ้ย
29 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางบุญเทียม สิงห์ลอ
30 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางนิภา หิงษสา
31 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางจำปา อินธิราช
32 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.สายฝน โพธิ์น้อย
33 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.อุสาห์ เรืองศิลป์
34 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.มาลี หนูรุ่ง
35 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางต้อย ภูคัง
36 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางขวัญเรือน ภูคัง
37 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางมะลิดา ทองวิชิต
38 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.พัชรี สุขอยู่
39 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.ทองแพ้ว กาบุญยม
40 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.พลอย มั่นเขตวิทย์
41 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางทองแม้น เทียนแสง
42 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.ไพลิน จันทร์ดวง
43 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายสมพงษ์ มั่นเขตวิทย์
44 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายชลิต เพชรหมัด
45 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นายนิรุจน์ จันทร์ดวง
46 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) นางสังข์วาล ทองดอนเกรื่อง
47 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.เรียม จันทร์เศรษฐี
48 130 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ม.12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) น.ส.วนิดา บุญมาก