BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางสมฤทธิ์ ไร่สงวน
2 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.ชลรส อินทร์ศรี
3 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางจำปี พรมดีราช
4 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.สายรุ้ง นามจันโท
5 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นายจามร ศิริพันธุ์
6 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางนิภาพร สุมนารถ
7 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.วัชราภรณ์ หาญมนตรี
8 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นายประยงค์ สุตะโคตร
9 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางสมหวัง กงลีมา
10 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางรุ่งทิวา ปัญญาประชุม
11 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางโสวิชญา โทษาธรรม
12 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางศรีประนอม ด้วงแดง
13 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางเฉลา อนันตภักดิ์
14 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.เพลินจิต อุปพงค์
15 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางอัญชัญ สุวรรณมาโจ
16 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นายคำพันธ์ บุตดาบุตร
17 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางมลิ บุตดาบุตร
18 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางน้ำค้าง วิไชยคำมาตย์
19 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.ศรีสุดา แสนหัวเมือง
20 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางกุลชลี ประทุมพร
21 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางพรณรินทร์ กัลยาบาล
22 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางใสสว่าง จักรพิมพ์
23 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.กมลวรรณ เข็มทร
24 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส น.ส.อรญา ตะสิงห์
25 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นายบัวพัน พร้อมใจ
26 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นายสุวันนา โสพรมมา
27 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นางตาล ปาทา
28 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นางฝ้าย ไตรขันธ์
29 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นางทรงชวน แสนสุข
30 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นางดวงใจ ศรีพรมษา
31 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นางเกสิณี อ่อนหนองหว้า
32 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นางเมตตา ชาติโสม
33 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นางทองไหว แสงหา
34 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นายคุณาพร ดวงสีทอง
35 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นางน้อย เพ็งวัน
36 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นายลาม ปิลอง
37 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นางวรัญญา มีขันทรัพย์
38 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นางคมทอง สร้อยพุท
39 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นางบัวไข แสนสุข
40 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นางอ่อน จุ่นจันทร์
41 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นางวันดี เกาะน้ำใส
42 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นางอุ่นใจ แว่นแคว้น
43 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส นางมะโนลอย มูลพฤกษ์
44 11 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นางสารส่อง วัดสะนะพิชัย
45 11 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร น.ส.อินแปลง มหาวงศ์
46 11 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นางกองคำ พันขาว
47 11 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นายวรรณพจน์ หวาวันจาน
48 11 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นายชูวิทย์ พรมบรรดิษฐ์
49 11 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นายเมตตา มหัตกุล
50 11 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นายโสพล พลางวัน
51 11 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร น.ส.สิริวิมล มูลสิน
52 11 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นางวัฒนา อภัยโส
53 11 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร น.ส.จิราภรณ์ ศรีเดช
54 11 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร น.ส.งามตา นามโยธา
55 11 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร น.ส.ปัทมวรรณ ใจทัศน์
56 11 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร น.ส.ดารุณี จำปาที
57 11 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นางเกษร มาธรรม
58 11 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร น.ส.เตือนใจ นนท์สุข
59 11 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร น.ส.นะภาพร สิงหะชัย
60 11 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร น.ส.อารมรัก นนท์นารี
61 11 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยอดลำธาร บ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นางนิตตยา พรมหาคำ
62 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายพลั้ง ยังแสนภู
63 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสมดี สีนวนจันทร์
64 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายนเรศ นวลคำวงศ์
65 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายแพง ถาระสา
66 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.นงรัก เทพคำมี
67 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.วิระมัย เทียวไทย
68 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางอมร สุริวาลย์
69 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางบุญเลิศ ปิ่นกา
70 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ทิพวรรณ ทุมพารักษ์
71 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางวิลัยวรรณ์ พันธุลา
72 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.สมภาร สุริยะมงคล
73 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.กาญจนา ภารประดิษฐ์
74 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.อำพร นามชะเนตร์
75 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.พรทิพย์ ศรีบุรินทร์
76 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางไพริน กลีบรัง
77 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.นิลณภา ปัดสาคำ
78 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางฉวีวรรณ บุญมา
79 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางสมพร คุณปัญญา
80 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางวราภรณ์ เอี่ยมสอาด
81 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.กาญจนา โหดไทยสงค์
82 4 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ธิดารัตน์ ปัจฉิมภาคพิทักษ์
83 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายเฉลียว วงษ์สีดา
84 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางเหรียนทอง ม่อมพะเนาว์
85 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางสุดสงวน วงศ์สีดา
86 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางกนกพร พรหมสาขาฯ
87 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางสมพร วงศ์สีดา
88 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายมานพ พรมอ้วน
89 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางลักษ์คณา ถาระสา
90 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางหทัยกานต์ นามชะเนตร์
91 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางไหม มิ่งวงศ์ยาง
92 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.จอม กองสีแพง
93 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางลัดดา บรรทมจิตต์
94 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางอรอุมา ม่อมพะเนาว์
95 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.สายธาร โยธินกุล
96 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.บุญถม ผุยคำสิงห์
97 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ศรีวิไล วงค์เตชะ
98 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายแถมพร พรหมสาขาฯ
99 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางสมหมาย อุปพงษ์
100 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ตึ้ม วงศ์สีดา
101 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายประทีป คุณปัญญา
102 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางภาวนา พิมพ์ภูคำ
103 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางสกุล มุงธิสาร
104 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางสมพร ราชพรหม
105 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ประกายรัตน์ ใยลีอ่าง
106 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.อัจฉราพร ม่อมพะเนาว์
107 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางศิริพร พรหมโคตร
108 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางเกตุมณี เดชภูมี
109 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.วรดา ยงยันต์
110 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางวิไลวรรณ แสนอุบล
111 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายอรไทย ภูละคร
112 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางลินทอง กงลีมา
113 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายศราวุธ ประจงจิตร
114 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายทองสุข ประจงจิตร
115 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ยุพิน อุทัยวัฒน์
116 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายบุญช่วย ลาพาพันธ์
117 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ยุพิน ฐานโอฬาร
118 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางนิตยาภรณ์ คนหาญ
119 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางมลรัด คำทองไชย
120 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางกัลย์สุดา ชั้นน้อย
121 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวัน ภักดีทา
122 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายไพวรรณ บัวทะราช
123 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางสุกานดา มีพรหม
124 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางสีพัน บัวทะราช
125 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.พรพิมล วิมลธรรม
126 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ปรินยา บุญต่าย
127 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.อรสา พุทธบาล
128 6 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.นุชรี ชั้นน้อย
129 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.มลฤดี ชาสงวน
130 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.บุญเทียน กันหารัตน์
131 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายวิชิต บุญเนตร์
132 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.อะภาภรณ์ เล็กอ่อน
133 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางอ่อนไพ อุปละ
134 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายชาติ กุลยนี
135 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายลือชัย อุปรี
136 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.หนูเตียน กันหารัตน์
137 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายนที เดชาหูม
138 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายครรชิต โถปะคำ
139 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ประภาพร แก้วดี
140 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.นิตยา วิระศักดิ์
141 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายย่ง ศรีปัตถา
142 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางสว่าง บุญศรี
143 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ดาว พรหมคำ
144 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายนาจ อ้วนอินทร์
145 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางจงกล กุลยนี
146 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.นาที อุประ
147 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ธัญญลักษณ์ กุลยะณี
148 8 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายอัจฉริยะ ไวยมงคุณ