BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล น.ส.วิยะดา อรุณสาง
2 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล นางลัดดา มัดสะและ
3 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล นายมนิตย์ อรุณสาง
4 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล นายปรีชา อ่ำขำ
5 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล น.ส.เกศรา เขียวดี
6 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล นางไมดาโซม สุขเจริญ
7 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล นางสอาด งามถ้วน
8 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล นางจรินทิพย์ ขำทองทับ
9 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล นางประกอบ สุมณฑา
10 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล นายอภัย ขำทองทับ
11 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล นางต้อย นพพวง
12 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล นายมนูญ มั่นคง
13 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล นายเอกพงษ์ มั่นคง
14 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล น.ส.สาวิตรี มูลสท้าน
15 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล น.ส.บุญล้อม นาวิกชีวิน
16 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล นางจำเริญ มูลสท้าน
17 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล นางสุภาพร มั่นคง
18 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล นางสังข์ สุมณฑา
19 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล นางสุนันทา มั่นคง
20 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล นางวิชิตา อิ่มเจริญ
21 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล นางอามีนะห์ วงษ์ขันธ์
22 1 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ทรายมูล น.ส.ทัศนีย์ ภาชนะ
23 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นายธนัทพัชร์ ตรีเมฆ
24 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นางสุวรรณา พานทอง
25 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นางประยูร อุไรศรี
26 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นางจินตนา ศรีหูต
27 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา น.ส.สุภาวดี สุภาพล
28 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นายชัยณรงค์ วงศ์ภักดี
29 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา น.ส.บุญรอด แว่นแก้ว
30 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นางยุพิน ห้าพุทรา
31 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นายสวัสดิ์ คล้ายอุดม
32 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นายแฉล้ม วรรณสวาท
33 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา น.ส.วงษ์ ศรีจันทร์
34 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นายสุรพล สุภาพล
35 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นายวีระยุทธ ทองวงษ์
36 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นางสอิ้ง บำรุงจิตร
37 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นางสุมล สุขกลาง
38 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นางเอมอร โยธกาลี
39 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นางมาลัย เจริญสุข
40 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา น.ส.ยุคลธร แย้มยิ้ม
41 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นางอุทัยวรรณ ศรีสวัสดิ์
42 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา น.ส.ชนาภา บุญรอด
43 2 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดอินประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา นางพรรณธิดา สายลือนาม
44 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางจำรัส จั่นเพ็ชร์
45 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางบุญเรียม มีกุศล
46 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา น.ส.พิมพา พูลสวัสดิ์
47 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางนวล เนินสถาน
48 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นายชำนาญ สกุลวงษ์
49 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางสมควร สอยสระ
50 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นายบรรชา โพธิ์ทอง
51 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางนัฐยา เพ็งสุข
52 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางสมหมาย จำปาทอง
53 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางนิตยา รุ่งสว่าง
54 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางเจียมใจ ทองเปี่ยม
55 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นายบุญธรรม รุ่งสว่าง
56 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางอำพร หน่องพงษ์
57 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา น.ส.แสวง ครองศิล
58 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา น.ส.อำนวย เข็มกลัด
59 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา น.ส.พรวิมล ขจรชีวะธรรม
60 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา น.ส.น้ำค้าง เปรมรา
61 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นายบุญรวม เชียงทอง
62 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา น.ส.ใหม่ มะลิซ้อน
63 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา น.ส.รัตนาวดี ศรีมันตะ
64 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นายวันชนะ เพียดี
65 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา น.ส.อรีณา ชะมุนี
66 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางอำพร เกตุเพชร
67 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางถนอม เดชกุล
68 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางสมศรี เจริญสุข
69 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางทัตยา พิมพ์หาศิริ
70 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา น.ส.วัชรี พานิชสมบัติกิจ
71 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางสมัย ทองเที่ยง
72 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา น.ส.อาทิตยา ภัยสยม
73 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางดาว ธรรมทัศนานนท์
74 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นายอิทธิพล พิมพ์หาศิริ
75 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางบังอร น้ำทิพย์
76 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางจุฑาลักษณ์ ชื่นทรัพย์
77 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา น.ส.วรรณเพ็ญ สุขประสงค์
78 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางโสภา ทองมา
79 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา น.ส.จีรวรรณ ไสยศรี
80 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางดวงเดือน พันธุ์ลา
81 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางจำนงค์ กิริยา
82 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นายกิตติพงษ์ แซ่ตั้ง
83 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นายบดินทร ภู่พวง
84 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางเพลิน วิมล
85 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา น.ส.อุษา เนียมศรี
86 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางพยุง หงษา
87 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางสมควร ชิณวงษ์
88 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางสำเนียง เตียวหุน
89 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางสมคิด พิมพา
90 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางสมบูรณ์ น้าเจริญ
91 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นายทองสุข ศรีทารัตน์
92 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางอำนวย เรืองโสภา
93 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา น.ส.ลัดดาวัลย์ ศรีมาตรภิรมย์
94 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา น.ส.ศุลี ศรีมาตรภิรมย์
95 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางเหมือนจิตต์ ศรีเศวต
96 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางใสว ฤกษ์ใหญ่
97 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นายสายัน ฤกษ์ใหญ่
98 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา น.ส.เกศรินทร์ เกิดความสุข
99 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นายสมพร พิมพา
100 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา น.ส.จิราพร อยู่ถาวร
101 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นายสำรวย ภาชีเชียร
102 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางเมตตา อยู่ถาวร
103 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางอุดม นวลศรี
104 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นายลัย แก้วปิก
105 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางมณีนุช บัวทอง
106 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางสำเภา บุญเรือง
107 5 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดศรีสุวรรณ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา นางจุล นาเจริญ