BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.ต่วนซอบารียะ จือแร
2 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายกอเดร์ อิแมกาเจ
3 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.ซาบีลา สาเมาะ
4 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.นูรีดา สะอิ
5 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายมะยูดิง อะโปะสุรี
6 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายชาญชัย สะหะ
7 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.คอลีเปาะ ยือริง
8 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายหะรง หะยีอุมา
9 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายซาฮาบูดิน อาแด
10 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายอุสมาน นิยมเจริญ
11 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.อายีซ๊ะ สะอิ
12 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.สุไฮนิง เจะเลาะ
13 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายมะซารานิง โต๊ะนิ
14 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายมะรอพี มะลี
15 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายอุสมาน ดอเสาะ
16 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายหมะแอ ด่อเล๊าะ
17 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายยะยา ดิงสะเอะ
18 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายสาแลแม แวหะมะ
19 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายอาเร๊ะ สาและ
20 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายมาหะมะ แวหะมะ
21 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายอิสมาแอ ดอเลาะ
22 189 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ม.4 บ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.ฟาตียะห์ มะลาแย
23 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.ซากีเราะห์ บาสอ
24 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.ฮาซือนะห์ มูซอ
25 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.รอหานี มูเล็ง
26 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.ฟาซีย๊ะ อิแต
27 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.รูสนี เจ๊ะแฮ
28 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.อามีเน๊าะ อิแต
29 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.กอลีเย๊าะ อิสมาแอ
30 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.รอฮีหม๊ะ เจ๊ะแฮ
31 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นางเม๊าะ อาหลง
32 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.มารีแย สาและ
33 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.รุสนาณี เฮงตาแก๊ะ
34 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นางสูไฮบัส สาแม
35 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.รอฮีหม๊ะ กูโน
36 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นางซาลีฮะห์ มะยี
37 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.ขอยีสัด สะอิ
38 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.ผารีมัน ดอเล๊าะ
39 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.อานีสะห์ มะสัน
40 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.นาดีเราะฮ์ มากอหม๊ะ
41 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.ฟิรดาว อะโปะสุรี
42 195 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.ปะอีซะ ดอเลาะ