BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี น.ส.บุญมี เชื้อแก้ว
2 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี น.ส.สุวรรณา เกษทอง
3 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี นายเอกพงษ์ ฤทธิ์เทพ
4 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี นางทัศนีย์ ประสิทธิ์
5 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี นางทองสุข สืบสาย
6 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี นายทองอยู่ เพ็ชรวัตร
7 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี นางนอบ ธรรมชีวัน
8 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี น.ส.น้อย แก้วนิ่ม
9 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี นายสำราญ มุ่งการนา
10 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี นางหฤทัย โคตระภู
11 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี น.ส.เกิน คงคาลัย
12 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี นางราตรี มณีฤทธิ์
13 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี น.ส.บุญชู ธูปเชย
14 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี นายชาตรี ทองไทย
15 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี นายไพรัตน์ ศีละแสน
16 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี นายบัญชา วราหะ
17 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี นางสายฝน อารีภักดิ์
18 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัุยธานี นางนิตย์ ภาครัตณี
19 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางลำพึง โอสาร
20 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.สุกฤตา สำคัญจิตร
21 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.อัญชลี ทวีทา
22 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.จันทร์แรม เนินพลับ
23 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นายพเยาว์ เรือนโต
24 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางราณี เอี่ยมละออ
25 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางหนูเพียร วชระพันธ์
26 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นายวินัย กิตติปาโลรัตน์
27 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นายสมบูรณ์ เจตน์กสิกิจ
28 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.กำเนิด วะระชีวะ
29 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นายจรัญ ยวงการ
30 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.น้ำทิพย์ วิสิทธิ์
31 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นายประมวล มากโพธิ์
32 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางนันทพร ร่องมะรุด
33 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.บังอร เกษกิจ
34 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นายวิทย์ อุสุภะ
35 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นายประพาร พันธุ์งิ้ว
36 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางสมจิตร เวฬุวาปี
37 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นายเทิ้ม ไพฑูรย์
38 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางสุทธิดา ศรีสุพรรณ์
39 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางศรีนวล ทุมมานนท์