BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี น.ส.กาญจนา แก้วรังสี
2 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี น.ส.อำภาพร ดอนเสนา
3 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี น.ส.พรพรรณ นิตยะโรจน์
4 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี น.ส.จุรีรัตน์ รกชัฎ
5 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี น.ส.พิชญา เกื้อกูล
6 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี น.ส.ธาริตา คำประทุม
7 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี น.ส.ทองรัตน์ พนาพัฒน์
8 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี นางรื่น นามบรรดา
9 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี นางกิมไล่ หมู่หัวนา
10 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี น.ส.วารุณี วงศ์สุ่ย
11 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี นางถวิล วิชัยแสง
12 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี นางจันเพ็ง แดนชัย
13 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี นายคำพัน อุตระพรม
14 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี น.ส.ร้อย ลากุล
15 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี นายอุดม รกชัฎ
16 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี นายคึก โหมดขาว
17 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี นางมาลิวรรณ อุ่นทะโสม
18 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี นางร่วม พีมดี
19 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี นางพิสมัย ศิริคุณ
20 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย นางพิสมัย สาดี นายหนูรี รกชัฎ
21 15 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อ.นาแห้ว น.ส.คำผิว ศิริ
22 15 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อ.นาแห้ว นางอุธิ ผสม
23 15 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อ.นาแห้ว นางภัณฑิรา รังกลาง
24 15 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อ.นาแห้ว นางทิพวัลย์ กมลรัตน์
25 15 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อ.นาแห้ว นายเฉลิม นิพวงลา
26 15 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อ.นาแห้ว นายไพบูลย์ อุ่นแก้ว
27 15 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อ.นาแห้ว นางสุกี เสวิสิทธิ์
28 15 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อ.นาแห้ว นางหอมกลิ่น สาสอง
29 15 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อ.นาแห้ว น.ส.ปิยนันท์ จันธุ
30 15 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อ.นาแห้ว นายมนตรี จันศรีมา
31 15 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อ.นาแห้ว นางหนูเรียน สร้อยเสนา
32 15 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อ.นาแห้ว นายภาณุเมศ ยอดปรางค์
33 15 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อ.นาแห้ว นายบัด ฤทธิศักดิ์
34 15 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อ.นาแห้ว นางสายทอง ยศปัญญา
35 15 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อ.นาแห้ว น.ส.เสงี่ยม กมลรัตน์
36 15 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อ.นาแห้ว นางพิมพรรณ์ สีหะวงศ์
37 15 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อ.นาแห้ว นางทองขัน กันธุ
38 15 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อ.นาแห้ว นายเทียน ยาบูฮา
39 2 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านสองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ นางดี พรมมาวัน
40 2 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านสองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ น.ส.อรสา สาวิพัฒน์
41 2 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านสองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ นายวรเทพ ศรีบุรินทร์
42 2 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านสองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ นายสมศรี ศรีบุรินทร์
43 2 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านสองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ นางสุวรรณ พิมพ์เสนา
44 2 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านสองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ นายสรวิศ บุญวิเศษ
45 2 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านสองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ นายเวช น้อยม่วง
46 2 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านสองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ นายวรวัตร ไวลี่
47 2 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านสองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ น.ส.สุกิตตรา ทองปั้น
48 2 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านสองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ นายณัฐกิตติ์ เนธิบุตร
49 2 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านสองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ นางยวง บุญศรีภูมิ
50 2 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านสองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ นายหนูเลือน ยาบ้านทุ่ม
51 2 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านสองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ นายลัด สุธงษา
52 2 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านสองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ นายสีไพ ศรีบุรินทร์
53 2 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านสองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ นายแอน ศรีบุรินทร์
54 2 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านสองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ นายปั่น ศรีบุรินทร์
55 2 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านสองคอน ม.2 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ นางจำปี ศรีบุรินทร์