BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร นายประสงค์ แก้วดวงใหญ่
2 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร นายทองใบ แก้วดวงใหญ่
3 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร นางไฉน เนตรหาญ
4 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร น.ส.วิไลลักษณ์ โพธิ์ศิริ
5 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร น.ส.ไกรสร เนตรหาญ
6 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร นายสงคราม บุญจริง
7 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร นางลำพอง แพร่งสุวรรณ
8 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร นางผกาวรรณ มาสวันนา
9 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร นายอิทธิรัตน์ แพร่งสุวรรณ์
10 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร นางพูนทรัพย์ โพธิ์ศิริ
11 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร นางทองสี สิทธิศักดิ์
12 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร น.ส.ทุมมี กุบแก้ว
13 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร นายอมร เนตรหาญ
14 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร น.ส.นภาพร ไชยมี
15 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร นางไพย แก้วดวงใหญ่
16 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร นายคูณ สมงาม
17 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร น.ส.สำเรียง จันทร์งาม
18 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร นางพรเพ็ญ สว่างวงศ์
19 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร น.ส.มลธิยา ประหยัด
20 1 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งแต้ หมู่1 ต.ทุ่งแต้ อ.เภอเมือง จ.ยโสธร น.ส.จินตนา วิชาเกวียน
21 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางบัวลา พันธุ์ศรี
22 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.พัชระ โสมณวัตร์
23 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายบุญมี สีหานาจ
24 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายชุมทอง พันสาย
25 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสำรอง ทองโสม
26 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.เปรมฤดี คำทวี
27 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางกิติยา คำแสง
28 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสมหมาย ผุยเดชา
29 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางวิรัตน์ ศรีมันตะ
30 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายจำรอง สาสิงห์
31 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสวัสดิ์ สมบัติหล้า
32 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางรุ้งทอง ผลจันทร์
33 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางผ่องพันธ์ ศรีวะอุไร
34 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางพุทธา คำแสง
35 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายอุดร ราชลี
36 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายวิชัย หวังผล
37 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสำลี มูลสาร
38 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.วัฒรินทร์ อัคคฮาด
39 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางปราณี โพธิ์คำ
40 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางบุญเลี่ยม ฤทธิมะหันต์
41 10 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำน้ำเกี้ยง ม.7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.นันทวรรณ มุขขันธ์
42 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร นางสมร จันทร์งาม
43 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร นายไชยกาล ศิริบูรณ์
44 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร นางแววตา พรมบุตร
45 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร น.ส.เนตรโสภา เศษสุวรรณ์
46 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร นายฉวี เศษสุวรรณ์
47 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร นางฝ่าย ศิริโสม
48 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร นางนิคม เศษสุวรรณ์
49 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร น.ส.หนูจร เศษสุวรรณ์
50 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร น.ส.ศิริมงคล แทบท้าว
51 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร นางวันทอง พันธ์โพธิ์
52 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร นางแม นิลไชย
53 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร นางอุดร นาคศรี
54 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร น.ส.ศิริรัตน์ เบื้องบน
55 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร น.ส.ทองดา เศษสุวรรณ
56 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร นางมัลลิกา ณุวงษ์ศรี
57 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร นางสมเพชร ส่งศรี
58 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร นางจันที ภูผาลาด
59 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร นายสุปัน วิชาธร
60 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร นางทิวาพร แผงตัน
61 101 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร นางนิ่ม ไกรโสภา
62 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.ดรุณี คูหา
63 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.กฤษณา ศรีสุวรรณ
64 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.ทิวาพร ตรีพงษ์
65 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางจำปี ศรีสุวรรณ
66 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นายชาตรี หนูช้างเผือก
67 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.พิษสหนา เพิ่มพูล
68 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางสมฤทธิ์ ประเสริฐสังข์
69 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางเพลินพิศ อุปสาร
70 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นายบรรพต ทองประทุม
71 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.ประคอง โสหา
72 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นายขันหมาก ไชยศรีสุข
73 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นายชาญ พลไชย
74 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นายวิเชียร ทองขาว
75 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.กาญจนา อ่อนภักดี
76 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางสำรอง แสงใสแก้ว
77 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.เฉลี่ย เจริญยิ่ง
78 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางทองจันทร์ แสงสุริยะ
79 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางผ่องศรี วังคะฮาต
80 102 22 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางสุพรรณี มะอาจเลิศ
81 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.พัชรินทร์ พานสินธุ์
82 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.สุภาวดี สาสิงห์
83 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.สุมาริน ศรีวิชัย
84 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสงวนชัย สร้อยกุดเรือ
85 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ปิยะนุช ไชยรักษ์
86 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางประมวล โสมณวัตร
87 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ดวงตา อุปสาร
88 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายคำพันธ์ พงษ์สุวรรณ
89 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.รินนา วิชานนท์
90 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสุกรี ไชยรักษ์
91 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสุนันท์ ตะนุเรือง
92 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสมเกียรติ หน่อแก้ว
93 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายเลียง แสงใสแก้ว
94 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางศุภสร บุญทวี
95 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสมร แสงใสแก้ว
96 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายคำสอน บุญปก
97 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางทอง มีศิริ
98 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสุชาวลี ยาวโนภาส
99 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสรรเสริญ วิเวกวินย์
100 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ปฐมพร มัชฌิมา
101 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางไพรบูรณ์ ไชยรักษ์
102 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โพธิ์สิงห์
103 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายแสงจันทร์ อธินาม
104 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายผา อุทปัตย์
105 11 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางเครือวัลย์ ศรีเนตร
106 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.สมสมัย สมหวัง
107 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นายประสาร ประพันธ์ทอง
108 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นางพร แสงใสแก้ว
109 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ทองสุข สมหวัง
110 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นางไสว หวังผล
111 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นายแสวง สมหวัง
112 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.แพรวพราว สุขสาย
113 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นายจรูญศักดิ์ สร้อยเพชร
114 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นางประเทือง สมหวัง
115 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นางบรรจง มีศิริ
116 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นายทองช่วย พันธ์ศรี
117 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ประดับดวง นัยพรม
118 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นางลาย สมหวัง
119 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นายนคร ไตรยสุทธิ์
120 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นายประดิษฐ์ สมหวัง
121 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นางน้อย มีศิริ
122 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นางธนพร หวังผล
123 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นายสุพนธ์ สมหวัง
124 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นายกรวิชญ์ โสมณวัตร
125 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.วงเดือน อินทนาม
126 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ไพฑูรย์ ทองโสม
127 12 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเป้า ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นายธีระศักดิ์ วงษ์สุวรรณ์
128 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.สมพิศ บุญคำ
129 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสมจิตย์ แสนสุข
130 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.สุมิตตรา พันธ์ศรี
131 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.เกศมณี วงษ์ศรีแก้ว
132 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายยุธยา ฮุ่ยอวน
133 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสมรัก กองไทย
134 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายบุญกอง แก่นกุหลาบ
135 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางละออง กองไทย
136 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายฉลอง สมหวัง
137 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายมานิต มาตา
138 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสำรวย วรภาพ
139 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางจรูญ โพธิ์ทอง
140 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางทองสวย พันธ์ศรี
141 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายประพันธ์ ศรียุทธ
142 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางเปี่ยง ทองโสม
143 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางลำพอง มีศิริ
144 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางนารี เทพเจริญ
145 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายทองปาน อาชญาทา
146 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางจำปี มีศิริ
147 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางบังอร องอาจ
148 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางประยูร แสนสุข
149 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางเล็ก สารพิมพ์
150 13 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองเม็ก ม.6 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางปราณี สมหวัง
151 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นางบัวเรียน อาชญาทา
152 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นางบัวหลง มาณจักร
153 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.สุบรรณ์ ศรีไพล
154 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.บัวลอย ไชยมี
155 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นางอุดม ศรีไพล
156 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นางทองบ่อ พรพิพัฒน์
157 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นายบุญทัน มัชฌิมา
158 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.สุด เรียบผา
159 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ทองฤทธิ์ จันชุรี
160 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นางกำจร ไตรยสุทธิ์
161 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.จันทร์แปง น้อยหา
162 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ราตรี เผ่าเพ็ง
163 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นางถาวร โพธิ์คำ
164 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นางสมร สิงห์แข็งแรง
165 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นางหนูไกร แสนวงษ์
166 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร นางบุญเพ็ง โพธิ์คำ
167 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.จุรีพร จันชุรี
168 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.วณัฏฐ์ภสร โพธิ์คำ
169 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.อัญธิกา แสงชาติ
170 14 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านหนองไม้ตาย ม.2 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.พวงแก้ว พุ่มพวง
171 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.นงค์เยาว์ พุทธัง
172 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ลำดวน เหลาสีคู
173 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร นายสมบูรณ์ คำทวี
174 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร นายทินกร บุญคำ
175 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร นางอนงรัตน์ ใจเรือง
176 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร นางเรไร จันละบุตร
177 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ทองหล่อ จันละบุตร
178 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร นางอนงค์ พรหมบุตร
179 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.คำส่าห์ บุญคำ
180 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร นางนภาภรณ์ สมสะอาด
181 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.กันตินันท์ โคตรพงษ์
182 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร นางลำพัน สีวะโสภา
183 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร นางประดับ ภูทอง
184 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร นางแดง กลางท่าใคร้
185 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร นางจำเนียน พรมบุตร
186 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ยวนใจ หารโสด
187 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.สิน โพธิ์ศรี
188 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.จีราพร พรมบุตร
189 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร นางศิริรัตน์ บุญเลิศ
190 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.นงคราญ พันธ์โพธิ์
191 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.นวลลมัย จันละบุตร
192 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร นางมยุรี ประเสริฐสังข์
193 15 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านเดิด ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร นางบัวลา จันละบุตร
194 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสมศรี วรรณอ่อน
195 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายคำพอง ปองไว้
196 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางคำภู บุญทวัน
197 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางดวงจันทร์ บุบผาศักดิ์
198 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสง่า สายรัตน์
199 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายจรัส หูตาชัย
200 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายไฉน นารมย์
201 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสมหวัง ยุตโต
202 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สงกรานต์ กาลจักร
203 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางรวงทิพย์ ศรีมันตะ
204 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.พันธิวา เชียงแสน
205 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายปกรณ์ บุญตา
206 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางอุดม นาเมืองรักษ์
207 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางอัมพร กองศรีมา
208 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายนิกร บัวลุน
209 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายบุญมี เรียงรัตน์
210 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายอุทัย ใจงาม
211 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางน้อย วงษ์คำน้อย
212 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางแพรวนภา ปทุมวัน
213 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ดวงกมล สนธิรา
214 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.วาสนา สิทธิสวนจิก
215 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สมัยพร งามเนตร
216 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสวรรค์ บุญทศ
217 16 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศ่ลางกลางบ้านบ้านห้วยแก้ง ม.13 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายกงไกร โพนทัน
218 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายพจน์ อุปชัย
219 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายมนัสชัย พินัยรัมย์
220 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายลำ บุญศรี
221 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางเสงี่ยม ชื่นตา
222 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.วันธนา ปานพิมพ์
223 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายลม จอมเขียวมา
224 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสนธยา มังศรี
225 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายศักดาพร สีดี
226 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สำราญ แสงสุวรรณ์
227 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสมควร โสมณวัฒน์
228 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ประยูร นาถาบำรุง
229 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายบันลือ บุญศรี
230 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางบุญถม ศรีวะรมย์
231 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายอรุณ อุตอามาตย์
232 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสุพัฒ มุทาวัน
233 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางนิ่มนุช ชูรัตน์
234 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางมาลัย ปานพิมพ์
235 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายพนอม โหระเวช
236 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสมจิตร เชยกระรินทร์
237 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายคำพา ทานะเวช
238 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.บัญชี ศรีชนะ
239 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายหนูไกร จันทรา
240 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สุมาลี ศรีแจ่ม
241 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.วัลยา มาตขาว
242 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสิทธิศักดิ์ สวาทดี
243 17 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านคำน้ำสร้าง ม.10 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสุรสิทธิ์ รุ่งราม
244 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางขวดี บุตรดี
245 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางนันทนา โคตรสมบัติ
246 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางธัญญพร ศรีทา
247 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายบัวสอน ศรียุทธ
248 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.อัญชิสา ถาวรพัฒน์
249 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางหนูรัตน์ กระแสจันทร์
250 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางนิตยา วิเวกวินย์
251 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางจันทร์ฐิมา เกษแก้ว
252 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ปัทมา แก้วสาร
253 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางหนูพูล นำวงษ์
254 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางพงษ์ศรี ธนาคุณ
255 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางดรุณี กาทอง
256 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ไกรษร ศรียุทธ
257 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายนุกูล กุบแก้ว
258 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสงวน ธนาคุณ
259 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางลำใย ทองขาว
260 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายจอนนี่ แสงสุวรรณ์
261 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางอนงค์ น้อยเนารัง
262 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายวิเชียร มูลสาร
263 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายโรม วิเศษแก้ว
264 18 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ปรางหทัย ทองขาว
265 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสมจิตร มูลสาร
266 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.พนิดา คำแสง
267 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายไวตา หนักแน่น
268 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายอุดร ยาวะโนภาส
269 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางบุบผา เผ่าเพ็ง
270 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ดวงใจ กำศร
271 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.จิราวรรณ เวฬุวนาทร
272 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางลำใย มหามาตย์
273 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายประสงค์ คำแสง
274 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางอัมพร ทองโสม
275 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.วนิดา คูหล้า
276 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.บุปผา ไชยรักษ์
277 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายพยูน มูลสาร
278 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางคำปุน อินเพ็น
279 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.มุสลิน มูลสาร
280 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสุทัศน์ ศรีวิเศษ
281 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางจันทร์ศรี สุ่มมาตย์
282 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางคำพลอย แก้วคำจันทร์
283 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายวรการณ์ ชอบศิลป์
284 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายพงษ์ศักดิ์ ทองขาว
285 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.สุวารี แก้วดวงใหญ่
286 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.เกษร ชอบศิลป์
287 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ยินดี ศรีวะอุไร
288 19 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งแต้ ม.1 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายคำหล้า ทองโสม
289 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายกฤษณ เนตรหาญ
290 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางหลอด วิเศษแก้ว
291 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายเกียรติศักดิ์ สิงห์แข็งแรง
292 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.มณทิรา มูลสาร
293 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายจักรี แก้วสาร
294 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางจิรวรรณ ตาฝั้น
295 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายเผย นามอ่อนสา
296 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ภัทราภรณ์ โสตะวงค์
297 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายพจนาถ พรมมา
298 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางมณทา เอี่ยมลอย
299 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.จำปา ทองคำ
300 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ยุพา กุบแก้ว
301 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายพุฒทา สีนิน
302 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.นารีรัตน์ ทองขาว
303 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางอ้อย ลาลี
304 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.จันทรรัตน์ วิเศษแก้ว
305 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางอ๋อย โสมณวัตร์
306 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางจริญ กุบแก้ว
307 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.จรินทร์ยา ธนาคุณ
308 2 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้ายทุ่งแต้ หมู่ที่2 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายบูชิต แก้วดวงใหญ่
309 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายบุญเพ็ง ปัสเสน
310 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายวัชระ แสนเสนา
311 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายอมรชาติ กุลวงศ์
312 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายมนูญ อิ่มใจ
313 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.สายใจ สิงครุธ
314 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายนวพล วะลิวรรณ์
315 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางศิริลักษณ์ กุลวงค์
316 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายอรรถพล สายสอน
317 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายวิบูล กลมเกลียว
318 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายวิชัย พุทธวัน
319 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายศุภวัฒน์ อยู่ดี
320 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายศุภร สุทธินาที
321 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายประดิษฐ เพียรดี
322 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายดนัย แก้วตาวงษ์
323 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายสนม พุทธศรี
324 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายสุดใจ ชำนิป่า
325 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.วราพัณณ์ เศรษฐอมรรัชต์
326 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.เพลินจิตต์ สายสอน
327 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายสวัสดิ์ สิทธิภักดิ์
328 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางสาว ปกป้อง
329 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายสมหมาย หัตถดล
330 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายคมสรร จันหอม
331 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายพุทธา ศิลารักษ์
332 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางกองมี ศรีโชค
333 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายสมชาย ยุบลมาตร
334 20 22 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.พรสวรรค์ สุทธินาที
335 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ถิรดา แสนสุข
336 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร นางสมัย บุญเรือง
337 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.นาง พาละพล
338 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร นางรำไพ อุตอามาตย์
339 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร นายวริฏฐิสา วงษ์ลคร
340 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร นายธนากร อัมภรัตน์
341 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร นางปณิดา ยางเดี่ยว
342 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร นางหนูพิษ เลาะหนะ
343 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร นางมะลัย โพธิ์ทอง
344 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร นางคำใบ ราชณุวงค์
345 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.อลิสา อุตอามาตย์
346 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร นางคูณ ต้นบุญ
347 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร นางสีไพ จงโวหาร
348 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.สมเภา มลิกุล
349 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร นางบังอร ศรีวิเศษ
350 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร นางใส ไชยชนะ
351 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร นางดวงใจ ทิพวัฒน์
352 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร นางสีทัด ตะวงศา
353 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร นายสังข์วาล ศิริโสม
354 21 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร นางหนูภาค พิมพ์ภูธร
355 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.สุดใจ แก่นพุฒ
356 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร นายประดิษฐ์ วิจารย์
357 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร นางประดิษฐพร วิเวกวินย์
358 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร นางหนูกัน โสตะวงศ์
359 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร นางจำปี อาชญาทา
360 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.เด่นดวง ทองคำ
361 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร นายโอมรินทร์ นามวงษ์
362 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร นางราตรี ศักดิ์ศรี
363 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.บัวผัน บุญปก
364 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.เพชรบูรณ์ ผลจันทร์
365 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร นางเพลินพิศ ศักดิ์ศรี
366 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.คะนอง ทองแก้ว
367 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.เกณิกา ปัญญาใส
368 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร นางสมพร เนตรมุข
369 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร นายรัฐพงษ์ จารัตน์
370 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.สุพรรษา วิเวกวินย์
371 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร นายสุทธิพงษ์ จีนหลักร้อย
372 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร นายหนา พาลพล
373 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร นางเพ็ชรา สมหวัง
374 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร นางสอน หวังผล
375 22 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านบ้านขั้นไดใหญ่ ม.5 อ.เมือง จ.ยโสธร นางรำไพ ผ่องใส
376 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.สุภาภรณ์ พิจารณ์
377 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางอ่อนสี อระภา
378 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางรัตนา ไชยวัน
379 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.ธิดารัตน์ สีมันตะ
380 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.พยอม เวฬุวนารักษ์
381 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.สมยง ศรีมันตะ
382 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางจันดา ศรีมันตะ
383 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางฉลอง พันธ์เลิศ
384 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.ทองใส ศรีมันตะ
385 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางคำปน สีมันตะ
386 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางอ้อยใจ ศรีวอุไร
387 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.แววตา ศรีมันตะ
388 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางดารา ศรีวอุไร
389 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.ขนิษฐา ร่วงรัตน์
390 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.ดารา ศรีนวล
391 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.วาสนา ศรีวสุทธ์
392 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.นฤมล แสนรัตน์
393 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.รจนา ศรีมันตะ
394 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นายเฮง ไชยวัฒน์ฤทธิกุล
395 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.อันธิกา ศรีมันตะ
396 23 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านสร้างช้าง ม.1 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นายสวัสดิ์ นครพันธ์
397 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นายสามารถ พันธ์ศรี
398 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นายเสรี ศรีงาม
399 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นายมังกร ป้องศรี
400 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นายผดุง อ่อนพุทธา
401 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นายอดิสรณ์ พรมชาติ
402 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นางวงเดือน เวฬุวนารักษ์
403 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นางบัวสาย ทองใบ
404 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นายวนิต เวฬุวนารักษ์
405 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นายจิระ สว่างวงค์
406 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล น.ส.รัชนี สามารถ
407 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นางรินทร์ดา เวฬุวนารักษ์
408 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นางสมยศ โยคะวัตร
409 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นางดวงพร ชื่นตา
410 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นางขนิษฐา เวฬุวนารักษ์
411 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นายแถวง มีมาตร
412 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นางพรรณี พันธ์เลิศ
413 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นางยุพาพร สองจันทร์
414 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล น.ส.ลมัย เวฬุวนารักษ์
415 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นายทุมมี มูลสาร
416 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นางยุภาวดี ชูรัตน์
417 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นางบุญเนื่อง มลิวัลย์
418 24 15 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล นายธงชัย ผุดผ่อง
419 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว น.ส.วราพร ประสารศรี
420 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นายบุญโฮม พลเมือง
421 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางเอี่ยม เวียงแสง
422 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว น.ส.ทองมา สัตย์ซื่อ
423 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นายสมชาย เส้นเศษ
424 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว น.ส.วะศิตา หอมหวล
425 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นายสุณี ธงไชย
426 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นายสีโห บุญเติม
427 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางบุญมี เสียงใส
428 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นายจันลี ถมบัตร
429 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นายจันทร์ ศรสำแดง
430 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นายลา สุ่มมาตร
431 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางถนัด เนินทราย
432 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางบังออน ไชยโชค
433 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางหนูพัน หาสุข
434 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางสุวรรณ์ วระชินา
435 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางสิทธิ์ ใจแก้ว
436 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นายคำพูล กอผจญ
437 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางปราณี ทองลา
438 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นายแพน ยินดี
439 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นายสมบัติ สร้อยเสนา
440 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางอัมพร เนินทราย
441 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางยุพิล สารินทร์
442 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นายจันทา คำแถม
443 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว น.ส.จีรนันท์ จันเหลือง
444 26 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว น.ส.ละมัย ศรีสุข
445 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว น.ส.ราตรี สายงาม
446 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นายธงชัย เขียนคำ
447 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว น.ส.สาวิตรี เสน่ห์พูด
448 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางเพ็ญศรี ศรีบุญ
449 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางเหรียญ โพธิ์ตาด
450 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว น.ส.ณภัสสร มั่นจิตร
451 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นายปิยะพงษ์ ลี้ลับ
452 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว น.ส.นฤมล อุตส่าห์ดี
453 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว น.ส.แคทริยา อินอ่อน
454 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว น.ส.เปมิกา จอมวงค์
455 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว น.ส.ยุวดี สิงห์คำ
456 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางประภาศรี บุตรศรี
457 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นายสุพี จันใด
458 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว น.ส.ปนัดดา สายสีแก้ว
459 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นายสมพงษ์ หอมหวล
460 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางฉิมมา บุญทศ
461 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นายจักรินทร์ ทองลา
462 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว น.ส.ณัฐภรณ์ สมจิตต์
463 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว น.ส.ธัญญารัตน์ ไชยงาม
464 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางสุภัทรา สมจิตต์
465 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางนาง สุขสาย
466 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นายตง ยอดธรรม
467 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางสุวรรณ บุญทศ
468 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นายสุมิตร เชื้อดี
469 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว น.ส.เภา สีลาทอง
470 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางขวัญใจ ส่างสาร
471 27 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.4 อ.ป่าติ้ว นางสุพิศ หอมหวล
472 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายประจวบ ธรรมปัต
473 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นางกาญจนา สุขเกษม
474 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นางระยอง สุชะนะชา
475 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา น.ส.จิราวรรณ สีมันตะ
476 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา น.ส.เจนจิรา นันทวัฒน์
477 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายปัญญา ศรีจัตุรัส
478 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา น.ส.ผกามาศ โคตรนู
479 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นางนุกูลกิจ คุ้มบุญ
480 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา น.ส.วิภาพร อุทพันธ์
481 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา น.ส.พิกุลแก้ว อาจวิชัย
482 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายวี ทองมุล
483 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายเอกพันธ์ มุทาพร
484 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายถ่ำ วงษ์คำ
485 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายวิทยา ศรีคะเณย์
486 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา น.ส.บุญโฮม สารจันทร์
487 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายชาญ เข็มเพชร
488 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายกัณหา เกษราช
489 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายประสิทธิ์ ไกยสิทธิ์
490 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา น.ส.สุจิตรา โสมอินทร์
491 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายวิลัย ดอกไม้เพชร
492 28 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายตี๋ หลานวงศ์
493 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายจำปี แก้วกัญญา
494 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายพรชัย กิริยะ
495 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายวิศรุต เริงสุข
496 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายณรงค์ฤทธิ์ นิลแสงศรี
497 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายวุฒิพงษ์ ทานะขาจัด
498 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายสเด็จ คุณุ
499 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายนิยม ชูรัตน์
500 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายพิชิต จิตบรรจง
501 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายชุมพร พันธุ์แก้ว
502 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม น.ส.คำปน ศรีสุข
503 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นางหนูจร ปทุมวัน
504 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายสุนี ศรีมันตะ
505 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายสุนัน แสงพล
506 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายบุญเลิศ ศรีคุณ
507 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายจีรายุทธ เต็มเปียง
508 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายระพีพัฒน์ เวฬุวนารักษ์
509 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม น.ส.ป๊อกแป๊ก กล้าหาญ
510 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม น.ส.รัตนา อุ่นประชา
511 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นางจิตรา อุ่นเพ็ง
512 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายสมบัติ บุตรปัจฉา
513 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม น.ส.นกเอี้ยง รุ่งงาม
514 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นางละยอง ทานะเวช
515 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายบุญชู สุวรรณเพ็ชร
516 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายณรงค์ แสงพล
517 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายจตุพร นิคมานนท์
518 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายสุภาพ ไชยจันทร์
519 29 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.14 อ.กุดชุม นายสายยนต์ กระเบา
520 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร นายนิพล แก่นบุบผา
521 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร นางน้อย กุลสิงห์
522 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร นายวิบูลย์ นนทรา
523 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร นางรัตติยากร ส่วนเสน่ห์
524 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร นางบรรจง วงษ์จันทร์
525 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร นายอิ้ด ดวงตา
526 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสำรวย จันดารักษ์
527 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสมบูรณ์ เวฬุวนาธร
528 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร นางขันเงิน หูตาชัย
529 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร นางจันทร์เพ็ญ ประทุมวัน
530 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร นายมุกดา ส่วนเสน่ห์
531 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร นายนารี กำศร
532 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ทองหล่อ เผ่าเพ็ง
533 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.พรวิไล พิมพ์ภิบาล
534 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร นายหมอน โคตสมบัติ
535 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสุขสันต์ พรานเนื้อ
536 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ประนิดา ประทุมวัน
537 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร นายณัฐพล พรมลี
538 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ยวนใจ ประทุมวัน
539 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร นางนฤมล ประทุมวัน
540 3 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่2 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.น้อย เวลุวนาธร
541 31 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว น.ส.สิฤดี ขยันทำ
542 31 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว นางพุฒ เวชกามา
543 31 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว นางอ่อนตา สุขแสน
544 31 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว นายนนท์ชัย ขาวผิว
545 31 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว นายบุญชู พวงพี่
546 31 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว น.ส.ภัคจิราพร พุ่มพวง
547 31 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว นางยุพิณ ดาษดื่น
548 31 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว นายศักดิ์สิทธิ์ เสาแก้ว
549 31 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว น.ส.ระพีพรรณ มีศิลป์
550 31 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว นางสำลี ไชยช่วย
551 31 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว นายทองอินทร์ จันทคุปต์
552 31 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว นายศรชัย ไชยช่วย
553 31 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว นายลิขิต ศรีมงคล
554 31 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว นายสิงห์ นำภา
555 31 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว นางเจียม สืบวงษ์
556 31 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว นายหนูกร สายโสม
557 31 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว นางบัวเรียน พณุฤทธิ์
558 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายวิราวุธ กุมารสิทธิ์
559 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นางพัทยา จันทวัฒน์
560 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา น.ส.เตือนใจ ชุมศรี
561 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา น.ส.วิชุตา เพลาไธสง
562 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายทองสุข เพชรไพร
563 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา น.ส.พัชรินทร์ ประจวบสุข
564 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา น.ส.ปานฝัน พรหมภักดี
565 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายนิตธพงษ์ ธรรมปัต
566 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายพิทักษ์ อรมาตร
567 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา น.ส.ไพเราะ ไพรศรี
568 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายภควรรษ นาเทเวท
569 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา น.ส.เสริฐ บุตรพรมมา
570 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายสุนันท์ ศรีมันตะ
571 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายสมชาย สุทธิวงศ์
572 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นางสุวารี บุญสิงห์
573 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นางลันดา สีมารถ
574 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นางคำพอ มูลชัย
575 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุพรรณ
576 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายรัฐมนตรี คำมั่น
577 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายสุทิน เสมามิ่ง
578 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นางคำพัน เมืองพิณ
579 32 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก หอประชุมอำเภอเลิงนกทา นายอำนาจ งามขำ
580 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายสมศักดิ์ อภัยโคตร
581 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.รัตมณี ยาวะโนภาส
582 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางจิตตา แสงขันธ์
583 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายสำเริง บุญรักษ์
584 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.สุกัญญา ชัชวาลย์
585 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.วรางคณา ศรีภา
586 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.เสาวลักษณ์ จันทร์งาม
587 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.สายทอง ชอบศิลป์
588 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายบุญครอง สอนบุญทอง
589 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางคำเพียร วระสาร
590 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายสกล รุณกัน
591 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายประจักษ์ ทับแสง
592 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายสำนวน สีวะสุทธิ์
593 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางกัลยา สุขนิรันดร์
594 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายสุบรรณ์ แสวงจันทร์
595 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางมะลิ สุดชาย
596 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายสุพิตร ใจทอง
597 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.สุมาลี ศรีวิชา
598 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางนิชา ทาระขจัด
599 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางสมถวิล มูลสาร
600 33 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านคำเตย ม.13 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางประสาทพร ผลขาว
601 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นายบุญทวี ปัดไพร
602 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางทองใบ เพิ่มพูล
603 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นายปัญญา เวชกามา
604 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางปัดนา กฤษณกาฬ
605 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางทองศูนย์ ปลื้มอุรา
606 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นายเจษฎา ดวงแก้ว
607 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.สุภาพร บุญเพลิง
608 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.ระวิวรรณ ฟองมณี
609 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นายณรงค์ศักดิ์ ไตรตรา
610 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.พรทิพย์ สิงห์แข็งแรง
611 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางสุนทรา มูลสาร
612 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.ณริสสา วิลัย
613 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.อนงค์นาถ กุณรักษ์
614 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นายอาทิตย์ ทองน้อย
615 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางลำพูล วงศิลป
616 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นายคมสันต์ ผ่านเมือง
617 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.กุสุมา สามารถ
618 34 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.ทองศุกร์ บุญอุ้ม
619 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.สุภาวดี ทองบ่อ
620 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.อุไรวรรณ พรพรหม
621 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร นางวิภาดา คำทอง
622 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร นายสำราญ สลับศรี
623 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร นางทับทิม พรมษร
624 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร นายพิริยะ สุโภภาค
625 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร นางกันหา แก้วสะอาด
626 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.วรรณี หล้าศรี
627 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร นางเตือนใจ บุญทวี
628 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร นางสะอาด ผลจันทร์
629 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร นายสุดตา ทองบ่อ
630 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.อรสา ชายทวีป
631 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.ละมัยศรี พิมพา
632 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร นางนารี ไชยดำ
633 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร นายวิเชียร กฤษณกาฬ
634 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร นายทศพล คำแสง
635 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร นายมิตรษา สามารถ
636 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.ดอกไม้ แสงสุข
637 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร นางสี แก่นจำปา
638 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร นางมินตรา ชัยเสริฐ
639 35 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร นางดารารัตน์ ชื่นตา
640 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางบุญโฮม ศรีอินทร์
641 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นายหลาย วรรณวงค์
642 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางลำพูน บุรอบ
643 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางประคอง ศรีธรรม
644 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางปราณี หางนาค
645 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางม้วน วรรณวงษ์
646 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นายมูล ชูรัตน์
647 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นายคำหมื่น ศรีธรรม
648 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.นงเยาว์ อุทสาร
649 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นายถวิล วงคณิชย์
650 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางจำเนียร โคตรสมบัติ
651 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางอุไรวรรณ โพธิทักษ์
652 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางวิชิต ปานแก้ว
653 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางลุนลา จำใบรัตน์
654 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสุริยา แสงขน
655 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.บุญสุข ไชยมี
656 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางทองอิน ศรีธรรม
657 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางหนม หางนาค
658 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางทองใบ โพธิทักษ์
659 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ศศิธร ศรีธรรม
660 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสุวรรณา เชื้อบัณฑิต
661 4 09 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านดอนกลอง หมู่7 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.นุกูล บุรอบ
662 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายคำตัน พุ้ยน้อย
663 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางย่อง พ่อค้า
664 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายเอกรินทร์ วงค์คำพระ
665 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายถวิล เหล่ากอดี
666 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายทองสันต์ หลักเพชร
667 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายบุญทอม หนึ่งคำมี
668 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายสุเทพ ลีลาศ
669 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายสุก สาสนาม
670 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายเขียน ทองจันทนาม
671 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายประสิทธิ์ เพียรดี
672 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายคำมณี มนต์ขลัง
673 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายสำเนียง ทอนเบ้า
674 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายวิทูล ขยันหา
675 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายสากล ภาคะ
676 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายประสาท ศรีจันทร์
677 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายสมัย ขยันหา
678 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.ซุ่ยไอ่ แซ่ตั้ง
679 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายสมร เลิงลำ
680 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายสมจิตร จิวิสา
681 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายสัมพันธ์ พสุรัตน์
682 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายวิฑูรย์ บุญปอง
683 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายประเสริฐ์ สวัสดิ์ธาดา
684 5 13 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายสุวรรณ กุลวงศ์
685 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.ดวน ทองโสม
686 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายอุดร ทองคำ
687 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางนิตยา สิงห์แก้ว
688 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายประดิด ไตรภูมิ
689 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางประเสริฐ คำศรี
690 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางลิ ทองโสม
691 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางแสงทอง ยาวะโนภาส
692 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางหนูพัน เนตรหาญ
693 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายบุญเพ็ง ทองคำ
694 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายทองลา จันทร์งาม
695 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางไพบูลย์ แก่นทอง
696 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางสำรอง บุญปก
697 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายนคร โสมะวงค์
698 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางลำพูน ศรียุทธ
699 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางมนปภัส มูลสาร
700 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางกองสี ทองคำ
701 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายวิมล อนุชาติ
702 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.บุญเพ็ง เนตรหาญ
703 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.แสงเดือน ทองคำ
704 6 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.8 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายชัชวาลย์ แก้วดวงใหญ่
705 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายพิทักษ์ จันทร์งาม
706 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางบุญส่ง ทุมแสน
707 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางหนุด แก้วกล้า
708 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.วิชาลี จันทร์งาม
709 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายศราวุธ คำหอม
710 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางราตรี อินทะนิน
711 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ฐิติมา แก้วคำจันทร์
712 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางบุญจันทร์ ศรียุทธ
713 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายคำพา ธนาคุณ
714 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.นิลเนตร ธงศรี
715 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายบุญธรรม สังเกตุ
716 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางวนารัตน์ กุบแก้ว
717 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ภัทรา กุบแก้ว
718 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางลมุล ลาสนธิ
719 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ลินดา แปลนนาค
720 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายบุญสา สมหวัง
721 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางบุญรัตน์ เขียวขำ
722 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ยุพารัตน์ อัคคฮาด
723 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.นงเยาว์ ภูศรี
724 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายอุทัย จันทร์เหลือง
725 7 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านทุ่งแต้ ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางอำนวย แปลนนาด
726 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.กาญจนา ไชยมี
727 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางเข็มทอง วงศ์จันทร์
728 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางทองพูล สีทา
729 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นายรุ่งชัย คำภาศ
730 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสุมาลี สอนเผือก
731 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางอาวรณ์ ไชยมี
732 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสมจิตร ฤทธิมา
733 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.มณีวัน แทบท้าว
734 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางพุทธา สอนเผือก
735 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสมบูรณ์ ศรีมันตะ
736 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางเสาวนีย์ โสตวงศ์
737 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางบุญโฮม หลอดแก้ว
738 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.นาง เผ่าเพ็ง
739 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางชาลินี สืบสุวรรณ์
740 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางจัด เหนือสุวรรณ์
741 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสมจิต เวชกามา
742 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นายจำนงค์ สอนเผือก
743 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสมหมาย เผ่าเพ็ง
744 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางพิมพรรณ จันทร์งาม
745 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางเสถียร เผ่าเพ็ง
746 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางนรินทร์ พงษ์สนิท
747 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ภัทรา วงศ์จันทร์
748 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางบุญตา เผ่าเพ็ง
749 8 15 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านนาสีนวล ม.3 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.รัศมี แซ่ติ้ง
750 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายณัฐกุล เที่ยงผดุง
751 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายวิชิต ไตรภูมิ
752 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.อรรวรรณ บุญสวาท
753 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายเกียรติพงษ์ ไชยรักษ์
754 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.พรทิพา คำมุด
755 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายมนตรี เผ่าเพ็ง
756 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายธนากร วิเวกวินย์
757 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายวีระศักดิ์ วะเศษสร้อย
758 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางมล แสงใสแก้ว
759 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายฉวี คูหล้า
760 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายคำคูณ มลิวรรณ์
761 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสายันต์ สุ่มมาตย์
762 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสำราญ ศักดิ์ศรี
763 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ช่ออารี ภูสี
764 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางบุญล่ำ ทองคำ
765 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางไพศรี ทองคำ
766 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายมงคล แสงใสแก้ว
767 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.นำ แสงใสแก้ว
768 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสมร ทองโสม
769 9 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านคำเม็ก ม.10 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสาคร ศรีบุญเรือง