BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นายจันทร์ ดวงสูงเนิน
2 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นางสังวาลย์ ค้าของ
3 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.นาตยา สุขมาก
4 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นางหนูกูล จันทโยธา
5 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นายนัฐพงษ์ วาปีทะ
6 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นายธีระศักดิ์ ทำการดี
7 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.สุนิสา แก้วสุข
8 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นางก้อย ทำการดี
9 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นายสุรธัช ศรีเวียง
10 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.วันเพ็ญ ศรีครุธทา
11 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.พลอย โกติรัมย์
12 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นางสมศรี แสงสว่าง
13 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นางสมหมาย เติมทรัพย์
14 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ฐิติมา แทนไธสง
15 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นายสมจิต พะโคดี
16 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นายฉลอง แสงสว่าง
17 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ฉวี นามไธสงค์
18 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นางสมจิตร กัณหา
19 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.เสมอ เย็นดี
20 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นางดำรงณ์ กัณหา
21 1 22 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.นัฐฐาพร บัวนาค
22 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสุพรรณ เพ็งไธสง
23 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.แดง จำเนียร
24 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางถนอม ฤทธิ์มังกร
25 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายบุญเติม ผงธุลี
26 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางผกามาศ เหมมันตา
27 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายกิ่ง สังข์ทิพย์
28 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายอานนท์ เพ็งบุญ
29 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.จุไรลักษณ์ ปัตตรัย
30 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายสมจิตร โปเดิม
31 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.กันยา บุญณะอินทร์
32 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางทองเลื่อน โปเดิม
33 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสังเวียน ตันทิพย์
34 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายประเสริฐ ทารา
35 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.เพ็ชร งามขำ
36 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สมร วะโรง
37 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.พจนีย์ บัวเผื่อน
38 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสญาภรณ์ แสนโคตร
39 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.อริสา คำน้อย
40 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ถนอม โพธิ์สาวัง
41 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.เพลินพิศ ขันทอง
42 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางรติรัตน์ ภูษิตธนะวรรธน์
43 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.นวลจันทร์ เหวสูงเนิน
44 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางจอม มิเขมา
45 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางตัน ศรีมาตร
46 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางเผ้า สนวนรัมย์
47 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางละเอียด ลานไธสง
48 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายสมัย ทองทา
49 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางอุบล มาลัยสี
50 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางแตงอ่อน โพธิ์ดี
51 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางคำพรรณ ใจกล้า
52 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายจำรัส ทาดา
53 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายชุ้ม ชัยสุนทร
54 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายปกรณ์ นิน
55 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางเสงี่ยม นาชิต
56 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.เนาวรัตน์ คำมาลา
57 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.เย็น มะลิทอง
58 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สุนารี สังข์กรณ์
59 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางประนอม จรสูงเนิน
60 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สุดใจ ทินาทิน
61 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสำรวย ภาชะดา
62 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสมหมาย หลงมาดี
63 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางจงรักษ์ ตองติดรัมย์
64 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.อรัญญา โฉมยงค์
65 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายสายชล แสงสว่าง
66 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสมบุญ โสภา
67 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายณรงค์ ภู่อาษา
68 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายสมศักดิ์ ภูขน
69 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางทองดำ สิงหา
70 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางกลมมี คำบัว
71 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางมะ เงินประสิทธิ์
72 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางเจนจิรา พรมประเสริฐ
73 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายอดิศักดิ์ เทียนทอง
74 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.อรัญญา ใสกมล
75 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายพลวัฒน์ ศรีคูณ
76 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางมี กิมศรี
77 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สาคร บุญเมือง
78 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายบุญยอด เหนือเกาะหวาย
79 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.บุษราคัม สุวรรณรัตนะนาวี
80 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.ศรัณย์พร จันทร์หา
81 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.สมพิศ จอมมาลา
82 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นางบุญเหลือ นามวงษ์
83 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.กุมา กันเมฆ
84 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.ชุน จันทร์วิเศษ
85 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายสร้อย พริ้งเพราะ
86 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นางประภูมิ เย็นสบาย
87 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นางเจริญวดี ละอองดี
88 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.อ่อน มั่นจิต
89 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.ชวง ม่วงชาติ
90 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.อ้วน จินดาภิรมย์
91 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.ดุจสดี ฟักอร่อย
92 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นางบานเย็น ปินะกัง
93 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.วิมล เจนประโคน
94 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นางบัวลี ศรีอุดร
95 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.สว่าง โยมรัมย์
96 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นางนิยม นามโคตร
97 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายสำราญ เย็นประสพ
98 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.กันชู เย็นใจ
99 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายสมาน สิงจันทร์
100 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางบุญส่ง ขอประสงค์
101 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.สุภาภรณ์ สิงห์ทอง
102 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางหนูวงศ์ อ่อนอุทัย
103 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ศิริอรุณ สุขวินัย
104 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.จาริณี สุขวินัย
105 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายชาตรี คำเค็น
106 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.สมหมาย เพลิดสระน้อย
107 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายคำดี รัตนสุวรรณ์
108 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายประเทือง สุริยะ
109 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายไชยา โฉมนุส
110 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายจำเริญ วาวนวล
111 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางมาริน คูณกลาง
112 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางจันทร์หอม ถามั่งมี
113 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.วราภรณ์ กองม่วง
114 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางราตรีสวัสดิ์ กัตพงษ์
115 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางสุนันทา สมอชัย
116 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ทองสุข จันทะศร
117 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายจันทา กุลประกอบ
118 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายไมล์ ป้องกัน
119 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายเพ็ชร นรากุล
120 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ปิยภรณ์ เหลี่ยมจันทร์แสง
121 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.สมหวัง พลรบ
122 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางทองสุข แพงแลนโนน
123 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางดวงฤดี เทียนชัย
124 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางสงค์กีย์ วิราวรรณ์
125 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางระวัง โพธิ์ธาราม