BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายกิ่ง สังข์ทิพย์
2 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางถนอม ฤทธิ์มังกร
3 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายบุญเติม ผงธุลี
4 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางผกามาศ เหมมันตา
5 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสุพรรณ เพ็งไธสง
6 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.แดง จำเนียร
7 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.จุไรลักษณ์ ปัตตรัย
8 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายอานนท์ เพ็งบุญ
9 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางทองเลื่อน โปเดิม
10 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสังเวียน ตันทิพย์
11 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.เพ็ชร งามขำ
12 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สมร วะโรง
13 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายประเสริฐ ทารา
14 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายสมจิตร โปเดิม
15 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางรติรัตน์ ภูษิตธนะวรรธน์
16 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ถนอม โพธิ์สาวัง
17 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.กันยา บุญณะอินทร์
18 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.อริสา คำน้อย
19 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.เพลินพิศ ขันทอง
20 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสญาภรณ์ แสนโคตร
21 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.พจนีย์ บัวเผื่อน
22 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายจำรัส ทาดา
23 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายชุ้ม ชัยสุนทร
24 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายปกรณ์ นิน
25 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางคำพรรณ ใจกล้า
26 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางแตงอ่อน โพธิ์ดี
27 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางอุบล มาลัยสี
28 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางเผ้า สนวนรัมย์
29 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางตัน ศรีมาตร
30 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางจอม มิเขมา
31 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางละเอียด ลานไธสง
32 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายสมัย ทองทา
33 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.นวลจันทร์ เหวสูงเนิน
34 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางเสงี่ยม นาชิต
35 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สุนารี สังข์กรณ์
36 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.เนาวรัตน์ คำมาลา
37 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.เย็น มะลิทอง
38 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสำรวย ภาชะดา
39 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสมหมาย หลงมาดี
40 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สุดใจ ทินาทิน
41 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางประนอม จรสูงเนิน
42 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางกลมมี คำบัว
43 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางทองดำ สิงหา
44 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางมะ เงินประสิทธิ์
45 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.อรัญญา โฉมยงค์
46 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางจงรักษ์ ตองติดรัมย์
47 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสมบุญ โสภา
48 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางมี กิมศรี
49 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายสายชล แสงสว่าง
50 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายณรงค์ ภู่อาษา
51 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายสมศักดิ์ ภูขน
52 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางเจนจิรา พรมประเสริฐ
53 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายอดิศักดิ์ เทียนทอง
54 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายพลวัฒน์ ศรีคูณ
55 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.อรัญญา ใสกมล
56 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สาคร บุญเมือง
57 4 29 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายบุญยอด เหนือเกาะหวาย
58 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.ศรัณย์พร จันทร์หา
59 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.บุษราคัม สุวรรณรัตนะนาวี
60 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นางบุญเหลือ นามวงษ์
61 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.สมพิศ จอมมาลา
62 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นางเจริญวดี ละอองดี
63 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.อ่อน มั่นจิต
64 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.ชวง ม่วงชาติ
65 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.อ้วน จินดาภิรมย์
66 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.ดุจสดี ฟักอร่อย
67 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นางบานเย็น ปินะกัง
68 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.วิมล เจนประโคน
69 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นางบัวลี ศรีอุดร
70 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.กุมา กันเมฆ
71 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายสร้อย พริ้งเพราะ
72 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นางประภูมิ เย็นสบาย
73 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นางนิยม นามโคตร
74 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.ชุน จันทร์วิเศษ
75 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.กันชู เย็นใจ
76 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายสมาน สิงจันทร์
77 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.สว่าง โยมรัมย์
78 5 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายสำราญ เย็นประสพ
79 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางหนูวงศ์ อ่อนอุทัย
80 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ศิริอรุณ สุขวินัย
81 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.จาริณี สุขวินัย
82 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายชาตรี คำเค็น
83 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.สมหมาย เพลิดสระน้อย
84 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายคำดี รัตนสุวรรณ์
85 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายประเทือง สุริยะ
86 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางบุญส่ง ขอประสงค์
87 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.สุภาภรณ์ สิงห์ทอง
88 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางราตรีสวัสดิ์ กัตพงษ์
89 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายไชยา โฉมนุส
90 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.วราภรณ์ กองม่วง
91 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายจำเริญ วาวนวล
92 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางมาริน คูณกลาง
93 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางจันทร์หอม ถามั่งมี
94 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายเพ็ชร นรากุล
95 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ทองสุข จันทะศร
96 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายจันทา กุลประกอบ
97 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายไมล์ ป้องกัน
98 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.สมหวัง พลรบ
99 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางทองสุข แพงแลนโนน
100 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางสุนันทา สมอชัย
101 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ปิยภรณ์ เหลี่ยมจันทร์แสง
102 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางดวงฤดี เทียนชัย
103 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางสงค์กีย์ วิราวรรณ์
104 6 17 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางระวัง โพธิ์ธาราม