BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นายสมคิด ธัญญเจริญ
2 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นางทวี แก้วภักดิ์ดี
3 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นายชลอ อังเปรม
4 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นางช้าม วารีรักษ์
5 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นายสมควร แพร่หลาย
6 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นายทองจริง แมลงทับ
7 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นายอนันต์ นวมจิตร
8 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นางลัดดา มะลิทอง
9 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นายณรงค์ คำชื่น
10 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นายธนู สถิตพงษ์
11 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นางจันทร์ ปานสกุล
12 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นางสมหมาย พ่วงศรีรักษา
13 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นายลำใย พ่วงประเสริฐ
14 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นายจำเนียร บัวทอง
15 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นายประเสริฐ ศรีแจ่ม
16 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา น.ส.จริยากร เสตา
17 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา น.ส.วัลลภา สุภาลาภ
18 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นางเฉลียว รุ่งวิถีชัยพร
19 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นายโชคชัย แมลงทับ
20 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นางสาคร ทองดี
21 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นายธนิต ศรีแจ่ม
22 1 18 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อ.แสวงหา นายมานพ ขำวงษ์
23 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง นายอนุสรณ์ วงศ์เสนา
24 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง นางศิริพร ประทุมชาติ
25 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง นางยุพิน แฝงพ้นภัย
26 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง นางประไพ คำนวน
27 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง นางน้ำค้าง กล่อมฤกษ์
28 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง นางสำราญ ยินดี
29 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง นางลาวรรณ์ ขาวขำ
30 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง นายอาคเณย์ จันทร์พวง
31 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง นายสมหมาย โพธิ์ประพันธ์
32 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง น.ส.เพ็ญศรี ภาสพันธุ์
33 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง นายพิเศก กลัดสุขกล่อม
34 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง นางมณี ยอดมั่น
35 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง น.ส.สังเวียน หอมกลิ่น
36 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง นายสุนทร ไม้งาม
37 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง นางชบาไทย สีนวน
38 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง นางสารี่ แจ่มโอภาษ
39 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง นางจินตนา พยุงญาติ
40 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง นางธีรนันท์ จันไตร
41 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง น.ส.วิมนต์ พลหาญ
42 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง น.ส.สมจิตร อินสุวรรณ์
43 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง นางสำริต สายโรจน์
44 2 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.3 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง นางสำรวย คำศิริ
45 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นางวันวิสา ศรีสำราญ
46 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นางวันทนีย์ เจียรนัยเจริญ
47 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นายสายันต์ ขุนทองน้อย
48 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นายณรงค์ แก้วอำไพ
49 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง น.ส.วันเพ็ญ เอมอนันต์
50 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นางชั้ว เอี่ยมฉวี
51 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นายจุมพล ทองสร้อย
52 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง น.ส.สวนีย์ สงดี
53 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นายสมนึก อินโส
54 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นางขวัญจิต บุญแจ้ง
55 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นางเสนอ สมเนตร
56 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง น.ส.กัลยา อบอุ่น
57 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นายสังวาลย์ เอี่ยมทวี
58 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นางสมนึก พนาศักดิ์
59 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นายผดุงศักดิ์ พิศรูป
60 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นายบาง สุขคำ
61 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นายบุญเรือน เอมอนันต์
62 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นางสำราญ อินทร์สืบวงษ์
63 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นางรุจิรา จิตรอ่อนน้อม
64 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นางประนอม สุขคำ
65 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นางสวาท อู่แสง
66 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นางนฤมล นิลพฤกษ์
67 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นางเสวียน กรองแก้ว
68 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นายสำอางค์ ยามสุข
69 3 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาวัดโบสถ์ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง นางรจนา อักษรกริช
70 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นางสุมาลี แสงพลาย
71 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นางปราณี คันทรง
72 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นางทองสุข แย้มประดิษฐ
73 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นางบุญชู ห่วงรักษ์
74 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นางส่งศรี ล้อมกัน
75 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นางเกษร ปุยเงิน
76 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นายไพรินทร์ คำประดับ
77 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นางศศิธร สังขวุฒิ
78 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นายเสนาะ เอมอนนท์
79 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง น.ส.ปรานอม วิสาฆะ
80 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นางน้ำค้าง หวลอาวร
81 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นายธรรดร ประดับมุข
82 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นางยุพิน ตลุ่มทอง
83 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นายปัญยงค์ แสงพลาย
84 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นายวรพรต มั่นใจกล้า
85 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นางทองม้วน จุนเจิม
86 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นางสมปอง ทรัพย์สมบูรณ์
87 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นายธรรมโชติ ศักดิ์เจริญ
88 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นายมาโนช ศรีสุข
89 4 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาSML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง นายมานิต ศรีสุข