BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) นางรุสมีนี เปาะมะ
2 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.อัสมะ ตาเยะ
3 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.จันทิมา มิงยูดา
4 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.อาซีย๊ะ อาแด
5 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.มารียะ เจะแว
6 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.พารีด๊ะ สามะ
7 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.นินาซีป๊ะ มุกาวี
8 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) นางกีเมาะ ยูโซ๊ะ
9 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.ซ่อฟียะฮ์ สะรี
10 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.ซามีฮะห์ ดาหะมะ
11 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.รอหานิง มะอีลา
12 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) นางมารียาม เจะโซะ
13 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.เจะซง อาแว
14 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.ประไพ บุญเย็น
15 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) นางแอเสาะ แบเลาะ
16 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.สายานี สะมาแอ
17 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.นูรียะ ดอเลาะ
18 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.อามีเนาะ หะยีอาแว
19 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.นูรียะห์ ดาราแม็ง
20 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม. 5 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.ญารีณี แวเตะ
21 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.แวรูฮานี แวสะแม
22 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) นางฮามีด๊ะ มาติมัน
23 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.แวฮามีด๊ะ ไชยโยธา
24 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.โซรายา มาแต
25 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ซำซียะ กามาลี
26 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ยารอดะห์ บือราเฮง
27 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.มารีแย โว๊ะ
28 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ลีลา มามะ
29 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ซาวารีเยาะ ดือเระ
30 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) นางปติเมาะ มาติมัน
31 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) นายราละดี ดือราแม
32 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.รอบียะห์ หะยีมามะ
33 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ฮามีเนาะ ดอเลาะ
34 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.นูรียะ ยูโซะ
35 10 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ฮามิด๊ะ สาและ
36 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.พาลีดะห์ เปาะจิ
37 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางรอสะเมาะ เจะเตะ
38 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายมะรอพี เด็งลา
39 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ลาตีฟะห์ เจะหะ
40 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.มาซีเตาะห์ ดอเลาะ
41 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฮายาตี ยามา
42 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อาซียะห์ อินอได
43 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฮานีซะห์ อีแต
44 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อิลฮาม มะมิง
45 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นูซีลา อับดุลราฮิม
46 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฟาดีละฮ์ ดือราโอ๊ะ
47 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ซูมัยยะห์ สาแหละ
48 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางฟาดีละห์ สาหาด
49 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฮาตีกะห์ เซงมี
50 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.คอปือเสาะ ดอนิ
51 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อัสม๊ะห์ เปาะซู
52 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.รอฮานา มูซอ
53 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฟาตีมา มะแซ
54 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นาดียะ หะระตี
55 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางอาบีดะห์ มอลอ
56 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.สูมาเราะ หะมะ
57 11 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบือราแป ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ยัสมี ดะแซ
58 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อัซม๊ะ สะมะ
59 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฟาตีเมาะ เดเว
60 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฟาริยา เจะซา
61 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ซีตีคอรีเยาะ โตะพง
62 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.มารีแย เจ๊ะสำ
63 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.หาสมัส เจ๊ะน๊ะ
64 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.แวรอบียะ เจะมัน
65 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อารียา บือราเฮง
66 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.สุไรนี สาและ
67 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฟาตีเมาะ ยามูยีมะ
68 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นูรูมี เปาะแต
69 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อาฟนัน วาเด็ง
70 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.มารีแย ลาเตะ
71 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฟาอีซะ เจ๊ะนุ๊
72 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นูรฮูดา เปาะโนะ
73 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อีลฮัม ดอเลาะ
74 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อาแอเซาะ บัญสุรี
75 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ยูไบนา สะอะ
76 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.พารีดะห์ มะสะ
77 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.คอลีเยาะ เจ๊ะเส็น
78 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อาแอเสาะ มูเล็ง
79 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.คอบือเสาะ แวเงาะ
80 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นารียะ กือโด
81 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นูรีฮา หาแว
82 12 27 กรกฎาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารประสงค์บ้านบาแฆะ ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางสีตีลีเมาะ ลาเต๊ะ
83 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) นางรอฮานา แมเราะ
84 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) นางนูรีซัน แลแว
85 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.สูรฮายยา อาแว
86 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ยูไรดา ฮาแว
87 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ยุลัยล๊ะ ดือเระ
88 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อานีตา วานิ
89 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ฮาวารี ดาโฮะ
90 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.มุมีน๊ะ เจ๊ะมะแอ
91 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.สีตีคอลีเยาะ อาแซ
92 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.เจะรอฮานิง มะตีเยาะ
93 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.การีหม๊ะ สามะ
94 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) นางอานีสะ ฮินนะ
95 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.มาซานา โต๊ะสือแม
96 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.พาดีล๊ะ แวกะจิ
97 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรมา มาแฮ
98 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ฟาซียะ ดือราแม
99 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ซาลีนา ดอเลาะ
100 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.มารียะ ดือราแม
101 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) นางพอรีดะ ดอเลาะ
102 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อายีสะ หะยีสาอิ
103 13 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม. 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ยุสรอ เจะเงาะ
104 14 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ซาอีดะ วาแม็ง
105 14 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นารีมาร วาเด็ง
106 14 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.มาดีฮะห์ ตาเยะ
107 14 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ซำซีเยาะ วูปิ
108 14 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นูรฮายาตี อาลี
109 14 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) นายอาแซ เซ็งอามะ
110 14 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ปวีณา กะมาลอ
111 14 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) นางฮัซม๊ะ สามะ
112 14 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.โรสมีมี เจะโด
113 14 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ฮามีญา คอดาโอะ
114 14 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นูรีดา ดือราโอะ
115 14 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.สารียะ เปาะ
116 14 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.รอดียะ สาและ
117 14 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) นายอับดุลการิม มะลี
118 14 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ฮูสนี มะลี
119 14 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) นายหาแฮง สามะ
120 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยะห์ บือราเฮง
121 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอฮานา อาบูวะ
122 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาสือนะห์ วาเล็ง
123 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรียะห์ สามะอาลี
124 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.จิราภรณ์ อุซือมิ
125 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีซาน กานา
126 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอสีดะ ดอเลาะ
127 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยารอดะห์ อาเยาะแซ
128 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นางอามีเนาะ ประดู่
129 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฟาอีซะห์ อาแย
130 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอมเล๊าะ สะดียามู
131 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.พาตีเม๊าะ จารู
132 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มีเนาะ ลาเตะ
133 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอฮานา มะลีนิง
134 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซารีนา โตะแซบือชา
135 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นายอับดุลเลาะ คางา
136 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮาลีเมาะ แนปิแน
137 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวมือรีแย สามะอาลี
138 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาดีละห์ แซมะแซ
139 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซากียะห์ อาเล็ง
140 15 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อัซนิรา ฮะซา
141 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซูไบบ๊ะ ดามะ
142 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.พาอีซะห์ ยาโงะ
143 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.เจ๊ะอัสนะ จะปะกิยา
144 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ไซนับ เตาะสาตู
145 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สุวิภา อาเกะ
146 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นาซีเราะ มือเสาะ
147 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮาลีเมาะ แปเฮาะอีเล
148 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาตีฮะ เจะนิ
149 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวไซนับ ยาโงะ
150 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซาวียะห์ ตาเปะ
151 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มารีแย ปูซู
152 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาอีเสาะ ดามะ
153 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซาวียะห์ มะเซ๊าะ
154 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) นางฮับเสาะห์ แวโดยี
155 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวหม๊ะ กาแบ
156 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮามีด๊ะ จินตรา
157 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮายาตี เจ๊ะเม๊าะ
158 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.พาซียะ ดาเดะ
159 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.โมนา ตือบิงหม๊ะ
160 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรียะ เจ๊ะแต
161 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซูไฮลา เจ๊ะอุบง
162 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรียะห์ ราโมง
163 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซารีปะห์ สิเดะ
164 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซูบัยดะห์ บากา
165 16 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 40/2 ม.2 ต.ประจัน อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สีตีรอฮายา มูฮิ
166 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) นายมะอีลา เปะกะงอ
167 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.พาตีเมาะ แวแมะตี
168 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) นางยารอด่ะ เจ๊ะเย็ง
169 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.มารีแย บือแน
170 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.สารีป๊ะ มะยิ
171 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นาซูวีลา สามอ
172 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.อัรรอยฮาน อาบูวะ
173 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ยูวดี กามาสะ
174 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.สุรียานี ดอเลาะ
175 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ฮาสือนะ ดอเลาะ
176 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ซูไรดา ลาเตะ
177 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.อาอีเสาะ กียะ
178 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.พอตีเมาะ เด็ง
179 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.สุไวบ๊ะ เจะอาแซ
180 17 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านกูบังนาเดาะ ม.4 ต.สะกำ อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ปัทมา มาหะมะ
181 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รออีหม๊ะ หะมะ
182 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีดา กาซอ
183 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.กามารียะ หะมะ
184 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซูรีนา สะเตาะ
185 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สโรชินี เจะอุบง
186 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.คอรีเยาะ วานิ
187 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยามีละห์ สาแล
188 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นางซารีเปาะ ตูหยง
189 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นางรอฮานา สะมะแอ
190 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.พารีหด๊ะ ตูหยง
191 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวนะ ตูหยง
192 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซารีปะ อาแวเสาะ
193 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีซัน ซีนา
194 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวแย กอและ
195 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวแย กาซอ
196 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นุรฮายาตี ฮะซา
197 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยาวารี วานิ
198 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอปีหย๊ะ ตูหยง
199 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นุรฮายาตี อาลี
200 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮามีดะห์ มะเฮ็ง
201 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นิซง มะดาบู
202 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีดา กียะ
203 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรมา สาแล
204 18 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปัตมา นาวานิ
205 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สูรานา กาหลง
206 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซัลมา ซาซู
207 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นางนูรีฮัน ปาลายา
208 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซูไรบ๊ะ มูซอ
209 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นางฆาเยาะ จะปะกิยา
210 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮัสนะห์ และแม็ง
211 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซานียะห์ สะตียา
212 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซาลามา มีนา
213 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซารีนา กาซอ
214 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นายมะตอเล็บ แนแซ
215 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อามีเนาะ มอลอ
216 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.กามีละ กูเต๊ะ
217 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยามีละ เจะแว
218 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาแอเซาะ มอลอ
219 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นางนุสรียะ วิชา
220 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นาปีเส๊าะ กาหยี
221 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มารีแย มอลอ
222 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอกาเยาะ ดาโบ
223 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มารีนี หะยีอาซา
224 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นางแวซง ตูยง
225 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ณัฐชยา อุ่นทอง
226 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฟารินดา บาเหะ
227 19 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก บ้านเลขที่ 30 บ้านปูลาตาเยาะฆอ ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรมา อาฮา
228 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.มาซีเต๊าะ นิจิ
229 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.มิสบ๊ะ ยูโซะ
230 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ตอวีละห์ มะดีเยาะ
231 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นารียะห์ มอลอ
232 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ไซนับ แซ
233 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.รอฮานี ดือราซอ
234 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ฟัรฮัน ดอกา
235 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.กะเยาะ ลือมาสือนิ
236 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นูรมา สามะ
237 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ปาตีมะห์ เจะเก๊ะ
238 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ซูไฮลา มูยา
239 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นูรียัง เจะแม
240 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) นางสะรีหะ มอลอ
241 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ดารุณี แลกือเซาะ
242 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นาฟีซะฮ์ สือนิ
243 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ซาบีเดาะ เด็ง
244 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ฮานีซ๊ะ อารง
245 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ฮาบีบ๊ะ เด็ง
246 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ฮามีด๊ะ ยีโดะ
247 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.มาซีเต๊าะ สะอิสะ
248 2 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นูรีตา นิปิ
249 20 26 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.แวนัสรีน สะดี
250 20 26 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ต่วนรอปีอะ ต่วนดอเลาะ
251 20 26 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ฟารีดะห์ กะลูแป
252 20 26 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) นายอามีน หะยีวันมัน
253 20 26 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.อัซณะห์ ฮามะ
254 20 26 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) นายเจะฮารน เจะแม
255 20 26 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) นางกอรีเปาะ หะยีวันมัน
256 20 26 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ซูไมยะห์ เจะเลาะ
257 20 26 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.แอเสาะ จะปะกียา
258 20 26 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) นางนิตยา เบ็ญนา
259 20 26 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.นูรียะห์ ลือบาน๊ะ
260 20 26 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ฮายาตี เจ๊ะนิ
261 20 26 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.นิสาวานี ราโมง
262 20 26 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) นางมารียัม มะมิง
263 20 26 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.อัสมา สันตตินบีวงศ์
264 20 26 กรกฎาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทยปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ไซนับ แวดราแม
265 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) นางมารีเยาะ กะดอง
266 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.แวแย แวกาเดร์
267 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.บังอร สุคนธสาร
268 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.รอฮีมะห์ ตรอแซ
269 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) นางยูวาเราะ โตะนาฮุน
270 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.เจะรอฮานา เจะหลง
271 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) นางวัชรินทร์ เสาสูงยาง
272 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.นูรไอนี อุเซ็ง
273 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.สุทาธาร กิ่งแก้ว
274 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.เจะรอปีอะห์ เซาะมอลอ
275 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ซารีปะห์ ดาแม
276 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.สุพิตรีย์ ดีแม
277 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ซอลีฮะห์ กุโน
278 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) นางแมะ จารู
279 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ซีตีกอลีเยาะ หะยีโด
280 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.รุสมีนี เจะเละ
281 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ปาตีเมาะ เจะและ
282 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ผารีด๊ะ เจะหลง
283 21 27 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มูลนิธิรักษ์ไทย หมู่บ้านออมทอง ต.รูสะมิแล อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.อมรรักษ์ เมืองจันทร์
284 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.อีมาน เม็งวา
285 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.พาซีย๊ะ โตะมูดี
286 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.ฟาดีลา มามุ
287 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.นารีหา บินยูโซะ
288 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นายมะซารอนี อีซอ
289 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.ต่วนนะ คาลี
290 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นางปีซะห์ อินอได
291 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.ยามีล๊ะ ดือราแม
292 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.สาลูมา สือแม็ง
293 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.ไสนะ ตาเยะ
294 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.อารีย์ มูสิกสังข์
295 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นางอามีเนาะ ลุงเตะ
296 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.มาซีตะห์ เซ็งมะ
297 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.ฮัสลีนา เจะซอ
298 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.นูยูลา ยูแม
299 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.นูรอาซีลา บาบาที
300 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.ฮามีละ ฮาแว
301 22 04 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ม.7 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.นูรีฮัน มูเล็ม
302 23 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.แวนาปีซะห์ อาแว
303 23 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.รุสลิน ดอแฮ
304 23 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.รอฮานิง เจะอามะห์
305 23 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.มาซีเต๊าะ เจ๊ะโซะ
306 23 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.แวซัลมา เด็ง
307 23 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางฟารีดะฮ์ เปาะแม
308 23 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.วนิดา อาแว
309 23 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางรอกาเย๊าะ อุเซ็ง
310 23 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.รอฮานี หะยีดาโอะ
311 23 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.นาซีเราะ ดือมาลี
312 23 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายแวกอเดร์ แวโน๊ะ
313 23 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ปาดียา ลาเตะ
314 23 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.แวรอฮานี มะลี
315 23 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.อานีซะห์ จิตตอซอ
316 23 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.มารียานี เจะตำ
317 23 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.รอฮะนา มะแตหะ
318 23 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ฮานานี เจะมะ
319 24 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.มาซีเตาะ อุมะ
320 24 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.คอดีเยาะ เจ๊ะมามะ
321 24 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางสารีพ๊ะห์ แวหะมะ
322 24 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ซัลมา อาแว
323 24 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางพรรษา พรหมเจริญ
324 24 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางรอบียะห์ มะมิง
325 24 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.อายิยิ เปาะมะ
326 24 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางเซาฟียะห์ มามะ
327 24 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.คอรีเยาะ โตะโก
328 24 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.อามีเนาะ มะเซ็ง
329 24 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.รอมละห์ อีซอ
330 24 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางเจ๊ะรอปิฮะ เจ๊ะมุ
331 24 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางอลิวัลย์ โตวังจร
332 24 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายอัมรัน โยสัน
333 24 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.อาอีซะห์ ดือราแม
334 24 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.นูรีดา กาเกาะ
335 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.รอฮานี สูหลง
336 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.รอปีอะ มาฮะ
337 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.เจ๊ะมีเนาะ มามะ
338 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ฟาตีเมาะ มีซา
339 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.อาวียะห์ ดาโอะเงาะ
340 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ซูไฮนี อาแวเซาะ
341 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.สารีหฮ๊ะ อูมาร์
342 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ฮาซีซะห์ แลแร
343 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.รอมละห์ สาแม
344 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ซีเปาะไซนัน ไซด์อาลี
345 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.มารียัม สูหลง
346 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ซีตีบีเดาะ กามะ
347 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ซูไลลา ดามะ
348 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.แอเสาะ เจะเลาะ
349 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.นูรมา ดือมาลี
350 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.สารีมะห์ หะยีลาเต๊ะ
351 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ไซนุง ยีบือราเฮง
352 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ต่วนฟาตีมะห์ สาเร๊ะ
353 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ซีตีกอลีเยาะ หะยีโด
354 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.นิแย นิเลาะ
355 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ซีตีปาตีเมาะ หะยีสาอุด
356 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.นูรีดา แวยูโซะ
357 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ยาวอรี จิเตะ
358 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.นุรฟีรดาวส์ สาเมาะ
359 27 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.อาอีเสาะ ทิพย์หมัด
360 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นายซูลกีพลี สหประสงค์
361 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรลีซา ยูโซะ
362 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรีย๊ะ อาแด
363 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรซูไรนี มะแซ
364 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.แมะยะห์ ดอเลาะ
365 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางคอรีเยาะ ดือเระ
366 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.พาดีล๊ะ โตะดำ
367 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ยามีละห์ ตาเยร์
368 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.เฮนดล ซาและ
369 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อาซีมะห์ กะดาเซ็ง
370 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.แมะน๊ะ แสเด็ง
371 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อามานี สามะ
372 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ฮายานี อารง
373 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ต่วนยัซมีน มานิ๊
374 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อาซียะห์ ดอฆอ
375 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อาซือหม๊ะ รีจิ
376 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.คอตีเยาะ มาหะมะ
377 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อาติยะห์ มูเซะ
378 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นายอาฮาหมัด ดาฮาแม
379 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ฟาอีซะ นิทอง
380 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ไยนะ มะยูโซะ
381 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รอฮานิ อีแต
382 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รอฮีมะ กาตะ
383 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางซูรอยนี หะยีแวมิง
384 3 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ซากีลา มือแนง
385 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรฮายาตี กาเซ็ง
386 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) นางพาตีมะห์ สาลา
387 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.การีหม๊ะ เจะแม็ง
388 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รอมือละห์ หะแว
389 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.กัญญา เภาอินทร์
390 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรีย๊ะ เจะเลาะ
391 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.สากีเราะห์ ยูโซะ
392 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ฟาตีเมาะ มะเส็ง
393 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) นายอามือรัม สาลา
394 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) นางนูรียะห์ สามะ
395 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.มุมีหน๊ะ ยูโซะ
396 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ซามีรา แล๊ะ
397 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรซีลา วาหา
398 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรีสัน มะรือสะ
399 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) นางอามาล แวดือราแม
400 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ดารูณี มูลอ
401 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ยูวารียะ สาและ
402 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ปนัญญาส์ คงเสาร์
403 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อาแอเสาะ แฮมะ
404 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรีดา ดอเลาะ
405 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.มาลินี มะมิง
406 4 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นุรมา แนซา
407 5 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารเลขที่ 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ฟาตีเมาะ วูปิง
408 5 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารเลขที่ 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ตูแวรอบียะห์ นิแว
409 5 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารเลขที่ 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นิแย สาเมาะ
410 5 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารเลขที่ 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ซูนีตา ตือนง
411 5 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารเลขที่ 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.รูก็อยยะห์ เทษา
412 5 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารเลขที่ 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นูรอัยนี หะแว
413 5 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารเลขที่ 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.อาซีละห์ มิง
414 5 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารเลขที่ 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ฮูไดบ๊ะห์ สะนิ
415 5 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารเลขที่ 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.มัสกะห์ เจะแมง
416 5 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารเลขที่ 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.มาดียะห์ แวสะแม็ง
417 5 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารเลขที่ 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ซูไรญา มามุ
418 5 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารเลขที่ 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นานี บากา
419 5 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารเลขที่ 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ตอยีบะห์ ดือราแม
420 5 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารเลขที่ 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.คอซีมะ เจ๊ะเด็ง
421 5 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารเลขที่ 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.รอฮีซำ ยาเซาะ
422 5 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารเลขที่ 53/1 ม.4 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.อิลฮัม ซามะ
423 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.เจะเสาะ โตะกอแมะ
424 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.กอรีเปาะ เปาะวอ
425 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.รูไวยดา สามะ
426 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.อาแอเสาะ มะเกะ
427 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ฟาตีฮะห์ ดือราแม
428 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ซุฟญานี แลนิง
429 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.อามีนะ ดอเลาะ
430 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.อามีเนาะ โตะกอแมะ
431 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.มารียัม เจะอีซอ
432 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ฟารีนะห์ เปาะแมรีซอ
433 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ซูนีตา สาเงาะ
434 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.จัสมิน โต๊ะเตบ
435 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.มารีแย สาแม
436 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.คอมือเสาะ แวหะยี
437 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.นิฮารีนิง อาเก็บอุไร
438 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางมายีดะ ละฮา
439 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.เจะสนียะห์ เจะโกะ
440 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.มัสนา อาแว
441 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางสารีฮะ ดอเลาะ
442 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ยามีล๊ะ ยาเซะ
443 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางฟะรีดะฮ์ เจะเลง
444 6 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วานิตา ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.เจะรอสน๊ะ สามะ
445 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.รอกาหย๊ะ มูซอ
446 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ยาวารี มะดีเยาะ
447 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ซารีนา ดือเมา
448 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.อาตีกะ สะรี
449 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.รอฮานี หามะ
450 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ฮาสือหม๊ะ ปะนิยง
451 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ตูแวซูนีตา ปะนิยง
452 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ฮาปือเสาะ สามะ
453 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.มาฮีซา มะแซ
454 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางซูฮานา หามะ
455 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.นิซัลวาณี ฮามุ
456 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ต่วนนุรมา นิวาแด
457 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางอาซียะ หมุดหวัน
458 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.อาแอเสาะ อูมา
459 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นายนิรุสลัน ฮามุ
460 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ฮัพเส๊าะ เยาะ
461 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.รอปิอะ ตาเหร์
462 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.มาซีเตาะ วาเล๊าะ
463 7 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.สาณีย๊ะ วาเต๊ะ
464 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.เสาวนีย์ รามัญเศษ
465 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ปารีดะ สุหลง
466 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.อามีเน๊าะ บาเหะ
467 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นินูไลลา นิตีมุง
468 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นูรีมะห์ ยุนุ
469 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นุรยันนะห์ เจะสมาแอ
470 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ธัญสินี แลดูขำ
471 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.กานต์สินี แลดูขำ
472 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) นางอามีด๊ะ สาและ
473 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) นางแอเสาะ เจ๊ะยอ
474 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) นางรอกีเยาะ มามะ
475 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.กอมือเสาะ แวนิ
476 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.รอปีหยะ จูอะ
477 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) นางเจะตีเมาะ สาแม
478 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.รุสนี แวดือเระ
479 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.อามีเนาะ สะแลแม
480 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.แวเยาะ เจะแต
481 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.อัยนี สาแม
482 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.โสภิต ปราณีต
483 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ฟารีด๊ะ สุหลง
484 8 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 105/8 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.เซาดา ดาโอะ
485 9 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.อาซีเยาะ วาลี
486 9 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ฮาสมะห์ ยูโซะ
487 9 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ไซนะ มะลีเลาะ
488 9 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ฮัสนะ ดาตู
489 9 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) นางอามีนะ ชิงชัย
490 9 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.สีตีแอเสาะ อาเย๊าะแซ
491 9 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.รอฮานา มามะ
492 9 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) นางบิด๊ะ สะแม
493 9 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.รุสนาณีย์ แวกาจิ
494 9 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ปาซียะ แวสะแม
495 9 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.แวซง จูตี
496 9 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ฟาตีเมาะ อามะ
497 9 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.วรรณดี หะยียูโซะ
498 9 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.สุรียาตี สะหนิ
499 9 17 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ญายีดะห์ ยูโซะ