BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นางนิตยา ด้วงมะโน
2 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นางบัวจันทร์ แก้วแสง
3 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นางมูล ชัยยา
4 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นางพิมพา ศรีนวล
5 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ น.ส.ปราณี โพธิมา
6 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นางซ้อน ย่องชา
7 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นางยุพิน มะโนลิ
8 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นางบัวเหลียว แฮหล้า
9 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นางจันทร์ฉาย ศรีวิชัย
10 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นางชุม ทาสมศรี
11 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นางอรพิน ศิริ
12 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นางขันแก้ว โปธิมา
13 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นางวิไลลักษณ์ มอญเต้
14 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ น.ส.อ้อย เรือนรักเรา
15 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นางเบ็ญจมาศ สีพาฮาด
16 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นางลัดดา ธรรมธิ
17 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นางยุวดี อินต๊ะพันธ์
18 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นายวิเชษฐ ศรีสม
19 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นายธนวิชญ์ เรือนรักเรา
20 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นางคำปัน แก้วเล็ก
21 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ น.ส.วาสนา ปินตา
22 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นางแก้ว อุ่นอารมณ์
23 60-1 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นางแก้ว นันต๊ะ
24 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ น.ส.นา ดอกแก้ว
25 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นางประนอม กาศแก้ว
26 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ น.ส.กันยา รุ่งเรือง
27 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ น.ส.จันทร์แสง เขื่อนแก้ว
28 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ น.ส.ชลนิภา บุญเจน
29 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ น.ส.บัวคำ ยี่คำ
30 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ น.ส.หมี่เต๊อะ ตาเปียว
31 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ น.ส.นามีนะ ยากุ๊
32 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นางนะคะอี รติธนวัฒน์
33 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นางศุกร์ สุรินทร์
34 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นางนานู ลิโป
35 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ น.ส.อำพร กันธะวงค์
36 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ น.ส.ศศินภา สมศักดิ์
37 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นางกัณฐ์มณี แสนแปง
38 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นางลลิตา โปธิ
39 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นางประนอม ทองฟู
40 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นางกรรณิการ์ ไคร้เชียงคำ
41 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นางดวงใจ รัตตนะ
42 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นางนารี ใบตัน
43 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นางนิตย์ ทองน้อย
44 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นางขันคำ วงศ์ษา
45 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นางสุนี แจ่มจันทร์
46 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นางทิพย์วรรณ์ ถาวัลย์
47 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นางอารีย์ อินทร์ชัย
48 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ น.ส.จีรนันท์ ทิพย์วรรณ
49 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ น.ส.กัลยาณี หน่อจันทร์แก้ว
50 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ น.ส.อัจฉรา ธิราโชติ
51 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ น.ส.สุวรรณา ชาวหวายสอ
52 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ น.ส.มุนินทร์ญา วิริยะทอง
53 60-11 21 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นางสำรวย สิงห์สา
54 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นางอัมพร ช่างประกอบ
55 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นางมาลี นิระพันธ์
56 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นางอัมพร นิลแก้วขาว
57 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นางอุไร วงษ์ชัยนุบาล
58 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นางศรีไพร มณีศักดิ์
59 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นางสายพิณ เค้าศรีวงษ์
60 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นางพวงเพชร ญาติฝูง
61 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นางสายชล วิศวะโภคา
62 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ น.ส.ฟองจันทร์ ดวงติ๊บ
63 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นางอรพิณ ยิ่งสนิท
64 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ น.ส.มลิวรรณ ธาตุอินจันทร์
65 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นางนิพา ท้าวอุดม
66 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ น.ส.ทัศนีย์ พรหมขัติแก้ว
67 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ น.ส.อังคณา ใจแก้ว
68 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นางแพพอ เครือสัมพันธ์
69 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นางแอ กันธรรม
70 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นางนวลอนงค์ ดวงจันทร์คำ
71 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นางอำพร พันธุ์รัตน์
72 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ น.ส.สุพัตรี เดชปันคำ
73 60-7 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นางกนกกร ไชยกัน