BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.ญาณัจฉรา อุธาพันธ์
2 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.กัญญา มะริด
3 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.ลลิตตา จูมนา
4 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.พินุช ห้วยทราย
5 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.ภาพร นาโสก
6 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางเสี่ยน บับพาน
7 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางกิตติกา พิมพ์ศักดิ์
8 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางใบสี โทนุวงค์
9 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.นงลักษณ์ พิศสุวรรณ์
10 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางกมลทิพย์ นามเหลา
11 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางสมจิตร จำปาทอง
12 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.อนุสรณ์ วาปี
13 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางจันทร์แดง นารีนุช
14 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.นัฐศิญาภรณ์ นาคพันธุ์
15 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางรุ่งนภา เทศวงศ์
16 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.วลัยพร อุระ
17 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.วราพร คำมุงคุณ
18 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.ยุพิน บุตรมาศ
19 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.กมลวรรณ ทิพวรรณา
20 1 23 พฤษภาคม 2561 04 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางบุญรัตน์ คนเพียร
21 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางเนย ดีดวงพันธ์
22 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางวายุรัตน์ บุญมาศ
23 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.นภาวรรณ สุพร
24 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.นิตยา ทองสลับ
25 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางสมจิตร เบ็ญมาตย์
26 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางกนกพร ศุภางค์กุล
27 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางพิศมัย สุวรรณพรม
28 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางคำมูล นาโสก
29 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางดวงจันทร์ สิถิระบุตร
30 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.เพ็ญศรี วังคะฮาต
31 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.ทิพตะวัน ชาธิพา
32 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.เขียง คำมุงคุณ
33 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางไสว โภคสวัสดิ์
34 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.วนิดา วงษ์อุคะ
35 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.สมปอง บุตธิจัก
36 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.จงที่รัก อักคะจุ่น
37 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.ครองทรัพย์ พรมวิชา
38 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร น.ส.สุพินดา สุวรรณศรี
39 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางเข็มทอง ไวว่อง
40 8 02 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร นางสุนทรี พินิจ