BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางจันทอน คำแสง
2 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางขวัญฤทัย หาไชย
3 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.สำราญ พันธ์ครู
4 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางหนูกุน วรภาพ
5 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นายสงวน จำปารัตน์
6 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.โสภา คำแสง
7 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางสุดใจ อ่อนเนตร์
8 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.รัชนก สีนวนจำปา
9 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.รัญจวน เขียวศรี
10 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.ธิรภรณ์ อุทสาร
11 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.ชุติมา ภาคแก้ว
12 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.ไพลิน ชุมพล
13 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.น้ำค้าง จันทร์เรือง
14 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.บุญสิทธิ์โชติ พุ่มจันทร์
15 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.ลำพอง โพธิคำ
16 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางนวลมณี ชูวงค์
17 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางอำพันธ์ เผ่าหอม
18 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางลำไพ หางนาค
19 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางบุญส่ง มีสง่า
20 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางนารี เพิ่มพูล
21 1 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.ทองใบ ชาภักดี
22 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางวิลาวรรณ บุญประสิทธิ์
23 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.กาญจนา สร้างเวียง
24 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายอนิรุทธิ์ แสงแก้ว
25 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายบุญศรี ทุมหาวงศ์
26 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายกวี แสนสม
27 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.อนุสรา ทีพารัตน์
28 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.สุทธิดา จันทร์ดี
29 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.ศรัญญา ชลเจริญ
30 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.จิราวรรณ ผดาเวช
31 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.นงลักษณ์ ห้องแซง
32 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางสมนึก เนตรวงศ์
33 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางมนเทียน นันทเสนา
34 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางอุลัย สิงห์สอน
35 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายจันทร์หอม นาโสก
36 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายสาคร สายสุวรรณ
37 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางยุวะภา บุตรวงศ์
38 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.บุญมี แก้วหาญ
39 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางบาหวา ชื่นตา
40 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายนิรุต พานิชย์
41 10 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายสุเทพ จรพัทลุง
42 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.มยุรา มูลสาร
43 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.สมปอง พิศสุวรรณ
44 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางพัฒนา พินโคกสูง
45 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางสุวรรณี ศรีวะโสภา
46 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางประนอม พิมพ์อินทร์
47 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางวัลย์พา การินทร์
48 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.วาสนา คอยคำ
49 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.อรอุมา เนตรวงค์
50 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.สมจิตร วงค์สิทธิ์
51 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.เมตตา ปั้นทอง
52 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.อัมพร บัวหอม
53 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางบัวขัน บุญทศ
54 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางดาราไทย ปั้นทอง
55 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.ไฉไล ปั้นทอง
56 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.วาสนา กลมเกลียว
57 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางทวี ผ่องใส
58 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางเพ็ญศรี ทองมาก
59 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางลำใย พึ่งโพธิ์
60 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.ศิรินภา ไชยรักษ์
61 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายธีรวุฒิ มีปัญญา
62 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางอรทัย พรมจันทร์
63 11 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.อ้อมจิตร สืบศรี
64 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางเปมิกา วรรณจันทร์
65 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.จันทร์จิรา วิสันเพชร
66 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สุดารัตน์ งามเหลา
67 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางระพีพร ดีคำน้อย
68 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางเพ็ญณี อรกุล
69 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสุริยา คมกล้า
70 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางมะลิ ศรีวะสุทธิ์
71 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สุริยา บุญทรัพย์
72 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางมุกดา วิสันเพชร
73 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางอำพร วิชา
74 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.อุไรวรรณ อรกุล
75 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.วิภาพร ผิวอ่อน
76 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สมร ทัพธานี
77 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.นันทกร แก้วรักษา
78 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางวิมล ไตรยสุทธิ์
79 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางคำดี บุญพร้อม
80 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางนงลักษณ์ มาตขาว
81 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางอัญชลี โสตวงษ์
82 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางจันทร์เพ็ญ ดาวเรือง
83 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางนิน บุญทรัพย์
84 2 11 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.นงรักษ ศรีวะสุทธิ์
85 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร น.ส.นงนุช จันใด
86 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นางอรพินท์ อินอ่อน
87 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร น.ส.นิตยา เด่นดวง
88 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร น.ส.อรรทยา ไชยเสนา
89 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร น.ส.สุภาพร คำลือ
90 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร น.ส.นุกูล ขันโททอง
91 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร น.ส.รินดา จูมทอง
92 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร น.ส.สุรีรัตน์ เยี่ยงกาย
93 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร น.ส.อุทัย สิงแก้ว
94 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร น.ส.ธิติมา สีดา
95 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นางดอกจันทร์ จันทสิงห์
96 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร น.ส.ดวงตา บุญหน
97 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร น.ส.อัทธนีย์ ไวว่อง
98 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นางลัดดา เกษร
99 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นางอุทัย เพชรไพร
100 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร น.ส.บัวลอย งามเหลา
101 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายประกิจ เกษร
102 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร น.ส.พิสมัย หาหลัก
103 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายชัยชาญ ใจสว่าง
104 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นางรสริน สุรารักษ์
105 3 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นางคำดี ผาผง
106 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.กัญญา กลิ่นพิกุล
107 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ลำไย ศรีมันตะ
108 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสุนิสา เผ่าเพ็ง
109 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ราตรี มณีกัญญ์
110 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.พรทิพย์ สังคูเมือง
111 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางมะลิลา เทพโยธา
112 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.รื่นฤดี ศรีชนะ
113 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสงกาญ ศรีชนะ
114 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.รุ่งเรือง นาถาบำรุง
115 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ดวงเพชร แสงพล
116 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสายฝน ศรีจันทร์
117 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ศรีสุดา สว่างวงษ์
118 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางรุ่งนภา ฤทธิขัน
119 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.วราภรณ์ พันธ์เพชร
120 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสุกัญญา ไชยดำ
121 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางบุญถิน หนองเทา
122 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางตุ ศรีจันทร์
123 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางทองหลาง เชตฐราช
124 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.อารียา จันทร์ทมัน
125 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.วิภาพร ประชาโชติ
126 4 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.จารวี สีดาช่วย
127 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.ภัสสร แสนสุด
128 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.แพรวพรรณ ไพริน
129 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางสุภาพร แก้ววรรณนา
130 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.ผิว ตองอ่อน
131 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.ไกรศร ขันธหัตถ์
132 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.สุปรีดา เพิ่มพูลย์
133 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางอุไรวรรณ ศรีโชค
134 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางลำไพ ปัญญาใส
135 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.ฆนารินทร์ หินทอง
136 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายบุญเพ็ง ไชยนา
137 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายสุวิทย์ มุ่งงาม
138 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.สว่างจิตร แซ่ปึง
139 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางประนอม วัฒน์ทัน
140 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.ธมนวรรณ ร่วมสุข
141 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.บุญเลื่อน ภาคะ
142 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.นิตติยา การีชุม
143 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางคนึงนิตย์ คนยัง
144 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.จุฬีรัตน์ รักษ์ณรงค์
145 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางรัญดา จันทคุปต์
146 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางสำฤทธิ์ สุตะคาน
147 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.ศิริพร ชุบทสร
148 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางหนูจร ศรีมันตะ
149 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.สุภาพร บุญสี
150 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.ธัญญ์วรัตน์ ศรีดี
151 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.สายใจ บุญศรี
152 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางทองมา ส่วนเสน่ห์
153 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางจันทร์ฉาย อาจหาญ
154 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางนิภาภรณ์ ตรีภักดิ์
155 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางไพบูลย์ ศรีมันตะ
156 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.สำอาง เวฬุวนารักษ์
157 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางบุญยานุช เวฬุวนารักษ์
158 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.บุญหญิง พันสาย
159 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางสำรอง เวฬุวนารักษ์
160 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางสมนึก พรมชาติ
161 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นายสุเทพ ภาภิรมย์
162 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นายอัครเทพ ทองบ่อ
163 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางคูณ พูนผล
164 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.อ่อนจันทร์ ศรีสว่าง
165 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางทองใส สีดาช่วย
166 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นายออมสินธุ์ วงษ์ศรีแก้ว
167 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.นันทารี ทองเฟื่อง
168 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.นางคูณ ศรีมันตะ
169 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.บังอร สารพัฒน์
170 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.จรรยา เวฬุวนารักษ์
171 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สุพัตรา โสมณวัตร
172 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางศิริพร มีไชย
173 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางราตรี มุละสีวะ
174 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางวันดี ทองบ่อ
175 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสมคิด วรวงษ์
176 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางลำใย วงษ์สุวรรณ
177 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสายใจ วิทยาโรจน์
178 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ไว สีกา
179 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางดารุณี ศรีวงษ์
180 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ไพศรี มุละสิวะ
181 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางทองสุข ไชยนิตย์
182 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.มยุรี ศรีวะสุทธิ์
183 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายประภาส เปี่ยมอรุณ
184 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ยุพิน ทองใบ
185 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางวิไลลักษณ์ แนววัน
186 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางมี อ่างแก้ว
187 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสุภาลักษณ์ ประทุมชัย
188 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สุมาลี ทองน้อย
189 7 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.จุรีรัตน์ ภูสีน้ำ
190 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางสงวนทรัพย์ พงษ์ชัย
191 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.สุมาลี พิระภาค
192 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.ปิติยา ธรรมรักษ์
193 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางน้อย ดีคำใฮ
194 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางมอน กันหาพันธ์
195 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.รุ่งฟ้า ธรรมมนตรี
196 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.จิราพร พาหนองเป็ด
197 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.สำราญ ขันเงิน
198 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางไล ศรีแก้ว
199 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.อินทรแปลง ลีหนองบัว
200 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางแสงดาว ไชยมงค์
201 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางกนกวรรณ เจริญพงษ์
202 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางทองวัน ปัตเสน
203 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางมะลิ รักศิลป์
204 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นายพสิษฐ์ ธนบดีอริยะกุล
205 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางอำนวย พงษ์รัตน์
206 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางวัฒนา สังฆพรหม
207 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางนงค์ลักษณ์ เยื่อใย
208 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางจิริตรา ทองสา
209 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางแพงศรี ชนะกิจ
210 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.สุทธิพร เศษจันทร์
211 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.จันทรา พรหมทา
212 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางหนูจันทร์ ทองยศ
213 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางนุชษบา เวียงสงค์
214 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.สุวรรณี จุลวรรณา
215 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางนวลจันทร์ บรรดาศักดิ์
216 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.ทองดี คูณเกษม
217 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางดาวลิน ดวงศรี
218 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.ฐิติมา รักศิลป์
219 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.วรรณพร อินทร์พิมพ์
220 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.กรรณิการ์ ศรีจันทร์
221 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.พิกุล คำแพงทอง
222 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ดาวนภา ทองน้อย
223 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางยนต์ ศรีชนะ
224 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางอนงค์ ศรีมันตะ
225 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.เสน่ห์ สิงห์คำ
226 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางเกษมณี ไชยชิต
227 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.วิมลรัตน์ ใจเอื้อ
228 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ดวงพร ค่ำโพธิ์
229 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายบุญเผื่อน รัตนเทพ
230 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสมบูรณ์ แสวงแก้ว
231 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางรจนา กองศรีมา
232 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางหนูจีน ปาสาจะ
233 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางจันทเพ็ญ วันทาดี
234 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางณง ทองไชย
235 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสุบรรณ วงค์เบ้า
236 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.กาญจนา แก่นจำปา
237 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.อนุตตรียา สามัญฑิต
238 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ดวงใจ สีอินทร
239 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สิรินภา สะใบ
240 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.รัชนีวรรณ กองศรีมา
241 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.พิมพ์ทิพย์ นามสุวรรณ
242 9 24 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ปัทมา ทองบ่อ