BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.เสาวคนท์ หนูไชยา
2 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.เรวดี อนันตวงค์
3 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.สุภาภรณ์ หนูไชยา
4 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.จุฑารัตน์ เป่งย่อง
5 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางยุพิน น้อยดำ
6 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางศิริพร จุลมณีโชติ
7 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นายจำแลง ชุมชาติ
8 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางประจิต คงสง
9 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางสิรภัทร ชูแสง
10 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางยุพิน รัตนากร
11 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.แพว หนูไชยา
12 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางจำเป็น จันทร์กำเหนิด
13 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางเตือนใจ บุญนำ
14 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.นฤมล บรรณา
15 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางคำนึง รอดสง
16 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางธิดารัตน์ ขุนพิทักษ์
17 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.สุจิน ทองมาตร
18 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นายชนะ บุญกำเนิด
19 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นายคนึง แดงจันทร์
20 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางนิตยา ชูเอียด
21 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม ว่าที่ พ.ต.พงศ์จักรกฤษณ์ สิทธิบุศย์
22 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.วิภา แคล้วอาวุธ
23 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.นาตยา นิลแสง
24 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางนงคาร พรมเสน
25 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางลำพันธ์ เลี่ยนเส้ง
26 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.จำปา ยาดำ
27 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.โชม ยาดำ
28 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.นูรฮีดายะฮ์ กาศบาจา
29 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.มารีนี ยาดำ
30 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ฝาดา ป้องส้อ
31 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ย๊ะ สาแม
32 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นางสริยัน ปีไสย
33 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นางมาดีน๊ะ ยาดำ
34 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.เจ๊ะน๊ะ ยารันต์
35 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.อนุสรณ์ เส็นบัติ
36 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นางเหรียม กลดดำ
37 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นางหัสนี ปังแลมาปุเลา
38 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สากีนา บนหลี
39 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นางสีด๊ะ ตาเดอิน
40 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.รีนา สาดล
41 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ปวีณา ลาวัลย์
42 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สุชาดา เส็นสมมาตร
43 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ฑัณฒิการ์ นุขัดใหม่
44 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ยาวาตี ยะระ
45 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล นางไพบูลย์ หลีจ้วน
46 10 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สีตีมารยำ ฮะยีบิลัง
47 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.วรรณา นุ้ยดำ
48 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.จุฑามาศ ยาพระจันทร์
49 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.รีวาย๊ะ บูตา
50 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.สุภาพร ชัยศิริ
51 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.มลทิรา นกขุนทอง
52 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.กริสนี ศรียาน
53 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.นัฐธีญา ติงหวัง
54 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.สุนีย์ อาหน่าย
55 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.สุกัญญา ศรีหะรัญ
56 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นางดาราวัลย์ จันทร์พริ้ม
57 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.สุภาวดี พาที
58 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.จุฑาภรณ์ ตุกังหัน
59 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.ปวีณ์นุช โดงกูล
60 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นางรอซีด๊ะ โต๊ะหลัง
61 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.จินตหรา หลีศิริ
62 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.วัจนีย์ กุลหลำ
63 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.โรสนา วังละ
64 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.อุมมุกัลโสม ลิ่มศรีพุทธ์
65 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.กอตีเย๊าะ ตีกาสม
66 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.ปรีดา โดงกูล
67 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.ดีวาหนา ใจทน
68 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.อีฉ๊ะ พ่อหลัง
69 11 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง น.ส.นันธิดา โดงกูล
70 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.รุสนีร่า แขกพงศ์
71 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายดุสิต สุวรรณโณ
72 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.ฮันนาร์ บ่าวเตบ
73 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.ทองดา ฤทธิยุง
74 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.บุญรัตน์ พุทธขาว
75 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล นางสิตี หมาดเด็น
76 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล นางเหน๊าะ หวันเตะ
77 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล นางอรุณี อมสังข์
78 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.วันวิสาข์ สุเพ็ง
79 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.อนุษรา ปังแลมาเส็น
80 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.เหรียม แส้ล๊ะ
81 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล นางฮาหวอ หมิแหม
82 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.เจ๊ะมีเดาะ นิยมเดชา
83 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.วนิดา ใบกาเด็น
84 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล นางจำเป็น ไม่จน
85 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล นางสุมาลี แซะอาหลี
86 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล นางกรรณิกา นิยม
87 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล นางไซหนาบ โกบสมา
88 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.สาเร๊าะ นวลน้อย
89 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.นุชรี คงสม
90 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.กาโสม สาเละ
91 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.ชารีฝ๊ะ จางวาง
92 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.บารีโสน หาสกุล
93 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.ฟารีด๊ะห์ หวันสมัน
94 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.มาริสา ยูฮันนัน
95 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.กรรณิการ์ ตังเซ่ง
96 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.ปิยนุช ฆังคมะโน
97 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารตลาดประชารัฐหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล น.ส.วันดี ชูดำ
98 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.วริศรา หนูชูสุข
99 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.มีซ๊ะ เต๊ะปูยู
100 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.มัยมูน๊ะ นิสาและ
101 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.เจ๊ะด๊ะ ย่าฝา
102 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางติม๊ะ ปุนยัง
103 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ณูรุณฮูดาร์ มูสา
104 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.สูรายา จางวาง
105 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางเจ๊ะตม หนูชูสุข
106 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.รอสล๊ะ นำยูรี
107 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ซาปิฮะ เตะปูยู
108 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.มาริสา เต๊ะปูยู
109 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.หรำละ ยาชำนาญ
110 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.เจ๊ะสนา จงรักษ์
111 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ราฮานา เตะปูยู
112 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.เจ๊ะจ๊ะ หมัดยาดำ
113 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางสม โตะดิน
114 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางอัจฉรา ปิระกัง
115 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.สุนิตา ยาฟาร์
116 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.เจ๊ะมาแนะ หมัดยาดำ
117 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางนอร๊ะ เต๊ะปูยู
118 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.โรสนา โตะดิน
119 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ยาเลี๊ยะ เตะปูยู
120 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดนะซ๊ะ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.สุกัญญา โตะดิน
121 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ปารีด๊ะ หมาดกะจิ
122 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.เจะราณี โตะดิน
123 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ยาลิตา หลงสาม๊ะ
124 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.บีบ๊ะ โตะดิน
125 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.นีรา หนูชูสุข
126 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ยุสมาณี มีศิริ
127 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ยาวารี จงรักษ์
128 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.เจะมะ จงรักษ์
129 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.หวันมาลา หลงจิ
130 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางกูยีตา หลงกูนัน
131 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางเจ๊ะซู โตะดิน
132 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางรอเกี๊ยะ อาดำ
133 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.รัศมี โตะดิน
134 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.แลฮา เตะปูยู
135 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง นางมิละ จงรักษ์
136 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ยาวาเรี๊ยะ มานัง
137 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ปาริชาติ อุรุกขะชาติ
138 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.รำพึง วงศ์เวียน
139 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ยาวาเรี๊ยะ ละใบง๊ะ
140 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.เจ๊ะหวา สุวาหลำ
141 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นางสาวทนัสดา อักษรสว่าง น.ส.ซูรายา เตะปูยู
142 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.กัลยา เตะปูยู
143 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.จิตติมา หมัดยาดำ
144 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นายอุสมาน ปุนยัง
145 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางผกายดาว โตะดิน
146 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ซีตี ยูดี
147 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.โชษิตา ปุนยัง
148 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางย่ารีน๊ะ ละไบหมาดเด็น
149 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางอัสมา โตะดิน
150 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางอีฉ๊ะ หมัดยาดำ
151 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.พรรัศมี คุรุศาสตร์สกุล
152 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางรัมล๊ะ หมาดสา
153 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.อามิหน๊ะ หะลีหมัน
154 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.บุหลัน นิยมเดชา
155 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.อานีก้า ปุนยัง
156 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางซันมะ วัฒนะ
157 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางเจ๊ะโล๊ย ยูดี
158 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.จินนี่ วัฒนะ
159 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางมาลี หลังละห์
160 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.จันทร์เพ็ญ ประทุมรัตน์
161 4 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.สุภาพรณ์ ปุนยัง
162 5 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางสำลี เหร็บควนเคี่ยม
163 5 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ภาวิณี เต๊ะปูยู
164 5 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ดีด๊ะ โต๊ะดิน
165 5 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ซอเปี๊ยะ เตะปูยู
166 5 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ปอรา เตะปูยู
167 5 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.รอณี หมัดเส็น
168 5 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.อาบีซา เตะปูยู
169 5 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ปาตีมะ อิสาลา
170 5 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.อุไรวรรณ เตะปูยู
171 5 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางวิชชุดา เหร็มเหมาะ
172 5 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางจิรัฐิติกาล เสนนิ่ง
173 5 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ดาริกา โตะดิน
174 5 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.มาลินี เตะปูยู
175 5 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ซีตีมารายัม เตะปูยู
176 5 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.สุวรรณี ปังแลมาปุเลา
177 5 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.วรรณี สามารถ
178 5 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางฉ๊ะ เต๊ะปูยู
179 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางกูจม โต๊ะดิน
180 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ปัทมา หลังละห์
181 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ยูนีต้า ปุนยัง
182 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.อินจ๊ะ โตะดิน
183 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ราจีตา เตะปูยู
184 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ประกายมุก เตะปูยู
185 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.อัสนี อาดำ
186 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ฟาตีม๊ะ เตะปูยู
187 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.บีบะ เสนนิ่ง
188 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางดาราณี โตะดิน
189 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.เจ๊ะต๊ะ โตะดิน
190 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ราฮายา เตะปูยู
191 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางแดหนาบ หมัดยาดำ
192 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.สุณี โตะดิน
193 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.จำปา โตะดิน
194 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.มาหล๊ะ เตะปูยู
195 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางเจ๊ะซู เตะปูยู
196 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.รอกียะ ปุนยัง
197 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.นิต้า เตะปูยู
198 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ซารีป๊ะ ปุนยัง
199 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ปอซา เสนนิ่ง
200 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.นารีรัตน์ เต๊ะปูยู
201 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.รัชนี ยีโดบ
202 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางมัสตูรา สุมาลี
203 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.สาวิณี สังยาหยา
204 6 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.มาแนะ ปุนยัง
205 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ชมนาถ พูลสวัสดิ์
206 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางอำนวย บุญผ่อง
207 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.จันทิรา เระเบ็ญหมุด
208 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.อาฉ๊ะ เระเบ็ญหมุด
209 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ยามีเล๊าะ เหมมาลา
210 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางมาลิน๊ะ ด่านเท่ง
211 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ณัฐญา ปาดูลัง
212 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางประไพ ลาพินี
213 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางฝาติม๊ะ หมัดยู่โสะ
214 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางรัมภา โมสิกะ
215 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.ปัทมา เซรัง
216 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางจำรัส กฤษณากร
217 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.วรรณี สมงาม
218 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.นาริสา บุญพลับ
219 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางอำนวย โค้ยเซ่ง
220 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.กิติยา ด่านเท่ง
221 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.มาลี สุวรรณศรี
222 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางเรวดี จู้
223 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางนันทนา จู้
224 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม นางอุบล จันทร์เมธา
225 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.อัญชลี แก้วมาตรา
226 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.เพ็ญวิสา เชื้อบุญ
227 7 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นายรมย์รวิณณ์ จันทร์หอม น.ส.สุภาพร แก้วมณี
228 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล นายอับดลวาหาบ มะสมัน
229 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สาน๊ะ กาซา
230 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล นางยะ หลีมัน
231 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ฉ่ำ อำมาตี
232 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล นายสถาพร สามาดี
233 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล นายศราวุธ สามาดี
234 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล น.ส.อารยา หลีมัน
235 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ภาราดา อำมาตี
236 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล นายสุ่น จั่วสกุล
237 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล น.ส.แลหา หยันยามีน
238 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล นายมิส อามาตี
239 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล นางวันทนา อึ้งสกุล
240 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล น.ส.วารีต้า มะสมัน
241 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล น.ส.เจ๊ะด๊ะ บูนำ
242 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล น.ส.มนัสนันท์ หมันยาหมีน
243 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล นางดายาณี มะสมัน
244 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล นางเจ๊ะโหล้ย สามาดี
245 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล น.ส.ฮัฟเซาะ หมัดตานี
246 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล น.ส.มัสลีณา นิสาและ
247 8 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ อาคาร อบต.ตันหยงโป ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล น.ส.สาลินี ธรรมโชติ