BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นายชวน ทองยิ้ม
2 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางสุขชนฑามาส ชุมโคกมล
3 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางเฉลียว เสาทอง
4 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางเสมอ วิเดช
5 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี น.ส.อารีย์ เอกรุณย์
6 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี น.ส.นวพร ขุนนิล
7 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางภาวนา ชาวโพธิ์คอย
8 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี น.ส.พัชรี สังข์แก้ว
9 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นายสุเทพ เอี่ยมเล
10 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี น.ส.ศศิธร ชัชวาลย์
11 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางขวัญใจ ศรีสะอาด
12 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นายสำราญ พิมพา
13 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นายสมเดช พลเรือน
14 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นายสุพร นกทอง
15 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางสุจันทรา มณีวงค์
16 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี น.ส.ทัศสุนีย์ หมอยาเอก
17 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี น.ส.สิริกร ปานเถื่อน
18 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางจำปี เนียมหอม
19 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางสุรินทร์ เนียมหอม
20 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางสมปอง คงประเสริฐ
21 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นายณรงค์ รักษาทรัพย์
22 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี น.ส.สุวดี เป็งมา
23 103 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นายสมชาย ช่างนิ่มนวล
24 133 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางวราภรณ์ ทรัพย์วิบูลย์ผล
25 133 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.วารินทร์ อุ่นเมือง
26 133 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.พัชราภรณ์ ดอกไม้
27 133 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายธนากร ผ่องแผ้ว
28 133 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางวรีพร วงษ์ถาวร
29 133 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.ยุพิน จินดาขัน
30 133 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.มาลัย อุ่นเมือง
31 133 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.ติ่ง อินลุเพท
32 133 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.บังอร แผนใหญ่
33 133 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางสมจิตร มูลสวัสดิ์
34 133 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายแหลม สังข์อนันต์
35 133 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางประจวบ มูลสวัสดิ์
36 133 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางเครือวัลย์ ปลื้มโอฐ
37 133 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.กาญจนา ตันทะพานิช
38 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.อำไพ บัวบุญเลิศ
39 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.วันเพ็ญ ทับทิม
40 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.วันทนา กล่ำรุ่ง
41 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.จารวี พรมคิด
42 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายชัยทัศน์ ไชยวัฒนานนท์
43 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายธวัชชัย เติมคิด
44 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายสุรศักดิ์ อินทศร
45 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางโชติกา เพชรนิติกร
46 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายเอกพงษ์ นาคศิริ
47 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.เพ็ญพร คงเพชรศักดิ์
48 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางนภารัตน์ รุ่งเรือง
49 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางพิมพา พราหมมนัส
50 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.ยุพดี อินทร์ชำนาญ
51 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.นปภาวี สาเงิน
52 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.อารีย์ พลับพลาชัย
53 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายอุทัย ผูกน้อย
54 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายสุเมธ ทองจีน
55 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.ศุภลักษณ์ เจริญนุช
56 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายวิศาล ยิ้มถนอม
57 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางสุมาลี แก้วสุวรรณ
58 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางวราพร โชติกเสถียร
59 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางพรรณี แก้วมาลี
60 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.สุนทรา เจริญนุช
61 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางพรหมพร วิจิตรานนท์
62 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายเจริญ พราหมมนัส
63 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางศิริ เชิดชู
64 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.เตือนจิตต์ เอี๊ยสกุล
65 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางสมใจ ดาพันธ์
66 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายธนบดี แฉล้มนงนุช
67 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายเจ้าปัญญา ชูศรี
68 141 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าโขง ม.2 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางแก้วใจ เงินประดับ
69 47 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายบุญเลิศ เพ็ชรน้อย
70 47 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายทวี แจ่มศรี
71 47 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี น.ส.กาญจนา มะลิแก้ว
72 47 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นางสุภาวดี ศูนกามรัตน์
73 47 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี น.ส.ประหยน มูลสาร
74 47 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นางสุกัญญา คชสิตย์
75 47 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี น.ส.เบญจมาศ คำวอน
76 47 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายทองอยู่ พระวิเศษ
77 47 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายชิน ศรีนวลจันทร์
78 47 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายนพดล เนียมขันธ์
79 47 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นางวรรณธนา บุญพิทักษ์โยธิน
80 47 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นางเทียบ พวงศรี
81 47 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นางฉวี แหวนอ่อน
82 47 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายยงค์ เย็นใจ
83 47 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายเสียง จีนณรงค์
84 47 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นายถม พุฒิซ้อน
85 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นางสุภาพร มากล้น
86 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นางกนกลักษณ์ ปิ่นแก้ว
87 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นายอนันต์ อารมย์ชื่น
88 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.สร้อย สืบพิมพ์
89 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นางอำพรพันธ์ พันธ์เพ็ง
90 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นายบุญลือ รอสมิง
91 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.วรรณา รอดศิริ
92 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชะโลม จันทร์พฤกษ์
93 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นางวรรณภา แสงแจ่ม
94 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นางณัฏฐ์ธยาน์ หนูหน่าย
95 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชอบ รอดศิริ
96 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.สมปอง ฉาวฉาย
97 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.อรสา กิจวัตร์
98 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นางเปี่ยมศรี หอมหวล
99 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นางบุญเรือน ประสิทธิ์สุวรรณ์
100 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นางวิภาพรรณ เกตุไชโย
101 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.น้ำฝน ไกรเพชร
102 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.สุกัญญา นิ่มคล้าย
103 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.เกษร แย้มแก้ว
104 48 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.นฤมล เมฆกมล
105 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.ชลนิชา บุษบา
106 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี นางกัลยา ถิ่นขนอน
107 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี นายกนกศักดิ์ สารสม
108 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.อ้อยทิพย์ พุ่มเรือง
109 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี นางจินตนา ทองประกาย
110 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี นางน้อย ขำสำราญ
111 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.หยุด บัวสุข
112 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี นางบุพผา พันระเนียม
113 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.ปราณี พูลสวัสดิ์
114 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี นางสมคิด บรรณสีเขียว
115 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.อำไพ จันทร์แจ้ง
116 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี นายพัน พ่ำรุ่ง
117 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี นายอนุฤทธิ์ สุธา
118 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.เกสร พงษ์พา
119 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.กันทิมา บุษบา
120 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี นางประคอง โพธิ์เขียว
121 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.กัญญา พนมวาส
122 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี นางอำพรรณ์ ชาตินุช
123 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.สุภาภรณ์ สายประดิษฐ์
124 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี นายคงศักดิ์ บุญยบูรณ์
125 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี นางสมหมาย ทองสุข
126 64 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.สำเภา พวงสุด