BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร น.ส.พลอย บุญตัน
2 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นางอำพร ยากาษา
3 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นางสุคำ ติ๊บมงคล
4 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร น.ส.มอญ เถิงล้อม
5 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นางคำมูล พยาราช
6 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นางคำมา ศรีปัญญา
7 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นางสุข แสนอุ่นเรือน
8 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นางแสงหล้า จันตาบุตร
9 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นางนวล ยวงมะณี
10 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร น.ส.ศรีเนียม คำเก่ง
11 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นายแก้ว หมู่เกรียง
12 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นางพรรณี ปันสุรินทร์
13 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร น.ส.มาลัย ติ๊บพิง
14 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นายแสน ปันสุรินทร์
15 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นางขันแก้ว ใจลังกา
16 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นางบัวจันทร์ แสนทอง
17 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นางบัวชอน โพร่ม
18 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นางสายพิณ ขัตติยะ
19 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นางทองใบ ปินตาแก้ว
20 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นางบัวผัน หินใหญ่
21 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นางน้อย พยาราช
22 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นางเสาร์ มโนวรรณ์
23 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นางวรรณา อุตทาคำ
24 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ความเพียร นายประพฤติ ปินตาแก้ว
25 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น น.ส.สุธาทิพย์ แซ่ฟุ้ง
26 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น นายพนมพร เมตตาราษฎร์
27 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น น.ส.สุพันธ์ ใจอด
28 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น น.ส.ลัดดาวัลย์ บุดดี
29 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น น.ส.รุ่งระวี นวลฉวี
30 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น นางฟองนวล วรรณศรี
31 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น นางสุภาภรณ์ ทะนุธำรงศิลป์
32 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น น.ส.อภิญญา บุญประเสริฐ
33 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น นายณัฏฐ์ บุญยวง
34 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น น.ส.เหมือนดาว แซ่เฮ้อ
35 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น น.ส.วาสนา ทะนุธำรงศิลป์
36 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น น.ส.นิตยา บุญเจิง
37 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น น.ส.รัชนี ชำนาญคีรี
38 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น น.ส.พรณรัตน์ ระวีวงศ์วรกุล
39 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น น.ส.จารุณี อินต๊ะปัญญา
40 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น นางลิวชิง เกตวรงค์กร
41 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น นางผัด จันทะวงศ์
42 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น น.ส.จันทรา จันทรา
43 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น นางภูทัย ศรีสวัสดิ์
44 103 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ทต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น น.ส.ฉวีวรรณ แซ่ลี
45 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางศรีจม มโนคำ
46 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง น.ส.นริม กันชัย
47 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง น.ส.ศิริพร จันทร์ถา
48 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง น.ส.ฉวีวรรณ ชัยสิทธิ์
49 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางวันทนา พรมคำ
50 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางจิดาภา คำเขื่อน
51 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นายทนงค์ นันชัย
52 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางมาลี คำดี
53 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นายศิริชัย จันทร์ถา
54 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นายวีรชัย ปันต่า
55 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง น.ส.สมร พรมคำ
56 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางบุญปั๋น แสงสว่าง
57 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางสุภารัตน์ ใจสม
58 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางสิรินภา คำแก้ว
59 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางอุลัย เสียงใหญ่
60 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นายปัญญา ไชยชมภู
61 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางบัวเลื่อน มะโนคำ
62 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางสุกัลยา ศรีวรรณ
63 105 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางจันเพ็ญ มงคลดี
64 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางอำไพ ไชยชมภู
65 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางเพ็ญศรี ดอนชัย
66 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางขันคำ วิชัยกุล
67 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางสิทธิพร ชัยชุมภู
68 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางบัวหลวย จอมสี
69 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางพัชรี นาโควงค์
70 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางจำปี ไชยชมภู
71 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางสุนทรี เกษแก้ว
72 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง น.ส.พินิจดาว กันภัย
73 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางกัลยา หน่อแก้ว
74 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางแสงจันทร์ ศักดิ์สม
75 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางจันทร์ดี ไชยชมภู
76 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางจันทร์สม ดอนชัย
77 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางยอดเรือน ไชยชมภู
78 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางแก้ว มหาวงค์
79 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง น.ส.เสาวลักษณ์ ดอนชัย
80 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง น.ส.สุพัตรา นวลคำมา
81 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางติ๊บ ดอนชัย
82 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางดี วงษา
83 106 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางเรือนแก้ว กุลดี
84 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางจิตรา คงคชวัน
85 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง น.ส.ทิพย์วัลย์ คงคชวัน
86 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางขวัญตา ฟูใจ
87 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางมาลัย ปราณี
88 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง น.ส.จุฑารัตน์ เป็นเครือ
89 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางบุญหลง พรมเมือง
90 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางศรีลา จีระออน
91 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางลอง หายหัตถี
92 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางจันทร์ดี วงค์ษา
93 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางสมภาร บุญเถิง
94 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางบัวเร็ว วงค์ษา
95 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางใส อินต๊ะมา
96 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นายกิติศักดิ์ ปราณี
97 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางสา แก้วก้อ
98 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นายถา เป็งสม
99 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางคำน้อย วรรณะ
100 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางบัวแก้ว แดงปัดแหว๋ว
101 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางจุมปา เป็งสม
102 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางอำพร ธรรมธิ
103 107 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางอำพันธ์ วงษา
104 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางยวน อ่อนศรี
105 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางจันทร์ฉาย พรมสะอาด
106 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า น.ส.สมหมาย สุจา
107 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางปัน จันทร์เปรม
108 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางจันทร์สม ใจยะราช
109 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางมานอม ปัญญาอ้าย
110 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางจันทร์ตา วิเศษ
111 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางแก้ว วงค์เถร
112 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางดวงดี โยนิจ
113 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางบัวผัด จันทร์แก้ว
114 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า น.ส.แสงเดือน ทำทอง
115 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางแสงคำ ศรีเพชร
116 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางจันทร์เพ็ญ แสนขัด
117 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางทองดี ใจมาตย์
118 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางพัชรพร สุจา
119 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางลัย ทาอภัย
120 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางสมพิศ สุนวล
121 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางสายทอง สาระกิจ
122 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางสายพิน ต้องใจ
123 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางเสาร์แก้ว อืดกันทะ
124 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า น.ส.รุ่งนภา หวันมูล
125 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า น.ส.บัวจันทร์ โพสลี
126 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางก๋องคำ วุฒิ
127 111 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางวิไลวรรณ ปัญญา
128 112 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า น.ส.มิ่งกมล พิสมัย
129 112 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า น.ส.นรมน เวียงบรรพต
130 112 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า น.ส.อมรรัตน์ แก้วผา
131 112 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางรัตน์ สุดยอด
132 112 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางคำน้อย ปาจักร์
133 112 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางบัวจันทร์ ท้าวปู่ปัน
134 112 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางจันทร์จิรา ใจกันทะ
135 112 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางพินธุ์ พิสมัย
136 112 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางบุญศรี กันทะวงค์
137 112 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า น.ส.บัวผัน คำภีระ
138 112 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า น.ส.หล้า ยาสลี
139 112 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางเพ็ญ คำวิมุด
140 112 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางอัญชลี วันตียา
141 112 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางผ่องศรี จันทาพูล
142 112 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางฟองคำ ก๋าใจ
143 112 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า นางทองทับ คำกาพย์
144 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางโสภา นัยติ๊บ
145 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางกันหา สุริคำ
146 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.อังคณาภร ศรีพรม
147 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.พิชชาพร แสงเมือง
148 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางคำ สุภาดี
149 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางณัฐธิดา แรงจินะ
150 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางคำปัน ใจคำ
151 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นายเงา ยศยาคำ
152 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.จันเป็ง กาใจยา
153 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.บุรัสกรณ์ กันจินะ
154 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.ธัญณิชา สุนันต๊ะคำ
155 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางวรรณ เอี่ยมฤทธิ์
156 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางติ๋ม มะโนชัย
157 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นายถวิล สูญราช
158 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางบัวคำ ตุ้ยน้อย
159 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.จีรณา กิติมา
160 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นายสำลี อโนราช
161 113 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางรมณีย์ เขียวตื้ออินทร์
162 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.น้อย ชมชื่น
163 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายปุญญวัฒน์ ราชคม
164 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.สุธิดา รัตนหิรัญ
165 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางหลาน อุดทา
166 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางผัน ธิยันต์
167 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางหล้า ทิพละ
168 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางเสาร์คำ อุตมา
169 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางบัวเงา อยู่คุ้มญาติ
170 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางลาวัลย์ พรมอินทร์
171 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางบัวเขียว การคนซื่อ
172 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางคำเอ้ย เตจ๊ะ
173 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายจู ลือชัย
174 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางสองเดือน ภะคะวงค์
175 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.นุสรา หนักแน่น
176 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางบุญหน่ำ มณีวรรณ
177 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.วิภาดา สุวรรณประภา
178 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายอุ่น นามศรี
179 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางช้อน สุรัตน์
180 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางทองดี ตาวงค์
181 115 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางนาง อินตะรัตน์
182 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางคำมา ไขสี
183 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางคำมี มโนวรรณ์
184 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายสัมพันธ์ ธรรมมาศ
185 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายเสาร์ สุนันต๊ะ
186 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางแสงหล้า คำเงิน
187 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางนันตา สุนันต๊ะ
188 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางวันเพ็ญ คำยวง
189 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางละ อาวุธ
190 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางบัวคำ ไชยเมืองมูล
191 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายหน่อ กิจพิทักษ์
192 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางใหล่ พรมตัน
193 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางคำป้อ มะโนวรรณ์
194 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางจันดี ยังมาก
195 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางบุญศรี อินต๊ะนางแล
196 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายปั๋นแก้ว ตาวงค์
197 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางติ๋ม ราชคม
198 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางวัฒนี ใจสม
199 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.เกศิรินทร์ สมยศ
200 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.พฤกห์พิสุทธิ์ อยู่คุ้มญาติ
201 116 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 7 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.นิภาพร รุ่งรักษา
202 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.สาวิกา มาตขาว
203 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.กัญญา ผาทอง
204 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางดี อุ่นอารมณ์
205 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางสุภาณี รอดช่วง
206 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.ติ๋ม จักรใจ
207 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางไล ลาดคม
208 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางบัวลอย ก้อนแก้ว
209 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางจันติ๊บ ใจสม
210 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางเหรียญ ปาสำลี
211 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายปี๋ ราชคม
212 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางเพ็ญศรี ทาแกง
213 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายแสง ทาแกง
214 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางพรรณี สายสอน
215 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายแสง ใจใชย
216 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางจำเนียร พิสิฐนฤดม
217 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางคำ หินสม
218 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.เตียว ดวงงา
219 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางคำ มาตา
220 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายสาย วงค์คำ
221 117 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางศิริเพ็ญนภา มุ่งหมาย
222 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายทา ก๋าใจ
223 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางสาย บัวทอง
224 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายไสว ก้อนแก้ว
225 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางมูล ธนันไชย
226 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางอ้วน พิลาศรี
227 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางบัวเขียว อุดมปละ
228 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางสา ตาสาย
229 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางสม มโนวรรณ
230 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายวิรัต ธนันไชย
231 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางติริพร วงค์ต่อม
232 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางอนงค์ วิชัยปะ
233 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางแก้ว อุดมปละ
234 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางคำเอ้ย อิ่นชุมภู
235 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.แสงเดือน ราชคม
236 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายช้า เตชาหลวง
237 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายสว่าง อุปละ
238 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางมอย ก๋าใจ
239 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายอุดม ศรีฝั้น
240 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางคำแปง จักรใจ
241 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.ญาดา อธิวงค์
242 118 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.มะลิ ธนันไชย
243 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางกฤษณา ร้องคำ
244 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ น.ส.ศรีจันทร์ เสาร์แก้ว
245 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางจันเพ็ญ วิไลวรรณ
246 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางชุติมา สืบคำแก้ว
247 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางทองอยู่ วงค์เรียน
248 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางเล็ก ถนอมนุช
249 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางหนูพัตร์ จันนาวัน
250 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางสายแก้ว สังข์เงิน
251 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางเสาวรีย์ มูลแจ๋ม
252 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ น.ส.นวพร เตมีศักดิ์
253 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางศศิกานต์ ตอบุญธง
254 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางช่อผกา สมดี
255 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางวรรณา การะเกตุ
256 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางวรรณพา โสภา
257 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางอารีย์ หมื่นมะโน
258 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ น.ส.อิงออน ยอดผ่านเมือง
259 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางบัวชุน หล้าบัววงค์
260 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางอำพันธ์ จินาคำ
261 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางรำเพย ใจเพลิน
262 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ น.ส.อัปสร มณีกาศ
263 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางแสง แก้วกอง
264 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางสุนา บุญเป็ง
265 12 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นางจันทา ปวงจันต๊ะ
266 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางมูล ยุบลรัตน์
267 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย น.ส.ธญานี อุ่นมหาวรรณ์
268 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย น.ส.บุษบา ผามั่ง
269 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางเนตร ขาววัด
270 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางอ้วน โวลิลำ
271 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางจุฎาภา ใจสุภาแสน
272 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางสี วิงวอน
273 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางมูล ใจดี
274 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางสง่า สลีสองสม
275 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางยุวพิน คำพันธ์
276 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางผ่องพันธ์ เชื้อเมืองพาน
277 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางเมือง คำยอง
278 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางเอื้อมออน คำพันธ์
279 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย น.ส.กนกพร ไชยยา
280 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางด้วง เจริญวงค์
281 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางอุไร ปาสำลี
282 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางอารี เปล่งใส
283 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางอัญมณี ภักงาม
284 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางอมรภิรมณ์ กันชะนะ
285 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย น.ส.พรทิพย์ รัตนรุ่งกิจ
286 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย น.ส.บัวเรียว บุญเรือง
287 121 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางสมหมาย ปั๋นเกี๋ยง
288 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.สอิ้ง แซ่ลิ้ม
289 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางธัญญารัตน์ รักษาภายใน
290 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.สุกฤตา ตันสุนำ
291 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางศรีทอน แสนคำอ้าย
292 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางแสงเดือน เทพโพธา
293 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางทองใบ มณีรัตน์
294 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นายบุญตัน อินใจ
295 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางขันแก้ว อินใจ
296 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นายเสนอ ยอดเรือนทอง
297 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางดรุณี ทวีนุต
298 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางอำพันธ์ ชัยกันทะ
299 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางวรรณา แก้ววงค์
300 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางวันเพ็ญ เป็งสุวรรณ
301 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางจันทร์เพ็ญ จุมดวง
302 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางนวล สุวรรณคำ
303 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางสีดา ศรีวงค์
304 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางนราภัฏ จันทาพูน
305 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางสุรีย์ สายเขียว
306 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางกาบจันทร์ รุมาส
307 13 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางยุพิน ถาเตียม
308 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.ศรีจม เงินสลึง
309 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายศักดินาวุฒิ ศรีสมครุฑ
310 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางแดง มาคำ
311 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางสุพิน คำศรี
312 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางบุญมี วันดี
313 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางไหล มณีจันทร์สุข
314 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายสงคราม ทิวาพัฒน์
315 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายดี วันดี
316 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายทิม กิติมา
317 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายมนูญ ป้องพันธ์
318 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางจันทร์ตา มาคำ
319 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางอุไรวรรณ เมืองเทิง
320 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายสิทธิ มาคำ
321 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายสมจิตร สุนันต์
322 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายแก้ว เรือนอ้าย
323 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางอุทุมพร ช้างเย็นฉ่ำ
324 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.อัมริกา สิทธิขันแก้ว
325 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายฝน สิทธิขันแก้ว
326 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางพนิดา ถูกจิตร
327 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางเพ็ง มอมขุนทด
328 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.วันนิสา นัยติ๊บ
329 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางน้ำอ้อย สารคาญ
330 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางวิภาพร ยอดปัญญา
331 131 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางสุมาลี จันทฤกษ์
332 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางอมรา จีรัง
333 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล น.ส.อาภาพร ช่างเก็บ
334 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางจ๋อม ปาโท้
335 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นายทองอินทร์ เชียงชีระ
336 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล น.ส.ลดาวัลย์ ช่างเก็บ
337 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล น.ส.สิริวัลย์ สาราคาม
338 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางจันทรา วงค์ชื่น
339 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นายชาญชัย จังหวะ
340 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นายสุทธิพงษ์ แสงงาม
341 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นายฐิติพงศ์ รังสิวิวัฒน์
342 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางบุญธง หอกทอง
343 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางนาง พรชัย
344 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นายสมาน วงศ์ราช
345 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางเขียว สารคาม
346 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางสังเวียน กองแสง
347 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นายไพฑูรย์ เงินพิบูลย์
348 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นายสมชาย ธนะเรือง
349 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล น.ส.จิราพร ก๋องประมูล
350 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางวิไล ห้อธิวงศ์
351 138 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมบ้านห้วยหลวง หมู่ 5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางวิลัย ใจชุ่ม
352 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน นางสม มาหมื่น
353 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน น.ส.พัฒนาพร พิมพา
354 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน นางลัย ใจจิตต์
355 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน น.ส.วรรณศรี แสนเครื่อนแก้ว
356 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน น.ส.รุ่งทิวา สาสุนันท์
357 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน น.ส.บุญปั๋น แก้วดำ
358 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน น.ส.วันทนีย์ เงินท๊อก
359 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน นางศรีธร ชัยลังกา
360 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน นางบาง สารบรรณ์
361 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน น.ส.รุจิเรข หมายดี
362 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน น.ส.สุมิตรา ปันปา
363 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน นายวสิน สีตา
364 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน น.ส.สุกัญญา ปันปา
365 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน น.ส.กัญญ์วรา อินต๊ะปะกูล
366 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน นางก๋วน เกิดสุข
367 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน นางวิไลพร แก้วดำ
368 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน นางอำภา ผลงาม
369 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน นางตาล แก้วดำ
370 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน น.ส.มณีฉัตร มณีศักดิ์
371 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน น.ส.นันธรัตน์ แซ่ย่าง
372 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน นางอรุณี ไทยใหม่
373 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน นางดวงผัน แก้วดำ
374 14 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน นางคำเสน จันทรังษี
375 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางจันทร์ทิพย์ มาไกล
376 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล น.ส.สุพรรษา อะโนราช
377 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางหลอง สารเงิน
378 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางดวงเดือน ปิจมิตร
379 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางแก้วเฮือน อนุภาพ
380 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นายยา สารเงิน
381 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นายอุ่นเรือน สุทธิ
382 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางบัวลม จอมปัทม์
383 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นายคำตั๋น สารเงิน
384 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางแก้ว บัวระพา
385 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางก๋อง ใจซื่อ
386 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางเลื่อน เภารัตนปกรณ์
387 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางก๋อง อินต๊ะราช
388 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางอำพร สารเงิน
389 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล น.ส.พันธ์ ขัติยะ
390 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล น.ส.รัชนี โนใจ
391 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นายจำนงค์ ดงปาลี
392 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นางจันทร์หอม กองสี
393 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นายอิ่นคำ จันนิยม
394 140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล นายธนากร ช่างจัด
395 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น นายเพิ่ม บุญศรี
396 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น นางชมพู แสงงาม
397 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น นางข่อง ยาวิเริง
398 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น นางวิลัย หมื่นลาง
399 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น นางนวล ชัยลังกา
400 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น น.ส.สยุมภู บุญศรี
401 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น นางสมัย ยาวิเลิง
402 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น นางณัฐพร หัตถกอง
403 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น นายแปง รักสว่าง
404 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น นางมลิวัน ไชยลังกา
405 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น นางแสง ยาวิเลิง
406 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น นายปรมินทร์ ยาวิเลิง
407 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น น.ส.พัชรี แซ่ย่าง
408 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น น.ส.นุชนาถ พันธมิตร
409 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น นายกิตติศักดิ์ บุญหลง
410 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น น.ส.อาภาพร บุญศรี
411 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น น.ส.กันยารัตน์ แสงงาม
412 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น น.ส.ธนัชชา บุญหลง
413 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น น.ส.นงนภัส ตาแปง
414 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น น.ส.ชลธิชา บุญศิริภัทร
415 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น นายดุสิต แสงงาม
416 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น นายสิทธิพงษ์ วงค์ประชัน
417 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น น.ส.อ้อย แข่งขัน
418 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น นางยุพา แซ่เห้อ
419 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น น.ส.วิไลลักษณ์ แซ่ฟุ้ง
420 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น น.ส.พัชราภา รักสว่าง
421 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น น.ส.เนตรนภา ศรีพงศ์สานต์
422 141 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น น.ส.ลัดดา ช้อยจันทร์
423 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางจันทร์เพ็ญ ชูชาติ
424 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางคำออน พรมวงค์
425 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางอุทิศา ใจสุข
426 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางศรีไพ ไชยชมภู
427 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางบังอร ธรรมธิ
428 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางวิลัย ใจดี
429 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางจีรพร ใจคง
430 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางเพ็ญ ดอนแก้ว
431 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางพันธ์ สิทธิอาษา
432 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางจินดา นันทชัย
433 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางเกษมสุข บรรดิ
434 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางบัวเตียม ต๊ะวิโล
435 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นายศรี ใจดี
436 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง น.ส.สุข ไชยชุมภู
437 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางวิไลวรรณ แสนช่างไม้
438 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางบัวผัน สุริยนต์
439 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางอำไพ อภิวงค์ษา
440 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นายพนาดล สลีสองใส
441 149 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางจินดา อภิวงค์ษา
442 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางจันทร์ เพชรสุวรรณ์
443 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางศรีนวล เงินสัจจา
444 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางบัวคำ ลังกาพินธ์
445 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางอนงค์ เสนางาม
446 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางเต้า ฟองแก้ว
447 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน น.ส.แฟน วงศ์วัง
448 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางกุหลาบ น้อยหมอ
449 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางคำสุข เสนางาม
450 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางแว่นแก้ว เป็งเรือน
451 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางสุดารัตน์ เงินสัจจา
452 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางสีคำ ใจน่าน
453 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางสมศรี วงค์เรือนคำ
454 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางอำพร ร้องหาญแก้ว
455 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางสาย สมสุข
456 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน น.ส.ดวงจันทร์ อายะวงค์
457 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางฟอง วงค์ษากัน
458 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางอรุณ ธิสงฆ์
459 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน น.ส.จันทร์ธิดา ศรีใจยา
460 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางบัวเหลียว เงินสัจจา
461 15 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางบัวผัน ศักดา
462 150 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.จันทร์หอม ขันแก้ว
463 150 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.พุ่มพวง อาทิตย์ตั้ง
464 150 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายเมธา มูลหา
465 150 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.นิตยาพร นัยติ๊บ
466 150 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายศรีนวล เมืองวงค์
467 150 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.สายทิพย์ มณีจันสุข
468 150 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายเฉลิม ธรรมอินราช
469 150 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายอุดม ชปูแสน
470 150 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายธันวา ศรีเมือง
471 150 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายบุญช่วย แก้วงาม
472 150 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายกงใจ คำหล้า
473 150 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางกุหลาบ สุขเกษม
474 150 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายเอกนรินทร์ รักพงค์
475 150 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นายอุ่นเรือน ทาบุญสม
476 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายตา ฟักแก้ว
477 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางปุ๊ด ยากาษา
478 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางทับทิม อิ่นแก้ว
479 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางอุทัย พยาราช
480 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายจันทร์ ขัตติยะ
481 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายทองอินทร์ ศรีปัญญา
482 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.สุมาลี อุตทาคำ
483 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.สุกัญญา มะโนวรรณ์
484 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางบำเพ็ญ วงค์ไชยคำ
485 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายพงษ์นรินทร์ ดวงงา
486 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.จิรนันท์ จันทราพูล
487 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางตู่ เครือตา
488 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางคำ ฟักแก้ว
489 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายจิรวัฒน์ ยศมูล
490 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายจันตา แสนอุ่นเรือน
491 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางยุพิน กะธง
492 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายเหรียญ ชื่องาม
493 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.เพชรน้ำหนึ่ง เยช้อ
494 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.จารี ศรีอุดม
495 153 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางแก้วลูน มะโนวรรณ
496 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นางเกียงภา อินทะวงศ์
497 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นางเจา แซ่จาง
498 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นายประสิทธิ์ ลือชา
499 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นางไฟแซ้ แซ่ซ้ง
500 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ น.ส.ธิดา แซ่มัว
501 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นางกะยิน แซ่ซ้ง
502 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ น.ส.ปิ๊ แซ่ซ้ง
503 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นางก้ายัว แซ่ว่าง
504 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นายคงศักดิ์ อนุสาวรีย์ดอย
505 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ น.ส.เจี๊ยะ แซ่จาง
506 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นางมาลี ตาพิไชย
507 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ น.ส.วิมลวรรณ เปี่ยมบุญ
508 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นายเอนก แซ่หลิว
509 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นางนงลักษณ์ สารบุญ
510 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นางศรีไพ ไชยลังการ
511 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ น.ส.นภัสสร ไชยลังการ
512 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นางสุทธิษา มาตย์ภูธร
513 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นายสนอง อุ่นใจ
514 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นายรังสิต ลือชา
515 157 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลปอ นายสมชาติ ไชยลังการ
516 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน น.ส.แสงหล้า ภูน้อย
517 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางทา แก้วมา
518 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางแว่น ปันมะโน
519 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางบัวลม จันแปงเงิน
520 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางแก้ว ตันนาค
521 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางมวน อินตา
522 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางแสงจันทร์ ธรรมสอน
523 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางจันทร์ หาญสุข
524 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางสมศรี ภิระบรรณ์
525 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน น.ส.ศรีพรรณ์ ขัดคำกอง
526 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางสมศรี กันจินะ
527 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางผัน มัณทะโก
528 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางน้อย จริยะ
529 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางจันทร์แก้ว สุปัญโญ
530 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางยุพิน สุทา
531 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางระพิน เงินสัจจา
532 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน นางวรรณทอง บุญปัญญา
533 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน น.ส.ขวัญจิตร จันมะโนปิน
534 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน น.ส.ชนิศา บุญปัญญา
535 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน น.ส.จันทร์ ขันทะพัน
536 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นางทองดี ใหม่น้อย
537 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นางพวงผกา ชาวคำเขต
538 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นางดวงจันทร์ อินต๊ะเสน
539 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นางสุมิตร จีใจ
540 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นางสมจิตต์ มั่นเหมาะ
541 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน น.ส.จันทร์ฟอง พร้อมสุข
542 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน น.ส.ประทุมทิพย์ ประทุมจำปา
543 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นางกิ่งกาญน์ จินดาธรรม
544 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นายกิตติโชติ รัตนชูโชติ
545 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นายฐิติภัทรวรกฤต สุปัญโญ
546 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน น.ส.เมทิณี บุญบารมี
547 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นายนพคุณ รัตนชูโชติ
548 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นายธนนนทร์ จี้ทิตย์
549 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นางสมศรี จินดาธรรม
550 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน น.ส.ทิพวรรณ อ่วมเชิด
551 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นางจินดาพร มหาวรรณ
552 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นางพวงเพชร จับใจนาย
553 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นางสุนีย์ พร้อมสุข
554 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นางบัวคำ สมบัติใหม่
555 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน น.ส.ศรีวรรณ ปิยะ
556 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นางพรรณธร จินดาธรรม
557 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นางปัญจา พลอย
558 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นางขวัญตา สลีจันต๊ะ
559 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน นางมล โพธิลังกา
560 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางวรรณา บัวอินทร์
561 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางบุญปั๋น อินธิสุข
562 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางน้อย วงศรี
563 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางทองดี อรินตา
564 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางนิลทอง เชื้อเมืองพาน
565 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.ศิลา แก้วดี
566 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางจันทร์สม เดชอินทร์
567 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นายสมชัย แซ่หยี่
568 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางจันทนา ค้างออนตา
569 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางเป็ง วุฒิสุวรรณ
570 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางอชมะ แซ่หมี
571 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางบุญเที่ยง ปาติ๊บ
572 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางเรือนคำ ไชยวุฒิ
573 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางคำมูล ตุ้ยปัญญา
574 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นายเสีย แซ่หมี
575 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางสวย อินทะสาย
576 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.สุดารัตน์ จอเตะ
577 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางแสง มาตรา
578 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.วรรณา ไชโย
579 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางจันทรา กาวิโรจน์
580 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางน้อย ทะนันไชย
581 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางจันทร์สม กันทาเป็ง
582 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางยีลี่ จะฟะ
583 18 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 2 บ้านโป่งทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางวันคำ วงษ์สี
584 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางสุขแก้ว ชัยวรรณะ
585 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางอรุณี ตะติ
586 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางบัวผัด นอบนบ
587 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางสุเพียน ก๋าระหัน
588 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางเม็ด เชื้อสอาด
589 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นายสัมฤทธิ์ พิชยศ
590 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางเป็ง คำเรือง
591 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ น.ส.คำวัน สารแก้ว
592 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางจอมแปง ชุ่มใจ๋
593 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางบุญรอด ชัยยะ
594 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางคำก๋อง เขียนนา
595 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางจำเนียร แก้วแก่น
596 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ น.ส.ณัฐมล ตะติ
597 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางบัวลอย อุ่นใน
598 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางศรีประสิทธิ์ มณีรัตน์
599 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางอำพร อินทองคำ
600 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางนงลักษณ์ บุญเจือ
601 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางวันดี ต๊ะติ
602 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางนิตยา จิราภิรมย์กุล
603 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางทองศิลป์ ชาติวงค์
604 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ น.ส.นฤภร สิงห์เหาะ
605 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางตี๋ มุ้งส่าง
606 18 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทตบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางชิม ใจดี
607 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.ธัญญารัตน์ แสงโรจน์
608 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางดี ปาละ
609 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางกิ่งกาญจน์ วันทา
610 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางพี ศรีทอง
611 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางอำนวย ดวงตัน
612 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายสุชาติ คำปา
613 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายศรีวรรณ ธิมาปิง
614 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.จรุญ แสงโรจน์
615 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายไพทูลย์ กาวี
616 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางจำปี ปาละ
617 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางยุพิน เหมืองสอง
618 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางผา พรมศรี
619 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางเรวดี นนทจันทร์
620 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางลุน กาวี
621 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.ศศินันท์ คำปา
622 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางศรีลา แสงโรจน์
623 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางวนิดา แสงขวด
624 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.สายฝน ทองพิกุล
625 188 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางบัว ตาสา
626 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางกอบแก้ว กลิ่นเกษร
627 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางบัวลอย ชัยชุมภู
628 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางนวลจันทร์ ใจบาล
629 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางเฉลียว แก้วเต๋จ๊ะ
630 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางบุผา อุปนันทะ
631 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางปัน ปิงเมือง
632 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางเสาวนีย์ เจริญศิลป์
633 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางบุญปั๋น ปิงเมือง
634 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางอนงค์ มณีวรรณ์
635 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางนงนุช บุญเชื้อ
636 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางสุขใจ ชุมภูเครือ
637 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางบุญปั๋น ชัยนาม
638 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางนา ปิงเมือง
639 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางบัวคำ วงค์ษา
640 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางนิตย์ จำปา
641 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.เครือวัลย์ ดวงรัตน์
642 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางจันทร์คำ อุตทัง
643 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางบัวผัน สระเกตุ
644 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า นางตุ่น แดงแก้ว
645 19 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.สุ ใจยา
646 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย น.ส.ภัคจิรา ปิ่นแก้ว
647 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางละเอียด บาบ้า
648 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางราตรี หอยเพชร
649 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางบัวติ๋ม หน่อแก้ว
650 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางจันดี บุญศรีมี
651 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางจันทรา สุวรรณปราการ
652 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางสายใจ สมประสงค์
653 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย น.ส.ภาชิตา ขัติยะ
654 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางจันทร์หอม โชติกวิรัชกิจ
655 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย น.ส.ศรัณย์พร หน่อแก้ว
656 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางบัวแก้ว ศรีบุญเรือง
657 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางปุณณภา ชูคำ
658 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางอำพร ใจยาว
659 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางบัวเรียว วิจิตรปฐมกุล
660 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย น.ส.มะลิ แสนบุญยืน
661 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางเนี่ยม นาคบุญตัน
662 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางแสงเอ้ย ใจบาน
663 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางชนทนา ชัยประเสริฐ
664 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางเพียร มุดกาศ
665 197 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อำเภอเวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย นางเพลิน เครือคำ
666 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย น.ส.จินตนา รุ่งเรือง
667 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย น.ส.แพรววาณี จิตธนากุล
668 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย น.ส.ลินดา จะแสง
669 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย น.ส.บู้แยะ ป่าว้อ
670 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นางอัจฉรา วงค์นวล
671 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นางแก้ว ยาวิลัย
672 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย น.ส.ชาลิสา คีรีคามสุข
673 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นางจิตรา จิตธนากุล
674 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย น.ส.หยาดวารินทร์ ปกแก้ว
675 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย น.ส.สมศรี ดวงวัง
676 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย น.ส.อมลวรรณ ภานะจิตร
677 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นางเพ็ญศรี แย้มทองดี
678 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย น.ส.มัลลิกา คีรีคามสุข
679 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นางจันทรา เชื้อเมืองพาน
680 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย น.ส.ว้าง พรโชคเมธา
681 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นางติ่ง ฐานะกิจ
682 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นางบัวลอย ผิวผ่อง
683 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นางอัมพร อภิชัยโสภณ
684 203 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นางบัวเหลียว คำแก่น
685 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางวรรณภา พุทธมนต์
686 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางเสน่ห์ อินต๊ะรัตน์
687 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางธีรวรรณ ยอดวงค์
688 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางสมบูรณ์ ชัยศิลปิน
689 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางน้อย อินจันทร์
690 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง น.ส.ศุภลักษณ์ คำปัญญา
691 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางศรีวรรณ์ ปงศักดิ์
692 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางคำป้อ จักร์สุวรรณ์
693 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางสุข เมืองมา
694 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางติ๊บ จักรสุวรรณ
695 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางนาง ไชยตั๋น
696 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางคำหนึ้ง แก้วโห้
697 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางกรณิกา ปัญญาวิชา
698 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางจันทร์ศรี เตจ๊ะสุวรรณ
699 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางบาง ปัญญาวิชา
700 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง น.ส.อัญชลี ศิริสุวรรณ
701 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางจันทร์ศรี กันทะวัง
702 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางอำไพ ศิริสุวรรณ
703 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางอารีย์ ชื่นใจดี
704 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางขันแก้ว ชัยรัตน์
705 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางจีรพร ศิริสุวรรณ
706 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางผัด จอมทอง
707 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางมาลินี ไชยตั๋น
708 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางนลินญา แก้วอินตา
709 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง นางกุลวดี ไทยง้อม
710 205 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ทต.สันทราย ต.สันทราย อ.เมือง น.ส.ฟองคำ วงค์ตะวัน
711 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง น.ส.มยุรี แสงดากุล
712 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง นางน้อย สิทธิพรม
713 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง นางนิตย์ ปินตา
714 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง นางจันทร์ติ๊บ เรือนคำ
715 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง น.ส.เบญจวรรณ จันทาพูน
716 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง นางคำผง ดอนลาว
717 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง นางสงวน อานไธสง
718 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง นางกิ่งแก้ว เจียรศิริ
719 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง นางบัวเขียว อภิวงค์ษา
720 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง นางบัวงา ซาวคำเขตต์
721 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง นายวันดี ปินคำ
722 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง นางเสาร์ คำภีระ
723 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง นางกัลยา ปัญญาบุญ
724 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง นางลูน เทพสมเกตุ
725 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง นางบัวผัน บัวบาน
726 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง นางเอ้ย ไชยยะ
727 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง น.ส.ศรีไว ใจยะ
728 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง นางบัวผัด ปัญญาบุญ
729 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง นางบัวผัน ศิริรักษ์
730 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง นางสุพิศ คำภีระ
731 219 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หมู่ 14 ต.แม่ยาว อ.เมือง นายมูล มั่งมี
732 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางบัวเงา อภิวรรณา
733 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางบาล ตุ่นแก้ว
734 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางจิตรวรรณ บุญตัน
735 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางอำพา เรือนนาง
736 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน น.ส.บัวคำ สมป้อ
737 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางยุพิน เขื่อนทา
738 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน น.ส.ชวนชม หมูทอง
739 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางนิชาภา อ้ายเหมย
740 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางสมพร อินต๊ะจักร์
741 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางศรัญญา พุทธวงค์
742 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางฟองนวน ตาบัว
743 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางกรรณิการ์ เรือนสา
744 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางทรงศรี ไชมาลา
745 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางทิม ใจหม่อม
746 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางภัชราภรณ์ นางแล
747 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน น.ส.ณัฐชานันท์ ใจอุ่น
748 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน น.ส.รุ่งนภา แสงสินทรัพย์
749 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน น.ส.พัชริดา ชัยชนะ
750 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางศรีวิลัย พิมน้อม
751 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางฟองนวล กันเอื้อ
752 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางคำ ไฝขัน
753 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางมาลี เชียงพรหม
754 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางมอน สุภิรักษ์
755 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางปราณี แก้วมูล
756 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางเยาวลักษณ์ แปงคำปิยสวัสดิ์
757 24 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้ตำบลป่าหุ่ง อ.พาน นางบุญชอน ดวงพวงคำ
758 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางนวล ก๋องหล้า
759 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางสุแก้ว ใจเสน
760 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางจิ๋น สิทธิ
761 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางป๊อก ปัญญาอ้าย
762 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางทองคิด ใจวังหาร
763 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางน้อย ศรีใจวงค์
764 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางเหวย หวังดี
765 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางสังวาน ฝั้นโสภา
766 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางเป็ง บุญเรือง
767 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางถนอม ชุ่มมะโน
768 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางผัน ใจเผือ
769 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางเพชร เมืองจันตา
770 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายคำ สิทธิ
771 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.นุตประวีณ วันทา
772 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.เกศรินทร์ คำวุฒิ
773 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายพิษณุ สุวรรณไตร
774 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.ยุพิน ทาบุญ
775 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางนงลักษณ์ แสงผการ
776 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางสำรวย ศรีใจวงค์
777 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางจันทร์เป็ง ฝั้นโสภา
778 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.จันทร์สวย คำแก่น
779 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.พิมผกา ปันโสภา
780 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางสายคำ บัวสุวรรณ
781 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางพรพิมล เรือนมูล
782 26 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางคำ สมชีพ
783 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางยุวรีย์ อินยะ
784 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางจำปา กิติรัตน์
785 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางใย มาลี
786 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายชาติชาย อินยะ
787 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายปิยะพงษ์ สันตินิมิตกุล
788 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางจิดาภา มาลี
789 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางราอวน ข้าวก่ำ
790 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางดวงสมร ศรีโชติ
791 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางจันทร์ วันทิตย์
792 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางจันทร์ทอน วันทิตย์
793 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางคำป้อ อินยะ
794 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นายยงยุทธ ศรีโชติ
795 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางพิมพ์ แสงวันดี
796 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.ณัฐติกานต์ อินยะ
797 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางบัวไหล ศรีโชติ
798 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางสุเพ็ญ แสงผะการ
799 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางสุรัตน์ วันทิตย์
800 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางจงจิตร์ สุกันอินทร์
801 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางธัญพร พันธ์ศิริ
802 27 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางนวลนาง ทาก๋อง
803 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางต่อม ปังสุวรรณ
804 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางเทพ ต๊ะตา
805 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางติ๋ม เหงือยสูง
806 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางสมหมาย วงษ์ไชย
807 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางจำเนียม สมีน้อย
808 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางตาล หน้าใหญ่
809 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางใส สุรัตน์
810 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.บัวลัย กันธิยะ
811 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางศรีไพร กันธิยะ
812 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางเรือนคำ เตจ๊ะสุวรรณ์
813 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางสังเวียน ปิมปา
814 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางศรีนวล กันธิยะ
815 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางสุพรรณ ทาจินา
816 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางแก้ว กันธิยะ
817 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางอนงค์ วันทิตย์
818 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.ลำดวน ชุ่มมะโน
819 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางหอม วงค์ไชย
820 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง น.ส.สงกรานต์ กันธิยะ
821 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางบัวจีน หลักชัย
822 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ห้วยสัก อ.เมือง นางอุไล กันธิยะ
823 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน น.ส.พัฒนา พรมมินทร์
824 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน นางเงิน อูปเงิน
825 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน นางลัดดา แก้วยอดหล้า
826 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน นางนงคราญ ยามเลย
827 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน นางอำพร วรรณภพ
828 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน นางบัวดา เลิศหล้า
829 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน นางผัด สีตา
830 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน นางภัทชา นันตาเครือ
831 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน นางอำพรรณ์ ภิลุมวงค์
832 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน น.ส.ธัญชนก กุนนา
833 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน น.ส.รัฐิพร กันทา
834 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน นายบุรินทร์ แป้นไทย
835 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน น.ส.ชีวาภรณ์ สิริประภาวัฒน์
836 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน นายภัทรเวช สิริประภาวัฒน์
837 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน นายมนัสนันท์ ธิตาล
838 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน นางวันดี มณีพรม
839 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน น.ส.ณัฏฐวรรณ บัวดี
840 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน นางณหทัย ฟองสุยะ
841 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน น.ส.บัวคลี่ วังหมื่น
842 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน นางสมใจ อิ่นคำ
843 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน น.ส.กัลยา ดอกไม้เทศ
844 31 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าส้าน ต.เมืองพาน อ.พาน นางกมลรัตน์ ไชยวงค์
845 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางเพ็ญจันทร์ ตาแดง
846 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นายอินใจ ดวงแก้ว
847 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางสีออน สังคำฝั้น
848 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางประนอม บุษนารีย์
849 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางคำมูล ดีโก๋
850 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางรุ่งไพลิน ไชยวรรณะ
851 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางเกษม บุษนารีย์
852 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางศรีพลอย กุยวงค์
853 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางผ่องศรี ทูลเดช
854 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางสุภาพ อะโนชัย
855 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางสีสรวย แก้วทา
856 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางอัมพร พรหมปะละ
857 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางบัวคำ สิทธิพานิช
858 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางติ๋ม เตปินตา
859 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางจันทร์ดี แฮดคำแหยม
860 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางศรีประภา กองแสน
861 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางแสงจันทร์ สุริยะอ้าย
862 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางผ่องจิตร กันติเลิศ
863 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางพรทิพย์ พรมแดง
864 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางเครือวัลย์ ดวงแก้ว
865 34 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์โอท๊อป ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางจันทร์ออน มลิวัน
866 35 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.วรกร บุตรติ๊บ
867 35 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.จารุณี บัวศิลา
868 35 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.แก้ว ลืมหลง
869 35 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางจันทร์สม แก้วเพชรวงค์
870 35 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางแสงพลอย พรมแดง
871 35 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางนิตย์ แดงหล้า
872 35 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางพวงพร อยู่เหลี่ยง
873 35 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางผ่องพรรณ์ บัวใหล
874 35 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางสำลี ทาดา
875 35 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางบรรจง จันติยะ
876 35 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางสุพิน วรรณา
877 35 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นายทำดี นิสัยคาน
878 35 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.ชลาลัย ปันสา
879 35 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางรัชดาภรณ์ ปวนจา
880 35 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.รัตนา บุญศรี
881 35 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางชอ ไมตรีญาติ
882 35 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า นางนาแต๋ รอบวนาบรรพต
883 35 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน OTOP ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.ลีลาวดี แซ่เท่า
884 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย น.ส.ปุด พรมชัย
885 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย นางฆ้อน หมื่นคำ
886 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย นางผัด สายทอง
887 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย นางละเอียด วงค์เวียน
888 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย นางอุษา พรมชัย
889 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย นางยวงคำ ป้อคำสุข
890 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย นางติ๊บ พรมชัย
891 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย นางจันทร์ แก่นดี
892 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย นางบัวผัด พรมไชย
893 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย น.ส.นีรนุช ทะนันไชย
894 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย น.ส.รัชฎาภรณ์ จันทร์วงค์
895 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย นางปุ๊ด จันทร์วงค์
896 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย นางขันทอง น้อยพุธ
897 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย นางบัวจิ๋น ทาแก้ว
898 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย นางนงค์คราญ ปวงคำ
899 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย นางจันทร์ดี นันเสียง
900 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย น.ส.ปุ๊ด จันทร์ศิริ
901 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย นางใส ปวงคำ
902 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย นางดวงงา ใจวงษ์
903 45 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านสันเจริญ หมู่ 5 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย นางน้อย นันเสียง
904 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางนงลักษณ์ บุญมาลา
905 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางปุ๊ด ใจหมั้น
906 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า น.ส.ผาย คำทร
907 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางลาวัลย์ คำทอน
908 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางแสงเดือน วันไทยศูนย์
909 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางทองสาย นนทะสายา
910 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางทองใบ พุทธิกาญจนกุล
911 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางเพ็ญ ใจเสมอ
912 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางปราณี อินใจ
913 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางสุข จันธิ
914 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางทิพย์ จันธิ
915 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า น.ส.พาขวัญ กันธิยา
916 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางสุนีย์ กุณนา
917 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า น.ส.นงนุช จะต๋อ
918 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางสมยง ตานาพิน
919 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางยอด ตาแดง
920 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางจันทร์ฟอง บุญมาวัน
921 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางจันทร์สวย วันเก๋
922 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นายนิคม ยาวุฒิ
923 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางปัด ใหวยินดี
924 48 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางบัวผัด คำทร
925 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางนิภิรามัย เต็มสมุทร
926 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางสุภาพร แก้วดวงติ๊บ
927 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางวรวรรณ พิภักดี
928 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางลุน แสนหล่าย
929 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า น.ส.สุรินทร์ จักปัญญา
930 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางวิรัตน์ ปิงวัง
931 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางสุข กุศล
932 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางบัวคำ แสนตา
933 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางบุญมา แก้วอินต๊ะ
934 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า น.ส.ยุภา บุญสร้าง
935 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางจีรานันท์ ยานะ
936 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นายสม ขัตติยะ
937 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางศรีพรรณ มาลาแก้ว
938 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางปานทิพย์ วงค์แก้ว
939 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางจันทร์ตา ธนาทิพย์กมล
940 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางลมัยพร สมต๊ะมา
941 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางเสาร์แก้ว สุขแก้ว
942 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า น.ส.นิตยา นันตาสี
943 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า นางวันเพ็ญ สุต๋า
944 49 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า น.ส.คำหน้อย สุต๋า
945 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางบัวจิน จอมสวรรค์
946 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางมา อุ่นติ๊บ
947 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางทองสฤษ จันทร์ดี
948 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางสวย มณีจันสุข
949 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางจันศรี ปัญญา
950 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางก๋องคำ อินต๊ะเขียว
951 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางฤทธิ์ ปัญญา
952 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางแก้ว หล้าติ
953 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางบัวแก้ว มงคลนำ
954 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางมี จะมณี
955 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางศรีนวล เชิงไชย
956 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางบุญปั๋น มณีจันสุข
957 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางบัวแก้ว จะมะณี
958 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางสุทิน ทองรักษา
959 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางเอ้ย มูลใจ
960 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางศรีนวล มณีจันสุข
961 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางวรรณดี สุนันต์
962 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางฟอง แก้วงาม
963 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางวันดี ไชยวงค์
964 50 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางบัวจันทร์ ก้อนคำ
965 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางจันทร์ ไชยสาร
966 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางจำเรียง พลเดช
967 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.วิจิตรา สังข์บูรณ์
968 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางอิงอร มณีวรรณ
969 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางจันทร์สวย มั่นกุง
970 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางคำตัน จันทร์กลาง
971 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางกรรณิการ์ ตาดำนิล
972 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.เหมือนฝัน แปลกพงษ์ศิริ
973 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางบุญยวง มณีวรรณ์
974 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางซ้อน ปินตา
975 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางศิมาภรณ์ ชำนาญยา
976 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางสมจิตต์ วันดี
977 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางสุชาฎา ไพศาล
978 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางจันทร์สุข นัยติ๊บ
979 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางเอ้ย ใจวงษ์
980 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางทองใส ใจน้อย
981 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางจันทร์ มณีจันสุข
982 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางวรรณี ใจวงค์
983 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางอำภา ท่อนคำ
984 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางมูล มณีวรรณ
985 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางทองใบ สุทธิประภา
986 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางคำใบ ท่อนคำ
987 52 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน บ้านป่าเลา หมู่ 3 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง นางบัวเขียว นันทะเสน
988 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางขันคำ เชื้อสอาด
989 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางผ่องศรี ติ๊บโคต
990 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางศรีทัย เรียงเสนาะ
991 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางจีน ไชยชาย
992 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ น.ส.พนิดา ลือชัย
993 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางลำยวน ชะตัน
994 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางใส คำรินทร์
995 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ น.ส.วัชรินภรณ์ มั่นคง
996 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ น.ส.กนกวรรณ เชื้อสอาด
997 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ น.ส.สุจิรา ท้าวความ
998 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางรวินท์นิภา อุ่นตาล
999 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางฤชุตา ชะตัน
1000 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ น.ส.เกมณี แก้วอินทร์
1001 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางดาวเรือง ชัยตัน
1002 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางจุฬาลักษณ์ คำปิว
1003 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางบัวเงา ไชยโน
1004 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ น.ส.วิชัญญา บุญถึง
1005 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางศุกร์ อาสายศ
1006 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางลำใย ทะเย็น
1007 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางสุพันธ์ แสนพรม
1008 52 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ นางฟองแก้ว หลวงไชย
1009 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางจำปา คำแก้ว
1010 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางศรีวรรณ์ ใจสิทธิ์
1011 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางแสงจันทร์ ตันรักษา
1012 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางอุราวัล ใจศรี
1013 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง น.ส.บงกช มูลสวัสดิ์
1014 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางพรรณี นันต๊ะรัตน์
1015 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางลำดวน จอมใจ
1016 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นายอินสอน ปันตั๋น
1017 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางสุเวช ดอนชัย
1018 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางคำแว่น ปันทะวงค์
1019 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางปัด มูลจันทร์ต๊ะ
1020 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางเกษแก้ว อินทะนพ
1021 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นายวรัญญู มิ่งขวัญ
1022 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง น.ส.อารีดา อินทะนพ
1023 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางเฉลิม สุวรรณมณี
1024 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง น.ส.ปราณี สมจิตร
1025 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นายจันทร์แก้ว ปันตั๋น
1026 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นายอินทอน ไชยลังกา
1027 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางศรีวรรณ ชัยมินทร์
1028 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางออนศรี แก้วก้อ
1029 55 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านสันทรายขาว หมู่ 10 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง นางผริตา ความเพียร
1030 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นางปิยะพร เรืองจิตต์
1031 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นายอดิศร ช้างหิน
1032 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นางใยสน จุมปา
1033 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นางคำ ปัญญาปิน
1034 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นายเสกสรรณ์ คมสัน
1035 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง น.ส.มาลัย วงค์นาม
1036 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นายคำ ลือชัย
1037 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นายอินตา ชมภูสมษา
1038 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง น.ส.แสงอรุณ จันต๊ะนาเขต
1039 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นางเลียบ ปันปา
1040 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นางติ๋ม ชัยวงค์
1041 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นายวิษณุ อินตา
1042 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นางแดง ธนาคำ
1043 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นางยา กันธะยศ
1044 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นางปัทมา พูลสวัสดิ์
1045 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นางพิสมัย สุธรรมมา
1046 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นางนภาพร วรรณะคำ
1047 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นางบัวจิ๋น ธรรมสอน
1048 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นางทนันยา ดวงมะลิ
1049 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง น.ส.ผิล ธิสรณ์
1050 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นางเรือนคำ ขินแก้ว
1051 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นางทัศนีย์ จันต๊ะนาเขต
1052 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นางศรีวรรณ พลหาญ
1053 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นางคำ แปงสุ
1054 58 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ทต.ดอยลาน อ.เมือง นางกาญจนา ฉิมยง
1055 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นายจำเริญ ไร่ลือคำ
1056 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นางศรี วันจันทร์
1057 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นายเสาร์ สมมะณะ
1058 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นางแสงหล้า ทรายหมอ
1059 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นางอิ่นแก้ว คุณะแสงคำ
1060 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นายดวงจันทร์ นัยติ๊บ
1061 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นายประเสริฐ พุฒสาย
1062 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นางราตรี วงค์อินทร์
1063 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นางสงกรานต์ จันทร์เลน
1064 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง น.ส.อริสรา แสนศักดิ์หาญ
1065 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นายเขียว จันทจร
1066 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นางแว้น หลวงคำ
1067 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นางจรูญ ปงกันยะยืน
1068 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง น.ส.ดารารัตน์ ศรีดวงใจ
1069 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง น.ส.ศิริเพ็ญ ปงเมฆ
1070 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง น.ส.กชกร พรมเมือง
1071 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นายชัยวุฒิ สุพรรณทอง
1072 73 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นางเสาแก้ว วงค์เกวียน
1073 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางน้อย ศิริปัญญา
1074 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางใจ๋ มณีจันทร์สุข
1075 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางจำปา ปันแดง
1076 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางสีมา ยอดปัญญา
1077 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางศรีวรรณ์ จอมสวรรค์
1078 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.สุภาวรรณ์ มณีจันสุข
1079 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางวันเพ็ญ กันนิการ์
1080 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางสุปรีรัตน์ หมื่นราช
1081 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางบัวคำ วันดี
1082 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางพิมชน ก๋าใจ
1083 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางชวน มณีจันสุข
1084 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางสุข มั่นกุง
1085 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางนวลจันทร์ ติสละ
1086 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.อรนิช นาไชยลาน
1087 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางสม อุ่นติ๊บ
1088 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางผา เมฆแสน
1089 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางสาย ราชคม
1090 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางอำไพ ยอดปัญญา
1091 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางปิ๊ก ยอดปัญญา
1092 75 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางบัวลอย ปันแดง
1093 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางประคอง พาที
1094 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางบรรจง เฉาะห้อง
1095 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางแก้ว ทาบุญสม
1096 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางตา กาจีนะ
1097 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางสุมารีย์ ธันวา
1098 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางคำ จันธิมา
1099 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางปัดสา ทัพธานี
1100 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางมุกดา จันกิติ
1101 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางผัน สิทธิขันแก้ว
1102 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางณปภัช สิทธิปัญญา
1103 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางจันทร์แก้ว ราชคม
1104 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางอุไรวรรณ จันกิติ
1105 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางสว่าน วันดี
1106 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางจันทร์สม สิทธิขันแก้ว
1107 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางทา แสนเมืองมา
1108 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางเปี้ย ยาวิชัย
1109 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางประนอม ทองศรี
1110 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางบัวเขียว พิกุล
1111 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางคำ เฉาะห้อง
1112 76 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง นางสังห์ รักกอ
1113 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นางศรีเลย กันทะปวง
1114 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นายบุญส่ง สิงหราช
1115 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นางลีพัก กันธิ
1116 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นางบัวลอย พุทธวงค์
1117 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นายวิเชียร ไชยวรรณ์
1118 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นายสมาน ธิกัน
1119 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นางแสงเพียร แก้วสมตัว
1120 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.แจ่มจันทร์ คำมูล
1121 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.อวนศรี สายทอง
1122 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.อรุณี เขตขันหล้า
1123 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นางเกี๋ยงคำ ชุ่มเมืองอินทร์
1124 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นายมนัส ทิพย์ศรีบุตร
1125 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นางอนงค์ สารชัยวงค์
1126 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.ณัฐธิดา ล้อมเขตต์
1127 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นายณรงค์ศักดิ์ ล้อมเขตต์
1128 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นางสุพิมพ์ วงค์พันตา
1129 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นางปัน คำก่ำ
1130 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นางกองตาล ปลอดขำ
1131 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นางจินดา อุตะมา
1132 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นางยุพิณ ตาอ้าย
1133 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นางวรางคณา ชาน
1134 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.อรวรรณ มณีโชติ
1135 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นางสมจิตร ปวงอินใจ
1136 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นางสิริทร เนียมโต
1137 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า น.ส.สมหมาย เครือน้อย
1138 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นางธรรม์สิริ จักร์สวย
1139 83 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านดง หมู่ 4 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า นางแสงอิ่น เจนจัด
1140 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางบุญยืน ราชคม
1141 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางวรรณ ยศยาคำ
1142 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางจันทร์ ขัดกันธา
1143 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางกันหา พุทธวงศ์
1144 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางจันทร์ ศรีพรม
1145 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางมา พญาชัย
1146 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางกาบแก้ว ศรีพรม
1147 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางจันฟอง แก้วนิลตา
1148 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางวรรณา คำจ้อย
1149 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางเกี๋ยงคำ ใจหล้า
1150 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางจันทร์เป็ง จอมสวรรค์
1151 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางฟองแก้ว ปะละ
1152 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางแก้ว คำจ้อย
1153 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางปัน จ๋าจุ๋มป๋า
1154 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางเกรด หงษ์ปาน
1155 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.ภัคจิรา คำงาม
1156 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางเฉลา ปินตา
1157 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางอำพร บัวตูม
1158 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.เสาร์แก้ว จันทร์ตา
1159 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางสมัย คำจ้อย
1160 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางศรีอวน ใจน่าน
1161 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางบัวผัด ดวงใจ
1162 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางบัวผัด หาญประทุม
1163 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง นางสมพร กันทะทอน
1164 87 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง น.ส.ตอเล่ ยาคำ
1165 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล น.ส.เที่ยง เชียงแรง
1166 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางเกษร สุริยะฟอง
1167 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล น.ส.ปภิณทิพย์ ประเสริฐ
1168 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางพนิดา ภาษิตเจริญทรัพย์
1169 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางเข็มทิพย์ บัวสิทธิ์
1170 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางอ่อน จินะสี
1171 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นายคำ สุริยะฟอง
1172 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางสุภัสสร จินะศรี
1173 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล น.ส.ธิกุล จันต๊ะเนตร
1174 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางคอย จำกัด
1175 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางชนิสรา ฟง
1176 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางแก้ว สายสิน
1177 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางรัตนา คำนะ
1178 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางมาริษา ไสยยาพรม
1179 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางสายฝน จุ่มสุนันท์
1180 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางสนธญา ทิศสารแก้ว
1181 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นายบุญธรรม เสนา
1182 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล น.ส.ลีลาวดี สุขสำราญ
1183 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางสมบัติ ทะนันกูล
1184 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางประนอม ธิโนชัย
1185 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นายทวัฒน์ ดวงสิงห์คำ
1186 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางทรัพย์ ยอดแก้ว
1187 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางสุพัฒตรา นันตาชัยวุฒิ
1188 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล น.ส.ปฐมพร หล้าธิ
1189 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางวิภาพร ทาเนตร
1190 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล น.ส.กัลยวีร์ โนรัก
1191 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล น.ส.วิลาวัลย์ ภิวงค์
1192 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล นายอรรถพล คณะ
1193 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล น.ส.ทิพกร สิทธิยศ
1194 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางสมปาน มะโนวรรณ์
1195 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางรัดดา แก้วยาใส
1196 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางบานเย็น ดินขาว
1197 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางมูล พรมสืบ
1198 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางอมรรัตน์ ดวงคำ
1199 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางละออ ยอดแก้ว
1200 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล นายจุมพล ลือน้อย
1201 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางนารี ชมภูธิมา
1202 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล น.ส.ซันลัย ไชยเนตร
1203 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางแสงเดือน วงศ์ษา
1204 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางเพียรทอง เนตรเมืองมา
1205 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางผ่าน มามารค์
1206 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางวิลาสินี ปันต่า
1207 89 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 8 ต.ต้า อ.ขุนตาล นายอลุน มามารค์
1208 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางดา จินะพรม
1209 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางเป็ง สุภาพ
1210 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางแล้ นวลจันทร์
1211 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางจันทร์ดี พรมมี
1212 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นายผ่อง อัครเสถียรพงศ์
1213 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางจันทา อัครเสถียรพงศ์
1214 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางศรีจันทร์ กองฟู
1215 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางพุธ เนตรธิยา
1216 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางคำ ทองคำ
1217 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางคำ พูนสุวรรณ
1218 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางจี๋ ชัยเขียว
1219 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางบุญศรี พงศ์ไพสิฐ
1220 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางพาดี แอ่นปัญญา
1221 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นายลพ กาติ๊บ
1222 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย น.ส.สมโยง ท้าวเมืองมา
1223 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางศรีนวล ชูช่วย
1224 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางสิริขวัญ สุยะราช
1225 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางพร อูปสุ
1226 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางสายพิน จันต๊ะอิน
1227 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางคำแดง คำเขียว
1228 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางออน สีอ่อน
1229 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นายจำลอง ยวงจา
1230 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นายเงิน อิ่นติ๊บ
1231 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เชียงราย นางบัวคำ ไชยมะงั่ว
1232 91 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางตุ้ม ชัยชนะ
1233 91 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล น.ส.นฤมล แสงเมือง
1234 91 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล น.ส.สุภาพร สวัสดี
1235 91 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล น.ส.วราพร คิดดี
1236 91 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล น.ส.ปาริฉัตร หลักคำ
1237 91 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นายคุณากร พรมรักษา
1238 91 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางหมาย หลักคำ
1239 91 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางตุ่น ผิวอ่อน
1240 91 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางล้า ปันมะโน
1241 91 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางดา เขื่อนแก้ว
1242 91 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางยวง คำภิวัน
1243 91 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางเพียรเพ็ญ ใจแก้ว
1244 91 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางลัย คิดรักเมือง
1245 91 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นายธีรธรรม คำภิวรรณ์
1246 91 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางบัวเขียว แสนค่ายแก้ว
1247 91 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางเกยูร สุภาอินทร์
1248 91 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 15 ต.ต้า อ.ขุนตาล นางวาสนา เรือนเงิน
1249 91 12 กรกฎาคม 2561