BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.มณี ทองกา
2 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางดาวเรือง มาสุ
3 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางวาสนา นันทา
4 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นายสุรพล คำมิ่ง
5 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางหล่ำ มีแก้ว
6 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางกุหลาบ วงค์เที่ยง
7 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางปาน ฉิมกลิ่น
8 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางหยั่น สีทา
9 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางราตรี อยู่สุข
10 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.บรรจบ แร่กุล
11 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางสีทร มีหวัง
12 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.เสน่ห์ สิงห์ตา
13 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางสะเทือน ศิริโสตร
14 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางจารุณี ขวัญอ่อน
15 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางเอ็มอร แข็งการ
16 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางทิม น้อยบันฑิต
17 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.วันนิสา เขียนตีนกง
18 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นายสงวน พาทา
19 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นายเดชา น้อยท่าช้าง
20 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางชวิตา รักไทย
21 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.จิตลดา สีนวนดำ
22 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นายเปมทัต คำบำรุง
23 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางเขียว ถาป่าผึ้ง
24 105 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.น้ำค้าง แก้วสกุลณี
25 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางกาญจนา สายทวี
26 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายอารีย์ รัตนสุวรรณ์
27 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายสมชาย โพธิ์โชติ
28 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.มนทกานต์ สายทวี
29 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสมจิตร รอดฟัก
30 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายคณิต น้อยมณี
31 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางวันเพ็ญ ปัญญาเลิศ
32 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางถวัลย์ อยู่พระจันทร์
33 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางหอมหวาน บุญมีโพธิ์
34 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางวงเล็บ พรมโสภา
35 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายสุวัชระ นาคะเกตุ
36 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.กัญญา อ่อนดี
37 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางมาลี ศรีน้อย
38 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายเผชิญ คีรีศรี
39 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางบุปผา สุขเกษม
40 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.กนกกร ตรีพรม
41 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายเชาวลิตร ยิ้มแย้ม
42 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายอนันต์ น้อยมณี
43 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางอรกัญญา เรืองอยู่
44 12 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ปาริชาติ แก่งอินทร์
45 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางบุญช่วย มั่นคง
46 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางศิริวรรณ เพ็งทา
47 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางสังวาลย์ บุญมี
48 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางทองศรี กล่ำทอง
49 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางแน่งน้อย บัวนิล
50 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางชยาภัสร์ จิรัฎฐ์เดชมงคล
51 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางสมคิด นาสวน
52 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางสุกัญญา ไพสวรรค์
53 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางจิตตรา เจริญผล
54 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ น.ส.กัลยามาศ กลิ่นลอย
55 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ น.ส.จรูญ เล็กอุ่น
56 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ปริศนา รอดทอง
57 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ น.ส.แฉล้ม พรมชาติ
58 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางชั้น สุทธิประภา
59 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางเพ็ญศรี เอี่ยมมะเฟือง
60 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางดอกฟ้า พรวนทอง
61 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางปรานอม จำนงค์
62 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สมหมาย มุขอิ่ม
63 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางวิชิต จิ๋วเข็ม
64 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางลา เมืองจันทร์
65 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางจำเนียร หล้าที
66 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สำฤทธิ์ ทองพันธ์
67 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางนฤมล คำตา
68 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสนิท แจ่มแค
69 126 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ น.ส.รัชนี เมืองทรัพย์
70 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายกฤษณะ แพงลม
71 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางชัญญา กลั่นกลอน
72 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสมควร สุขเกษม
73 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ประชิล ยิ้มมี
74 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางปราณี วะสะศิริ
75 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางประพิมพ์ วนิชกรณ์
76 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางพลับพลา สุขเกษม
77 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางลำใย ทองตีบ
78 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางจำปี กลั่นกลอน
79 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสร้อยสนธ์ แทนเทือก
80 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายบุญ เพ็ชรรัตน์
81 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายมานอบ คงถาวร
82 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางเรียบ ยิ้มมี
83 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายวิเชียร กลั่นกลอน
84 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสัมฤทธิ์ แก่งอินทร์
85 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.จุฑาวรรณ ปู่โต
86 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ปนัสดา เพ็งตาม
87 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.หนึ่งฤทัย สะอาดนาทะ
88 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายศักดิ์สิทธิ์ อ่อนต้น
89 13 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายพิษณุ สุขเกษม
90 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สิริณัฐ ดวงเสา
91 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.อัญชิษฐา ชาบุญมี
92 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.กรกมล พิมพ์เถื่อน
93 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สุธารัตน์ ขันเครือ
94 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.พัชรี ชุ่มภู่
95 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางประกอบ พรมโต
96 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางเหลือ ปานอิน
97 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางก้าน ผ่องใส
98 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางวิภา ศรีวัฒนา
99 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นายรัตน์ธชัย แหยมคง
100 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นายไพเราะ สวนสอน
101 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางเกียว วันแดง
102 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางชมเชย เพ็ชรแก้ว
103 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางบรรเลง จินนะ
104 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางสองเมือง แพ่งมาศ
105 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางฉลาด โม้เกิด
106 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางจำลอง ทิศอาจ
107 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางวิจิตร ปู่ปิว
108 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางชลอ เยบ้านไร่
109 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.บุญนำ อินนวน
110 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางพิมพา ขัดเกา
111 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.พรรณนิตสา แก้วสิน
112 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ นางประกอบ ดวนมีสุข
113 133 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สีวิลัย อยู่สุข
114 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายจำลอง ติ๊บใจ
115 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.จันทร์จิรา ทองคำมี
116 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายจันทร์ จันทร์จร
117 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ทินภัทร ช่วยคุ้ม
118 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ปรานอม คำเพ็ชร
119 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.โยธกา เหลี่ยมมา
120 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สุวรรณา เฟื่องมณี
121 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.นภาพร สระทองจันทร์
122 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สายรุ้ง เพ็ชรศรี
123 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางกฤษดา รอดภัย
124 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายบรรพต จีนหน่อ
125 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายภาณุพงศ์ ทรัพย์ชาวนา
126 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายสมชาย อินทรา
127 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สมสิน ก้อนเคลือ
128 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางน้ำฝน เกินก่อ
129 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายกรกฎ ศรีวีระ
130 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายธงชัย เจริญศรี
131 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายนรัตน์ ไก่แก้ว
132 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางไพรินทร์ ศรีเขื่อนแก้ว
133 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายสมภพ เอมณี
134 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายมานพ สุขสม
135 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางแสงเทียน ปิยะ
136 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.รุ้งทอง พันธ์ทอง
137 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สงกรานต์ วงศ์อินทร์
138 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายน้อย น้อยบุตร
139 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายเพลิน ศรีน่วม
140 136 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสัจจา ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.เพ็ญ คงคาสวัสดิ์
141 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สุรีวรรณ พุกน้อย
142 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางลำใย สุระวิทย์
143 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สุดารัตน์ สุวรรณโณ
144 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางอัญชลี จันทร์ชื่น
145 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.วิภา คันทะวงค์
146 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางวีณา สมใจ
147 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางสีไพร ช้างทอง
148 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายไพบูลย์ อินทรสมบัติ
149 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางแตงกวา สาจิ๋ว
150 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางเฉลียว จันทร์เจียม
151 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางสุพรรณี สมใจ
152 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางบัวผา จันทร์เพ็ง
153 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.กัลยา โนราช
154 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางกัณณิกา วงษ์สมบูรณ์
155 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.วรรณดี อินลา
156 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางยุพิน เสริมวิเศษ
157 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางยุพา ตุ้มพงค์
158 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.นันทภรณ์ โพธิ์เงิน
159 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางบังออน โพธิวงศ์
160 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางบุญมี กิจสวน
161 137 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู4 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางนงนุช สงนา
162 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางลำพวน รวยแร
163 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางจรุณ นาคอยู่
164 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายใหญ่ รอดศรี
165 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สุดท้าย อุตสาห์
166 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.วันเพ็ญ กันจ้อย
167 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.มาลี รัชตวิทยกุล
168 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางวิรัช นุชตาล
169 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางนิตยา ฝีปากเพราะ
170 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.นภาพร ไววิชา
171 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.จารุณี คงแก้ว
172 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายสมพงษ์ เมือบศรี
173 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางสายรุ้ง จันพิศ
174 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.เบญจมาศ สรรพสูพ
175 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางพิศวง ย้ายเหว่า
176 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ลัดดา คำคล้าย
177 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ดวงกมล กิ่งรอด
178 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางพจนา แซ่เต็ง
179 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.จารุวรรณ เพ็งแจ้ง
180 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายวีรศักดิ์ ทองเทศ
181 138 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายศิลา อ่ำพูล
182 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายต่อ แรงฤทธิ์
183 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางชวนชม กันมั่ง
184 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางสายสุณี ทองเทศ
185 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ศุภรัตน์ อินเหล็ก
186 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางประนอม บัวก้อน
187 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายชำนาญ ภู่เยี่ยม
188 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางศศิกานต์ กันมั่ง
189 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายศรัญญู ภูมราดี
190 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สุดา อยู่ชูฉาย
191 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางสำราญ นาคสอน
192 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายฉบับ เหล็กเมฆ
193 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางตุ๊กตา อินเหล็ก
194 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางแม็ด แก้วคง
195 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางอำพร แก้วประดิษฐ
196 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางกาหลง บุญเรือน
197 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.นุรุด เนตรกลิ่น
198 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ น.ส.กัลทิมา อินบัว
199 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นางเพ็ญศรี ทรัพย์เกิด
200 139 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายสมศักดิ์ จิตตพานิช
201 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางบุญนาค ซ้อมจันทา
202 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางวิภา โพธิ์ศรี
203 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางแวน โพธิ์ศรี
204 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นายประทีป คงแก้ว
205 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางยศพร แก้วคำ
206 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางละมูล เพชรสุวรรณ
207 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ น.ส.วิเชียร อรรคบุตร
208 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางน้อย ล้อสินคำ
209 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางกัลยา เพชรมั่ง
210 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ น.ส.เนตรนภา นาคราช
211 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางไพเราะ พรมกอง
212 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางถนอม ใจรังกา
213 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นายประสิทธิ์ วิชญเมธานนท์
214 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางอรทัย จงสา
215 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางอรวรรณ์ ปันนวล
216 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ น.ส.บังอร สีนนทา
217 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางปรานี พรหมมินทร์
218 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ยุพา มาเครื่อง
219 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ น.ส.บรรจง บุญทวี
220 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางคำ ผิวมา
221 149 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางมยุรา แสนหวี
222 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางไอลดา คำสุวรรณ์
223 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางไพศาล บำเพ็ญสุข
224 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายจุ้ย รุ่งกานต์
225 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางน้ำอ้อย มอญสิน
226 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางนวย มอญสิน
227 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสายพิณ บุญหลุ่น
228 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางมาลี คำสุวรรณ์
229 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายเหมือน สีน่วม
230 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายทองคำ มอญสิน
231 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางแหวน อุ้มญาติ
232 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางบุญมาก คำสุวรรณ์
233 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางเฉลียว แก้วบ้านฝาย
234 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.มนตรา ด้งพุก
235 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.น้ำฝน บุญหลุ่น
236 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางพยุง เกิดปู่
237 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางตุ๋ย แก้วประสงค์
238 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางยนต์ เกลี้ยงทอง
239 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ดรุวรรณ เกตุปั้น
240 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางระพีพรรณ จันทคุณ
241 15 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางฉอ้อน ม่วงเอม
242 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ น.ส.บุญธรรม ชนะโน
243 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางทองเลื่อน เกินพา
244 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางประดิษฐ ขัดสี
245 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางอรอุมา พรมมา
246 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ น.ส.น้อม พาเหมาะ
247 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางแจ แก้วดวงน้อย
248 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางพินิจ พิมพานนท์
249 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางแพงสี จันทร์แสนตอ
250 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ภาคินี คำเต่ย
251 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางลำดวน ปาประลิต
252 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ทวันตี วิชัยโน
253 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางบุษบา คำปลิว
254 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ฉัตรอนงค์ คำน้อย
255 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ น.ส.คำสรอย สารฟอง
256 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สุภาวดี แท่งเฝือ
257 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นายเผ่า สงพันธุ์
258 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางสุภานีย์ สุคันธปรีย์
259 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สุธัญญา โพธิ์ศรี
260 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ไข่ ชนะโน
261 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางบัวขอม ทิขัด
262 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ น.ส.รินดาวดี ท้าวสาลี
263 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางสมจิตร ขัดติยา
264 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางประภาพร วิชญเมธานนท์
265 150 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นางศยามล ผิวพรรณ
266 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางวิมลรัตน์ จอมถึก
267 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางบุญชู ชื่นแสงมอญ
268 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางทองเหลือง เรืองเดช
269 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางลำยง เทพทองดี
270 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายสังเวียน เกตุสุวรรณ
271 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางทองชุบ ทิมลอย
272 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.วรรฤทัย พลมั่น
273 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.เจียน กุลไกร
274 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.วิรินทิรา ไทยทวี
275 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางศศิวิมล ทองคำ
276 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.วนิดา เกตุแก้ว
277 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสุมาลี พวงจันทร์
278 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางรำพึง ปานบุญ
279 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางดอกรัก แสงทอง
280 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสายฝน เดชสุริยันต์
281 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางจวง มอญสิน
282 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายประถม บุตรศรี
283 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางดม ปานบ้านใหม่
284 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางวาสนา เรืองเดช
285 16 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสมหมาย คำทุย
286 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายอภิชาติ ใจมูล
287 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางคำไป่ เส็งเกลี้ยง
288 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางมะลิ เกตุรักษา
289 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางลำใย คำสุวรรณ์
290 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางทวิน พิมจันทร์
291 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางอำนวย แสงทอง
292 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางบุปผา จินตนันตการ
293 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายสธน สังข์หอม
294 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายทวีศักดิ์ อยู่จุ้ย
295 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายเรียน รอดแล้ว
296 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางจลอน เพลียสำบ้อ
297 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสังวร แสงทอง
298 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายสุรเชษฐ์ ฉัตรนิธินนท์
299 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางยุพิน แอ้นชัยภูมิ
300 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ดวง สุขดี
301 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางจำปี บุญมาทัน
302 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายสมหวัง ภูนวน
303 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.จรัญ จันทร์มา
304 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางประจิม พลอยแก้ว
305 17 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.พัชรมัย อ้นวังแดง
306 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายกฤษดา เสนานุช
307 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสมบุญ นันต๊ะ
308 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางบุญมี มหาวัฒน์
309 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางทัน มีนาค
310 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางคล้อย สุขรอด
311 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายทวี ม่วงรัก
312 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางประครอง เสนานุช
313 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางทองอิน สังข์ขำ
314 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางจำปา ยิ้มอ่ำ
315 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางแดน จันทร์มา
316 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.เชือน ด้งพุก
317 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.จินดา เชื้อต่าย
318 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางแฉล้ม ศรีพันธ์
319 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางอำไพร เชื้อน่วม
320 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางทองคำ ปัญญา
321 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายอนุกุล ม่วงแกม
322 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางประทุม ยิ้มอ่ำ
323 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางพเยาว์ พุดทิม
324 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางถาวร สังข์ขำ
325 20 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางปิ่น นาคะเกตุ
326 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางสมคิด ยอดคำ
327 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางดอกไม้ ดีสอน
328 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายยุทธนา อิ่มจิตร์
329 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ น.ส.วันวิสาข์ พาทอง
330 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สุธากร จันโสดา
331 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายทองทิพย์ เกตุลา
332 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางจิตร์ สุวรรณโชติ
333 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางสุชิน อินฟากท่า
334 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางไล้ อินฟากท่า
335 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางจุติพร พึ่งเกษม
336 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางแดง พามา
337 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายชาญณรงค์ มูลสา
338 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายสมพันธ์ มีหล้า
339 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางพันธ์ บุญเถิง
340 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางชญาน์นันท์ สุขกอบเดช
341 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ฉันทนา อินฟากท่า
342 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายศักดา ก้อนพันธ์
343 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางละเอียด แก้วทุมลา
344 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางจินตนา จำปาไพร
345 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางเสวียน ล้อสินคำ
346 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางสุนันธี ดาให้
347 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางสำรวย มาทำมา
348 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางใจ ซาวส้าน
349 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายสุรชา นุโนชา
350 23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา 72 พรรษา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ภัสสร มาเพ้า
351 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายจักรกฤษณ์ ผัดวงค์
352 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางสุมิตรา จิตจักร
353 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางเหลี่ยง มีป้อง
354 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางจิตตา แก้วประเสริฐ
355 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ น.ส.อนงค์ วงค์ดี
356 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางเพ็ญ จันทยศ
357 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางทองดี สิงห์ดา
358 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางรุณ พันแพง
359 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางจันทอง จีระพรต
360 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ น.ส.บุญหยก มาทำมา
361 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายอธิเดช เณรแก้ว
362 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายขะยาย กลิ้งอินทร์
363 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางเข็ม มาลา
364 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางสมัย นาขัน
365 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ น.ส.รัชนีวรรณ มงคลเสถียร
366 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ขวัญฤทัย ประทุม
367 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางศรีวิลัย ไพรสนธิ์
368 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ น.ส.กัลยาณวรรณ รัตนวีรพงษ์
369 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายสมบูรณ์ ศรีสวาท
370 25 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดนาไพร อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางพิไลวรรณ กาสอน
371 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายวินัย จันทร์โสดา
372 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ น.ส.วรรณิษา ดาพุฒ
373 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายสมศักดิ์ ตาเขียว
374 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ปวีณา แก้วบุญมา
375 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายละนอง กาวอน
376 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางปราณี กัลยาณี
377 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางฐิติมน พัฒนประเสริฐ
378 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ น.ส.วรารัตน์ จันทร์หมี
379 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายสุทิน สิงห์หะ
380 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายญัตติพงค์ ขันลา
381 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายยุทธศักดิ์ แก้วทุมลา
382 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายบุญลือ ผุยดี
383 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายเฉลิม สิงห์ดา
384 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางประสงค์ ศรีสงคราม
385 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางคำพันธ์ ดอกคำ
386 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางทองจัน ดามัง
387 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางสวัสดิ์ วันมา
388 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ น.ส.กาญจนา สรวยคำ
389 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นางเบี่ยง จันโสดา
390 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายทวีชัย แก้วทองมูล
391 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายสุริยา ฉิมมานาง
392 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ณัฐธิดา แพงผม
393 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายบารเมศวร์ แพงผม
394 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายณัฐพล บุญทะมา
395 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดห้วยไข่เขียด อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ น.ส.นภัสวรรณ บุสอน
396 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางประไพ พรมเนตร
397 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ประเจียด ยิ้มอ่ำ
398 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางเฉลี่ย พุกรอด
399 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.รัตนา แสงสาคร
400 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสุภาวดี พึ่งโภคา
401 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.จำเนียร ยิ้มอ่ำ
402 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.กันตยา เชื้อต่าย
403 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางอำพร ปราบวิชิต
404 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางจุรีลักษณ์ พวงละออ
405 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสมศรี อุดมทรัพย์
406 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สุภาพ รุ่งชัด
407 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางประนอม คงเพ็ชร
408 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.อัญชลี สิงห์ลม
409 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.กิตติยา สุขสมจิตต์
410 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางละไม คงเพ็ชร
411 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสมศรี สุขเกษม
412 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสุณี วิรัชลาภ
413 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.พรสุดา กลับเพ็ชร
414 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.เฉลิมขวัญ ช่วยศรี
415 36 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.อัยยาพัชญ์ บุญศรี
416 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สุนิสา ทองอยู่
417 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.น้ำผึ้ง ดีเวียง
418 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ศิริรักษ์ สงวนทรัพย์
419 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางประเสริฐ เกิดก่อวงษ์
420 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางเจริญ สีระสา
421 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางวิเชียร ต้นบุญ
422 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางนิยม หาญกาย
423 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายวิเชียร ศรีพิทักษ์
424 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สาหยุด สุขใจ
425 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.รันดร จันทร์สุข
426 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางทองสุข รักเชียง
427 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางบุญชู แสงแก้ว
428 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายเพ็ง จันทร์โต
429 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางคิด แหยมบัว
430 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางทองสุข สีระสา
431 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางตกแก้ม จิตร์เย็น
432 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางบังอร สีระสา
433 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สงวนศรี สุขกลาง
434 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายแสวง สุขใส
435 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางน้ำผึ้ง สร้อยสุวรรณ์
436 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายบุญจง กันพัน
437 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สมศรี แสงทอง
438 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.น้ำฝน อินจ๋อย
439 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายเหลือ ศรีแก้ว
440 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสุวรรณ์ แดงกองโค
441 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางศรีจุฬา มนัส
442 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ศิริวรรณ สุขสำรวล
443 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางน้ำค้าง ทองสมบูรณ์
444 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางภัชรีภร พรมแป้น
445 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางนารี ปานประดับ
446 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ภาวนา สาน้ำอ่าง
447 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางดอกไม้ อินจ๋อย
448 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ปา บุญแก้ว
449 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ยงค์ เจียงกองโค
450 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางอุทัย เอื้อประดิษฐ์
451 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางไร มาทองแดง
452 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางมาลัย สุจาจิง
453 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสรัลพร ทองสมบูรณ์
454 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.นกน้อย พิมจันทร์
455 40 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สุนันทา จู่คำสี
456 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.พัชรกมล แก้ววงหิว
457 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สุตรี ทองแก้ว
458 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ทรงพร สังคาน
459 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางพยอม ปานรุ่ง
460 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางไสว สีมาอิ้ง
461 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางทองใบ อยู่สำอางค์
462 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางมาลี ปะระมะ
463 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางเงิน จันน้ำอ่าง
464 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ครีม ขัดเกลา
465 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางมอญ จันตาบ้านไร่
466 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ยุพา สีมาอิ้ง
467 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางนงค์วัน จีนบุญมี
468 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสังข์ ทองจันทร์
469 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางวรรณา ศรีย่านยาว
470 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางศรีชนย์ ดวงแก้ว
471 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางคำมุน อินทะ
472 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางหยัด นันตา
473 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.วิภาวี นันตา
474 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางคี มงคล
475 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางเรือนคำ พลพยัคฆ์
476 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางทิ้ง มาบ้านไร่
477 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางยืม แสนบิ้ง
478 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางวิชาญ ปิ่นตาร่องกาศ
479 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางบุญ เวียงคำ
480 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางจินตนา ปะระมะ
481 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางมาลัย กำเงิน
482 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.อำภัย นาน้อย
483 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสีวัล แจ้ใส
484 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ทองเดช โคตรพรม
485 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางชมพู เขียวเมือง
486 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางกำปั่น ม่วงสุวรรณ
487 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางชลธิชา ขวัญอ่อน
488 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสง่า ต๊ะบ้านไร่
489 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางค้าย จักรน้ำอ่าง
490 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางอ่อน สารเจริญ
491 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางบัวผิน มาบ้านไร่
492 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางนิภารัตน์ ม่วงคำ
493 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสมทรง อินถา
494 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางปี ยศเลิศ
495 6 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางทองวัน สักสิงห์
496 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.นิตยา นันตา
497 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายวิโรจน์ สุขโชติ
498 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ประไพ แก้วน้ำอ่าง
499 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางชาย ไชยมนต์
500 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายปั่น ต๊ะบ้านไร่
501 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางจำรัส สุภา
502 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางลิ้ม ทิแก้ว
503 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สุรีรัตน์ วงศ์หมุด
504 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสุพัชรี กรีมรกต
505 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางดำ เหล็กรัตน์
506 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางเรียน สารเจริญ
507 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางเฉลี่ย สุภา
508 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางลี นวลป้อง
509 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางคำ บุญทิวงษ์
510 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสนัด นันต๊ะ
511 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางปิม งบของ
512 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายประยูร บุญทิวงษ์
513 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางมาลี กล่ำเถื่อน
514 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางอำไพ นุบำรุง
515 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางจอง เพ็งบ้านไร่
516 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางเชียร เหง้าฝอย
517 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางอารีย์ วงค์ถาติ๊บ
518 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายทองดี มีเจริญ
519 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางแก้ว อุดอิน
520 68 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายเนตร ขัดเกลา
521 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสายยุทธ อยู่เจริญ
522 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายสมศักดิ์ อุดเลิศ
523 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายไตรรัตน์ เชื้อกาวี
524 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางซ่อม ปฤษณา
525 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ชิน กันภัย
526 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางจำรัส ใจผ่องแผ้ว
527 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางน้องนุช ทับทิม
528 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางบุญมา จักร์น้ำอ่าง
529 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางมา คำพวง
530 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางชัด สังคาน
531 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางลาน ปานานนท์
532 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางมาลัย แจ้ใส
533 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางบัวลอย อินทรสุข
534 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางเสนาะ กุมาร
535 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางกำปั่น เกิดปู่
536 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.อรปรียา มามิ่ง
537 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ประภัสสร สังข์วงศ์
538 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายบุญเรือง อินทรสุข
539 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางแก้ว แดงวันนา
540 69 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางเกตุ มิโสดา
541 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางขัน มีใยเยื่อ
542 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายแพน มหาวัฒน์
543 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.หยดเทียน มีส้ม
544 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายเกียรติศักดิ์ ตาลธงเทียน
545 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางวิไลภรณ์ ธัญญภูมิ
546 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสมหมาย บันสุดร
547 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสมบัติ เจริญลาภ
548 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.รัตนา อินชายเขา
549 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางอุ่นเรือน สาพัน
550 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางบุญมี ภู่กำเนิด
551 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสมนึก พรมริด
552 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางนพรัตน์ คำสุวรรณ์
553 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสำเภา จันทร์ทวี
554 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายเอนก พรมริด
555 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สอาด เพ็ชรครุฑ
556 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายจำลอง ยิ้มอ่ำ
557 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ละเอียด เกตุสุวรรณ
558 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางทองสุข คำบำรุง
559 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสวงค์ กุสระ
560 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสุทิน พุกรอด
561 72 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ประสงค์ มณฑาทอง
562 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายแก้ว เกตุปั้น
563 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ธัญญารัตน์ บุญหมอน
564 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายทองแดง บู่แพทย์
565 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ทัดดาว สีสา
566 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายชูศักดิ์ จันทร์ดี
567 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางธัญธิตา ดวงอาทิตย์
568 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายประชุม รสชุ่ม
569 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางจรูญ มีส้ม
570 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสุดใจ มากพันธ์
571 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.คนึง ยิ้มอ่ำ
572 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายทองสัง เกตุสุวรรณ
573 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางศิรินภา แปลงประวัติ
574 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางแสวง ภู่ปาน
575 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.โสรญา มากพันธ์
576 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางพยอม ป่าเฟือง
577 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายบุญส่ง คำบำรุง
578 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ณัฐพร พุกรอด
579 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ทักษณญพร แก้วแจ่ม
580 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ขวัญเรือน บุญประเสริฐ
581 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางวราภรย์ ใจมูล
582 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายอนันต์ บุญมาทัน
583 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางปราณี บัวขาว
584 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายศิริศักดิ์ มั่งเรือง
585 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ศศินันท์ เครือมา
586 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสุทิศา มั่งเรือง
587 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางจันทนา ธีระแนว
588 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ลำพูน พันธ์แจ่ม
589 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.รุ่งพร หอมกรุ่น
590 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสุวรรณะ ทองหมื่นศรี
591 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสิริลักษณ์ โพธิ์หิรัญ
592 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางลิ้ว เฉลิมนาม
593 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายสำอางค์ กาญจนะ
594 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางอารมณ์ ดีประเสริฐ
595 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสมหมาย เอกา
596 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายธนู สาคร
597 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สุกัลยา เอกา
598 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายวีระ สาตา
599 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางจำลอง ผูกทอง
600 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางบัวกาบ วงษ์มี
601 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางจาว ตาหงษ์ทอง
602 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางอิน พึ่งจันทร์
603 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางมิตร บุตรแก้ว
604 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางลำพรวน แจ่มดี
605 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางชลอม จรัสศรี
606 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางเสนาะ ปานบุญ
607 77 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สุทิธร นพเทศน์
608 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.เฉลา ทาศรี
609 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายประกาสิต จันทร์มณฑา
610 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายสมัย พุทธา
611 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายเปรม สาขา
612 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.จำแรง กองแก้ว
613 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สงกรานต์ สิงห์โต
614 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางวรรณพ พิมแสน
615 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.นฤมล บัวเผื่อน
616 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายอำนวย เพ็งแสงทอง
617 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายจำลอง ปรุงเปี่ยม
618 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางมณฑา ต่ายต่อผล
619 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางจรัญ เกตทอง
620 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ประเทือง ครุฑศรี
621 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสำลี เทพกัน
622 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายชูชาติ คำใบ
623 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายบุญช่วย จันทร์ฉาย
624 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางนงนุช แดงกองโค
625 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางทวี มีนาค
626 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายประพิศ มีนาค
627 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางคำพันธ์ ยานนาวา
628 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางวาสนา สว่างบุตร
629 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.นิภาพร ขำคุ้ม
630 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ขนิษฐา หนูเครือ
631 78 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.เอื้อจิตร เย็นเพชร
632 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ภัชราภา อินต๊ะอิน
633 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางชยาภรณ์ หวังนุลักษณ์
634 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางพยอม อุ่งเกษ
635 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางแป้น คุ้มยิ้ม
636 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ น.ส.อรอุมา มาประกอบ
637 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางดวล สมมะนา
638 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางระเบียบ เอี่ยมสำอางค์
639 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ลัดดา นาพันธ์
640 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ลอน วงษ์เงิน
641 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางวิยะดา จูบรรจงค์
642 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางนงเยาว์ มียา
643 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางละมัย สมศิลป
644 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางเฉลา ค้ำชู
645 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางใบ ทองเนตร
646 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ชื่นหทัย ธรรมลังกา
647 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายคำนวน เชื้อชัยนาท
648 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางอำนวยพร ธรรมวงค์
649 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ภัทราภรณ์ สมจิตร
650 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ น.ส.วัลธนา นาพันธ์
651 84 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วงาม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ น.ส.พรธิดา กำเลิศ
652 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.อมรรัตน์ กุลวงษ์
653 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายวรัญญู ลาเกี้ยว
654 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายฟัก รอดฟัก
655 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.วิจิตราภรณ์ วรแสง
656 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายพิเพิก ลาเกี้ยว
657 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายวิโรจน์ รอดฟัก
658 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.สันทนี เนียมนิ่ม
659 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.เหมยฟ้า แก้วน้ำเชื้อ
660 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางบรรจง อ่อนต้น
661 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายบรรจง สุวรรณโรจน์
662 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.พิมลรัตน์ เชื้อปู่คง
663 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.คมคาย วงษ์หวาด
664 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางสำลี เทียนทอง
665 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางผดุง มีนาค
666 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.กุณฑลี เนียมนิ่ม
667 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.ศิริพร สารเจริญ
668 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.นฤมล เที่ยงน้อย
669 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.นุตาพร เชื้อปู่คง
670 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.เสมอ เชื้อปู่คง
671 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางอำพร มั่นต่อ
672 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายสาย โพธิหิรัญ
673 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.บุญณิศา ตั้งอำพัน
674 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นางอุ่นเรือน โพธิหิรัญ
675 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายวิษณุ รัตนแย้ม
676 91 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ น.ส.พาณิชา ตั้งอำพัน