BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ไก่ บัวแก้ว
2 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางศิวพร เจริญศิลป์
3 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.อำไพ พวงมาลัย
4 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสง่า ตันทิพย์
5 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสมจิตร แสงใส
6 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสมพิศ จงผสม
7 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สาริกา หัตถะพรม
8 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.จินตรา เปรื้องปราชญ์
9 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.บุญรอด แม่นปืน
10 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางนิศารัตน์ พวงเจริญ
11 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางคำฟอง บุญโน
12 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางมัญจนา แซ่ก้วน
13 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.อรัญญา พูลแสง
14 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.แพรพลอย สุนทรพจน์
15 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.บุญมี วงษ์ศรีแก้ว
16 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางลัดดา มหาพรม
17 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายโสภา สาระกิจ
18 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางเทวี มังสุลัย
19 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสมัย รสใจ
20 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางแก่ม มลใสกุล
21 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.แสงอรุณ สาระกิจ
22 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางละมัย ปัทธิสม
23 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางคำตา ทิตะโคตร
24 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสมร ปางเดิม
25 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางน้อย รู้เงื่อน
26 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสังวาล นงค์พรมมา
27 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นายบัว ปกพันธ์
28 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว น.ส.ลูกน้ำ พะวงค์
29 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นายไพบูรณ์ กรเศษ
30 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางระศิญา พวงทอง
31 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางแก้ว ศรีอ่อน
32 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางผม ขันโมลี
33 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางดร พันธ์บุปผา
34 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นายทองคำ จันทะเลิศ
35 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางบุญมี วิเชียร
36 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางคำกอง ชัยฤทธิ์
37 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางนี ศรีสุพรรณ์
38 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางไสว บุญเชิด
39 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางสุวรรณ์ ยอดขอ
40 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางน้อย สงวนจะบก
41 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นายสมจิตร บุญเชิด
42 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางสำเภา คงมี
43 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางจำเนียร พันโคกกรวด
44 10 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางบัวขาว วิริวรรณ์
45 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นายแอ้ว พิทักษา
46 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นางสาย กองคำ
47 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.สรวีย์ พันธศิลป์
48 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.สุดารัตน์ เด่นดวงเดือน
49 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.ณัฐมน ฉ่ำดำ
50 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.ชนาพร หอมตอง
51 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.สมฤดี ดีวอน
52 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นางพอย ลอมดร
53 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.กนิษฐา จีนพระ
54 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.นรีกานต์ อินพิทักษ์
55 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นางคำจันทร์ เดชอุทัย
56 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นางวรรณี พับประโคน
57 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.สมพร ทวีสุข
58 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.จันทร์ทา จันทร์เทศ
59 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นางเบญจวรรณ อุปถัมภ์
60 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.ทองยุ่น วงค์ศิริ
61 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นางใส เนเยือด
62 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.กัญญา ทองคำ
63 11 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น.ส.สุมาลา พุกมาก
64 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นายชนาธิป กองบุญ
65 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.พรทิพา ชะฎาแก้ว
66 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางคำบง เอี่ยมเฟี้ยม
67 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.ปิยะมาศ ดอนนอก
68 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.อภิรดี ศรีเหมือย
69 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางวันดี เหลาคำ
70 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางมลทิลา โปยทอง
71 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นายบุญเลิง นามมูลนาค
72 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางบุญยัง พวงสุวรรณ์
73 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางพัฒนิยา ชำนาญศิลป
74 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.นงลักษณ์ สนองกัณฑ์
75 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางวันทา ดวงเนตร
76 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นายแกด ศรีกระหวัน
77 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางไสว พันธ์วิลัย
78 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.ติ่ง สิริสม
79 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางสมถวิล อุดง
80 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางพิมภา สายตาดำ
81 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.โสภา บุญเลิศลพ
82 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางเชื้อม จันทา
83 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางโฉมฉาย แก้วบับภา
84 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางสังวาลย์ ทูลนอก
85 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.สมศรี อุสารี
86 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.บุญหนา สายสิญจ์
87 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.สายฝน ทูคำมี
88 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นายเสถียร แก้วบับภา
89 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางรัตนา คำวงษ์
90 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.จูมพร พอดี
91 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.แพรวพรรณ เกตุศร
92 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.นริศรา จำปาสูง
93 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางฐิตาภา ปู่แขก
94 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.วาสิฐี ศรีดาคาน
95 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายธนะพันธ์ เชียงสากุล
96 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สุกัญญา สอิ้งทอง
97 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางชาลินี สิงหา
98 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายธัชรักษ์ศิลป์ คงได้
99 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.นฤมล ผลทวี
100 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ภาวิณี คำสวรรค์
101 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.พัชรี พลโยธา
102 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสมคิด อ่อนหวาน
103 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางนิภาพร จันทรแสง
104 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายสุรัตน์ ท่าพิกุล
105 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.กันทิมา เชื้อสูงเนิน
106 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางซ้อนกลิ่น วงษ์มล
107 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสอิ้ง เพียแดง
108 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางกัลยา คำภา
109 16 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ชลดา มีเพียร
110 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ประคองเพชร สีสิงห์
111 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.สุวิชา ทองโคกสูง
112 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นางปราณี พงษ์ศรี
113 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.นฤมล รื่นนาม
114 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.พรชนก นักนวล
115 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.มาณิกา บัวศรีทอง
116 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ปวีณา ปันพรหมราช
117 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นางสมบัติ แจ้งโลก
118 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ณัฐนิชา บุตรศรี
119 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นางพายัพ ร้อยมา
120 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.อมรรัตน์ ดินดำ
121 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.วิยดา จันทร์บาง
122 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นางสีไพร ดีสะตา
123 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นางติ๋ม ภักมี
124 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ปาริชาติ สิงห์คำ
125 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นายปรางค์ ร้าวกระโทก
126 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ประนอม ตันสูงเนิน
127 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.อวบ พูลสุข
128 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ณัฏฐนันท์ หงษ์ชุมแพ
129 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นางทิพย์ สุทธิหา
130 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นางวันนิศา โพธิ์ใบ
131 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นางละไม เนียมสำโรง
132 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นางสำลี เนียมสำโรง
133 17 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ปนัดดา บุตรดี
134 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.สุนารี อนุสี
135 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.สายชล แสงอุ่น
136 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายราเชน แก้วละมุล
137 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ศันสนีย์ ภู่เสือ
138 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.อาภัสรา รัศมี
139 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.นัยนา งอนกระโทก
140 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.จิตรลัดดา ปักธงชัย
141 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.บุญกอง หารกล้า
142 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายจำนงค์ คร่ำทอง
143 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางใด สุขเกษม
144 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.กาญจนา แสงนนท์
145 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.เขมกร บุญเจริญ
146 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางสเรน พูลสระน้อย
147 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.รำไพพรรณ เตยหอม
148 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางนาวิน จันทร์แสง
149 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.มณีรัตน์ จันทร์แสง
150 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางดวงพร เค้ายา
151 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.สิริญญา บำรุงนอก
152 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ปัทมา คงสบาย
153 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางคำมวล ดารา
154 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางปิ่น ทรัพย์สาร
155 18 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางฉวี โพธวี
156 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.ผกามาศ อินนวน
157 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางเลียบ วาปีเตา
158 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางศรีนวน ใจสว่าง
159 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางอำไพ วาจาใจ
160 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.อำพร คำทวี
161 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางละเอียด การงาน
162 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.วรรณี สุวรรณแย้ม
163 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.วิภา ศรีครุธทา
164 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางรมณีย์กร ทองไสล
165 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางน้ำอ้อย ครั่งฝา
166 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.ละม่อม หงษ์บุญมี
167 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นายรุ้งนิวัฒน์ ทาหนองค้า
168 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางจันทร์ กระมล
169 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางสุวรรณ ภูชาดา
170 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางสุพรรณ์ พัสดร
171 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางระมุด ถาวร
172 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.วาสนา ภูมาสี
173 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางชะม้อย มีเพียร
174 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.ปนัดดา ก๊กศรี
175 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางสมใจ หะยะกุล
176 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.คำดี พวงแสง
177 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.วาณิชา ทองลาด
178 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.ประสบ ภูมิไธสง
179 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางปิ่นแก้ว เปลี่ยนไธสง
180 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางจิรา ยาคำ
181 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.วาสนา ทองลาด
182 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว น.ส.ลอย พร้าวไธสง
183 19 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว นางสุพรรณี ดวงสุข
184 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.ดาหวัน ขันโมลี
185 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.ดวงพร ฤทธิ์ศิริ
186 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.สุนิสา ปัญญา
187 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.กิมทัย ลด
188 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางอุบล สิงหา
189 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.กาญจนา เกษวารี
190 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.ศศิธร จันพยัค
191 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.กาญจนา ปะศรีทะโก
192 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.วรุณยุพา สิทธิบุตร
193 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.อุทัย สังฆมณี
194 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.ธัญญรัตน์ หาดวัน
195 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.จร ศรีจันทร์
196 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางสมบาง อุ่มศึกษา
197 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางพั้ว กันนิยม
198 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางตุ๋ย แก่นจันทร์
199 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.ธิดาวรรณ ขันโมลี
200 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.ละมุล ขันโมลี
201 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.บุญใส ฝอยฟัก
202 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางสงค์ อูบทอง
203 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.อุดมลักษณ์ เลิศไธสง
204 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.หรรษา นนตานอก
205 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางตี้ วิเชียร
206 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางอิริยา รอดเกตุกุล
207 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางป้อง น้อย
208 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นางจำปี ผิวพรรณ
209 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.พัชราภรณ์ แดง
210 2 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว น.ส.จันทร์เพ็ญ คนสูง
211 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางสมุด วรคำ
212 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.อำไพ ฉุนกระโทก
213 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.สมจิตร แก้วสมบัติ
214 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.จริยาพร ขันโพธิ์น้อย
215 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ประกอบ เงินคง
216 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.อาวร ปราชกระโทก
217 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายถนอม ภาระจิตร
218 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.สวงค์ พูนสระน้อย
219 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.เสียน แสนสะท้าน
220 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางบุญส่ง พานิช
221 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.มลิวัลย์ สายเนตร
222 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.วาสนา กันหนองฮะ
223 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางกาญจนา วันจิตร์
224 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางภานิดา ดงแสนแก้ว
225 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางหลงมา อินทรประเสริฐ
226 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางวงเดือน ปัณฑิโต
227 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางรัตนา บัวผัน
228 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ปริศนา เกษจวน
229 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.น้ำฝน คณโฑมุข
230 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางเปรมสุข พรมลา
231 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว น.ส.ศิรินาถ รักไทย
232 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.อังคณา สารการ
233 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางจำปี สังศิริ
234 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.นิตยา ตาลสี
235 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ปิยะดา ชนะกาญจน์
236 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.พนิดา สันประเทียบ
237 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางอนงค์ ศรีพันธ์
238 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางชลอ ทุมประดอน
239 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.มณีรัตน์ สุริหะ
240 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางพัชรีพร เรืองศิริ
241 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางน้อย ผาผืด
242 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายสมสี พวงพา
243 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายทองยอด ดาทา
244 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางทองรักษ์ มะธิตะนัง
245 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางกิมพงษ์ แสงอ่อน
246 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางคำแปลง ฆ้องสะเทือน
247 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.กมลรัตน์ แสงอรุณ
248 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.อรณัญช์ อัตศรี
249 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.รังสิมา พรหมประเสริฐ
250 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสมบัติ คำพิบูลย์
251 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางทองใบ แสงอ่อน
252 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสมพร อินสอน
253 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสุภลักษณ์ อุบลกิจ
254 4 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางวิไล แสงอรุณ
255 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ราวรรณ์ ศรีคูณ
256 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.จำนงค์ อรุณเดช
257 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.บูด พลชัยภูมิ
258 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางนารี เสียดกระโทก
259 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ศิริลักษณ์ ถมปัต
260 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายจักรพันธ์ สว่างกุล
261 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.วรรณภา ศรีคุณ
262 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสมบัติ ทองมงคล
263 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางวันเพ็ญ ดีสสี
264 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางแสงอรุณ เพกอง
265 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สมัย เหนือเกาะหวาย
266 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางหลอด หนองงูเหลือม
267 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ประคอง กลีบกลาง
268 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางจำเนียร เหนือเกาะหวาย
269 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางนิ่ม ปัดจตุรัส
270 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.จันทร์แรม เพ็ชรสุข
271 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางจิราภรณ์ ศรีคูณ
272 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.อัมพร สมาน
273 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางอุดร กลีบกลาง
274 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.เตือนใจ เหนือเกาะหวาย
275 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางประยูร บินขุนทด
276 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สุวรรณี ศรีแก้ว
277 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางราตรี พรหมเวช
278 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางจำเนียน พรอินทร์
279 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสี เถื่อนทุ่ง
280 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางกาหลง ชมภูพันธ์
281 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.กอง ถาวรยิ่ง
282 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางศิริพร จิตรงาม
283 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สุภาพร กรเกตุ
284 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ลัคณา มิ่งขวัญ
285 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางอ่อนสี ฆ้องนิล
286 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสมใจ ใสสูงเนิน
287 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางบางประกง หินแก้ว
288 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.อภิญญา ยศทรัพย์
289 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางเกษร วงษ์เสนา
290 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางมยุลา พิเนตรโชค
291 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สำรวย ตามตะขบ
292 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางพลอยพรรณ มุ่งมาตร์
293 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสงกา คำซาว
294 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางทองจันทร์ ป่ากว้าง
295 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางแปลง นางาม
296 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.พรทิพย์ อัศกรกิ่ง
297 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางอนิตยา วงค์โบราณ
298 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางบุญมา บุพลับ
299 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สำเนียง สินทมครบุรี
300 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.กรรณิการ์ นามแขวง
301 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ทองพูล องอาจ
302 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.อริสา พิเนตรโชค
303 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.รัตนาภรณ์ แก้วมาตร
304 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายสุคนธ์ ปัตพี
305 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สิริวิภา กุลจันทร์
306 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสุพรรณ์ ทองนพ
307 7 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางนภา โสภา
308 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายอภิวัฒ ป้องนานาค
309 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสุพิศ ถาวรชน
310 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.กฤษณา งามยุทธ
311 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางดวงฤทัย ทังไธสง
312 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.ดอกอ้อ แก้วดี
313 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.จันทร์เพ็ญ งามขำ
314 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.อรอุมา วังทะพันธ์
315 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายสมชาย รักกระโทก
316 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.อุรา จันทรวงค์
317 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางหลึม ลือเดช
318 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.จันทกร ชารัมย์
319 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสุขี จันทร
320 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางแตน งามขาว
321 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางชลิดา จำปาทอง
322 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางนวลจันทร์ ชุ่มพรมราช
323 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางนารี จังพล
324 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสุนีย์ จันทรา
325 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางธวัช เงินกาไร
326 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.สุเทียน สำอาง
327 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว น.ส.อบ แก้วกาญจน์
328 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางดอกรัก งามฤทธิ์
329 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นางสุธาสินี แหลมจันทึก
330 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายอนุวัฒน์ ถาวรยิ่ง
331 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.สระแก้ว นายฤทธิชัย โมรานอก
332 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว น.ส.จิรดา จันทร์สนธิ์
333 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว น.ส.นงคราญ รักก้อน
334 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว น.ส.วรรณา สุวรรณชาติ
335 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นางกิ๊บ ทองงา
336 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นางเสี้ยม อุ่นศรี
337 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว น.ส.ชนากานต์ ยินดี
338 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว น.ส.กมลพร ทรัพย์ทวี
339 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นางบุญศิลป์ บรรเทา
340 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นางเข็มทอง เสาร์ศิริ
341 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว น.ส.พรรณณิฐชา สีมายา
342 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว น.ส.ลำพอง เกตุขุนทด
343 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นางสมบัติ เสริมศิริ
344 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นายหิรัณย์ ด่านขุนทด
345 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นางสุระกิจ มิ่งเล็ก
346 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นายราชัน วงค์สารัก
347 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นางสร้อย มะณีคำ
348 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว น.ส.ทองยุ่น หัสนาม
349 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นางอุดม เบนขุนทด
350 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นางอมร ผลคำ
351 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นางบัญญัติ เพียสี
352 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นางพรพนา สนิทบุญ
353 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว น.ส.จริยา ยางนอก