BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 3 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอหนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 81) นางหมวย สีหฤทธิ์ น.ส.สำราญ พิมพ์สบาย
2 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ น.ส.พรหมพร ศิริสวัสดิ์
3 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ นางศรีญา พิมพ์น้อย
4 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ นางสมพร บุญเรือง
5 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ น.ส.สิริกาญจน์ สุขดี
6 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ นางวรางคณา กาญจนา
7 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ นายเขนย เอี่ยมสะอาด
8 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ น.ส.วรรณวิภา สุขสวัสดิ์
9 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ น.ส.นงนุช ทรงศิริ
10 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ นายสิริเทพ สุวรรณศรี
11 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ น.ส.ปวีณา จงเกิดศิริ
12 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ นายวีรภัทร ราชนิยม
13 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ น.ส.ฉัตรวิไล เมฆลอย
14 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ นายสำอางค์ แย้มเพียร
15 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ นางบุญชู บุญบุตร
16 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ นางมาลัย ใจห่วง
17 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ น.ส.ยุพิน อ่วมอิ่ม
18 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ นายสมชาย ธรรมนักสุข
19 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ น.ส.สุทธิสา นุสดิน
20 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ นางเรียม ขันทอง
21 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ นายสมชาย เจ๊ะดอเราะห์
22 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ นางบุบผา ทองบุญนาค
23 กปส 01 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดคอยรียะ นางจุฑามาศ ผดุงพันธุ์
24 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นายอนิรุท พงษ์เจริญ
25 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี น.ส.นกเล็ก เรืองภู่
26 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นางวรญา สิริชินเดชา
27 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นางกัณฐิมา ปูพบุญ
28 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นางบุญเรือง คนหาญ
29 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นางสุพัตรา ศรีสุข
30 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นางยุพิน กลิ่นเกษร
31 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี น.ส.อรฤทัย พันธ์โยธี
32 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นางจรัญญา สิรโสภณจรี
33 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นางเพ็งศรี ปะวันนา
34 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นายประวิทย์ ศรีพัฒน์
35 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี น.ส.ปรียาวรรณ ปั้นบุญชู
36 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี น.ส.วนิดา เอมอ่อน
37 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นางกุหลาบ วัฒนธรรม
38 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี น.ส.จินดา บัวเพชร
39 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นางสิริรัชต์ ไชยสงคราม
40 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นายพันธ์เลิศ บุญญานุวัตร
41 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี น.ส.เอมวรรณ เธียรทิพย์นันท์
42 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นายสมโภชน์ สุวรรณ
43 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี น.ส.วาสนา เขียวน้อย
44 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี น.ส.สมจิตต์ อนันตวงษ์
45 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี น.ส.สุรีย์ สุขเกษม
46 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี น.ส.ดุษณีย์ เจริญศรี
47 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี น.ส.อรณวี บุบผาผสม
48 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นายเพิ่มสกุล ชัยมงคลกุล
49 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นางอารีย์ แป้นเจริญ
50 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นางสุมลมาลย์ พันธ์โยธี
51 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นายบูรณพันธ มิตรภักดี
52 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นายปฐมพล ธนาศุภวัฒน์
53 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี น.ส.สุพิชฌาย์ เกลียวอรรคเดช
54 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี นายอมร บุญวิเศษ
55 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี น.ส.สาวิตรี คำนึง
56 กปส02 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนามแดง อำเภอบางพลี น.ส.รัตนาวลี สร้อยสังวาลย์
57 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู นางพิกุล แสงทอง
58 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู น.ส.สกาวทอง แก้วสุกแท้
59 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู นางบุญนาค แสงทอง
60 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู นายจรัญ ภู่สมบูรณ์
61 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู นางสุดใจ กลิ่นหอม
62 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู นางดวงพร เชื้อหาญ
63 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู นางกาญจนา เนื่องเอม
64 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู น.ส.นพมาศ สาปลั่ง
65 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู น.ส.สีนวล บานชื่น
66 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู นางไพวรรณ โพธิ์ทอง
67 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู นางนงนุช ยุงหนู
68 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู นางนิตภา บุญเลิศ
69 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู น.ส.สุวรรณลักษณ์ ผ่องสวน
70 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู น.ส.ประไพ ก๊กบางยาง
71 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู นางสุพัตรา พ่วงพูล
72 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู นางศรีนวล เกตุขวง
73 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู นางบุญจันทร์ เจริญชัยวิบูลย์
74 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู นางลำพึง เป้าประเสริฐ
75 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู นายมาโนช เจริญชัยวิบูลย์
76 รุ่น 11 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางปู นางจำเนียร อยู่สุข
77 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายสมศักดิ์ ศรีสกลกิจ
78 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นางกรองทอง บุญสุขศรี
79 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ น.ส.วัณนา ปิ่นแก้ว
80 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นางมาลี กลัดเสนาะ
81 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ น.ส.วันเพ็ญ เขียวโต
82 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ น.ส.ปราณี แจ่มจำรัส
83 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ น.ส.สุภัค อ่วมบุตร
84 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นางรัตนา คงแสงพันธุ์กุล
85 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นางละออจิตร ฉิมแฉ่ง
86 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายสวัสดิ์ ปิ่นกระโทก
87 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นางสมใจ วงษา
88 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นางสอาด ศักดิ์ศิริ
89 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายกอน ทรัพย์ประเสริฐ
90 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นางธมนวรรณ แป้นเจริญ
91 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ น.ส.รุ่งนภา ชื่นแช่ม
92 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ น.ส.วาสนา เล็กภู่
93 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ น.ส.รั่นทม ทองประสงค์
94 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ น.ส.ประทุม จั่นจินดา
95 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นางพิมพ์ปวีณ์ เกตุไพบูลย์
96 รุ่นที่ 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ น.ส.กาญจนา ถนอมทรัพย์
97 รุ่นที่ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ ต.บางปูใหม่ นายพรนิภา ประสาททอง น.ส.สงกรานต์ พวงปา
98 รุ่นที่ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ ต.บางปูใหม่ นายพรนิภา ประสาททอง น.ส.นันทวรรณ ภูษาทอง
99 รุ่นที่ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ ต.บางปูใหม่ นายพรนิภา ประสาททอง นางชัชฎาภรณ์ โตสงวน
100 รุ่นที่ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ ต.บางปูใหม่ นายพรนิภา ประสาททอง นางยาใจ ช้างเผือก
101 รุ่นที่ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ ต.บางปูใหม่ นายพรนิภา ประสาททอง นางชูศรี ชูกองปาน
102 รุ่นที่ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ ต.บางปูใหม่ นายพรนิภา ประสาททอง นางวงเดือน ดวงตาเจริญวาณิช
103 รุ่นที่ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ ต.บางปูใหม่ นายพรนิภา ประสาททอง น.ส.ชุติมา ภักดีกุลสัมพันธ์
104 รุ่นที่ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ ต.บางปูใหม่ นายพรนิภา ประสาททอง นางกุลประภัสสร์ จิณณ์วราภร
105 รุ่นที่ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ ต.บางปูใหม่ นายพรนิภา ประสาททอง นางวิมลรัตน์ ติโลกวิชัย
106 รุ่นที่ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ ต.บางปูใหม่ นายพรนิภา ประสาททอง นายชาลี ผลโพธิ์
107 รุ่นที่ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ ต.บางปูใหม่ นายพรนิภา ประสาททอง น.ส.ประกายมาศ สุขสิน
108 รุ่นที่ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ ต.บางปูใหม่ นายพรนิภา ประสาททอง นางอนงลักษณ์ ศรีสงคราม
109 รุ่นที่ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ ต.บางปูใหม่ นายพรนิภา ประสาททอง นายวีรศักดิ์ คั่งฝา
110 รุ่นที่ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ ต.บางปูใหม่ นายพรนิภา ประสาททอง น.ส.ธัญวัลย์ สุวรรณชยากูร
111 รุ่นที่ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ ต.บางปูใหม่ นายพรนิภา ประสาททอง นางทองใคร สมบูรณ์
112 รุ่นที่ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ ต.บางปูใหม่ นายพรนิภา ประสาททอง น.ส.สุรภา รัตนะวฤทธิ์
113 รุ่นที่ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ ต.บางปูใหม่ นายพรนิภา ประสาททอง น.ส.ศิรินุช อินทร์คล้าย
114 รุ่นที่ 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ ต.บางปูใหม่ นายพรนิภา ประสาททอง น.ส.สุธาภรณ์ พลคำ
115 รุ่นที่ 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นายราชัญ เกื้อธนัน
116 รุ่นที่ 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ น.ส.เกษสิริภรณ์ ศิริสุทธารมย์
117 รุ่นที่ 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นางศิริพร อยู่ประเสริฐ
118 รุ่นที่ 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นางธนัตถ์อร พิศพันธ์
119 รุ่นที่ 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นางสวรรค์ กุลวัฒน์
120 รุ่นที่ 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ น.ส.สายพิน สินกลิ้ง
121 รุ่นที่ 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นายวิรัช พลับแดง
122 รุ่นที่ 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นางภาวดี ประสานศรี
123 รุ่นที่ 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นางวันเพ็ญ กุลธร
124 รุ่นที่ 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นางพเยาว์ ชูกร
125 รุ่นที่ 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นางดาลัด ดิฐสลับ
126 รุ่นที่ 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นางวันดี จงเจือกลาง
127 รุ่นที่ 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นางเพทาย ทองเงิน
128 รุ่นที่ 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ น.ส.ผานิชย์ ผันอากาศ
129 รุ่นที่ 14 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเธียรเกษม น.ส.ภักค์ฐิตา เภาแก้ว
130 รุ่นที่ 14 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเธียรเกษม นายสิทธิชัย รักษาราชวิตร
131 รุ่นที่ 14 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเธียรเกษม น.ส.รัชนี บุญพาโรจน์
132 รุ่นที่ 14 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเธียรเกษม นางนิรัตน์ พลชัย
133 รุ่นที่ 14 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเธียรเกษม นายศรชัย ศรีอัมพร
134 รุ่นที่ 14 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเธียรเกษม นางรัชนีกร นนท์สระเกษ
135 รุ่นที่ 14 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเธียรเกษม นางพัชรพร เที่ยงแท้
136 รุ่นที่ 14 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเธียรเกษม น.ส.ศรยา มีหลาย
137 รุ่นที่ 14 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเธียรเกษม นางเพ็ญแข สานิง
138 รุ่นที่ 14 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเธียรเกษม น.ส.ศณิศร อุ่นคำ
139 รุ่นที่ 14 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเธียรเกษม น.ส.หยกฟ้า สายพุทธบุญ
140 รุ่นที่ 14 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเธียรเกษม น.ส.อำนวย จันทร์สุข
141 รุ่นที่ 14 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเธียรเกษม นางชารี พรรณพนาวัลย์
142 รุ่นที่ 14 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเธียรเกษม นายปารเมษฐ์ กิตติปรีชาโรจน์
143 รุ่นที่ 14 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเธียรเกษม นางธิดา อาศัยผล
144 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ตำบลบางเมือง นายสมชาย ศรีทอง
145 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ตำบลบางเมือง น.ส.อรทัย ร่วมใจ
146 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ตำบลบางเมือง นางมนต์นภา สวนมี
147 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง น.ส.ฐิติศรณ์ กิตติกูลเศรษฐ์
148 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นางทองวัน คมวิชิต
149 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง น.ส.ซิวหวั่น แซ่ฉั่น
150 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง น.ส.เกวรี ร่วมพุ่ม
151 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นายสิริชัย จันทร์แซก
152 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นายกิจบุญชัย แซ่โกว
153 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นายบุญประเสริฐ แซ่ตั้ง
154 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง น.ส.พลอยชมพู ดีมาก
155 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นางสุรีย์ ส่วนเศรฐษา
156 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นางรัชนีวรรณ ประสาทสิทธิ์
157 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง น.ส.กาญจนา แซ่หลี
158 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง น.ส.สโรชนก สุดชานัง
159 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นายสันติพงษ์ ศรีเข็ม
160 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นายทวีชัย มั่นชวนนท์
161 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง น.ส.สุดารัตน์ โพธิศิริ
162 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นางณัฐฐา ก้อนคำ
163 รุ่นที่ 17 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นางสุปราณี จันทร์ภักดี
164 รุ่นที่ 18 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ปากคลองบางปลากด น.ส.เนตรา อรรถวัน
165 รุ่นที่ 18 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ปากคลองบางปลากด นางดวงใจ ตึกตะคุ
166 รุ่นที่ 18 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ปากคลองบางปลากด นายอำนวย บัวน้อย
167 รุ่นที่ 18 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ปากคลองบางปลากด น.ส.จิดาภา มั่นประสงค์
168 รุ่นที่ 18 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ปากคลองบางปลากด นางอรทัย ศิริรูป
169 รุ่นที่ 18 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ปากคลองบางปลากด นางศรันย์รัชต์ พินสัมฤทธิ์
170 รุ่นที่ 18 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ปากคลองบางปลากด น.ส.เฉลิมศิริ คณิตเลขการ
171 รุ่นที่ 18 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ปากคลองบางปลากด น.ส.ชัชวรรณ ศรีโสธร
172 รุ่นที่ 18 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ปากคลองบางปลากด นายสัมพันธ์ หิรัญรักษ์
173 รุ่นที่ 18 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ปากคลองบางปลากด นายพัลลภ เพียรธรรม
174 รุ่นที่ 18 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ปากคลองบางปลากด น.ส.เกื้อกูล สาริมาน
175 รุ่นที่ 18 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ปากคลองบางปลากด นายนพเก้า หิรัญรักษ์
176 รุ่นที่ 18 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ปากคลองบางปลากด นายบุญชัย บุญญานุรักษ์
177 รุ่นที่ 18 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ปากคลองบางปลากด นางอัญวีณ์ ธันยาอุดมวิทย์
178 รุ่นที่ 18 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ปากคลองบางปลากด นายพิชัย ฉิมแฉ่ง
179 รุ่นที่ 18 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ปากคลองบางปลากด น.ส.สมศรี สอาดวงษ์
180 รุ่นที่ 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นางเวียงดาว กุมรัมย์
181 รุ่นที่ 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นางผุสดี คุ้มประยูร
182 รุ่นที่ 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ น.ส.นันทรัตน์ ดิษฐเจริญ
183 รุ่นที่ 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ น.ส.สมจิตร มงคลฟัก
184 รุ่นที่ 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายฉัตรชัย กล่ำแสง
185 รุ่นที่ 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายจิรศักดิ์ สุขฉ่ำ
186 รุ่นที่ 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายทวน นัยวัฒน์
187 รุ่นที่ 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ น.ส.ประนอม โพธิ
188 รุ่นที่ 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นางวันเพ็ญ กล่ำแสง
189 รุ่นที่ 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นางคำสุรีย์ เพชรเวียง
190 รุ่นที่ 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายธงชัย บัวภา
191 รุ่นที่ 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ น.ส.วิไลลักษณ์ วานิชสวัสดิ์
192 รุ่นที่ 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายสมชาย บุญประสพ
193 รุ่นที่ 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายโกวิทย์ สุไลมาน
194 รุ่นที่ 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นางอุดมศรี พลพิจารณ์
195 รุ่นที่ 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นางสมจิตต์ เมืองกุศล
196 รุ่นที่ 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง ปรานอม นิยมชาติ นางวนิดา ครุฑดำ
197 รุ่นที่ 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง ปรานอม นิยมชาติ นางจิราพรรณ โอมะคุปต์
198 รุ่นที่ 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง ปรานอม นิยมชาติ นางยุพาพรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
199 รุ่นที่ 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง ปรานอม นิยมชาติ น.ส.นงค์นุต มารศิริ
200 รุ่นที่ 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง ปรานอม นิยมชาติ นายจัตวา พันธุ์ปัญญาเทพ
201 รุ่นที่ 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง ปรานอม นิยมชาติ นางธัญธร ศรีแก้ว
202 รุ่นที่ 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง ปรานอม นิยมชาติ นางทรัพย์ศิริ ประทุมยา
203 รุ่นที่ 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง ปรานอม นิยมชาติ นางจงจิตร เอี่ยมประดิษฐ์
204 รุ่นที่ 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง ปรานอม นิยมชาติ น.ส.ทัศน์วรรณ เมตตะธำรงค์
205 รุ่นที่ 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง ปรานอม นิยมชาติ นายปราโมทย์ แป้นเหมือน
206 รุ่นที่ 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง ปรานอม นิยมชาติ น.ส.ภัณฑิรา พลกุล
207 รุ่นที่ 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง ปรานอม นิยมชาติ น.ส.กมลชนก สิงห์ไชย
208 รุ่นที่ 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง ปรานอม นิยมชาติ น.ส.กาญจนา สุขุมกาญจนะ
209 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย นายพงศกร เหลืองกระจ่าง
210 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย นายศิริวุฒิ รุ่งแจ้ง
211 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย น.ส.มาลี บัวรอด
212 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย นางผ่องศรี มากรอด
213 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย น.ส.เพียงใจ ตะสอน
214 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย น.ส.ปิยพร นาคเกตุ
215 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย นางบุญเฮียง เภาศรี
216 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย นางคนึง สง่างาม
217 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย นางทรัพย์ ประกอบศรี
218 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย นางสมนึก ช่างประดิษฐ
219 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย นางณัฐฐา รุ่งแจ้ง
220 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย นางนลินรัตน์ ยืนยง
221 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย นายราชัณย์ ยิ้มเอี่ยม
222 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย น.ส.รวิวรรณ โพธิ์นาคม
223 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย น.ส.วันดี รุณอากาศ
224 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย น.ส.ลำเพ็ญ เชื้อมอญยาว
225 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย น.ส.ถนอมขวัญ ศิริผล
226 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย น.ส.ไพรัตน์ การะสิงห์
227 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย นางอัญชลี เหลืองกระจ่าง
228 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย นางธัญญรัตน์ กุศล
229 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย น.ส.สุนีย์ ฉั่วสวัสดิ์
230 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย นายสำรวม บุญทรัพย์
231 รุ่นที่ 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน มูลนิธินาคราชโพธาชัย นางแน่งน้อย จิตรสวัสดิ์
232 รุ่นที่ 8 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.สร้อยศรี บัวสุข
233 รุ่นที่ 8 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.รุ่งรัตน์ หมื่นเดช
234 รุ่นที่ 8 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางพร ศรีจุดานุ
235 รุ่นที่ 8 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.กอบแก้ว จันทานานนท์
236 รุ่นที่ 8 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.สุนีย์ กล่อมเกลี้ยง
237 รุ่นที่ 8 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายเงิน นาวาทอง
238 รุ่นที่ 8 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายดำรง ชูทรัพย์
239 รุ่นที่ 8 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางอนงค์วรรณ เพชรบุญเพ็ญ
240 รุ่นที่ 8 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางปราณี ไทยสมบูรณ์
241 รุ่นที่ 8 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางกัญญา หทัยเที่ยง
242 รุ่นที่ 8 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางจำรัส วงศ์สุตาล
243 รุ่นที่ 8 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางประภาวัลย์ จิระเรืองนนท์
244 รุ่นที่ 8 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางวีรนุช ชาญพิทยกิจ
245 รุ่นที่ 8 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.สาวิตรี ชายไพฑูรย์
246 รุ่นที่ 8 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายชูชาติ ศรีสมพจน์
247 รุ่นที่ 8 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.จุฑาจิตต์ ช่องนนทรีย์
248 รุ่นที่ 8 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางสมจิต โชติชนะปัญญา
249 รุ่นที่ 8 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.อรวิภา ดาวคนอง
250 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง นายอภิภู ป๋อพริ้ง
251 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง น.ส.วันเพ็ญ วรรณะ
252 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง นางคำตัน ธงชัย
253 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง น.ส.ธัญญา โน๊ตสิริ
254 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง นายหนูเรี่ยม จันทรบุตร
255 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง นางณภาพร ภิรมย์เปรม
256 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง นายกมล บรรเทิง
257 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง นางประไพ สละเจริญ
258 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง นางจุฑามาศ พลนาวี
259 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง นางสำลี สัตตะโส
260 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง นางศรีสมพร เกิดแก้วงาม
261 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง นางแว่นแก้ว เพ็งสระเกษ
262 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง นายวิเชียร เพ็งอิ่ม
263 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง นางประเทือง เพ็งอิ่ม
264 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง น.ส.จินตนา เรืองฤทธิ์
265 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง น.ส.ปวริศา พงษ์ตะวัน
266 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง น.ส.ราตรี วงศ์บุญเกิด
267 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง นางสมบุญ คงสติ
268 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง น.ส.ผุสดี ชื่นเย็น
269 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง นางทองศูนย์ พงษ์ตะวัน
270 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง น.ส.สุดาวรรณ สุขเข
271 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง นางอำนวย เธียรวัฒนา
272 รุ่นที่4 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง นางรัตนา สุขเจริญ