BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 น.ส.รัตนา สมพันธ์
2 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 น.ส.สุนันท์ กิมเขียว
3 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 นางวิไลวรรณ ดงสันเทือะ
4 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 นางศศิธร มณีวรรณ
5 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 นางกัญญา คเชนทร์ภักดี
6 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 นางสุทัศนีย์ ถาวรศักดิ์
7 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 น.ส.วิชุดา วงค์แก้ว
8 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 นายวิฑูรย์ เปลี่ยนดี
9 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 นายวุฒทนา โตโคกขาม
10 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 น.ส.นันทาศิริ แซ่หว่อง
11 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 น.ส.อังคณา กลางถิ่น
12 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 นางธัญญรัศม์ ศิริลภัสธรากุล
13 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 น.ส.ขนิฎฐา แก้วสุวรรณสุข
14 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 น.ส.ปานตะวัน แสงสว่าง
15 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 นางอโนมา โรจน์ธนวณิชย์
16 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 นายวิโรจน์ ถาวรศักดิ์
17 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 น.ส.จิดานันท์ จีระมหโรจน์
18 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 น.ส.สุรัตน์ ตันติโชติโรจน์
19 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 นางสุ จันต๊ะปัญญา
20 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 นางรุจิพัชญ์ กรทรวง
21 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 นางวัชรา สายดี
22 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 น.ส.ดลพร คำตื้อ
23 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 น.ส.ธัญญพัทธ์ อัครลักษมีโภคิน
24 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 น.ส.มณี คงวิโรจน์
25 1 31 มกราคม 2561 03 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 4 นางมณปภา ศรีสุวรรณ
26 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางนุชนารถ ปัทมดิษฐ์
27 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นายวิฑูรย์ คุ้มเกิด
28 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางวลัยรัตน์ หิรัญรัตน์
29 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางศรินรัตน์ เปี่ยมสุขอภินพ
30 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางศิวพร บูรณะศิลป์
31 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นายธงชัย บุญยรัชชัยนนท์
32 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.ศิริรัตน์ จันทร์สิทธิกุล
33 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.ชรินทร์ ทองห่อ
34 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.สุภพร สายลม
35 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.ลลิล เอี่ยมสุวรรณ
36 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางสมใจ โสโสม
37 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นายถิรวัฒน์ สายพิมพ์
38 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางฤทัยทิพย์ สินธนกร
39 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางนิตรา หล่ำกิ่ง
40 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นายภูรีภัทร ภัทรสุขดำรงกุล
41 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางขนิษฐา พาณิชย์
42 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางวาริน วรรณวิจิตร
43 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นายโอฬารลิก โพธิราช
44 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.สายพิน ทองคำ
45 10 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.สุขวสา ทองคำ
46 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ น.ส.ฉัฐณี หุ่นแสน
47 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ นางพยอม สอนกระจ่าง
48 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ นางศรีวรรณ หงษ์กลาง
49 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ นางลัดดา บุญพา
50 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ นางทิพยภัสสร์ ชาวเวียง
51 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ น.ส.เกตุนภา วรทิตทวีโชติ
52 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ น.ส.ภาณวาร ชัยศักดิ์
53 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ นายประคอง วันแก้ว
54 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ นางกีรติ แย้มสมจิตร์
55 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ น.ส.ภัสษา เศษฐารักษ์
56 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ น.ส.เปมิกา มีภักดี
57 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ น.ส.ดาวนิล อาญาเมือง
58 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ น.ส.ปลายกิ่ง อนันต์
59 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ น.ส.สุวรินทร์ ดีวาจา
60 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ น.ส.วิราวรรณ คำภา
61 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ น.ส.นิมลรัตน์ วงษ์อุสมาน
62 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ นางอำพร สุภสร
63 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ นายเพ็ชรสยาม พารา
64 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ น.ส.ภัคชุดา นนทราภักดิ์
65 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ น.ส.รวีวรรณ์ มณีดำ
66 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ นางอาทิตติยา อาจเอก
67 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ นายบุญเที่ยง ศุภพันธ์
68 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ นางทัศพร ทวิทยานนท์
69 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สายพิมพ์ นายสมชาย ปี่แก้ว
70 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.คำผอง โคตรหานาม
71 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.สุภัทรา ลิ่มมานนท์
72 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางปุ่น เปลี่ยนโพธิ์
73 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.บุญญา มีปัญญา
74 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ชุติกาญจน์ บุญล้ำ
75 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางแสงจันทร์ ศรีนวล
76 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายนิคม บุญประกอบ
77 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายพอน คำคง
78 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางนงเยาว์ จันทรโรจน์
79 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางพยอม จันทร์นาค
80 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายไพศาล ศรีตระกูลพันธ์
81 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายไพศาล พรหมบริรักษ์
82 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางเยาวเรศ เรืองธรรม
83 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.วันเพ็ญ ทองห่อ
84 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายณัฐวัสส์ วัณณะพันธุ์
85 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.สมพิศ เสือพรม
86 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.สำเรียง พลสันเทียะ
87 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายนเรศ นิพันธวงศ์กร
88 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.รจพร เพียงสวัสดิรักษ์
89 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ฐิติมา แสงปัก
90 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ราตรี วิโมกข์เจริญ
91 12 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ปารีณา เด่นไทย
92 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นายดิเรก กุลวัฒนพันธ์
93 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางสวัสดิ์ มณีคำ
94 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.นลินภัสร์ วิชิตทวีพงศ์
95 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางณิชารีย์ อุตโล
96 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางประกวด ใจขม
97 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.กนกพิชญ์ มาตขาว
98 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางทิพย์อาภรณ์ กรรณเทพ
99 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นายสุรัช ปิ่นสวัสดิ์
100 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางวาสนา เที่ยงมงคล
101 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.ประภารัตน์ ชิดสิน
102 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางยุพิน ปุราชะทำมัง
103 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางกชกร วงษ์ดนตรี
104 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.นงลักษณ์ เหล่าขจร
105 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางยุภาพร วีระพลานนท์
106 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.ณัฏฐ์ณัชชา ธนพิพิธญ์
107 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางเหลาทอง ปุราชะทำมัง
108 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นายกฤษณ เทพรัตนพานิชย์
109 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางขวัญเรือน สุขเกษม
110 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) พลฯเจริญชัย คณิตพิพัฒน์กุล
111 13 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.ณัฐปารย์ เกิดลาภแสงประกาย
112 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางอนัญลักษณ์ ทรงศิริ
113 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางปริยดา เจียมจริยาวัฒน์
114 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.พัชรินทร์ บุณยวิบูลย์
115 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางอัจฉรา ฮั่นไพศาล
116 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายวันชัย ศรีบรรทัดทอง
117 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางพรทิพย์ วิจิตรอนันต์กุล
118 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.วรมนท์ บุตรดี
119 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.เอื้อบุญ ตาสวัสดิ์
120 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางอุษา เสนาะจิตร์
121 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางมะเรียม แก้วอุไร
122 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางอำนวย แถนสีแสง
123 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.นวลผ่อง ภูมูล
124 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.วารุณี สันยสนธิ์
125 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ทองคำ มีโชค
126 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางบุญตา แน่นอุดร
127 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางแน่งน้อย เจริญดี
128 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายธีระพจน์ แก้วสุขศรี
129 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางพิชามญชุ์ จุลอักษร
130 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางพิมพ์สุภา ทัพสุจริต
131 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ ว่าที่ ร.ต.กัญญารัตน์ นาคยุติ
132 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางมณีรัตน์ ผลาหาญ
133 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ฐิติกานต์ โกดี
134 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางปทุม ปวรวิปุลยากร
135 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.พรทิพย์ สมบูรณ์ศิริ
136 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางรวินดา แก้วเมือง
137 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางลัดดา ปัทมะ
138 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางสมศรี จันทสร
139 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.พวงผกา เครือดี
140 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.อังศุธร ซอหิรัญ
141 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.กนกวรรณ ลพประเสริฐ
142 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.เพชรา เทียนแย้ม
143 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นายวิโรจน์ โต๊ะหวัง
144 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางยุพา ฟักแฟง
145 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.ดารณี บุญคุ้ม
146 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นายน้อย บุญมา
147 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางนิรมล มีแสงเงิน
148 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.สุกัญญา ภู่พลับ
149 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางละม้าย จันทา
150 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.สุกัญญา หมู่ผึ้ง
151 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นายจันทร์ ศรีหาตา
152 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.สุจินต์ เกียรติปัญญา
153 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.สุกัญญา เอี่ยมศิริ
154 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.อริสรา นิลขำ
155 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางณัฐดารัชต์ วงศรีแก้ว
156 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.สุกัญญา อภัยศิลา
157 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นายนันทศักดิ์ มะลิวัลย์
158 15 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.พิชญาภา นันทวัฒนะ
159 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน พื้น 5 นางรัตนา สมสะอาด
160 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน พื้น 5 นางศิริพร อมาตยานนท์
161 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน พื้น 5 น.ส.สุวัจนี ชีวาจร
162 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน พื้น 5 นางธัญญ์นภัส บูรณะศรีโรจน์
163 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน พื้น 5 นายไพบูลย์ ไตรสมบัติ
164 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน พื้น 5 นางปารณีร์ จิวยิ้น
165 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน พื้น 5 น.ส.กนกวรรณ ไม้พานิช
166 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก พื้น 5 นางประนอม ศรีขจร
167 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก พื้น 5 น.ส.กันยา แซ่ลิ้ม
168 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก พื้น 5 นางประมวล ระวิสิทธิ์
169 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก พื้น 5 น.ส.น้ำผึ้ง ชัยชนะ
170 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก พื้น 5 น.ส.นุศรา นิดกำเหนิด
171 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก พื้น 5 นางวันเพ็ญ สกุลอ่ำ
172 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก พื้น 5 นายสุนทร แสนประสิทธิ์
173 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก พื้น 5 น.ส.อำไพ หนูเทศ
174 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก พื้น 5 นางสมหมาย ตาลกลาง
175 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก พื้น 5 น.ส.ไสว อุดร
176 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก พื้น 5 น.ส.จิตตรา ไพรวัลย์
177 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก พื้น 5 น.ส.ขวัญใจ เวชโช
178 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก พื้น 5 น.ส.พนารัตน์ สวัสดี
179 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.อาภรณ์ บัวทอง
180 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางสุจิน โฆษิตไกร
181 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางอาลียา ซอหะซัน
182 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายอำพล เก้าเอี้ยน
183 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.อภิวันท์ อ๋องสกุล
184 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางอรชา ศรีสมัย
185 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายดำรงค์ คชาไพร
186 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายชยุตรา เรืองปภากรณ์
187 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.สุมาลี เนียมหอม
188 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.สุกัญญา สาระสิทธิ์
189 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางอริศษา หอมศิริ
190 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางสิริการย์ สีฆสมิทธิ์
191 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางสันติสุข สัตวาที
192 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายสุพจน์ บุญสมาน
193 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายสุรัตน์ ชัยจิรากรณ์
194 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายสมาน บาหราม
195 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.สุพัตรา สำราญรัตน์
196 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางวาสนา วิวาสุข
197 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางผาสุข ทองศักดิ์
198 17 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.กุลนันทน์ พรหมบุญ
199 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางอุ้มพร แก้วบุญ
200 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.สุมิตรา กันทะพรม
201 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางประนอม ยอดสง่า
202 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.วราภรณ์ แสงใส
203 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางจงกล เอี่ยมสำอางค์
204 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางนลินี แสงวงษ์วัฒนา
205 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายภาคภูมิ คล้ายเสน
206 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายทรงกลด รามโกมุท
207 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายทินกร จงเพลินนภาพร
208 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.ยุภาพร ทองงามขำ
209 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.กัลยา พันธ์พงษ์
210 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายสมมาตร เขียวพลอย
211 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.ผุสดี รุ่งแจ้ง
212 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายตรีศักดิ์ ภู่จำรูญ
213 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางละอองดาว เลิศวิเชียร
214 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.สุเพ็ญ ศิริหงษ์
215 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางมาลี เกตุเอี่ยม
216 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายพรศักดิ์ เจริญผล
217 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายชวณัท นิยะวานนท์
218 18 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางชณัฐมาศ อินทรพงษ์
219 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางวินัย กันเพียง
220 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางธัญญ์รวี สุขขุนทด
221 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายเลิศชาย คุปตวาณิชย์
222 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.สุรัตน์ อาจสุ่น
223 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.มาลี แสนสุข
224 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางลัดดาพร นีติจรรยา
225 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายกมลธรรม พงพินิท
226 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางสุมาลี โพธิ์รอด
227 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายกมล กลวิงค์
228 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.พัทธรินท์ เนตรสืบสาย
229 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางม่วยเกี้ย พินิจด่านกลาง
230 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางชมนาด ดำรงสุกิจ
231 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางพร พรมมาดวง
232 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางวรรณธณี พูลสวัสดิ์
233 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.ทัศนีย์ ชูชาติ
234 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางพีรยา กอวรพันธุ์
235 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางวิไลลักษณ์ สิรันทวิเนติ
236 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.มณีรัตน์ คงสมศรี
237 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางสุวรรณทนา อ่อนใจ
238 19 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.นิภา สุขพัทธี
239 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) น.ส.มาลี แซ่ซึง
240 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) นายสมหมาย จันทหอม
241 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) นายณรงค์ศักดิ์ จิวานนท์
242 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) น.ส.พัชรี จิตเที่ยงแท้
243 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) นางสรีพร เอี่ยมโอภาส
244 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) นายบุญส่ง เสถียรวัฒนกุล
245 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) น.ส.ลัดดา บุญมาก
246 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) น.ส.กุฬญา สุวรรณเมฆ
247 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) น.ส.นิตยา บุญมี
248 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) นายธานี ผิวผ่อง
249 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) น.ส.มณีรัตน์ พิมพิสัย
250 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) นางกานดา สุขประเสริฐ
251 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) น.ส.พรรณนี ทองปลั่ง
252 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) นายฐิติพงศ์ รักประกอบกิจ
253 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) นางนวล ยังชูญาณ
254 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) น.ส.นงนุช ทองคำ
255 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) น.ส.พอชม มีศิริ
256 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) น.ส.ณัฐธิดา เก่งทวีคูณ
257 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) นางกำไล แย้มแก้ว
258 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.วรรณีย์) นางพรพรรณ เกตุกตัญญู
259 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.จริยา ศิริพ่วง
260 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางสละ กิจสวัสดิ์
261 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายพานิช พันธ์เตี้ย
262 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.กาญจนา ฉิวเฉื่อย
263 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายรุ่งโรจน์ ชีวะสุขนนท์
264 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.สุรีย์รัตน์ สุนทรธีรภาพ
265 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.ณัฐริกา ปิ่นแก้ว
266 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.ชนัดดา แซ่ฉั่ว
267 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.เบญจมาศ เลขนะมงคล
268 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายธีรวุฒิ พูนก่อกาญจน์
269 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางขวัญตา กลิ่นหอม
270 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางอนงค์ กิจนิชี
271 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางสุคันธารัตน์ ศุภเวศยสกุล
272 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.ศรีประไพ โกมัยพันธุ์
273 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายนิยม กันตะโอภาส
274 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.ขวัญ สอนญาติ
275 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายประสพโชค กุลมี
276 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายศตวรรษ ตั้งพงศ์ดี
277 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.สารภี พรมมา
278 20 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.วีระพร พรมมา
279 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางอุษา มามาศ
280 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.มธุรส ชื่นดอนกลอย
281 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางเต็มเดือน ผูกไมตรี
282 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นายนรินทร์ สุนกำเหนิด
283 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางสราญรัตน์ สุโขโชติวัฒน์
284 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.รัตนา แก้วสพาน
285 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.พัชรินทร์ สนธิเปล่งศรี
286 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.โนรี กร่ำเจริญ
287 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางสมจิตร์ เกษร
288 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.ละมัย นนทศิลา
289 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.ศิริรัตน์ ดีละม้าย
290 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.ชลิฎา กางการ
291 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางวรรณศิริ รอดนิล
292 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นายมาโนช สมสุวรรณ
293 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางชม สีบุญเรือง
294 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.ศรินพร ศิริณวัฒน์
295 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางนิภาพร มุสิกะพงษ์
296 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางขนิษฐา นึกมั่น
297 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.สุธาสินี สิมนาม
298 21 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางมาลัยวรรณ งามประเสริฐศรี
299 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นางประนอม กิ่งกาญจน์
300 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 น.ส.ปัณณิกา นามวิชา
301 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นางสุชาดา บรรลือสินธุ์
302 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นางชุรดา รัตนพิทักษ์กุล
303 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นางนันท์นภัส สุทธิเรือง
304 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นางสุพิณ สง่าชาติ
305 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นางนวนจันทร์ จันทร์หอม
306 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นางบุญเรือน ศรีพล
307 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 น.ส.พรศรี แตงเหลือง
308 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นางปัทมา วิบูลย์จันทร์
309 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 น.ส.งามพิศ รอดประสิทธิ์
310 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นายสัจจา พันธุบรรยงก์
311 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นางมลิวัลย์ จิตต์สมสุข
312 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นางนภาพร จิตรีเนตร
313 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นางโสภา คมอาวุธ
314 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นางเสาวรส เวียงสีมา
315 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นางรสลิน กีรติกฤติน
316 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นางฉวีทิพย์ คูณสมบัติ
317 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นายวิสันติ์ ปานนาค
318 22 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 นางอารีรัตน์ ปานรักษา
319 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.พจนีย์ แจ้งพลอย
320 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางจิตรา บุญรัตน์
321 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางพร้อมพร หนูเมือง
322 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายจิระศักดิ์ จีระประภา
323 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.สรรศิริ พัฒนศักดิ์
324 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางวารินทิพย์ สงวนตั้ง
325 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.ศิริเกศ พรหมทอง
326 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายสุวิจักขณ์ โชตน์วัฒนะชัย
327 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.เตือนใจ สิริวิโรจน์ชัยกุล
328 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.ภัชรา เนตรน้อย
329 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายณรงค์ศักดิ์ รักวงษ์
330 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายสุวัฒน์ โอทยากุล
331 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางสมใจ คงพ่วง
332 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.สุภาวดี เพ็งแสน
333 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายหนูจันทร์ ขวัญตัว
334 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางวัชราพร กลั่นประทุม
335 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.ประทุม ทองประศรี
336 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.วัฒนา เปี่ยมทองคำ
337 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางประเทือง ชมทรัพย์
338 24 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.สุรีพร ไทยอาษา
339 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.มัลติกา เครือแตง
340 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางกรองทอง มณีพร้าว
341 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.ญาณภัทร ฮะบุญมี
342 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางนารี เจริญธนสมุทร
343 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายทรงพร เจริญเลิศอุดม
344 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางดวงพร แซ่ลิ้ม
345 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.ประภา แซ่ลิ้ม
346 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางรำไพ พันประภา
347 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายสมชาย ยังธนานนท์
348 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางภาวิดา แก้วกิ่งกาญจน์
349 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางดวงพร อุ่นศิริ
350 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายสมบุญ แสงอุทัย
351 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายสุวัฒน์ ศิริพันธ์
352 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.มณีรัตน์ หอมแก้ว
353 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.วิไลพร พันประภา
354 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายสมวงษ์ บุนยะสุนันท์
355 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางสุดใจ มาลีรักษ์
356 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางมาลัย วงศ์นันทนานนท์
357 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายบุญสืบ สังข์เสียงสูง
358 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายเชาวน์ เกิดมี
359 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.ทัศนีย์ แจ่มแจ้ง
360 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางสมบูรณ์ สะราคำ
361 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางปณิตา ศรีใจสถาน
362 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นายขรรค์ชัย เตียวยืนยง
363 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.จิราภรณ์ ตีชายรัมย์
364 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางกชกร ศรีวันดี
365 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.อังคณา วิเศษสรรค์
366 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางรินนา หนูม่วง
367 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางวัฒนา ผิวผ่อง
368 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางศันสนีย์ ผลาทร
369 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.วาสนีย์ ทองเขียว
370 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางยุภาวรรณ สุขพินิจ
371 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.บุญยศิริ ลิ้มประเสริฐยิ่ง
372 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางภัสชรินทร์ บุญช่วย
373 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางภัทรภร แสงสวาสดิ์
374 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.สุวิมล ปิ่นรักษา
375 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.แสงรุ้ง สุพัฒนา
376 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.ปราณี แซ่อึ้ง
377 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.นัทธมน วรนุช
378 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางดวงรัตน์ พรหมประดิษฐ์
379 26 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.กาญจนาพร เทพสมบัติ
380 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางอาภานันท์ สุขัง
381 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางลอง เอื้อโอภาชัย
382 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางรุ่งทิพย์ พรายแก้ว
383 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางสุรีรัตน์ ดวนใหญ่
384 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางชิตนันท์ หัตถกิจโกศล
385 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางสมพงษ์ วิเศษ
386 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นายสุพัฒน์ บุญมาก
387 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นายสำราญ ประทุมรัตน์
388 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางสุมาลี ศิลธร
389 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางกาญจนา สิงหเสนี
390 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นายธนวุฒิ พิมลแสงสุริยา
391 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางสุภรณ์ ไสยวงศ์
392 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) น.ส.ดวงรัตน์ ธรรมรส
393 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) น.ส.สุภพร สายลม
394 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) น.ส.ยลดา ควรดี
395 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นายณัฏฐ์พัฒน์ สุทธิมูล
396 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นายโชคชัย จิระบวรภิญโญ
397 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) น.ส.ลลิล เอี่ยมสุวรรณ
398 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางสุมล เลิศวัฒนวิมล
399 27 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางเรณู วิเชียร
400 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางสุนทรี ใจคง
401 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางศิริพรรณ ทองอร่าม
402 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.ปาณิศา สุขศิริ
403 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.ชไมพร อุทัยพรชัย
404 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางรุจาภา ต้อยยาตี
405 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.นารินทร์ แก่นหิรัญ
406 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.สุนทรี จันทนา
407 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางน้ำค้าง ชูสาย
408 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางสุพัตรา สิทธิทัต
409 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.อัญชนา เอี่ยมบำรุง
410 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางกัลป์ภคภัค ฤกษ์โสภาสัพมี
411 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.สกุณา สารนิ่ม
412 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางสุภา เคระนัน
413 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางพรรณนิสา ทัดนำธง
414 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.อุทัย ใจคง
415 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางมารศรี จงเลิศจรรยา
416 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.กนกวรรณ หอมเกษร
417 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) น.ส.ลลิตา โพธิ์จินดา
418 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางอภิญญา ลิ้มฤดี
419 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7(พื้นที่ 4) นางลมูล ไชยวงค์
420 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) น.ส.วัฒนา ธนากรกุล
421 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) น.ส.เสาวณีย์ พรหมมี
422 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) นายธนเดช ลาภอำนวยกุล
423 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) น.ส.ชนัญญาภา ปาลิกภัฏ
424 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) น.ส.ปิยะมาศ ปิดตาระเต
425 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) น.ส.ทับทิม เทพศรี
426 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) นายภูมิพัฒน์ โรจน์ไชยสิน
427 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) น.ส.สุพัตรา อินทโคตร
428 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) นายกอบศักดิ์ ช้างเนียม
429 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) นายสุรชาติ ทองพา
430 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) นายเรืองเดช จำเริญพร
431 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) น.ส.อรพรรณ จตุราพิศพรชัย
432 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) นางวราภรณ์ เจียรเจริญกิจ
433 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) นางลัดดา หวังวิไล
434 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) นางเนตรอนงค์ ไชยสิทธิ์
435 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) นางธัญพร บุณยะธีระ
436 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) นางบุญประภาพร ศิริผล
437 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) นางอรพิณ ศรีดาชาติ
438 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) นายอนันต์ กัณวเศรษฐ์
439 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(ผศ.รัชนีวรรณ) นายสมชัย เธียรอนันตกุล
440 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.ชุติภัทร์ โคทาสี
441 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายทัพพ์เทพ พิบูลย์แสงรุ้ง
442 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางวราสิริ พรรณนิยม
443 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.มิญาวัลย์ วสันตศิริ
444 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางอารยา พ่วงสำโรง
445 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางหลง วันทอง
446 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายเขมินทร์ ตั้งพุฒิพงศ์เมธา
447 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายบุญเรือน แซ่อึ้ง
448 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางนันทพร แสนคำ
449 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางโสภา จิระบวรภิญโญ
450 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.สมปอง นันทจันทร์
451 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางรัชฐิรา จันทร์ประสิทธิ์
452 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายอภิชาติ โพธิ์ทอง
453 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางเปรมจิตร์ บุญลือ
454 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.อังคณา จันพิลา
455 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.อรพิน แซ่ตัน
456 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.สุขธิดา กล่อมกูล
457 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางอุไรวรรณ ยวงยิ้ม
458 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.เวียง หงส์ลอยลม
459 30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายดอกรัก เจริญรส
460 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน รร.วัดบางบอน น.ส.พรสวรรค์ หาญคิมหันต์
461 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน รร.วัดบางบอน นางทองใบ สายสี
462 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน รร.วัดบางบอน นางนริศรา สายเชื้อ
463 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน รร.วัดบางบอน นางกาญจนา พันธานนท์
464 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน รร.วัดบางบอน นายทศพล ด่านดอน
465 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน รร.วัดบางบอน น.ส.กรรณิกา แซ่เฮ้ง
466 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน รร.วัดบางบอน น.ส.สุภาวดี เต็งหงษ์เจริญ
467 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน รร.วัดบางบอน นางแสง เตียนคำ
468 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน รร.วัดบางบอน นางสุภาพร ใจภักดี
469 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน รร.วัดบางบอน นางอรทัย ด่านดอน
470 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน รร.วัดบางบอน นางคุณัญญา พูนการ
471 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน รร.วัดบางบอน นางจารุภา พฤฒิวโรดม
472 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน รร.วัดบางบอน นางจันทรา สายสนั่น
473 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน รร.วัดบางบอน นางนภาพร กรีษฐกรณ์
474 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน รร.วัดบางบอน น.ส.สุกัญญา วีระสวัสดิ์
475 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก รร.วัดบางบอน น.ส.สุวิมล กล่อมพงษ์
476 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก รร.วัดบางบอน น.ส.ฐิติรัตน์ ตรีทิพยรัตน์
477 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก รร.วัดบางบอน น.ส.รัชนี ปะมายะยัง
478 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก รร.วัดบางบอน นางศศิธร ปิ่นแก้ว
479 31 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก รร.วัดบางบอน นางทองคำ ชุตินธราทิพย์
480 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) น.ส.รำพึง คงใย
481 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางชลนภัส แจ้งเจริญ
482 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นายปรีชา กระษาปณ์เลิศ
483 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นายสุชาติ ไตรยปัญจวิทย์
484 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางกมลพรรณ คงใย
485 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางวรารัตน์ สุดหา
486 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางปรีชา นันธิษา
487 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางพรทิพย์ ถึกไทย
488 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางอัญชณีย์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา
489 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางเกตุพิมพ์อร เกษมสันต์ ณ อยุธยา
490 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) น.ส.สายชล แฮมตัน
491 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางวิภาดา ไพรสิงห์
492 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) น.ส.เจนจิรา บุญชูวงศ์
493 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางอำพร ศรีพอ
494 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางระพีพรรณ นาคมณี
495 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางบัวผึ้ง อุปชิต
496 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางพิมพ์ เพ็ชรรัตน์
497 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) น.ส.พลอยไพลิน นามไตร
498 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นายธนพล โพธิ์อุดม
499 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) น.ส.ชนกนันท์ นามเพ็ง
500 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางพูลศรี จอมคำสิงห์
501 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายห่างเจียง แซ่ลี้
502 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายดวงทอง รัตนทัศนีย์
503 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.เพ็ญจันทร์ บุญศรัทธา
504 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางมาลี เจริญจิตต์
505 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางวารินทร์ เขมวัตรสุธรรม
506 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางไพรินทร์ วังทอง
507 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.สุภา ทวีวัฒนสกุล
508 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.สุทิน ดาพาโย
509 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.บุญขึ้น บุรุษชาติ
510 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางอำพรรณ ใยไม้
511 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.กนกนาฏ หมื่นควาย
512 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.ภาวินี โมฬา
513 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.นวลฉวี ไชยพันโท
514 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.สมพิศ วิเชียร
515 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.สิริพร ขันทะควร
516 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางกาญจนา คงอินทร์
517 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.สาคร รอดหมอน
518 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางพิชชาภรณ์ อุดมกิจมงคล
519 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางอุลลา นารี
520 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายสุรวุฒิ นันทเมธีนนท์
521 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.นะลึก รักษาธิการ
522 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.สุดารัตน์ จันทาโสม
523 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.ขวัญใจ ประสิทธิ์เจริญจิต
524 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายสมพงศ์ บุญกิตติพร
525 33 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายไชยยันต์ อ่อนน้อม
526 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 น.ส.วรรณภา สว่างวิญญู
527 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 นางอภิชญา จันทร์หอม
528 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 นางศาวิณี ไชยรักษา
529 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 นายพุฒิพงศ์ ต้นสุข
530 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 น.ส.อัญชลี มะลิทอง
531 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 น.ส.สายรุ้ง อันเตวา
532 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 น.ส.สุนันทา พาลีวล
533 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 นางอ่อนศรี ต้นสุข
534 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 นางบุญช่วย สุดแสวง
535 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 นางพรทิพย์ กล่ำวงษ์
536 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 นางอัมพร โอวาทรัตนกุล
537 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 นางรัชนีฉาย รัศมีไพบูลย์
538 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 นางสิริกุล อินทร์บุหรั่น
539 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 น.ส.วิยะดา รุ่งเรืองศรี
540 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 นางพัชรา สีหมากสุก
541 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 นางเนตรนภา เทพปรียากุลกาล
542 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 น.ส.ถวพร จันเทพา
543 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 น.ส.สุวิมล ศุภจิราวุฒิ
544 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 นายถิรวัฒน์ เพียรดี
545 34 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 1 น.ส.จันทรญา ด๊ะศิริ
546 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) น.ส.สุขุมาล อังกุราวิรุทธ์
547 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นายพิสิฐ อังกุราวิรุทธ์
548 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางณิชาภัฏ ปั้นมา
549 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางวิไล ธรรมะ
550 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางบูชาเทพ อินทร์ยอด
551 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นายสุรินทร์ แสงอนันต์
552 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางกองสิน ปิ่นทอง
553 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางชุติมา ฟ้าประทานชัย
554 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางเสาวคนธ์ สวัสดิ์คุ้ม
555 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นายนครินทร์ ตุงคะรักษ์
556 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นายชัยพัฒน ภู่กวิน
557 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นายศิริ ทองชิต
558 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นายจุมพล เมฆอัคฆกรณ์
559 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นายธนาเชษฐ์ วงศ์จุฑาศิริ
560 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นายไพศาล ครุธบุญยงค์
561 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) น.ส.ปราณี ปลื้มกมล
562 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) น.ส.บำรุง หาญทนงค์
563 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นายอภิชัย อึ้งโต
564 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) น.ส.จรี ชงัดเวช
565 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) นางสมคิด สอนเถื่อน
566 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) น.ส.แฉล้ม อินทร์แย้ม
567 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นางสุรีย์พร หอมนาน
568 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นายโชครญาณ รัชสุระ
569 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นางนวพรรณ เพ็งดิษฐ์
570 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นางอัญชุรี ยงประยูร
571 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นางวีระวรรณ สามารถ
572 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) น.ส.ศิริขวัญ แสนพันธ์
573 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) น.ส.นิลวรรณ แก่นแก้ว
574 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) น.ส.เพชรัตน์ แจ้งพลอย
575 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) น.ส.สุนันทา โชติกูล
576 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นางภัทรพร ชัยประเสริฐ
577 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) น.ส.อิ่มบุญ ผาสุข
578 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นางลัดดา กลั่นกล้า
579 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นางหนูกิ้ม โตบัณฑิต
580 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) น.ส.ปราณี ธุระกิจ
581 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นางปัทมาพร ใจเรือง
582 36 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) น.ส.เฉลียง มีสอาด
583 37 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นางสวัสดิ์ บัวสร้อย
584 37 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นายสุกฤษฎิ์ สิงหเสนี
585 37 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นางผัน บุรินทร์
586 37 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นางพรพิมล แก้วหน้อย
587 37 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) น.ส.จันทิรา วาจาสัตย์
588 37 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นางศรัญญา ตั้งจิตเกษมสุข
589 37 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) น.ส.ชยาภา มณีวรรณ
590 37 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) น.ส.เบญจมาศ ภู่มาลี
591 37 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) น.ส.วิชุตา วิเวกานนท์
592 37 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) น.ส.เพ็ญนภา วงษ์ปรีชา
593 37 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นางปราณี บัวทอง
594 37 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นายชัยยะกฤตย์ วัยสมบูรณ์สกุล
595 37 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นางบังเอิญ พระสว่าง
596 37 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) น.ส.อุทัย ศรีสาม
597 37 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) นางณฤฒญา เปรมชื่น
598 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางนันท์ณัชฐา ครุฑปิยะกุลนิติ
599 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ทิพย์สุดา ก้อนคำจันทร์
600 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.คัทรินทร์ เฮด
601 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.พิมสิริ จบหิมเวศน์
602 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางดวงดาว โภคาเทพ
603 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.รัศมาพร รวยมหาศาล
604 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางวิไล บุญชากรณ์
605 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายพีรพงศ์ อุดมศรีชัย
606 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางจันทร์เพ็ญ สุพันธะมาตย์
607 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางช่อทิพย์ ยนตราชีวะ
608 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางวราพร เอกชาตรี
609 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายสมพร ศรีโมลา
610 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.จารุณี พังคานนท์
611 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.อรอนงค์ เฮ้าประมงค์
612 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายพรณรงค์ ขวัญอยู่
613 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.เบญญาภา เสาขุมเหล็ก
614 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ชญานุช เทียนนาวา
615 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายสุรพล อ่างแก้ว
616 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ปรานี ภูมิประโคน
617 38 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางศิริรัตน์ นาคเมือง
618 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.จิราพร คงอยู่
619 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางธนิดา บัวประเสริฐ
620 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางพรอุมา สุวรรณบัตร
621 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายอมรเทพ สุขถาวร
622 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.ธนวรรณ พุทธะโพธิ์มนตร์
623 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.ขวัญใจ ทองประดิษฐ
624 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายสมาน โกยทอง
625 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายปิยพันธุ์ ศรีพรหม
626 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.นริตา เรืองหิรัญ
627 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายวิวัฒนา บุตรอากาศ
628 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางปาลิดา ว่องวิชญกร
629 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.นันทิยา ดำรงวิถีธรรม
630 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.บุญมี จันทะมนตรี
631 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายเทพสิทธิ์ ชมภูนุช
632 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางนิด สุตคาน
633 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางพรศรี ชวางกูร
634 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.ทิพย์วารินทร์ สินธุวงษ์
635 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายประโยค มณีน้อย
636 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.สร้อยระยา ยองทอง
637 39 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางสุพัตรา แก้วเอี่ยม
638 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 น.ส.พรรุ่ง ผลึกมณฑล
639 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 น.ส.ภัคมน ล่ำสันต์
640 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นายปทิตพิพัฒน์ ตันตินพเก้า
641 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นางสุวรรณา ทะนุวงศ์
642 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 น.ส.สุมาลี แสงพิทักษ์
643 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นางรังษิยา ใบตานี
644 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นางพวงผกา ถิ่นวัฒนากูล
645 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 น.ส.ดาหวัน ศรีปัญญาชาญ
646 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นายอรรณพ สาลี
647 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นายเกษม ตั้งภักดีตระกูล
648 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 น.ส.สมทรง น้อยพิทักษ์
649 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 น.ส.สายบัว เพ็งน้อย
650 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นางกัญจน์รัตน์ สนใจยุทธ
651 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 ว่าที่ ร.ต.สมชาย วงศ์ทองบาง
652 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 น.ส.สุภาวดี ซิมมณี
653 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นายประดิพัทธ์ อัมพร
654 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 น.ส.วรรณพร ลุนลาด
655 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นายนวพล ศรีนางแย้ม
656 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นางพิศมัย ศรีประสาน
657 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นางฉวี พิกุลจินดา
658 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 น.ส.นภาพร บุษยากร
659 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 น.ส.สมจินต์ รื่นอารมย์
660 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายจักรกฤษณ์ กะนะวงค์
661 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายเจตทะนง ศรีสุนทร
662 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางจรัญ ธัมวรากร
663 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายศิริชัย บุนยสมภพ
664 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.เกษแก้ว พรประศาสน์สุข
665 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.กรรณิกา มาลาน้อย
666 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายชัชวาลย์ ชูเดช
667 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางกนกวรรณ วิรุณราช
668 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.จุรีรัตน์ วีระเพียร
669 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางจีราพร ครอบกระโทก
670 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.จิราภรณ์ กรีคงคา
671 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางกรองทอง ดูม็งต์
672 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางมุขดา สันเต๊ะ
673 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.จิตติมา เด่นยิ่งโยชน์
674 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางจรรยา เนตรเจริญ
675 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.ขนิษฐา แซ่โซ้ง
676 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางฐิติรัตน์ แก้วพุฒตาล
677 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางจุติภัค พรมเทพ
678 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายจิตติพงษ์ ตะวงษา
679 40 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายสุรพรรค อริยกะบุตร
680 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางชาภา ภัคยศวิมล
681 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางศรีแก้ว ทุ่งทองคำ
682 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ปุณรดาเกจมณี พวงทอง
683 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.นพวัลย์ เจนจัด
684 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางจงกล ไพรสุวรรณ
685 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.สมจิตร หวังสะเล็บ
686 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายวิทวัช หลวงนันท์
687 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.วรารัตน์ สมานตระกูล
688 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางพิกุล ชะนะลาภ
689 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.สนธยา ชูคง
690 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.วราภรณ์ สมานตระกูล
691 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ชนิศกาญจน์ ฉายแก้ว
692 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางปัทมล ทิพย์ชำนาญ
693 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ชนิตา นิระปะกะ
694 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.สิโณทัย จันทร์ศรี
695 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางมณีรัตน์ สังขวิภาพจพิบูลย์
696 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายสอน แสงดี
697 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางนันทนา ทุมปัต
698 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางสุภาพ อธิการกร
699 41 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางเบญจวรรณ สมฤแสง
700 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.ธรรมสรณ์ ไกรกลาง
701 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.ฉัตรฤดี ฤกษ์วิจิตรนันท์
702 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายนพดล รัตนบุญสิน
703 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางสวย บุตรหินกอง
704 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายประวีณ ธนกุลวีระพงศา
705 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.สุพิชญา พยัฆฑา
706 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายสมชาย เกาสุรัตน์
707 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.ณัฐวิภาพร ไพรงาม
708 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายทองหล่อ ตองอ่อน
709 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.น้ำค้าง ลำใย
710 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายศักดิ์ชัย ถาวรวิศรุต
711 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายสุเมธ กิจเสรีชัย
712 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางกาญจนา วีระสินธุวุฒิ
713 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายรุ่งเจริญ จรูญโกศลเมธี
714 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.ณัฐวรรณ ตั้งศุภบารมี
715 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางสายฝน สุวรรณเลิศยิ่ง
716 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายวิษณุ จำนงค์สังห์
717 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางนิภาพร แซ่ตั้ง
718 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.สุภานันท์ โกยกอง
719 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายตารยิตซิงห์ ชาบาดา
720 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.สันติสุก สีสะนั่น
721 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.อัญชนา หุตะวัฒนะ
722 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.พร้อมจิตร น้อยเชี่ยวกาญจน์
723 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายเกียรติศักดิ์ จั่นเพิ้ง
724 42 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายก้องภพ เหลาแหลม
725 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.เกสรา กรทักษ์วริดา
726 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.อรัญญา แซ่ซื้อ
727 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.วิภา แซ่โค้ว
728 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.บรรจง บุญเอกบุศย์
729 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางสมหวัง แสงทา
730 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางพรทิพย์ เจริญยิ่ง
731 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายสุรพล ภูมิผักแว่น
732 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.คอน แผ้วโต
733 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.เกษมณี กิ่งก้าน
734 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.โสภิน สารนอก
735 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายพิชัย เปล่งสิริ
736 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางสินศิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
737 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.แววดาว หุตะแพทย์
738 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.จินตนา หุตะแพทย์
739 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.พิมล อรุณวราภรณ์
740 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางทองสุข ธีรเสนี
741 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางกังวล เรียนศรี
742 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางถมรัตน์ ยาวิเชียร
743 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางพรทิพย์ พรศิริ
744 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.นันทินี แซ่ลิ้ม
745 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.ลำไพ เปรินท์
746 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางประไพ โพธิ์ศรีทอง
747 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.ทิพวรรณ คล้ายทิม
748 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.สุวลักษณ์ แซ่โง้ว
749 43 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางอำพร ชูปรีชายุทธ
750 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.ภมรรัตน์ ศรีระบาย
751 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายวิภาส วงศ์วิรภาพ
752 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายสมศักดิ์ พันธ์ทอง
753 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางสมใจ มิดำ
754 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายสมนึก ศรีพุ่มไข่
755 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.พัชรินทร์ ไทยประยูร
756 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางลำดวน สืบจากติ๊บ
757 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางสมสุข ศรีเจริญ
758 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางสมบุญ ลงสุวรรณ์
759 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายวีรกานต์ พวงราษฎร์
760 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นายสนธยา เหล่าพงษ์ศร
761 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางวรรณา บุญนาค
762 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางสมจิต บุญมาเลิศ
763 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.ศิริวรรณ มีมูซอ
764 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.เศวตรัตน์ คเชราวัณ
765 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.วชิรา กันหนองขาม
766 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.รักยิ้ม คมขำ
767 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ น.ส.วัจจารี ศรีมุกข์
768 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางสมพิศ บัวสกุล
769 44 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ นางลอย งอนจันทึก
770 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 น.ส.นภาพร ยาวิเศษ
771 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 นางญาดา โสระวงค์
772 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 นายณัฐพล เมฆสัมพันธ์
773 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 น.ส.ต้อย จันทร์ชื่น
774 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 นางอำพรรณ ทองเมือง
775 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 น.ส.ศรีทอง คลคล่อง
776 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 นางชเนตตี ปิยะรัตน์
777 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 นายฐปชน ลีลาศ
778 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 นางเสาวณีย์ วิสงคราม
779 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 นายประคุณ ชาญจิตรเลขา
780 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 น.ส.ณัฐนรินทร์ มากเจริญ
781 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 น.ส.พัชริดา ถี่ถ้วน
782 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 นางศศิธร ชาญจิตรเลขา
783 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 น.ส.ชลันดา ลือชา
784 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 นายไพโรจน์ เมฆสอาด
785 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 นางสมนวล เรือนสร้อย
786 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 นายประเสริฐ พงษ์เอี่ยม
787 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 น.ส.อังสนา พรหมประทุม
788 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 นายเสถียร คงสินไชย
789 45 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 1 น.ส.จันจิรา ภิญโญ
790 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางน้ำมนต์ มั่นศักดิ์
791 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายสุพจน์ นะโยสิน
792 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.พรประภา ภัทรศุภวัฒน์
793 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.จินตนา คุมพล
794 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางจุฬารัตน์ บุญล้อม
795 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายสมศักดิ์ คุมพล
796 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางทิพวัลย์ อมรสิรินพคุณ
797 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.ณิชนันทน์ ศรีมาก
798 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางสุนันท์ สันติธรรมเจริญ
799 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.บานเย็น จุดาบุตร
800 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.มณีมัญชุ์ เชี่ยวรุ่งโรจน์
801 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.ดาหวัน ชุมคำ
802 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายน้อย พยัฆเดช
803 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายสุบิน เกียรตินันทน์
804 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.บุญญาภา เดินตามแบบ
805 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.สุจิตรา เริ่มยินดี
806 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายณัฐากร เบญจชินะบวร
807 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.กิ่งทอง ดิษสี
808 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางบุญยืน ปั้นทอง
809 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายทวีศักดิ์ รัมมนต์
810 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.รันทม รอดคลองตัน
811 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางสำราญ เดือนขาว
812 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางคณึงสุข วระศิริ
813 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางเนียม กล้าหาญ
814 46 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายมานะ นนทศิริ
815 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) นายธนวัฒน์ ขำสอาด
816 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) นางลดาวัลย์ พินิจศักดิ์
817 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) นางรัตนา วัฒนา
818 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) น.ส.ธนศร ขันสาคร
819 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) นางดรุณี วงศ์สุริยัน
820 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) นางอาทิตยา ไชยวิชา
821 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) นางสุมาลี กล้าฤทธิ์
822 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) นายเอกวาสิทธิ์ ภู่เจริญศิลป์
823 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) นางอรพรรณ เหล่าชัย
824 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) นางกัลยาลักษณ์ อยู่มา
825 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) นางชวนพิศ เตมิยาจล
826 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) น.ส.ปุณณภา แซ่โค้ว
827 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) น.ส.ดวงดาว รอดพลี
828 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) นางพันธพร ภู่เจริญศิลป์
829 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) น.ส.ช่อทิพย์ หมอยา
830 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) นางสุนันท์ มาลาศรี
831 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) นายปรีชา ภู่กลั่น
832 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) นางวีณา อุจวาที
833 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) น.ส.นุช ศรอารา
834 48 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ (หลักสี่) น.ส.ผกา เจียมตน
835 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.วรพรรณ หอมจิตร
836 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายสามารถ ชัยวรรณสุทธิ์
837 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ทองกร พงศ์ธรรมธร
838 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายสุรพรรค อริยกะบุตร
839 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.รัชดา ชื่นประทุม
840 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางกุลธิดา ยศสุนทร
841 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางดวงเนตร อิ่มสุดใจ
842 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.กันตา ติรศานต์
843 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายยอดวิวรรธน์ แสงเพชรจรัส
844 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายมงคล ตั้งจิตคำนวณการ
845 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางฐิติกานต์ อำพันขาว
846 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ธิติยา เมืองซอง
847 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายอัฐพร ออมสิน
848 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.สุรีย์รัตน์ แซ่เอี้ยะ
849 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.จิราภรณ์ เชี่ยวรอบ
850 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายสุจินต์ แก้วสอาด
851 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.พรทิพย์ ดอกแพง
852 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางจินดา เพ็งอ่อน
853 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางกนกวรรณ กำแพงจินดา
854 49 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ดวงนภา พรมไชย
855 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.นวลอนงค์ ขุนทอง
856 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางบุญธรรม สาริมา
857 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.วิไล เล็กอำนวยพร
858 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางสมจิตร ตันวิเชียร
859 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.ธนภรณ์ ปานมุข
860 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.อัญชลี หุ่นรูปงาม
861 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายนิพนธ์ คนราม
862 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางสุรีรัตน์ กลิ่นแก้ว
863 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.กลดนภา ยุทธโยธี
864 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางศศินา แซ่จึง
865 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.พยงค์ เกษมเปรมฤดี
866 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.โชติกา โพธิ์ทอง
867 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางจรรยา ถนอมวงษ์
868 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.วรรณา ก่วงกลาง
869 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางจรัญญา คำแดง
870 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางอานุช พุฒตาล
871 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางรัชนี มะเสนา
872 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางประคอง จุลศรี
873 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายสมนึก เรืองระยนต์
874 5 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายถวัลย์ นิมมาลัยรัตน์
875 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.ภัณฑิลา โกมลฤทธิ์
876 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายสิทธิพล ทิกาปูน
877 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายจตุพร ใหญ่หนักแน่น
878 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางฤทธิยา สีสัน
879 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางบุญสิน ทาลุมพุก
880 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.เรณู เกิดบรรดิษฐ์
881 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางเบญญทิพย์ สุขประเสริฐ
882 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางสิงหน เทศสวัสดิ์
883 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.นันทิภาคย์ สังข์หอมชัย
884 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายประหยัด สุมาโดง
885 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายชิต เจริญสุข
886 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายอดิศร แก้ววิชิต
887 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางนพวรรณ เพ็งเหล็ง
888 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.ลลิตา สมสกุล
889 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.ปรานอม อ่อนจันทร์
890 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายสมชาย ตันเชียงสาย
891 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.อังศณา แก้วประเสริฐ
892 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางปราณี เอี่ยมแก้ว
893 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายทัศนัย อักษรกำราล
894 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางวรรณทนา วิจิตรศักดิ์
895 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางบุญหลาย บุญพิละ
896 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางเหลา พินิจการ
897 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางประไพ เกิดบรรดิษฐ์
898 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายอาทิตยากร อริยะพลเจริญ
899 50 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายวีรโชติ์ วัฒนพลาชัยกูร
900 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.วันเพ็ญ กลิ่นศิริ
901 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางนุชนาง เอี่ยมสำอางค์
902 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.มนเทียน ไวนิพลี
903 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางศิริวิมล กิจปรีชาวนิช
904 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางสุวรรณ กลิ่นศิริ
905 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางอาวร พรหมแจ้ง
906 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นายวรพล ไชยอุทิตย์กุล
907 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางบัวทอง ตรีสาตร์
908 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางวรรณี อติอัคคชัย
909 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางสุมิตรา แสงประทุม
910 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.ปิยากร สิงหศักดิ์
911 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางพิมลวรรณ จันทร์มูล
912 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.สาธิดา บุญยง
913 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางศิริกุล จิตร์แก้ว
914 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางจันทร์เพ็ญ ตาลช่วง
915 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางพวงน้อย วัชระพิมลมาศ
916 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.วิมลวรรณ ทิพากร
917 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางแพงสี ทรงสิทธิ์
918 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางจงรักษ์ จำปาศักดิ์
919 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นายศักดิ์ระพี จันทวิสิทธิ์
920 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.ศิริลักษณ์ พุทธรักษา
921 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นายบุญญฤทธิ์ อจลานนท์
922 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.จณิสตา กลับทับลัง
923 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.ดารารัตน์ ฉ่ำพึ่งช้าง
924 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.สุวิมล วรรณนิยม
925 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.องุ่น ศิลาทอง
926 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางทิพย์วรรณ ศรีเอี่ยม
927 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางณานฤชา แสนสร้อย
928 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.เกษรา ดำรงสันติธรรม
929 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางปริศนา แก้วศรี
930 51 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.ดวงจันทร์ เทียบคำ
931 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.อสมาภรณ์ มีโรจน์วงศ์
932 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางปรียานุช รุทธิ์อมร
933 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางจุรีรัตน์ หนังน้อย
934 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางชมาพร ชวยกระจ่าง
935 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นายสุกรี หิรัญรุจิพงศ์
936 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางราตรี ร่มเย็น
937 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นายเพทาย พวกสันเทียะ
938 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางศกลวรรณ กิจสว่างรังษี
939 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.พิมลรัตน์ ปัดไชยสังข์
940 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นายอุดม เลิศสุวรรณรัชต์
941 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางทรัพย์ ดอนจินดา
942 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.เฟื่องวัฒนา วิจารณบุตร
943 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางพัฒนา แสนงาม
944 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.วรรณา แซ่แต้
945 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.วัลยา ไพรวัล
946 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.ธาราทิพย์ ป้อมจังหรีด
947 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.นัยนา สุนทรสาร
948 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางศิริพร ภัทรปวัตน์วิทู
949 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.กรรณิการ์ อิ่มสมโภชน์
950 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นายธนกร ศรีทอง
951 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.กาญจนา สังข์ฉาย
952 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นายวิเชียร ภูษาทอง
953 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นายสมพร ผลดีเจริญ
954 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.มาลี แซ่ลิ้ม
955 52 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.ทัศนีย์ นาคเถื่อน
956 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) น.ส.นุชนารถ หงษ์สกุล
957 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นายวิมล แสงอาทิตย์
958 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) น.ส.ฉัตรา มงคลทิพย์
959 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นางจรรยา เพิกอินทร์
960 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นายมานพ จันทร์ศรี
961 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นางพนารัตน์ เฟื่องสุข
962 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นายผัน พาศรี
963 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) น.ส.นุจรินทร์ เที่ยงผดุง
964 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นายอนุพงษ์ อุดมผล
965 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นายสุขุม สีเทา
966 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นายทองแดง เงาทอง
967 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นางโชติกา สุขเจริญ
968 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นายกิตติ รุ่งบรรลือศักดิ์
969 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นายวิชัย เอกธนสมบัติ
970 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นายปรเมศวร์ ปิ่นแก้ว
971 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) น.ส.ระเบียบ พุ่มลอยฟ้า
972 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) น.ส.ธัญลักษณ์ ชูสุทธิสกุล
973 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นายนรัณ สายอุบล
974 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นายสมบูรณ์ กิติวงศ์วัฒนชัย
975 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นายชูศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
976 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นายกฤษดา ดอกสร้อย
977 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นายสมศักดิ์ ชีวอารี
978 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) น.ส.ภักดี แซ่ปึง
979 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นายประดิษฐ์ แซ่อื๊อ
980 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นายวัชรพงษ์ ศรีวงษ์รัตน์
981 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นายพจน์พิมพิ์เงิน แซ่โค้ว
982 53 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (พื้นที่ 4) นายไพโรจน์ ผิวอ่อนดี
983 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นายพิทักษ์ วงศ์ธนพรเลิศ
984 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นางวันทนี สงกรานตานนท์
985 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นายโสภณ สุรชาติชูพงศ์
986 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นางนาฏนัฏฐา ยุตติยงค์
987 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 น.ส.ลำใย หอมไสย
988 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นายกอร์ปชัย พานแก้ว
989 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นายบัณฑิต นิมิตรสายทิพย์
990 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นายธีระ ขำเลิศ
991 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นายพงศ์สวัสดิ์ ก่อกุลฐิติพร
992 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นายสมชาย สุรชาติชูพงศ์
993 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นายธนาคาร ใจเกื้อ
994 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นายวันชัย อ่องลำยอง
995 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นายพรต อินทปัญญา
996 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นายสงวนศักดิ์ ทับเทศ
997 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 น.ส.เปรมฤดี อินเอก
998 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 น.ส.บัวฉัตรนภัส อรุณจินดาวรรณ
999 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นายเอกราช พิลาขุน
1000 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 น.ส.กัณกร กานต์โกวิศ
1001 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นายศรันท์ ประกอบผล
1002 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นายอุเทน อัครศิริโภคิน
1003 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นายสมชาย แซ่จิว
1004 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นายทศพร ฐิตกานต์
1005 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นายประทีป ม่วงทอง
1006 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 น.ส.สุธาทิพย์ โตอุรวงศ์
1007 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 น.ส.สุภาวดี โพธิ์แสวง
1008 54 21 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพามหานครพื้นที่ 4 นายชาญชัย ด้วงผล
1009 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.มานิภา จันทร์งาม
1010 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.ญาณกร สุวรรณาดิสัย
1011 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางเบ็ญญาทิพ โชติกะพุกกณะ
1012 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นายมานะ อังอรุณกร
1013 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางอรุณรัตน์ พูนดิษฐ์
1014 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.วัชรินทร์ แซ่ลี้
1015 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นายพนพนธ์ ภู่พันธ์ศรี
1016 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางปทุมทิพย์ รัตนะสุนทร
1017 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.มณฑา ตั้งลี่
1018 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.วิไลพร พัดลม
1019 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นายสมมาตร ถาวรวงศ์
1020 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางนงลักษณ์ แป้นน้อย
1021 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางวันดี วรรณรักษ์
1022 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางวรรณวิศา ลิ้มม่วงนิล
1023 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นายเชิดศักดิ์ มีทอง
1024 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.ยุพิน จินดาหลวง
1025 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางกัลยา หิรัญวาทิต
1026 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นายแก้ว สุระชาติ
1027 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางนวรัตน์ จูปั้น
1028 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางระวีวรรณ พงศ์โชติวัฒน์
1029 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางสำรวย น้อยดัด
1030 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นายประเสริฐ เสียงสุขสันติ
1031 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นายทวี ปิ่นแก้ว
1032 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 น.ส.วารุณี แซ่อึ้ง
1033 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นางเพ็ญจิตต์ พุ่มชนะโชคชัย
1034 55 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 นายพนมไพร สมปัญญา
1035 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายสมนึก น้อมผล
1036 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางธนนันท์ แซ่แต้
1037 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.มลฤดี แย้มฤดี
1038 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.อารีรัตน์ ไกรเดช
1039 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ศศิธร ป๊อกบุญเรือง
1040 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ปราณี เกียรตินาวาสวัสดิ์
1041 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายบุญเรือง ศรีวิชัย
1042 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ซาราณี บองอแม
1043 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.บุญรักษา เถลิงสุข
1044 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ศิริพร ประเสริฐผล
1045 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ณัฐริกา วิชุมา
1046 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายวรศักดิ์ เลิศตวงสิทธิศิริ
1047 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางพรสวรรค์ หว่างหวังศรี
1048 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ศิริพรรณ วารี
1049 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางจันทร์คำ นิ่มสนอง
1050 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.พรทิพย์ สินสมุทร
1051 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.บงกช เชื้อโตนด
1052 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ น.ส.ทัศนีย์ สงพราหมณ์
1053 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นายพ่วง ทองสวน
1054 56 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ เขตบางกะปิ นางอภิญญา เรืองเที่ยง
1055 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 น.ส.ณิชานันทน์ ปิติฐานเศรษฐ์
1056 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 น.ส.มยุรี สีโวย
1057 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นางคำสุข ตั้งภักดีตระกูล
1058 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นางประนอม ศรีขจร
1059 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นางสุกัญญา อยู่วัฒนะ
1060 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นางสมศรี บุญสมวล
1061 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 น.ส.จริยา บุญนิ่ม
1062 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 น.ส.อุไรวรรณ กลัดเตย์
1063 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นายสมเกียรติ จารึกวงศ์สวัสดิ์
1064 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นายสุทธิพรรณ พรพิพัฒน์ธนะ
1065 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นางบุญเย็น เรืองรองรัศมี
1066 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นายชวลิต มาลยานนท์
1067 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 น.ส.สุธาสินี แก่ข้างพลู
1068 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 น.ส.กมลวรรณ เริงธรรม
1069 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นางพัชรี แก้วมั่น
1070 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นายภัทรนันท์ ทวยไธสง
1071 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นายจิรเดช ลาโสภี
1072 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 น.ส.เสาวลักษณ์ อินทอง
1073 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นางวันเพ็ญ สกุลอ่ำ
1074 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 น.ส.จันทิรา ยะก๊บ
1075 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นางปราณี มะแป้น
1076 57 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯพื้นที่ 5 นางมะลิ สุตพรหม
1077 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นายสมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
1078 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.บุศรา จันทร์ประสงค์
1079 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางกนกวรรณ ก้องไพบูลย์ผล
1080 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางนิภาภรณ์ ณ นคร
1081 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางมาลี กนกพิชญไกร
1082 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นายอภิวัติ อริยชัยสกุล
1083 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางพะเยาว์ กางเกตุ
1084 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางสมบุญ ชวนงูเหลือม
1085 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.มาลัย ขอสินกลาง
1086 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.มัณฑิกกา ประธานรัตน์
1087 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางอัมพร ดีเจริญ
1088 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.ปราณี เจริญวัย
1089 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางสงบ นุชพิเรนทร์
1090 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางกรรณิกา ทองสิบวงษ์
1091 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.ณภัทร มีพืชกิจ
1092 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.ชลธิชา อดทน
1093 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นายประเสริฐ อิสลาม
1094 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางปราณี รัตนภูพันธ์
1095 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางวรรณา จาวัง
1096 58 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางพุทธชาติ สนสายสิงห์
1097 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางจันทร อ่วมถาวร
1098 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางอัญชลี นาชัยเวียง
1099 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายวิโรจน์ ศรีสุธรรม
1100 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางชนิตา พุทธรัตน์
1101 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายมนตรี อ่องบางน้อย
1102 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายสุรินทร์ ยินดีรูป
1103 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางวรวรรณ แสงวิลัย
1104 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายเอกชัย พื้นผา
1105 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางณิดา ตระกูลพบโชค
1106 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางเต็มเดือน ผูกไมตรี
1107 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางเปรมทิพย์ อ่องบางน้อย
1108 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.มาลี แซ่ตั้ง
1109 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.ทองขัน แซ่โง้ว
1110 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายธงชัย อนุเคราะห์กูล
1111 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.ทิพวรรณ คล้ายทิม
1112 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.ฐิตาภา โตประสิทธิ์
1113 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.มาริสา แซ่ก๊วย
1114 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.บุญญาภา เดินตามแบบ
1115 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นายภานุวัฒน์ คุ้มเจริญ
1116 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.ดิสกุล สุภาพวนิช
1117 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร น.ส.สุจิตรา เริ่มยินดี
1118 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางอรุณ สิงห์ราชา
1119 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางฐิติการ มาแย้ม
1120 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางณพรภัทร ไกรสุทรังค์
1121 59 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร นางฐิติกาญจน์ พ่วนสูงเนิน
1122 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.จิราภรณ์ การะสิทธิ์
1123 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นายพรชัย ประเด็จพงษ์
1124 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นายเก่ง ชุติชูเดช
1125 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางรัตนาวไล ประเด็จพงษ์
1126 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางสายแก้ว สุขีคูณ
1127 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางสมพาน นิลใจพงษ์
1128 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นายทวิสา กิ่งมณี
1129 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.เกษราภรณ์ วางาม
1130 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางสุมาลี วิมุตติ
1131 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางวัชราภรณ์ พาณิชย์
1132 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.มัทนา ทองบุญเลิศ
1133 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.อัจจิมา รัตนพงศ์พันธ์
1134 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางเล็ก มาลีหวล
1135 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางสมสุข ทวีถาวร
1136 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.นงลักษณ์ สุนทรกิจวรกุล
1137 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.จำนงค์ ตุ้มสกุล
1138 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.เบญจพร พรหมศร
1139 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางศิรินภา สาตสี
1140 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นายประสงค์ มณีสอดแสง
1141 6 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.สุมา โตตามวงษ์
1142 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดเศวตฉัตร น.ส.ทิพวรรณ สิพานิช
1143 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเศวตฉัตร นางเกวลี ศรีไสย
1144 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเศวตฉัตร นายศรายุธ มณฑาถวิล
1145 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเศวตฉัตร นายกฤตภาส ชินพงศ์
1146 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเศวตฉัตร นางกาญจนา สิงห์โตทอง
1147 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเศวตฉัตร นายณัฐภาส เกษตระกูล
1148 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเศวตฉัตร นางศศินันท์ ปฏิทัศน์
1149 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเศวตฉัตร น.ส.เบญจมาศ ภู่จิรเกษม
1150 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเศวตฉัตร นายศราวุฒิ ภู่อยู่
1151 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเศวตฉัตร นายพินิจ วุฒิวิมล
1152 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเศวตฉัตร น.ส.ปองจิต ทองสุพรรณ์
1153 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเศวตฉัตร นายพงษ์ศิริ เปรมมงคล
1154 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเศวตฉัตร นายไพรัตน์ จูจอมพล
1155 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเศวตฉัตร นายธงชัย ปวุฒินันท์
1156 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเศวตฉัตร น.ส.อุทัย ศรีเมือง
1157 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเศวตฉัตร น.ส.กชพร สุวิสุทธางกูร
1158 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเศวตฉัตร นายวีรวุฒิ เหลืองรุ้งทอง
1159 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเศวตฉัตร นายวิรัตน์ ชาวน้ำวน
1160 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเศวตฉัตร นางสายยนต์ จันทราช
1161 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเศวตฉัตร น.ส.ภัทราพร แก้วคำกอง
1162 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเศวตฉัตร นางฤทัย ตรีชัยวนิช
1163 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเศวตฉัตร น.ส.ภัทรดา ศักดิ์สุริยงค์
1164 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเศวตฉัตร นายสาย นากระโทก
1165 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเศวตฉัตร นางอนุมา จิตรสูงเนิน
1166 60 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเศวตฉัตร นางเยาวเรศ จิรุภัณฑ์สวัสดิ์
1167 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) นางสุนทร เมืองรี
1168 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) นายทวีศักดิ์ สัมฤทธิ์ดี
1169 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) นายรอย สวัสดิทัต
1170 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) น.ส.นวลอนงค์ หมื่นทิ
1171 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) น.ส.ประนอม พงษ์เขตรกิจ
1172 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) นางละออ สังวรนิตย์
1173 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) น.ส.ศิริลักษณ์ บรรณาลัย
1174 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) นายปลิว ลิ่มนำทอง
1175 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) นายจักรกฤษณ์ เกิดทะเล
1176 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) นางนิพภา ณ ป้อมเพ็ชร
1177 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) นายสัญญา เพ็งรอง
1178 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) นางสมศรี คุณอนันต์
1179 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) น.ส.ภคพร ปราบกบฎ
1180 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) นางกรรณิกา ทองสิบวงษ์
1181 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) น.ส.พนิดา กะลำพัก
1182 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) นางอุษณีย์ รัศมีโรจน์
1183 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) น.ส.บาง มาเพ็ง
1184 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) นางนัยนา ประสมสุข
1185 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) นางณัฐวัน สุดแสง
1186 61 25 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) น.ส.ณชลนิภา ตระกูลธนากร
1187 62 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาพระพุทธ เคหะธนบุรี3 น.ส.ระพีพรรณ เปี่ยมสอาด
1188 62 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาพระพุทธ เคหะธนบุรี3 นางชไมพร กิตติธีรโสภณ
1189 62 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาพระพุทธ เคหะธนบุรี3 นายวรธน จิตแสงธรรม
1190 62 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาพระพุทธ เคหะธนบุรี3 น.ส.อำไพ เจริญผล
1191 62 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาพระพุทธ เคหะธนบุรี3 นางรัตนา เหลี่ยมสูงเนิน
1192 62 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาพระพุทธ เคหะธนบุรี3 นายประยุทธ์ แซ่ฮ้อ
1193 62 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาพระพุทธ เคหะธนบุรี3 น.ส.รุ่งทิวา บุญพบ
1194 62 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาพระพุทธ เคหะธนบุรี3 นายณัฐพงษ์ พรมแดง
1195 62 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาพระพุทธ เคหะธนบุรี3 น.ส.พรสุข นิลรัตนกุล
1196 62 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาพระพุทธ เคหะธนบุรี3 น.ส.สมศรี สิงห์ชัย