BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางเสริม สุกแดง
2 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางน้อย จันสอน
3 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางเกียง ติงปัน
4 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสมมิตร ชอบธรรม
5 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางวันดี อินปา
6 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางบุญมา ยาโม้
7 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางมาลัย นำทรง
8 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายทองหวาด ประเพณี
9 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางสม แย้มบัว
10 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายยม จันพี
11 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายเยาวเรศ ฉวีอินทร์
12 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายแสวง ชมเชย
13 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางรวงทอง แย้มบัว
14 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางกมลวรรณ วงษ์แก้ว
15 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางนวน มูลจันทร์
16 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางหลั่ย สีทา
17 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายไว ไชยมงคล
18 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายยม สีคำทา
19 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ น.ส.แสงเดือน คงยืน
20 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางรมย์ นำรอง
21 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางพิมพรรณ โตชวด
22 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นางสมคิด ชาติชนะ