BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด นางหม่วน ไพบูลย์
2 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด นางดวงเดือน ไชยสีหา
3 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด นางสุวรรณี หมั่นดี
4 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด นางเพ็ชร เหมกุล
5 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด น.ส.จันทร์ศรี ภูครองหิน
6 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด นายไพรยนต์ จรทะผา
7 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด นางหวัน เหมกุล
8 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด น.ส.จันทร์ แสงจันทร์
9 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด นางมายาวดี ภูจอมแก้ว
10 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด นางเพ็ชรแก้ว ภูบาทา
11 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด นางทองจันทร์ ภูบาทา
12 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด น.ส.พิศมัย ภูแม่น้ำ
13 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด น.ส.คำกอง เหมกุล
14 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด นางนลินภัสร์ ธีรศักดิ์เศวต
15 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด นางบุญเลิศ กุญชนะรงค์
16 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด น.ส.ทวนทอง เหมกุล
17 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด นางบัวเคน ภูสีเงิน
18 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด น.ส.ประภัสสร คนชาญ
19 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด น.ส.บุญโฮม ภูพบทอง
20 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด น.ส.อรอุมา นนทฤทธิ์
21 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด น.ส.ศิริลักษณ์ ยศพล
22 1 25 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด น.ส.สมศรี ภูพบทอง
23 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นางบัวลา ชุมแวงวาปี
24 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นายประมวล พิชัยช่วง
25 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นางสมหมาย พลตื้อ
26 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด น.ส.เชาวณีย์ นันทะสา
27 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นายถนอม คำแหงพล
28 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด น.ส.นงลักษณ์ ภูแช่มโชติ
29 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นายประมวล ประโจทานัง
30 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นายจันทร์ พันธุ์โยศรี
31 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นายบุญ จันทะเสาร์
32 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นายสายันต์ ภูยาทิพย์
33 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นางคำเบ้า เลพล
34 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นายสากล ภูจอมจิตร
35 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นางทองเร่ง ภูพลผัน
36 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นางชื่นจิตร ภูจอมจิตร
37 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นางยุพา ภูงามนิล
38 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นางจิตกร ภูยาทิพย์
39 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นายปัญญา หุนสุวงษ์
40 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นายประหยัด ภาคแก้ว
41 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด น.ส.ประทุมทอง พิชัยช่วง
42 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด น.ส.บัวจันทร์ ภูยาทิพย์
43 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นายลือชัย ภูชมศรี
44 2 22 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด นางชม พิชัยช่วง
45 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด นางแสงจันทร์ ภูห้องไสย
46 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด นายเจิม ดอนกายะ
47 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด นางสุวรรณี บุญตา
48 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด นางสุดใจ ภูชมชวน
49 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด นายสนิท ศรีไชยแสง
50 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด นายวิโรจน์ ภูชื่นศรี
51 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด นายเลอศักดิ์ ดาแก้ว
52 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด น.ส.พิศมัย ภูสมตา
53 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด น.ส.น้ำค้าง ภูสีน้ำ
54 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด นางพิมพา ภูครองจิตร
55 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด นายประสิทธิ์ ภูศรีโสม
56 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด นายสืบพงษ์ โชติไสว
57 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด นางประทวน ภูศรีโสม
58 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด น.ส.รินนา ชัยมงคล
59 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด นางจงจิต จากผา
60 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด นายวะราชิต ไกรพินิจ
61 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด นายอัมพร ภูสีน้ำ
62 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด นายทรงศักดิ์ ภูครองตา
63 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด นายสุพรรณ ภูครองตา
64 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด น.ส.ธิดารัตน์ อุ้ยอ่อน
65 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านดงบังใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด น.ส.กัลยาณี วงศ์วิเศษ
66 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด นางสาวิตรี ผาสุข
67 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด น.ส.กรรณิกา ภูอ่าง
68 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด น.ส.ณัฐริกา เรืองศรีมั่น
69 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด นางวรัญญา ปกาเวสา
70 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด น.ส.ธนาภรณ์ เรืองศรีมั่น
71 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด นายพิศุทธิ์ ริมประนาม
72 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด นางสายสมร สุขแสงสว่าง
73 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด น.ส.เยาวรัตน์ ขนุนทอง
74 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด นางคำผอง ภูอืด
75 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด น.ส.อรดา แก้วมาลา
76 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด นางเปลื่อง โกฎิรักษ์
77 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด นายนันทชัย ภูพาดแร่
78 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด นายสุรศักดิ์ สมพงษ์
79 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด นางสม แก้วมาลา
80 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด นางสมทรง ภูเนตร
81 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด นายเพ็ญ เหล่าทองดี
82 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด นางมาดี ริมประนาม
83 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด นางทองสา สุทธิสินธุ์
84 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด น.ส.สมพงษ์ โพธิใหญ่
85 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด นางคำนาง รัตะบุตตา
86 4 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบัวบาน ต.บัวบาน อ.ยางตลาด น.ส.อรุณ ชัยภูมิ