BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายเอกชัย ศรีจันทึก
2 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายณรงค์ นุจักร์
3 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นางทองศรี อ่อนจันทร์
4 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายมา วงค์เงิน
5 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นางเนียม ขัตติโย
6 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นางคำน้อย จักรพันธุ์
7 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง น.ส.จันทนา วงค์เงิน
8 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นางลำยงค์ พุฒชาวนา
9 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายสมชาย โปทา
10 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นางบุญธรรม ชุมศรี
11 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง น.ส.วัชรีย์ กาอ่วน
12 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นางธนวรรณ กูดมา
13 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นางสุรีรัตน์ ไกยสวน
14 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายอนิรุจ ชุมศรี
15 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายพรชัย วงศ์ฝาย
16 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายไพศาล วงค์เงิน
17 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นางธัญญารัตน์ เป็นใจ
18 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายสมศักดิ์ วังแผน
19 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายนฤชา วิเชียรกันทา
20 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายกษิดิ์เดช อุ่นกาศ
21 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายชัยยันต์ วิจารวรรณ
22 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายบุญชื่น จักร์พันธ์
23 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง น.ส.แน่งน้อย วังคำ
24 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นางเกษมณี เวชขลัง
25 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นางสังวาลย์ กุณา
26 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นางพรทิพย์ ยะปะนัน
27 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ น.ส.อำพร ขอนคำ
28 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นางนันทา พัดเหล่า
29 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นางสามัญ ฆ้องคำ
30 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นายละม้าย คำสุข
31 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นางจันทร์สม ศรียงค์
32 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นางบัวเงิน เสาร์แดน
33 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นายชุม เฟื่องฟู
34 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นางมานิด ศรีวิลัย
35 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นางวิไล สายคำ
36 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นางเพลิน สุภาแก้ว
37 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นางนงเยาว์ สวัสดิ์สุข
38 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นางเล็ง เดชงัด
39 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ น.ส.ธันวา ศรีวิลัย
40 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นางสุพรรณ โพธิ
41 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นางอุไร ปัญญาใส
42 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นางเป็ง สวัยษร
43 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นางจันทร์ หงษ์สิบสาม
44 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ น.ส.วาสนา เข็มวิชัย
45 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นายอภิชิต สวัยษร
46 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นายวัฒนา เวชขลัง
47 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นายจิรพงศ์ เดชงัด
48 125 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 111 ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ นางบุญมี ใจจริง
49 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางขันคำ ตันมา
50 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางนิภาพร พลอยทับทิม
51 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางพันทิพพา สุขมี
52 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางอุบล แก้วมา
53 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางประภัสสร ขัดสม
54 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางเข่ง จันทราภานุกร
55 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นายพยุงศักดิ์ ชมภูมิ่ง
56 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางน้อย คำลือ
57 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางพันธ์ สุริยะทัศน์
58 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ น.ส.รัญเจียร ปราบจันทร์
59 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางพยอม เหมืองหม้อ
60 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางอำไพ เต็มกู้
61 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางขันทอง เสาร์แดน
62 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางพร ชัยยารัตน์
63 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางรงค์คิด เมฆกวาว
64 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางพิกุล รัตนะ
65 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางสุพรรณา วังกาวรรณ์
66 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางมลวิภา วังแก้ว
67 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางนวล วังพยนต์
68 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางวรรณิศา โสภารัตนากูล
69 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางลดาวัลย์ วงศ์พิมพ์
70 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ นางสมพลอย ทนันชัย
71 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นางโสภา เรือนศักดิ์
72 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นางปราณี จินะโสติ
73 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นางรัตนา ศักดิ์สิทธิ์
74 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นางฉัตรธิดาห์ รุ่งจิรธนกร
75 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นางลำดวล ธรรมลังกา
76 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นางต่อมแก้ว ธรรมลังกา
77 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นางคำพูล รักพงษ์
78 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ น.ส.จุฬารัตน์ กุมารแก้ว
79 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นางติม ธรรมลังกา
80 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นายยืน ปันงาม
81 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นางศรีพันธ์ รักพงษ์
82 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นางนงลักษณ์ เหลากลม
83 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ น.ส.อุไล พุฒหอม
84 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ น.ส.ศรัญญา สุทธกรณ์
85 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นายชานน จักกิจ
86 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นายธีรเจต วังประชุม
87 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นางจำเนียรจิตต์ สุทธกรณ์
88 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นางบุญเปง มีนัก
89 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นายเสาร์ เมืองอินทร์
90 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ น.ส.ธาดารัตน์ อินแดง
91 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นางภักคินีย์ พะโพขันซ้าย
92 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นายเหล็ก ธรรมลังกา
93 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ นางมานิตา จันทร์กระจาย
94 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น นางมณีเนตร ติ๊บหล้า
95 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น นางแสงทอง ปัญญาแก้ว
96 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น นางนงคราญ วงศ์ปิน
97 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น นางบุญเพียร อ้นด้วง
98 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น นางนราทิพย์ ทิหลิ้ม
99 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น น.ส.ทิพย์รัตน์ ตาเปี้ย
100 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น น.ส.นงลักษณ์ ปวนสาย
101 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น น.ส.สุรัชนี ติ๊บแสน
102 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น นางมาลี ใจป้อ
103 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น นางเกศรารัตน์ ดวงคีรี
104 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น น.ส.ชนิตา ปวนสาย
105 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น นางศิริญญา หนูอ้น
106 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น นางหนิม ปัญญากุล
107 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น น.ส.รัชฎาภรณ์ ถุงคำ
108 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น นางศรีนวล เชื้อจองขวาก
109 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น น.ส.จันทนิภา คำสม
110 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น นางสมศรี ตาใจ
111 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น น.ส.วธัญญู ศรีวิชัย
112 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น นางจันทิพย์ ตุ้ยหนิ้ว
113 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น นางอมลวรรณ ตันแปง
114 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น นางพันนิดา จิตรประเสริฐ
115 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.สรอย อ.วังชิ้น นางจิดรานุช ตาใจ
116 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางจันทร์วัน หล้าคำ
117 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางผ่องศรี สุรวงศ์
118 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางสาวิตรี สารสุ
119 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น น.ส.ดี เครือเต็ม
120 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางผัน การินตา
121 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางแดง อุ่นปัญโญ
122 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางจั่ง สารสุ
123 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น น.ส.ต่อน สุลิน
124 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางสุวรรณ จันตา
125 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางทองใบ จี๋ดอกคา
126 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางสกุลรัตน์ ครองจ่าม
127 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น น.ส.สุวิมล สละอินทร์
128 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น น.ส.วาทินี งามสม
129 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น น.ส.กานต์ธิดา ใจน้อย
130 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นายณัฐวัตร วงค์ใยคำ
131 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางปราณี เมฆวัน
132 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางสุข จิตรประเสริฐ
133 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางใส ปุ๊ดสา
134 148 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางแสงเดือน วงค์ทา
135 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางกาบ ปันก๋า
136 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางปราณี ปิงแก้ว
137 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น น.ส.รัชฎาภรณ์ ทองดี
138 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น น.ส.อรสา ใจยะเด็ด
139 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น น.ส.วศินี วงค์แก้วหล้า
140 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางลำดวน เรียนเหมย
141 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น น.ส.สาคร กลางดอน
142 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางอารีย์ จักรมา
143 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางเลย กระสายยศ
144 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางนงค์คาน คำมูล
145 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางวาด สารเหล่า
146 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางจุฑาทิพย์ ดีสุข
147 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางสาคร เทพสาย
148 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางรุ่งรวิน กันทะหงษ์
149 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางเหลียว ตาติ
150 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางเขียว สายเครือมอย
151 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางสีลา ติ๊บคำเฟย
152 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางทับ เส้นเถาว์
153 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางศรีมวน ใจอ้าย
154 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางจันทร์ทา อุดทามูล
155 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางสง่า เมฆวัน
156 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางช่วย แหงมดี
157 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น นางธนัชพร ฝั้นสืบ
158 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น น.ส.สัณห์สมร วงค์สายปัญญา
159 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น น.ส.จารุเนตร จอหล้า
160 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น น.ส.สุทธิวรรณ วงค์ปินตา
161 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง น.ส.รมิตา วิจารณ์
162 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นางอรชร คำปันปู่
163 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นายสุวิทย์ วงค์เงิน
164 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นางอำพร แก้วรัตนอำไพ
165 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นายยืนยงค์ วงค์เงิน
166 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นางสงวน ถิ่นแฝง
167 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นางชนัญธิดา วงค์เงิน
168 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นางสุภาภรณ์ ครองสุข
169 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นางเกษร สมอุ่น
170 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นางอรพินทร์ เหมืองจา
171 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นางวิลาวรรณ อินกัน
172 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นางประนอม ก๋อนสัน
173 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นางเลื่อน แก้วมา
174 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นางนวลจันทร์ ทาแก้ว
175 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นางลาวัลย์ อินต๊ะวงค์
176 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นางบุญส่วย คำปันปู่
177 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นายสาโรจน์ จักรทิพย์
178 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นางบัวเลียว สังกุนะ
179 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง น.ส.ศิริลักษณ์ ชมภูเทพ
180 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นางกนกพร สุขทรัพย์
181 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นายไล หัวฝาย
182 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นางสนอง จักรสอน
183 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นางสุพิน คำปันปู่
184 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นายเชาวฤทธิ์ คำปันปู่
185 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง นางกนกวรรณ สมนึก
186 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น นางกุศล อนาวรรณ์
187 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น นางปาริฉัตร อุบล
188 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น นางปรานอม ปิงสมปาน
189 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น น.ส.จุฑามาศ ศรีจันทร์แดง
190 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น น.ส.รุ่งทิวา ดอกคำดี
191 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น น.ส.ศศิภรณ์ ดอกจา
192 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น นางผาณิต สายเครือมอย
193 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น นางธันยชนก คำลือ
194 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น นางลักษิกา บุญเอีย
195 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น นางปิยะมาศ วันทา
196 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น นางอันธิกา หนิ้วกา
197 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น นางนิต ทิพย์แสง
198 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น นางจันทร์ นารุย
199 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น นางลำดวน ยาขอ
200 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น น.ส.วันเพ็ญ ยาขอ
201 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น น.ส.พรธะนา ปานดอก
202 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น น.ส.อนงค์ ตองแหว
203 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น นางบัวจันทร์ คำหวัน
204 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น นางจันทร์จิรา กรึกกรอง
205 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น นายเสริฐ นิดเดือน
206 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายสมศักดิ์ มูลสา
207 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายสถิต นันตะยานา
208 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นางรุ่งทิวา เจริญรัตน์
209 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นางศรีวัย คนเที่ยง
210 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง น.ส.มุกดา ศรีอุบล
211 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นางพัทธนันท์ สีสุก
212 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นางสมคิด วังแผน
213 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายประยงค์ วงค์ถิ่น
214 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นางสายหยุด วงค์อ่วน
215 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง น.ส.บังอร ปันโย
216 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายอเนชา บุญสุข
217 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายสำราญ เชียงหม่อง
218 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นางนิภา มูลสา
219 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายอิสรีย์ แร่ไธสง
220 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นางบุญปัน เพียงแก้ว
221 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นางสกุณา วิหก
222 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง น.ส.นันทพร โมกขศักดิ์
223 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง น.ส.ดารุณี วงค์อ่วน
224 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นางสมัย ดิษโสภา
225 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายเซ็น วงค์ถิ่น
226 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นางสัญญา ทุ่งส่วย
227 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง น.ส.นิตยา จักรหา
228 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายพยัคฆ์ โปทา
229 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายสุริยงค์ ม่วงผุด
230 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นางบุญญาภา ทวีกุล
231 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นางอำพร สุภาวรารัตน์
232 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายนิพนธ์ ถิ่นแฝง
233 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายณัฐวุฒิ น้ำไหลทุ่ง
234 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นางอรพิน หมายหมั้น
235 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายสมโภชน์ ปัญญาเหมือง
236 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นางสายพิณ รูปสม
237 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นางจันทรา พุทธเจริญผล
238 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายสังคม กันทะเวท
239 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายสำราญ อู่จีน
240 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายฉลวย น้ำไหลทุ่ง
241 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นางวันนา ศิริสอน
242 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายไชยยา มานพ
243 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นางนวลลออ หัวฝาย
244 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายวิรวัฒน์ อ้อมแอ้ม
245 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายอุทัย เสนาหวาน
246 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง น.ส.พรทิพย์ กติคุณ
247 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง นายพีระพล ธนชัยสิทธิกุล
248 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง นางหอม สัจจะนรพันธ์
249 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง นางเวียง วงศ์ฉายา
250 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง นางพะยอม รอดทุกข์
251 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง นางจิราวรรณ มะโนโฮ้ง
252 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง นางบุญสวย ปาคำ
253 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง นางจันทร์เพ็ญ มะโนโฮ้ง
254 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง นางมาลี ทีฆาวงค์
255 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง น.ส.ทับทิม สารวุฒิพันธ์
256 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง นางนภา สารวุฒิพันธ์
257 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง นางมนัญชยา สารวุฒิพันธ์
258 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง นายวรานนท์ เหมืองอุ่น
259 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง น.ส.จุฬามาศ เวียงทอง
260 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง นางธัญญารัตน์ หนองหล่ม
261 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง นายพรพจน์ บรรหาญพิทักษ์
262 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง นายเธียรธนัช สุขวัฒนพันธ์
263 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง นางยุพิน เสนาธรรม
264 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง นางสิริรัฐ ลือเกียรติทากูล
265 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง น.ส.สอย สารวุฒิพันธ์
266 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง นายอภิชิต แก้วมาลากุล
267 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง น.ส.มาลี โฮ้งจิก
268 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง นางจันทร์คำ บ่อคำ
269 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง น.ส.สุจิตรา สิงห์อุต
270 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง นางสุพัตรา วงศ์ฐานะ
271 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง นางสมพ่าย ทีฆาวงค์
272 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง นายนคร นามโคตร
273 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง นางฟุ่น โฮ้งจิก
274 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง นายลิน เย็นจิตร
275 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง นางมาลี สุทธนะ
276 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง นางจันทร์เพ็ญ ไชยนิลวงศ์
277 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง นางหอม เมืองใจ
278 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง นางบุญเตี่ยม สุ่มเหม
279 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง นางทิพย์ธัญญา เหมืองอุ่น
280 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง นางหอม เหมืองอุ่น
281 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง นางพยอม สีตื้อ
282 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง นางสายหยุด เย็นจิตร
283 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง นางนงค์ลัก มะโนโฮ้ง
284 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง น.ส.ไหล กาทองทุ่ง
285 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง นางชนาภา เหมืองใจมา
286 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง นางวนิดา วงค์กาวี
287 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง น.ส.ดวงพร ลือโฮ้ง
288 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง น.ส.นงลักษณ์ เหมืองอุ่น
289 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นางสุนา สุทะนะ
290 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นายชาติ คลองตะเคียน
291 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นางผิน แก้วมาลากุล
292 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นายสมบูรณ์ แก้วมาลากุล
293 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นางแสงเดือน กันหาประกอบ
294 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นางหลิ่น สุทธนะ
295 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง น.ส.มาลี กาทองทุ่ง
296 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นางศรีวรรณา เชื้อทอง
297 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นางสมถวิล สิงห์คำ
298 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นางเสงี่ยม วงศ์สิงห์
299 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นางนอม สุทธนะ
300 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นางสุพรรษา สุธรรม
301 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นายฉอ้อน ปรางค์จันทร์
302 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นางหล่อง แปงใจ
303 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นางวัฒนา สารวุฒิพันธ์
304 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นายสว่าน ลือโฮ้ง
305 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นางย้อมใจ ลือโฮ้ง
306 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นางเจษฏาภรณ์ สัจจะนรพันธ์
307 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นายไข่ มีวรรณสุขกุล
308 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นายนิเวศ สารวุฒิพันธ์
309 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง นางไพรวัลย์ ศรีอินทร์
310 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ น.ส.ลัดดา กรรณสังข์
311 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นางจินดา หงษ์หนึ่ง
312 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นายณรงศักดิ์ สุขทั่วญาติ
313 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ น.ส.นิตยาพร หงษ์สิบสอง
314 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นางเอ้ย เยาสกุล
315 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นายสุริยัน สุขทั่วญาติ
316 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ น.ส.นึก ชัยนนถี
317 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นายวิชา ช่างทองเก่ง
318 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นายจักรรินทร์ ใหม่คำ
319 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นางหน่อม ดาวดึงษ์
320 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นางสา ขันทรง
321 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นายวิสุทธิ์ แก้วยศ
322 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นางเสนอ ชัยวรรณ์
323 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นางก้อม ทะจาย
324 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นางพัทธนันท์ คำแดง
325 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นางนงเยาว์ หงษ์สามสิบเก้า
326 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นายธวัช กันทะหงษ์
327 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นางปภาวรินท์ ทรงยศ
328 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นายคนึง โพธิ์คำ
329 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นางภัสสร อินโองการ
330 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นางลอน ชัยนนถี
331 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ นางทิวาพร อมรคณารัตน์
332 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายนิคม จิตจริง
333 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นางสวย ขัตติโย
334 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายเล็ก พรหมวัง
335 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายประพฤติ ต๊ะจักร์
336 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายมอย ฟุ่มเฟือย
337 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายสุรินทร์ วิเชียรกันทา
338 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายสายนิด แก้วกันทะ
339 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายสุวรรณ เข็มเล็ก
340 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง น.ส.วนาลี มอดมูล
341 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายสมพร ทนันชัย
342 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายณรงค์ จักร์พันธ์
343 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายมนัส หมายชม
344 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายสมชาญ หมั่นขีด
345 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายภูวดล สาใจ
346 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายมานิต วางคำ
347 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นางสมหมาย วิเชียรกันทา
348 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นางบุญสนอง วังคำ
349 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายศักดิ์บดินทร์ คนเที่ยง
350 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายทรงชัย รอดผดุง
351 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายทักษ์ดนัย อินตุ้ย
352 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายธีรนัท อภิรมฤดี
353 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นางบุญเกิด จันทร์คำ
354 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นายปราโมทย์ หงษ์ร่อน
355 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง นางแสงมอญ พรมจันทร์
356 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง นางมนิต ต๊ะลี
357 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง นางพิณ วีจันทร์
358 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง นางซ้อน อินภิบาล
359 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง น.ส.หยาดฝน พลติ๊บ
360 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง น.ส.คำหมั้น ปันเปียง
361 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง นางเกด ใจจาน
362 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง น.ส.นงเยาว์ ไชยขันแก้ว
363 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง นางปรีดี สุวรรณสา
364 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง น.ส.นันท์นภัส ปัญญารักษ์ดำรง
365 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง น.ส.ชลิตา วิมลโรจน์
366 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง นางวิไลวรรณ ไชยแสน
367 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง น.ส.ป้อ ดอนแก้ว
368 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง นางชมภูนุช จินะปิน
369 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง นางทธิดา เกยแก้ว
370 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง นางสุณีย์ วิมลโรจน์
371 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง นางสมบุญ คำคม
372 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง น.ส.มณฑิรา อินทร์น้อย
373 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง นางซอน ไชยแก้ว
374 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง นางสุพัตร เครืออินทร์
375 96 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง นางมีนา ยาวิปา