BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ นายรัก กว้างทุ่ง
2 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางทองคำ เสนอใจ
3 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางพเยาว์ โนจักร์
4 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ น.ส.ประนอม เสนอใจ
5 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ น.ส.รำพึง ขวัญสุข
6 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางส้มเช้า เสนอใจ
7 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ น.ส.ทองใบ ไกรตรีทอง
8 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางเชียร ขวัญสุข
9 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ น.ส.ปราณี เสนอใจ
10 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางบุญเรือง พูลศิล
11 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางวรรณรัตน์ ศรีเมือง
12 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ น.ส.คฑาภร ใจคง
13 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ น.ส.บุญส่ง ขวัญสุข
14 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ นายประยูร ขวัญสุข
15 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางพยอม เสาะแสวง
16 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ นายขวัญใจ นวลสีพู
17 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางปรุง สังกาเกตุ
18 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางทองสุข เทพเดช
19 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางสีนวน กว้างทุ่ง
20 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ น.ส.ศรีไพร ดวงดี
21 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ น.ส.เจนจิรา ธงโทน
22 1 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ นายสายันต์ ร่อนแก้ว
23 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี นางฐิฎาสิริ ตั้งแก้ว
24 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี นางสมบุญ ไชยวงษ์แก้ว
25 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี น.ส.กาญจนา จันทร์สิงห์
26 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี น.ส.นุชจรี เรืองคำ
27 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี นายรุ่งนิรันดร์ หมั่นเขตรกิจ
28 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี น.ส.อุทิศ วิชาจารย์
29 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี นางเชิญ นวมนิ่ม
30 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี น.ส.พเยาว์ ลูกอินทร์
31 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี นายอนันต์ รุ่นกลุ่ม
32 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี น.ส.ปานอม วงษ์คล้าย
33 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี นายชินวัฒน์ ภาคีฉาย
34 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี น.ส.กมลวรรณ นวมนิ่ม
35 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี น.ส.นิล แย้มยิ้ม
36 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี น.ส.รัชนก ทองโสม
37 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี นายณัฐวุฒิ ทรัพย์สุวรรณ์
38 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี นางวนิดา นามคำ
39 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี นายศุภเชษฐ์ ชัยยา
40 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี น.ส.กฤษณา กองทอง
41 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี นางสุกัญยา ทองไข่
42 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี นางสำเริง พนมกุล
43 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี นางนิสา แจ่มแจ้ง
44 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี น.ส.ปิยะนุช ณ บางช้าง
45 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี นางวิรัช ภูมิเสมอ
46 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง น.ส.อำพร จันตอ
47 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง น.ส.สมทรง เกิดกล้า
48 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง นางจิติมา รักษาพล
49 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง น.ส.ฉันทนา พนมกุล
50 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง นางนุชรี ก๋าศรี
51 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง นางสงัด ดำสนิท
52 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง นางปราณี เครือละม้าย
53 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง นางกุลทอง แสงจันทร์
54 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง น.ส.ประทิศ เหมือนภาค
55 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง นางเอี้ยง ธรรมรงค์
56 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง นายมนต์ชัย เนียมรัตน์
57 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง น.ส.นัฐสิมา นวลถิ่น
58 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง นางเบญจพร สุขนาน
59 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง น.ส.บุญเชิด ใจมั่นคง
60 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง นางอารีย์ โตสงวน
61 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง นายทวีศักดิ์ ศรีสว่าง
62 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง นางบุญนาค พิเคราะห์
63 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง น.ส.กันยรัตน์ สรรพเพทยพิศาล
64 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง นางมนิต ยังมี
65 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง น.ส.วิมล นุชพลอินทร์
66 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง นายแก้ว ก๋าศรี
67 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง นายมานพ พิมพาลัย