BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายรอหะ เจ๊ะมัน
2 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายอับดุลเลาะ เฮงปิยา
3 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายขาเดร์ เจ๊ะเส็น
4 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายกาเดร์ ยานิ
5 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายอุสมัน สาและ
6 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายซอฟวัน วาเลาะแต
7 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายมุสลิม มะแอ
8 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายซาบูดิง กูโน
9 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายมาหามะรุสดี วาแม็ง
10 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายบูคอรี เจะเลาะ
11 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายอัซฟัร กือโด
12 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายสุรินทร์ หะยืดอเลาะ
13 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายบุคอรี รามัน
14 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายมือรัน สนิ
15 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายอับดุลเลาะ เจ๊ะเตะ
16 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายมาหามะ วามะ
17 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายอับดุลการิม ยาซิง
18 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายธงไชย วามะ
19 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายมะอีลา กือตุ
20 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายรุสลัน เดเว
21 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายมะมูกะตา แวหามะ
22 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายนูรฮาซันห์ นิลา
23 1 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กศน. ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายสมัย เจะหมาด
24 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายแวฮัสมัน แวดาราเซะ
25 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายสุไลมาน มาแต
26 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายมูฮัมหมัด บูซา
27 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายอับดุลรอซะ หะยีมามะ
28 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายอับดุลอาซิ สาและ
29 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายมูฮัมหมัดรุสมีน สาและ
30 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายอดินันท์ หะยีนาแว
31 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายนรสิงห์ เพ็ชรแก้ว
32 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายมะอันนูวา ดอนิ
33 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายมูฮำหมัดนัซรูดีน สูหลง
34 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายมูฮำหมัดนาเซ เจะหมะ
35 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายอิสมาแอ เจ๊ะนิ
36 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายวสันต์ แวดือราแม
37 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายฮิลมี กาโฮง
38 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายมะยูโซป กะดอง
39 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายแวสาฟีอี สีเดะ
40 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายดลยา ลือบามามะ
41 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายฮริทันธ์ กาเรง
42 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางวนิดา แวอารง
43 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายมะห์ฮาดี ดูมีแด
44 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายอับบัส อาแวบือซา
45 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายอัลซูวรรณ บากา
46 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายมูหัมหมัด ยะโก๊ะ
47 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายมะรีเป็ง อูมะ
48 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายอุทัย ประเสริฐสวัสดิ์
49 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายอุสมาน อุมา
50 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายอมรศักดิ์ สันทัดไชโย
51 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายอาฮาหมัด สะมะแอ
52 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายมูฮำมะ สะอุ
53 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายฮัมบาลี สามะ
54 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายหามะ หะยีสาเมาะ
55 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายมะรอยี มะหะ
56 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายอายุ ปะดอตา
57 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายมะนาเซ แยนา
58 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายเสะบากา เสะอูเซ็ง
59 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายลุขมาน อิบรอเห็น
60 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายมูฮัมหมัดหับดี สันตตินบีวงศ์
61 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายอารีเพ็ญ ดือระโอะ
62 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายอาดิ หะยีมะหะ
63 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายเจ๊ะอุสมาน เจะนะ
64 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายรูซลัน มาลอ
65 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายดุลรอเซะ มามะ
66 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายอุสมาน สนิ
67 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายอิสะมะแอ สะมะแอ
68 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายลับรี สาและ
69 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายรอแม บือราเฮง
70 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายดอเลาะ สาและ
71 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายมนชัย เส็งคุ้มหอม
72 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายแวอาบะ อาแว
73 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายอามิ สะมะแอ
74 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) พลฯนิรูดิน สาและ
75 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายฮัมดัน โตะนุ๊
76 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายเจะมูซอ เจะเลาะ
77 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายแวดาโอะ เจะมามะ
78 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายมุสลีมีน หามะ
79 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายอาแว เจะสาแม
80 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายสูบรี ยูโซะ
81 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายซัยดีย์ เจะสะอิ
82 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายยะยา ยะโกะ
83 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายมะดาโอ๊ะ แวอูเซ็ง
84 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายมูหามัดอาลียะส หะยีบาสอ
85 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายซอฟฟรี สาและ
86 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายชาญ มะหยิ
87 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายยา อายเดร์
88 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายอับดุลรอมัน สะแลแม
89 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายอับดุลเลาะ ยูโซะ
90 5 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลกะรุบี ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นายสุดิง เจ๊ะยะ
91 5 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลกะรุบี ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นายมะยากี แนลูแล
92 5 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลกะรุบี ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นายสำซูดิง อาแซ
93 5 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลกะรุบี ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นายบัดดรี ศรีทอง
94 5 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลกะรุบี ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นายอารยา สาแม
95 5 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลกะรุบี ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นายรณชัย อาแซ
96 5 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลกะรุบี ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นายมุนซิร ดากอฮา
97 5 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลกะรุบี ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นายมูฮำหมัดไฟศาล ฮีเล
98 5 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลกะรุบี ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นายอาเซ็ง เจ๊ะบากา
99 5 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลกะรุบี ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นายมะรุสลัน อูมา
100 5 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลกะรุบี ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นายนิมาซอเร นิหะ
101 5 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลกะรุบี ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นายบุรฮาน เจ๊ะแต
102 5 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลกะรุบี ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นายมะลือรี หวันนิ
103 5 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานบริหารราชการตำบลกะรุบี ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นายมะยูกี เจะโวะ
104 5 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานบริหารราชการตำบลกะรุบี ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นายอับดุลไฮญา วายะโยะ