BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวุฒิพงษ์ ภูละคร
2 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสามัคคี ปัจสุริยะ
3 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายจักร์พงษ์ ซ้ายสุพรรณ
4 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวัชรพงษ์ ปังอุทา
5 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายอำพล สาหนองหม้อ
6 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสุริยา แสงสว่าง
7 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายจักรกฤษณ์ การถัก
8 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายพงษ์พนัส กางทอง
9 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายปริญญา ท้าวใคร
10 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวัลลภ สิงห์โท
11 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายจักรกฤษณ์ อุทธบูรณ์
12 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายเอกพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ์
13 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวัชรินทร์ เยี่ยมสถิตย์
14 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายชัยมงคล มณีวัฒน์
15 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายปิยมิตร ศรีสิทธินาม
16 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายณัฐพงษ์ เผือกพงษ์
17 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายพิเชษฐ์ ทองส่งโสม
18 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสุรเชษฐ์ สมศรี
19 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายลำดวน คะสุดใจ
20 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายยุทธนา สังข์ฆะ
21 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายคันธทรัพย์ อินทร์เจริญ
22 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายรณวิทย์ มงคล
23 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสุพรชัย จันทร์เหลือง
24 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายบุญหนา ใบอุดม
25 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายโข่ สยามล
26 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวิชิต มุสิกา
27 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายไชยศรี วรแก้วเมือง
28 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสุริยา แสนสุริวงค์
29 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสุธี ชาญตะบะ
30 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายอาทิตย์ ใจหยุด
31 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายศราวุฒิ พฤกจันทร์
32 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายณัฐกานต์ อุ่นไชย
33 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายพรหมทัต พันดวง
34 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวรรณา ท้าวมา
35 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวิเชียร ขวากุพันธ์
36 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวินา สีสวย
37 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายธนากร แซ่ลอ
38 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสมพงษ์ อุดมเลิศ
39 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายทองอ่อน วันคำ
40 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายธงชัย อุ่นไชย
41 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นางนิตยา วงศ์อนันต์
42 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายโชคชัย บริบูรณ์
43 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายวิทวัส พันวิลัย
44 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร น.ส.สุจิตรา พันนาคำ
45 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายณัฐพงษ์ เรืองชัย
46 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายสุรเชษฐ์ วงมะแสน
47 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายอดิศักดิ์ เกตุสุวรรณ
48 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายสมาน คำป้อง
49 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายพงษ์สิริ ธนสำ
50 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายธรรมจักร บริบูรณ์
51 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร น.ส.รัตติยากรณ์ กระแสงสิงห์
52 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายศราวุธ แสนสุด
53 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายพรชัย สาหัส
54 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร น.ส.วารุณี นกขุนทอง
55 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายกิตติศักดิ์ พันนาคำ
56 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายไพรัช บุญน้อม
57 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร น.ส.วรรณนิษา เหมวัน
58 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายชนะนันท์ ศรีวะพันธ์
59 11 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายธงชัย เกนสาคู
60 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน น.ส.สุมินตา พันธ์โภคา
61 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน น.ส.เสงี่ยม มณีรัตน์
62 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นางหลอด ศรีระวงค์
63 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นายยงยุทธ งามสิทธิ์
64 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นางสมหมาย ชนะชัย
65 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นางนวน วิรัช
66 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นายทวี อ้นมอย
67 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นายเฉย จาหรี
68 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นางสุบรรณ์ จันทะมูล
69 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นางกองแก้ว ปิลอง
70 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน น.ส.ชัชชญา หมู่แสนกอ
71 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นางชอน กาวี
72 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นางคุณแก้ว แฝงนาวิน
73 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นางไสว กุดวงศ์แก้ว
74 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นางเหมือน ยาทองไชย
75 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นายรับ ชื่นช้อย
76 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นางกล สุดภา
77 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นายสราวุธ สิงหกุล
78 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน น.ส.จันทร์ฉาย นามบรรหา
79 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นายรันดร เขจรสัตย์
80 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นางมิ่ง วงศรีดา
81 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นายเสมียน สุวรรณเสน
82 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน น.ส.ณัฐวิกา งามแสง
83 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน น.ส.พัชราภรณ์ ดงภูยาว
84 12 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน นายสมศักดิ์ พลคำสา
85 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายเถลิงศักดิ์ ขุนวงศ์ษา
86 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายฉัตรชัย กรพันธุ์
87 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสหรัฐ แสงศรีเรือง
88 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายชำนาญ วงค์นรินทร์
89 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายเฉลิมพร ภูราช
90 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสมหมาย ดีอุดมจันทร์
91 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายอดุลย์ งอยผาลา
92 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวิเชียร ทัศคร
93 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายศราวุธ แถมสมดี
94 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายมนตรี แสงโอสถ
95 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายปรีดา วันดีราช
96 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสมพร แสงศรีเรือง
97 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายนิติกร แสบงบาล
98 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายดิเรก โคตรธรรม
99 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายพงษ์ศิริ วงค์นาตาล
100 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายอธิเบศ ศรีคำดอน
101 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวันดี บัวระบัติ
102 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายนนธวัช อุระภา
103 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสันติสุข ดาบสีพาย
104 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายพงษ์ศิริ โคโตศรี
105 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายธวัชชัย นนท์ไพรวัลย์
106 2 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายกรุงเทพ สิงหบุตร
107 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นายธวัช บาแง
108 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นายแสงระวี ลีทอง
109 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นายนพดล อเนกเวียง
110 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นายกิตติชัย มารดายัง
111 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นายแมกโกแวลย์ นันทะวงค์
112 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นายธีรพงศ์ จ้งจันศรี
113 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นายฤทธิ์ บุญชาญ
114 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นายอุทัย คำมุลตรี
115 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นางมะลิจันทร์ ขวาวงษา
116 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นายชิตพล บงบุตร
117 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นายอุดมศักดิ์ ไชยพิคุณ
118 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นายปิยพัทธ์ ลดกระโทก
119 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นายปิติพร บุตรสุวรรณ์
120 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นายอิทธิพล ไตรธรรม
121 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นายณรงค์ นันทะวงค์
122 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.อินธุอร สาริสี
123 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นายพิภพ ไตรธรรม
124 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นายธนูน้อย จูมจันทา
125 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.พรนภา จันทะเคลื่อน
126 3 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นายสุทธิภัทร อินทร์งาม
127 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายศักดิ์ดา ไชยปัญหา
128 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายเกียรติศักดิ์ ใครบุตร
129 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.จิราพร งิ้วไชยราช
130 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายภาสกร ตงแก้ว
131 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายสุดตา คามราช
132 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายกิตติคม แง่มสุราช
133 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายคมกริช วงค์วันดี
134 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายพิจิตร แจ้งไชยศรี
135 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายโชนิตย์ ประลอบพันธ์
136 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.พรรณี แถลงศรี
137 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายวารินทร์ ผายดี
138 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.จินตนา อินทะประเสริฐ
139 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายคำพันธ์ จูมจันทา
140 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายยุทธศาสตร์ จันทปัญญา
141 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายสุริยา สารเนตร
142 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายตระกูลไทย โคตะบิน
143 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายอมรศักดิ์ จูมจันทา
144 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายจิราวุฒิ ประลอบพันธ์
145 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.จิรภา พิมพ์พา
146 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายภูธเนตร ต้นวัน
147 4 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายวิราช จำรักษา
148 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายธีระวัฒน์ แก้วศรีรัง
149 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายวราจิต อินธิราช
150 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายคมสัน หลักคำ
151 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายทัชภูมิ พุทธลา
152 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายศักดิ์ดา จานแก่น
153 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายอุดร ศรีสมัย
154 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายอภิสิทธิ์ บุตรสุวรรณ์
155 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายเอกพล บุญเกิด
156 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายชุมพล ช่วยรักษา
157 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายพันธ์เทพ เจินยุหะ
158 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายสีประพงค์ ศรีสมัย
159 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายอำนวย บุญรอด
160 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายพงษ์สวัสดิ์ นิพันธ์
161 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.น้ำฝน ศรีสมัย
162 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.สมทรง แก้วศรีรัง
163 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายชัยญาพร แก้วศรีรัง
164 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.นันทิดา เพ็งคำ
165 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายนพศูล พุทธลา
166 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายทองใบ บุญชาญ
167 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายวิรัตน์ วิเชียรโชติ
168 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายไพรัช มีอนันต์
169 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.กัลยาลักษณ์ ไชยตะวงค์
170 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.สุกัญญา ปังอุทา
171 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายอาทิตย์ ขวาวงษา
172 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายพงษ์พัฒน์ ชาวหนองบัว
173 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายกานต์ ภูกองสังข์
174 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายพีรพล ชาวสวน
175 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายอนุชา นาคุณคง
176 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายภิญโญ คึมยะราช
177 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายสุทธิชัย ลุนงามหาร
178 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายอนุพงษ์ จันทรังษี
179 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายวัฒนา ต่ายเนาดง
180 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายนุก จันทรังษี
181 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายครรชิต จันทรังษี
182 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายวีระ โจนลายดา
183 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายสัญญา จันทรังษี
184 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายนัฐพล พลวงศ์ษา
185 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายธีระยุทธ จันทรังษี
186 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายบรรดิษฐ เพชรฤทธิ์
187 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร นายไชย ริกำแง
188 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางอุมาพร นนสุราช
189 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางนันทา ริกำแง
190 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร น.ส.วิภาไล ตุพิลา
191 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร นายศิริวัฒน์ ด้วยโชต
192 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางพจนา ทิพย์คำมี
193 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร นายแสงทอง ลามคำ
194 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร นายวัชรชัย ทิพย์คำมี
195 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางกัลยา ทิพย์คำมี
196 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางบุญส่ง ทิพย์คำมี
197 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร นายสุพา ทิพย์คำมี
198 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางละมัย อันไกรษร
199 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร น.ส.ศรีวรรณ ทิพย์คำมี
200 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางแก่นจันทร์ ทิพย์คำมี
201 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร น.ส.เยาวเรศ ทิพย์คำมี
202 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางวาสนา ริกำแง
203 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร นายวาสนา ทิพย์คำมี
204 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร น.ส.เพชรรัตน์ กิตติธรรม
205 7 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางหวัง ทิพย์คำมี
206 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายสมศักดิ์ หมื่นแพน
207 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายภัทรศัย ศรีดาวงศ์
208 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายวันไช ศรระวัฒน์
209 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายบรรจง จันทะลุน
210 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายอัมพร แคนสา
211 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายทศวรรษ นวลลม
212 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายรุ่งอรุณ คำภู
213 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายรณชัย เชื้อวังคำ
214 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายยอด บุญระเวช
215 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายอธิวัฒน์ นวลลม
216 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายพงศ์พิพัฒน์ ภูพวก
217 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายวัชรินทร์ น้อยสมศรี
218 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายสุรศักดิ์ บุ่งหวาย
219 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายวิรัตน์ ชวนชัยสิทธิ์
220 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายนิกร ใสลรัตน์
221 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายสมเพ็ชร อุ่นวิเศษ
222 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายเทียนชัย ปานะลา
223 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายสมศักดิ์ อินธิราช
224 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายธงสิน บุตตะ
225 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายเกรียงเศษ สอนสีดา
226 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายนิรัตน์ เบ้าทอง
227 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายดำแดง ลุนโท
228 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายสมพร พารุสุข
229 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายเดชา ศรีอักเศรษฐ
230 9 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ ทับคำภา
231 9 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายกิตติ เทพจร
232 9 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายครรชิต โพธิ์ดำ
233 9 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายเอกลักษณ์ พรหมรัง
234 9 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายดำรงค์ศักดิ์ ทะคง
235 9 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายฉลอง ใยปางแก้ว
236 9 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร น.ส.อรอุมา แสนพงษ์
237 9 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายบุญเรียง บรรเทิงใจ
238 9 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายธีรวัฒน์ ผิวตะศาสตร์
239 9 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายศราวุฒิ ใยปางแก้ว
240 9 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายเอกลักษณ์ สิงไทยสงค์
241 9 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายรุ่งโรจน์ เบ้าเงิน
242 9 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายสิทธิชัย ไพราชสูง
243 9 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายครองเมือง มหัตกุล
244 9 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายไทย ใยปางแก้ว
245 9 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายเทวา อุ่นเรือน
246 9 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายปราถนา ใยปางแก้ว