BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 65 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุม อ.วังสะพุง นายธานินทร์ ไวยสีแสง
2 65 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุม อ.วังสะพุง นายแสนพันธ์ สุระทิพย์
3 65 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุม อ.วังสะพุง นายณรงค์ กันแม้น
4 65 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุม อ.วังสะพุง นายวิเชียร จันแสงศรี
5 65 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุม อ.วังสะพุง นายแสงจันทร์ บงแก้ว
6 65 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุม อ.วังสะพุง นายวิฑูรย์ สิทธิมงคล
7 65 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุม อ.วังสะพุง นายนาวิน มะลิกำ
8 65 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุม อ.วังสะพุง นายนิพล คำไล้
9 65 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุม อ.วังสะพุง นายปวรกิตติ์ เกษมสิทธิ์วสุ
10 65 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุม อ.วังสะพุง นายก้องหล้า อุบลราช
11 65 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุม อ.วังสะพุง นายวรพล ศรีสอาด
12 65 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุม อ.วังสะพุง นายประสิทธิ์ เอมกลาง
13 65 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุม อ.วังสะพุง นายประวินยา จำปาตา
14 65 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุม อ.วังสะพุง นายนุลักษณ์ แก้วหลอย
15 65 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุม อ.วังสะพุง นายพลวัฒน์ สมจิตร