BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายปัญญา ชุมพล
2 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายสมจิตร์ รอดดารา
3 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายรัตนโชค ธรรมสาคร
4 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายสุทธิศักดิ์ วุฒิชัย
5 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายวันชาติ ปิ่นแสง
6 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายปฏิภาฬ ลิ้มบุญยประเสริฐ
7 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายโฆสิต สุดสากรณ์
8 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายนเรนทร์ คำรอด
9 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายบุญนาค แสนเสนาะ
10 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายสุเมธ เกษตรพลวง
11 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายปราโมทย์ นงเยาว์
12 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายสุวัธน์ ลือทองจักร์
13 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายไสว เฉลิมชัย
14 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายธีรวัฒน์ ธนาสิทธิ์เดชากุล
15 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายพรมประสิทธิ์ ศรีจักร์
16 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายสนั่น ผลวัฒนะ
17 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายจำรัส บุทอง
18 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายวัฒนา โทบุตรดี
19 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายวิชาญ วรวุฒิพิศาล
20 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายวิโรจน์ รัตนพรมงคล
21 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายกิตติพงษ์ นาวาสมุทร
22 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายสมควร ตะนน
23 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายเสี่ยง พรรณกิจ
24 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายสุบัน ศรนอก
25 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายสมบูรณ์ ศรีรัก
26 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี น.ส.ดวงรัตน์ แว่นแก้ว
27 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายละมัย ลีทหาร
28 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายสุจิตร์ มิ่งศูนย์
29 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายสมพล แสงไพศาลสิน
30 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายสมศักดิ์ อตัญที
31 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายดิเรก อานามวงษ์
32 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายส่วน ทองเกิด
33 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี พ.อ.ท.ประวิง สินธุยศ
34 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายพีรวัส รอดคลองตัน
35 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายกรปภา ยินสูตร
36 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายอภิโชค บุญสิงห์
37 2 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายพินิจนันท์ เซ็นธุลี
38 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายภคนันท์ โพธิ์เวช
39 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายภักดี บำรุงกิจ
40 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายบังเอิญ เขียนกระจ่าง
41 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายทนงศักดิ์ แทนศิริ
42 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายเฉลิมพงศ์ ธรรมเจริญ
43 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายประพิน เนตรจรัส
44 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายจเร ศรีสุข
45 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายบุญสม ทองสันต์
46 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายละมัย สะอาด
47 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายบรรเจิด ริมราง
48 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายสายทาน สวัสดิพงษ์
49 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายสุรศักดิ์ บุญไทย
50 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายบุญเสริม ณรงค์ศรี
51 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายเอกวัฒน์ มนัสสนิท
52 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายทองสุข ปัทมสุทธิกุล
53 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายเอกรัตน์ เปี้ยปา
54 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายเอกชัย ประชุมชน
55 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายรางวัล พิมล
56 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายไพศาล เบญจพฤกษชาติ
57 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายนิรันด์ สามทอง
58 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายสมชาย ต้นประดิษฐ
59 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะแมว อ.แหลมสิงห์ นายรุ่ง ถมยา
60 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี น.ส.ศิริวรรณ แดงน้อย
61 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายณรงค์ เดชา
62 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายทองสุข เพชรล้วน
63 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายสมาน ไชยสุข
64 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี น.ส.พัชนี ฉวนฉิน
65 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายชยุต โชสุวรรณ์
66 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายวสุพล ทองดี
67 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายอัครวุธ ศิลปบัณฑิตพร
68 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี น.ส.พรพรรณ ยิ้มยวน
69 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี น.ส.บุหลัน บุญราศรี
70 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายประหยัด นาคสกุล
71 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายจารุต อินคูณธนา
72 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายอนุกูล อินคูณธนา
73 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายสุทธิ ธรรมรักษา
74 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายชมภู แสวงศรี
75 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายพลวัฒน์ มาลทอง
76 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายมานิต วิวัฒน์กสิกิจ
77 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายสุรพันธ์ จันทร์เงิน
78 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายคำนึง แสนเสนาะ
79 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายนวม สังข์ทอง
80 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายบุญมี มาลานิยม