BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายบุญชัย สัมฤทธิ์ดีงาม
2 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายบุญเชิด วันนอก
3 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสายหยุด อยู่สำราญ
4 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสมชาย ศรีสมัย
5 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายบุญส่ง พึ่งวงษ์
6 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายระดมพล จินดาวัต
7 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายทวี บุญเสริม
8 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสมศักดิ์ ขำเมือง
9 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอ่อนศรี เครือพิมาย
10 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายเกษม อ่ำเล็ก
11 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายก่อเกียรติ ประคงบุญ