BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายขรรค์ชัย นาคเสวีวงศ์
2 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายประสิทธิ์ หงันเปี่ยม
3 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสัมภาษ หงสพันธ์
4 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวีระ เรืองยิ้ม
5 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวัฒนา น้อยเครือ
6 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายคงสิทธิ์ โสมาบุตร
7 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวัชระ สุนทรสาร
8 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายพงษ์เทพ วงศ์วิเศษลักษณ์
9 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสมศักดิ์ แก้วเสริมเกียรติ
10 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอรุณพัฒน์ เกิดอรุณเดช
11 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายแก้ว เจนศักดิ์วิริยะกุล
12 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายไพศาล มะปูเลาะ
13 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายเชาวรัตน์ อุบล
14 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายทองอินทร์ ผงทอง
15 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายภูษิต ชวรัตน์โภคิน
16 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายประเสริฐ ศรพรหม
17 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวรเศรษฐ์ อภิโชติจิรานนท์
18 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธานัท สุนารักษ์
19 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายเดช ระไหวพรมราช
20 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายณรงค์ สายทอง
21 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายยงยุทธ ดีสา
22 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธวัฒ จันทร์ถาวร
23 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอ๊อด บุญเขื่อง
24 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายบุญเชิด วันนอก
25 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายระดมพล จินดาวัต
26 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสมชาย ศรีสมัย
27 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอ่อนศรี เครือพิมาย
28 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายก่อเกียรติ ประคงบุญ
29 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายบุญชัย สัมฤทธิ์ดีงาม
30 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายทวี บุญเสริม
31 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายเกษม อ่ำเล็ก
32 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสมศักดิ์ ขำเมือง
33 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายบุญส่ง พึ่งวงษ์
34 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสายหยุด อยู่สำราญ
35 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอัศวิน เปรมสุขทวี
36 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวิโรจน์ ฉัพพรรณรังษี
37 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายจักรินทร์ ชาวมอญ
38 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายคณสาร โป๊ะเอก
39 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวิชัย จันทร์เรือง
40 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอธิวัฒน์ ลี้วิเศษ
41 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายดุสิต โซวประเสริฐสุข
42 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายประโยชน์ โสมพันธ์
43 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายประสงค์ อ่อนจริง
44 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสุภณ พิสุทธิบงกช
45 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายมาโนช ช้างก้อน
46 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายมนัส ระงับภัย
47 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสุทธิชัย ภคประสิทธิ์
48 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสมชาย พรนรินทร์ชัยโชค
49 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสมศักดิ์ เชื่อปัญญา
50 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายจิรศักดิ์ ศรีประสงค์
51 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายจักรกริช แสงเสดาะ
52 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายพีระ ทิพย์อักษร
53 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายมนตรี จันทร์ชม
54 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายบุญเหลือ ลาภรัตนกุล
55 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายบัญชา เสมาชัย
56 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายบุญรอด หิรัญรัตน์
57 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายหัสพงศ์ ภมรชัยหิรัณย์
58 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายกุศล อดทน
59 2 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายธีรเดช ไทยสนธิ
60 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสนั่น อุปกุล
61 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายประเสริฐ มังคุด
62 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายประสิทธิ์ เลิศธนะ
63 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวัลลภ คุ้มวณิชย์
64 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี ว่าที่ ร.ต.อังกูล คล้ายคลึง
65 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธานี พุทธพินิจ
66 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายไพฑูรย์ สุขขันติชัย
67 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายมานพ ภู่ประกรณ์
68 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายบัณฑิต สุวรรณปราโมทย์
69 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสุชาติ แสงสว่าง
70 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายศุภวัฒน์ ฉ่ำมาก
71 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวิลาศ จวงสอน
72 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธนกร สุขเกษม
73 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสุรชัย หาเรือนศรี
74 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวานิช เมธาธำรงค์ศิริ
75 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายพิทักษ์ แม้นอ่วม
76 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายนันทิ มาดีประเสริฐ
77 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธงชัย สุขศิลธรรม
78 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.วัชรี ขำเจริญ
79 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสุริยะ หนอมเจริญ
80 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายนพดล ศรีทอง
81 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายรวินท์ วิจักขณ์พันธ์
82 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายหยวก ชโลธร
83 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธนภูมิ บุญประสม
84 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายนาวิน แผ้วบุญตรา
85 3 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสมกมล เนียมหลาง
86 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางนวลจันทร์ เซี่ย
87 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายพร ศรีทนนท์
88 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายศิวโรจน์ อุปนันท์
89 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายบัญชา สีมะเดื่อ
90 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.เนาวรัตน์ จุลกลับ
91 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายกีรติ ศรีจรูญ
92 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายนิตย์ สกุลเจริญพร
93 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายพิชาญ ฤกษ์เกษม
94 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายมลลาภ น้อยหัวหาด
95 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายมานิตย์ ศรีจรูญ
96 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายศุภเดช ศิวดลกำจร
97 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายน้อย รัตนธน
98 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสรวิศ พิทยพิบูลย์
99 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายทศพร อาชีวะพนิช
100 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายกฤษณะ แย้มเอื้อน
101 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายถาวร คล่องใจ
102 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายเผชิญ น้อยคล้าย
103 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสมพร ดีใหม่
104 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอำนาจ ประเสริฐยั่งยืน
105 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายไพรวัน ห่วงรักษ์
106 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธนกฤต ธรรมสุขีโย
107 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายภาคภูมิ ศักดิ์ดี
108 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายศุภธนิศร์ เอกสิทธิ์
109 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวีระศักดิ์ ซาเฮาะ
110 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกฤษณ์ ผลเจริญ
111 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายนพดล อยู่เจริญ
112 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายมงคล เลิศศรุติกุล
113 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสุคำ ลำปน
114 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายปิ่นทอง สุวรรณภานุ
115 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายณัฐภูมิ มูลไธสง
116 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายประยูร เอื้อเฟื้อ
117 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสุรศักดิ์ บุญแลบ
118 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสมชาย ปลื้มฤทัย
119 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายพัฒนา รังแรงจิตร์
120 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายยูนิตย์ จันทราช
121 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายธำรงค์ บัวขจร
122 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สมร คงคล้าย
123 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายพงศ์เทพ ใจท้วม
124 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายนัก ใจเย็น
125 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายนพดล เหลืองเรืองทิพย์
126 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสัญญา ดวงพรม
127 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสุวัฒน์ สมดี
128 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายจิตรกัณฐ์ ประพันธ์พัฒน์
129 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวชิรนันท์ โอฬาร
130 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายฉัตรวัฒน์ ฉิมรัมย์
131 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอัครพล นิภาพรรณวัฒนา
132 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายพวง อินสุข
133 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายมาโนช ศรีจรูญ
134 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายพรชัย วงษ์คำสิงห์
135 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายทวี เฉื่อยฉ่ำ
136 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอนุชา วันแอเลาะห์
137 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายทองย้อย ศรีธัญญา
138 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายเดช จันทร์หลิน
139 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายประสาร ศิลปี
140 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายบูรณศักดิ์ สุนทโร
141 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสมชาย อยู่เอม
142 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอิทธิโชติ หุ่นฉายศรี
143 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายณพรรษ เลิศวัลลภาชัย
144 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธนายุ ญาดาธิติสรรค์
145 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสุใจ ศรีอวยพรชัย
146 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายเดชา เสริฐศรี
147 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายธนโชติ คำก้อนแก้ว
148 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายชาญ ไชยผดุงพงษ์
149 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายสมเกียรติ โชติณิชชานุกร
150 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายนพเก้า ขันแจ้ง
151 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.ภคมณ เผือกขวัญดี
152 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายมานิต มะปูเลาะ
153 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายบุญเถิง สีหามาตย์
154 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายธนวัฒน์ หนูรอด
155 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายสุพจน์ จินตนะกนก
156 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายก้องยุทธ เกยุรพันธุ์
157 9 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายสิริชัย ศันสนียานนท์