BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางกองสี ทิพย์คำมี
2 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายองอาจ กุดวงค์แก้ว
3 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.อาภรณ์ ทิพย์คำมี
4 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายพัฒนา ทิพย์คำมี
5 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.สุวรรณี ศิหิรัญ
6 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.นิสใส ทิพย์คำมี
7 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางอำคา ทิพย์คำมี
8 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.ทองแสวง ทิพย์คำมี
9 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายนาวา ทิพย์คำมี
10 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.ศรีสุดา ทิพย์คำมี
11 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางเทียม ศิหิรัญ
12 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางแย้ม ทิพย์คำมี
13 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายประหยัด ทิพย์คำมี
14 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายเฉลิมชัย ทิพย์คำมี
15 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายนัฐวุฒิ ทิพย์คำมี
16 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางพรชัย ทิพย์คำมี
17 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายสุภเวช ทิพย์คำมี
18 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายดลฤทธิ์ ทิพย์คำมี
19 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายวิษณุ สกุลลิบทอง
20 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.พิมพ์นิภา ทิพย์คำมี
21 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส น.ส.วันวิสา สุวรรณบล
22 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส นายศรีเมือง เผ่าศรีหา
23 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส นายวันชัย เอกตาแสง
24 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส นายทีระพงค์ ทุมมนตรี
25 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส นายสมฤทธิ์ อัมวงศ์
26 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส นายใจ พิมแพง
27 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส นายพรมมา วิเศษโพคา
28 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส นายบุญถัน หุนติราช
29 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส นายโสภา ขันเดช
30 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส นายสุริยันต์ โปแอ
31 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส นายณัฐพล คนขำ
32 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส นายกวนใจ ยันณีย์
33 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส นายผจญ เจียมงาม
34 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส นายประสิทธิ์ สายพงค์
35 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส นายเปีย จักรดา
36 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส นายประหยัด ศรีสร้อย
37 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส นายสมศักดิ์ ประสงค์ดี
38 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส นายรัฐพล บุญธิเสน
39 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส นายประศักดิ์ ฮาบพนม
40 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.เดือนเพ็ญ ทิพย์คำมี
41 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายเฉลิมชัย ธานสินพล
42 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายเทียนสิน แซ่เอีย
43 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางคำกอง กุดวงค์แก้ว
44 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางแสงจันทร์ ทิพย์คำมี
45 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางประกาย วรฤทธิ์
46 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.สกุลแก้ว ศรีมุกดา
47 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.ดวงใจ โถแก้วเขียว
48 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางสมนึก ราชสุข
49 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.รัตนา โททุมพล
50 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางทองสา ทิพย์คำมี
51 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายรัตน์ ตุพิลา
52 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.ปุณยนุช ศรีมุกดา
53 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางอุบล ทิพย์คำมี
54 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางธันยพร ทิพย์คำมี
55 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางประยงค์ โถคำนาม
56 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายธารา การะครัว
57 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางเพ็ญ ศรีมุกดา
58 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายคล้าย ทิพย์คำมี
59 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายบุญมี ทิพย์คำมี
60 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายประเสริฐ ทิพย์คำมี
61 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายอะมอน ทิพย์คำมี
62 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.สุวรรทา ทิพย์คำมี
63 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางนริสา ศิหิรัญ
64 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางล้ำ ศิหิรัญ
65 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางสมหวัง ศิหิรัญ
66 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางสายนำ ทิพย์คำมี
67 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายสิงห์ ทิพย์คำมี
68 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางบาง อินสุวรรณ
69 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายอำคา ทิพย์คำมี
70 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางดาวรรณ ทิพย์คำมี
71 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางเจียม ทิพย์คำมี
72 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางบัน ทิพย์คำมี
73 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางบัวพา ทิพย์คำมี
74 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นางบุญของ ทิพย์คำมี
75 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายประเสริฐ ทิพย์คำมี
76 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.แสงจันทร์ ทิพย์คำมี
77 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก นายพรศักดิ์ ลามคำ
78 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.อรุณี ทิพย์คำมี
79 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก นายอัมฤทธิ์ ไพคำนาม
80 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.จิราพร มะริบู่
81 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.อุไรวรรณ ไพเรืองโสม
82 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก นายสุวัน ไพเรืองโสม
83 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก นางนิศาชล นนท์สุราช
84 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.โสลิน ไพเรืองโสม
85 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก นางรัชนี ไพคำนาม
86 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก นางพานิช พะยอม
87 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.นันทนา ไพคำนาม
88 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก นางลำปาง ขันคำ
89 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก นายบุญมา โคตรลาคำ
90 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.วรรณพร ขันคำ
91 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก นายลบ พลตา
92 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก นางโสภา นนสุราช
93 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก นางดวงตา โคตรลาคำ
94 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.เพ็ญนภา ไพคำนาม
95 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก นางมาลี ไพคำนาม
96 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก นางทองใบ ไพคำนาม
97 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก นางจิราวรรณ ไพเรืองโสม
98 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.มาลาทอง ไพคำนาม
99 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก นายไทย ไพคำนาม
100 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.นวลจันทร์ ไพคำนาม
101 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายบุญพร้อม พรหมพล
102 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายธนากร ทองสามูล
103 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายสมภาร เพ็งรัตน์
104 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายขวัญชัย มูลพรม
105 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายคำพา อุ่นวิเศษ
106 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายอภิชิต ใจหาญ
107 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายทองฮวย ดัชถุยาวัตร
108 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายอดุลย์ แก้ววิเศษ
109 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายบานชื่น อุ่นวิเศษ
110 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายสงกรานต์ อุ่นวิเศษ
111 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายยิออ คำพิมพ์
112 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายประมวล พรมคำ
113 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายบุญรวม เพ็งคำปั้ง
114 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายบุญมี แจ่มจันทร์
115 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายรณชัย ยันตะพันธ์
116 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายสุวิทย์ สินโพธิ์
117 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายทองลา ปากดีสี
118 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายชัน ก่ำสี
119 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายประสิทธิ์ เสียงเลิศ
120 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก นายทวีชัย ทิพย์คำมี
121 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.ไพลิน ริกำแง
122 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก นางบุญเลิง ผุยลานวงค์
123 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก นายบุญมา ทิพย์คำมี
124 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก นางหนู ไพคำนาม
125 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก นางชุติมา ทิพย์คำมี
126 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก นายงาม ทิพย์คำมี
127 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก นายวินัย ทิพย์คำมี
128 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก นางเลี่ยม ทิพย์คำมี
129 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก นางนวลจันทร์ จำปานิล
130 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก น.ส.สุข ทิพย์คำมี
131 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก นายหนูพัน ตุพิลา
132 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก นายก้าน ทิพย์คำมี
133 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก นายศราวุฒิ ทิพย์คำมี
134 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก นางค่ำ ทิพย์คำมี
135 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก นายเกียง ตุพิลา
136 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก นายโพน ไพเรืองโสม
137 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก นางจวง ทิพย์คำมี
138 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก นางบุญนำ ศิหิรัญ
139 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางสุรทัย โถแพงจันทร์
140 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางเจียม คงสามารถ
141 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางเนียม โถแพงจันทร์
142 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร น.ส.วงเดือน ยอแสง
143 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร น.ส.นันทิกานต์ พันธุออน
144 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร น.ส.พัชรี โถชัยคำ
145 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางรัศมี ไชยตะมาตย์
146 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร นายกงศรี วังทะพันธุ์
147 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางอุทัย ถาปันแก้ว
148 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร น.ส.บัวเพ็ง ทองไชยา
149 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางบุญ เดือยพิมพ์
150 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางสมบูรณ์ แก้วอาษา
151 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางเพ็ญจันทร์ พิมพ์มทา
152 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร น.ส.นิภาพร ยันทะรักษ์
153 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางบุญเวท จูมศรีสิงห์
154 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางคำผิว พิมมะทา
155 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางพันศรี โถชารี
156 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางเพ็ชไพ่ฟ้า โถแพงจันทร์
157 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร นางนงลักษ์ โถชารี
158 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร น.ส.น้ำผึ้ง โถชัยคำ
159 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร น.ส.จุรีนันท์ ถึงคำภู