BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายสมทบ สักดา
2 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายเพทาย บุญเลิศ
3 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายธนศักดิ์ โฆษิตานนท์
4 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายเมธี มิ่งเมือง
5 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายพรรณราย ทองช่วง
6 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายจินดา น้อยลา
7 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายธานุรักษ์ แก้วเถาว์
8 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายตะวัน หมั่นบุญ
9 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายมานะ เพชระบูรณิน
10 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายสายทอง ป่ารัง
11 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายประดิษฐ์ เข็มทอง
12 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายปฐมพงศ์ พรมแก้ว
13 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายทรงศักดิ์ สามี
14 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายสมหวัง คงศรี
15 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายบุญเลิศ คงแพทย์
16 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายวรพงษ์ วงค์สมศรี
17 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายพิรกฤษฎ์ ปลื้มบุญ
18 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายคำจัด สิงห์รักษ์
19 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายคณากร ดวงแก้ว
20 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายสมบูรณ์ นะชัยสงค์
21 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายประสิทธิ์ นันตา
22 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายพงษ์ศักดิ์ กล่อมเกลี้ยง
23 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายวัชระ เสือเกิด
24 141 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ นายอนิรุต ป้อมสีผ่อง