BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายวรรณลภ มโน
2 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายพวงเพชร บุญฤทธิเดช
3 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายสุดใจ คำภาคง
4 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายสุพรรณ บุตรหินกอง
5 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายฉลอง ศรีพลี
6 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายทวีรัตน์ มืดทับไทย
7 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายถวิล ทับทิมไสย
8 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายคมกริช ชะยะริปูนันท์
9 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายสงวน บุญพิมพ์
10 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายบุญหนา สุวรรณพันธ์
11 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายนิรันด์ นามสำโรง
12 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายขวัญมงคล มีจันทัน
13 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายทวีโชค สูงสนิท
14 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายเอกราช แก้วขุนทด
15 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายชวัช มีหนองหว้า
16 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายคำสอน สุขสุพรรณ
17 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายอภิสิทธิ์ สุทธิธรรม
18 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายสมคิด ยอดรัก
19 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายอดุล ธรรมโล
20 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายศักดิ์ชัย พรมดี
21 1 03 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองเม็ก ม.1 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 5) นายบัวลา ธุลี
22 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นางรัศมี ชนะพันธ์
23 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นายสุวิทย์ สุโพธิ์
24 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นายบุญจันทร์ เสน่ห์วงษ์
25 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นายสมศักดิ์ ฟองไชย
26 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นายทองพูล แก้วสุวรรณ์
27 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นายสุรัตน์ ไชยรัตน์
28 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นายประยงค์ หงส์พันธุ์
29 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นางดาริน แสนสิงห์
30 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นายปิยวัฒน์ กัณหาหะรัญ
31 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นายธวัชชัย จันทา
32 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) น.ส.สุชาดา โต๊ะกู
33 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นายคูณ อินอุ่นโชติ
34 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นางกาญจนา ไชยรัตน์
35 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นายสมพงษ์ ชาวเมืองกรุง
36 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นายสำรอง บัวดง
37 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นายแถว สุขส่ง
38 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นายประเสริฐ บุญเพ็ง
39 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นางเปรมจิต จันทรวิมล
40 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นายสุพันธ์ ศิริพิลา
41 2 23 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (คุมมือรุ่นที่ 9) นายคมสันต์ แสงสิงห์