BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายอุแทน มักอ่าน
2 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายลินทอง ไชยโคตร์
3 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายอนันต์ ชายเกตุ
4 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายพิเชศ แซ่ซั่ว
5 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นางพนิตา นรินทร์
6 10 07 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายนวพล ขุนพิทักษ์
7 10 07 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายมูฮัมหมาด คิ้วงาม
8 10 07 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายอิมรอน หลังปูเต๊ะ
9 10 07 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายนาแซม กูรีกัน
10 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายสราวุธ โต๊ะหมาด
11 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายมานพ แซ่โห่น
12 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายสำเริง รัตนพันธ์
13 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายอโณทัย ณ พัทลุง
14 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายสมสิทธิ์ แซ่เฮ้า
15 10 07 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายอะบีดิน สมากล
16 10 07 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายฮารน ปาลาวัล
17 10 07 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายมะแอ ปังเลมา
18 10 07 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายมะหมาดสุกรี หลังปุเต๊ะ
19 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายกิตติพันธ์ ผ่านเมือง
20 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายเจษฎา บ่าโง้ย
21 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายอนุชา มองเหีย
22 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายอุเทน กึกก้อง
23 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายวุฒิชัย กุคามา
24 10 07 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายซุกรี ฮะอุรา
25 10 07 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายมูฮัมหมัด สุขสุวรรณ
26 10 07 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายวิสุทธิ์ จำปาทิพย์
27 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายวิทวัส ตันประดิษฐ์
28 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายจรัส สันสมัน
29 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายวิกรม หล๊ะเลย
30 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายณัฐกานต์ อะหวังดาโห๊ะ
31 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายแสวงชัย หมานยวง
32 1 06 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ วัดทุ่งทะนาน ม.3 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายสมชาย กุคามา
33 10 07 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายเอกพงศ์ สอลาหมาด
34 10 07 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายราหมาน อาดำ
35 10 07 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายอาบูบากาก นาปาเลน
36 10 07 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายอาซรีม หลงหัน
37 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายปัตพงษ์ เทียมทัด
38 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายตุลา อาดำ
39 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายจักรี จิระสุข
40 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายสมาน หมันสะอูบ
41 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายมูฮัมหมัด ลำโป
42 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายอานัน ตาเดอิน
43 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายประเสริฐ ศรีเสน
44 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายกำพล เสมสัน
45 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายอิสไหน เกปัน
46 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายมานพ โต๊ะหมาด
47 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายกอฟฟารี่ แนะสกุล
48 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายเหลบ ตรีมีน
49 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายสามารถ สุวรรณคีรี
50 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายอัฟฟาร โต๊ะสะเล่
51 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นางวิไล เสมสัน
52 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายไกรสร กูหนัน
53 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายกิตติศักดิ์ มงเล่ห์
54 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายไพฑูรย์ พงศ์จันทรเสถียร
55 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายกูรสดีน กูสยุม
56 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายธารินทร์ สมันตกาญจน์
57 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายศักรียา ตรีมีน
58 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายอาทิกร นิละ
59 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายประสิทธิ์ กายอ
60 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายรอดาด สำมะเนี๊ยะ
61 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายราหสี นาราวัน
62 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายอับดุลวาหาบ นุ่งอาหลี
63 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง น.ส.จันทรา สุวาหลำ
64 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายวาหล่อน ทิ้งน้ำรอบ
65 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายบาหวา หวันสู
66 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายดนว่าหาบ ทิ้งเอ็ม
67 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายสุพล ขู่ซุ่ยหลี
68 2 02 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายกิตติมศักดิ์ เอ็มเล่ง
69 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายสมเกียรติ โต๊ะยีหล๊ะ
70 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายกมล ขุนพิทักษ์
71 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายสุวิท ศิริวัฒน์
72 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายนารา หนูชูสุก
73 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายยุทธกานต์ ชูวิโชติ
74 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายอานนท์ เต๊ะปูยู
75 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายอนุศร เตะปูยู
76 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายว้าหาบ เสนนิ่ง
77 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายรอดี โตะดิน
78 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายเจะหมาน เตะปูยู
79 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายอับดลตอเล็บ เตะปูยู
80 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายมโนฮา เตะปูยู
81 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายซากรี อาแว
82 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายสุนันท์ งะสมัน
83 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายอชัย เตะปูยู
84 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายอาทิตย์ โต๊ะดิน
85 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายลาชา กรมเมือง
86 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายยอฮารี หมันยามีน
87 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายปันดี โตะดิน
88 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายเจ๊ะดัน เตะปูยู
89 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายเจ๊ะดัน เต๊ะปูยู
90 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายบุญเหลือ เฮ่าฮู่เทียน
91 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายเจ๊ะอาด ขุนพิทักษ์
92 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายสิริโชค อาดำ
93 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายมูฮัมหมัดยากี เตะปูยู
94 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายอับดุลลาเตะ เตะปูยู
95 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายรอสดี โต๊ะดิน
96 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายสับรี เตะปูยู
97 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายฮาหมาด เตะปูยู
98 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายกูยีหวา กูมูดา
99 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายอัยยุบ เรทมิฬ
100 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายอับดุลรอชิด ลาหมีด
101 3 23 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายสุชาติ เหตุปาตี
102 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายมะแอ โตะดิน
103 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายหามีด ยาดำ
104 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายเจ๊ะหมาด ยาดำ
105 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายเม๊ะ เตะปูยู
106 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายหวังยูโซ๊ะ เหมปันดัน
107 4 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดปูยู ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายมหาแดด อาเลม
108 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายณัฐธพล จิตรหลัง
109 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายชริทธิ์ หลังเถาะ
110 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายสมเกียรติ์ โหมดแหละหมัน
111 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายสารีด รับไทรทอง
112 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายวรวุฒิ เจริญฤทธิ์
113 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายยาหมาด ส่งข่าว
114 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายอมรศักดิ์ เจริญผล
115 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายบักรีย์ หมัดยาดำ
116 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายสราวุฒิ ยูดี
117 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายชาตรี เรทมิฬ
118 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายปรัชกร หยีปอง
119 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายเอนก เทพพิทักษ์
120 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายบุญชอบ อาชา
121 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายประสาท เพ็งแก้ว
122 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายพระจันทร์ เสนนิ่ง
123 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายอนุสรณ์ ปุนยัง
124 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายเจ๊ะอาสัน เต๊ะปูยู
125 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายมาหาหมาด เตะปูยู
126 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายอิตริด เจ๊ะบ่าว
127 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายสอแร๊ะ หยีปอง
128 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายราซี ขาวดี
129 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายสธวิชญ์ บุตรสา
130 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายมานิต ขุนยะระ
131 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายสุริยา เสนนิ่ง
132 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายสุชาติ โตะดิน
133 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายยูโสป เตะปูยู
134 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายอาสัน หลงหมาด
135 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายวรยุทธ ชูกะชะบา
136 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายสาโรช หลังเถาะ
137 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายยูนุด สมัยอยู่
138 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายสุริยา ชนบท
139 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายอุเทน กุดาเหม
140 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิดกลางทุ่งหว้า ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นายตอเฟ๊ต มรรคาเขตชัยนุรัตน์ รองเมือง นายพงศ์ศิริ ขวัญหวาน
141 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายเจ๊ะอาหลี โตะดิน
142 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายหยัน ปุนยัง
143 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายหมาดกาสา ปุนยัง
144 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายเจ๊ะอาด โตะดิน
145 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายยายา ปุนยัง
146 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายมะแอ โตะดิน
147 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายอาณัติ โตะดิน
148 7 14 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายหารินทร์ นวลน้อย
149 7 14 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายสูนันท์ กอล๊ะ
150 7 14 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายคงคา หลีอาซิม
151 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายอามะ มะยูโซ๊ะ
152 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายหมัดอาหลี บูละ
153 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายอับดุลวะฮ์ฮาบ ริสมาด
154 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายดาก โตะดิน
155 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายกอชัน อยู่ดี
156 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายรอมี หมัดยาดำ
157 7 14 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายกอเส็ม บรรจงรัตน์
158 7 14 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายดุล ธนกิจโสภณ
159 7 14 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายสมมาตร ฉาดหลี
160 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายอภิเชษฐ์ นิลละออ
161 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายณรงค์ ซอว่า
162 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายทัศนัย ดำเนียม
163 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายปรีชา แก้วตุ่น
164 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายวรุฒ ปุนยัง
165 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายอภิสิทธิ์ นิมะ
166 7 14 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายแวดาโอด บิลังโหลด
167 7 14 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายสักการียา โกบปุเลา
168 7 14 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายสมาแอล แดสา
169 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายสมชาย ขาวผ่อง
170 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายสายัณ โพธิ์เจริญ
171 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายวรพจน์ ยวดขุนทด
172 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายคณากร อ่อนละมุล
173 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นางดาหวัน พันธุพาน
174 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายรูเด็น เตะปูยู
175 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายอะซีด หลีสาลา
176 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ นายเจ๊ะหยัน ริมัด
177 7 14 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายก้อเฉม เหมมาลา
178 7 14 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายธีรวัฒน์ นาวาเดช
179 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายสมบูรณ์ พูลแก้ว
180 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายหลำหลี ภูมิเวช
181 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายฤทธิชัย คงจริง
182 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายจรัส ตั้งเส้ง
183 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายนที ทองบุตร
184 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล น.ส.สุพัตรา คงจริง
185 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายสมคิด สอนคง
186 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายจิระพงศ์ หนูละออง
187 9 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ณ มัสยิดบ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายศักดิ์กริยา นุ้ยตีเตบ
188 9 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ณ มัสยิดบ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายหมาดดี อาลมาตร
189 9 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ณ มัสยิดบ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายวุฒิชัย หยียุโส๊ะ
190 9 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ณ มัสยิดบ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายธัญพิสิษธ์ ชายทุ่ย
191 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล น.ส.เดือนเพ็ญ ดารากัย
192 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายธนนันท์ มีนุ่น
193 9 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ณ มัสยิดบ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายอาหลี หลงสมัน
194 9 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ณ มัสยิดบ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายกาศ แลต๋อง
195 9 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ณ มัสยิดบ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายบุสมาน แย้ม
196 9 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ณ มัสยิดบ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายนัถฐกรณ์ แลต่อง
197 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายพงศธร ด้วนมี
198 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายบุญโรจน์ ขวัญปาน
199 9 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ณ มัสยิดบ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายมูฮำหมัดซุลฟา สามารถ
200 9 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ณ มัสยิดบ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายกิตติพงษ์ อมลียา
201 9 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ณ มัสยิดบ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายยุมอาด หลีด้วน
202 9 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ณ มัสยิดบ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายรอเหม หยียุโส๊ะ
203 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นางกอดีเย๊าะ ดารากัย
204 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายสิริวัฒน์ เกตุแก้ว
205 8 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายเกษม เหลืออ้น
206 9 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ณ มัสยิดบ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายอับดุลเราะห์หมาน เสนแก้ว
207 9 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ณ มัสยิดบ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายอน ถิ่นสตูล
208 9 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ณ มัสยิดบ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายรอสาอาด แลต๋อง
209 9 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ณ มัสยิดบ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายอภิรัฐ สามารถ