BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายอัครพนต์ กาวี
2 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายสิทธิ์ วงค์คำ
3 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายถวิล แสงศรีบุญเรือง
4 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายสมพร ป้อศรีลา
5 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายชัย มะโนวรรณ์
6 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายเด่น กันทะสอน
7 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายปั๋นแก้ว แก้วคำแปง
8 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายสวย คำใหญ่
9 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายวรรณชัย มโนวรรณ์
10 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายสุข จี๋กาบนันต์
11 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายศักดิ์ชัย หอมเย็น
12 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายเฉลิมเกียรติ มะโนวรรณ์
13 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายหมั้น คำเก่ง
14 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายประเสริฐ อาษา
15 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายสามารถ วิบุญมา
16 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายดร กันทะสอน
17 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายวรวุฒิ วรรณวิลัย
18 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายสิทธิพล ธุวะคำ
19 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายทอง อวดดี
20 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายกองแก้ว คำเมือง
21 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายทศพล มหายศ
22 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายพิษณุ คาเหล็ก
23 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายอุดมชัย คำเมือง
24 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายโยธิน เทพจัก
25 1 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายถนอม โกวฤทธิ์
26 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายพัฒนา ไชยา
27 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายดำรงค์ คุณปิ๊ก
28 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายอินจันทร์ สิงห์ใจ
29 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายปกรณ์ คำป้อ
30 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายวีรพงษ์ เงาเงิน
31 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายนรสิงห์ สินสุรินทร์
32 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายบรรจง ถาใจ
33 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายบุญวัง ชมภูเทพ
34 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายลิขิต กันทะวงค์
35 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายบุญเลิศ กวางประเสริฐ
36 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายพิชัย ยอดคำ
37 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายจันทร์สวย บุญกอบ
38 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายณัฐวุฒิ ขุนชาติ
39 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายอภิลักษณ์ อินชุม
40 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายอินจันทร์ โสภา
41 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายสนั่น คุณปิ๊ก
42 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายกันตพงศ์ สุภาวรรณ์
43 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายอินสวน สมยศ
44 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายผัด มโนวรรณ
45 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายเสาร์แก้ว สมอิ่น
46 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง นายชินอ มาเยอะ
47 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สพร.20 เชียงราย นายสมพร ลันนันต์
48 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สพร.20 เชียงราย นางศิริพร กันทา
49 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย นายเชิดศักดิ์ ชัยเวียง
50 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย นายฤทธิศักดิ์ อัครเมธากุล
51 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย นายทรงสิทธิ์ คุณหงษ์
52 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย น.ส.ดารุณี วงษ์ขัด
53 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย นายอาแสง อาหยี่
54 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย นายเสรี จันทร์ตา
55 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย นายศรีเมฆ สามดี
56 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย นายไพรสนธิ์ ชัยสุวรรณ
57 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย นายอิศรานุวัฒน์ จิรัญดร
58 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย นายนพ วงศ์หลวง
59 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย นายชุมพล จันประภาพ
60 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย นายอาคม กองตา
61 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย นายเติมพัฒน์ พุ่มทับทิม
62 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย นายประสิทธิ์ ทิศอุ่น
63 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย นายประเสริฐ ใจผ่อง
64 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย นายทศพล รัตนวงค์
65 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย นายศิลธรรม ทาเสนา
66 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย นายประดิษฐ เสมาทอง
67 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย น.ส.อาซือเม แซ่ลี
68 3 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สพร.20 เชียงราย นางบัวไหล เขื่อนเพชร
69 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว นางสุภาพร บูรณะ
70 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว นายศุภโชค บวรชยากร
71 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว นางพิมพา มะโนสด
72 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว นางเกี๋ยงคำ เถนนิยม
73 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว นางสายสวาท หล้ากาวิน
74 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว นางแหว้น ยาสมร
75 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว นางพร ทิพมูล
76 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว น.ส.ศิริพร จิตต์กัน
77 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว นางสุคำ เขียวคำปัน
78 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว นางโสภา บวรชยากร
79 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว นายจำลอง ทิพย์โสด
80 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว นางมา แก่นจันทร์
81 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว นางสมพร พรมจักร์
82 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว น.ส.บัวเงิน ตุ่นแก้ว
83 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว นางจันทนา วงศ์มณีย์
84 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว นางประนอม วรรณราช
85 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว น.ส.จันทร์ศรี พรมเสน
86 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว นางฟองจันทร์ มะโนวัน
87 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว นางชูศรี กัณทะแสน
88 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว น.ส.บัวแก้ว ปัญญาปิน
89 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว นายป๊อก บ่อคำเขียว
90 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน นายณัฐพล สุจาโน
91 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน นายอุทัย โยวัง
92 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน นายวัชระ ปัญญารอบรู้
93 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน นายวสันต์ กันคำ
94 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน นางปุณยานุช กันชัยเทพ
95 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน นายรณรงค์ เข็มคำ
96 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน นายอิน ตั๋นคำ
97 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน นายสุขคำ อินเลิศ
98 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน นายสมพร ทอนพิงค์
99 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน นายประนอม กิจสุภา
100 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน นายหวล ชัยบุญเรือง
101 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน นายกุศล ครูบา
102 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน นายวิชัย เจริญคิด
103 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน นายสมบัติ สีพรม
104 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน นายทองสุข ทาซาว
105 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน นายสลี อินทาสม
106 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน นายสนิท เหลายา
107 5 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน นายละ การินทร์
108 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย นายสนอม พรมกันทา
109 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย นายสุรชัย รัตนะบวร
110 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย นายธีระศักดิ์ สังคนานนท์
111 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย นายเสถียร อโนพงษ์
112 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย นายระเบียบ ยิ้มพราย
113 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย นายบุญตุ๋ย อุปคำ
114 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย นายสมนึก ขมิ้นเขียว
115 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย นายทักษิณ จันทร์ถา
116 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย นายอรุณ จันทร์ถา
117 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย นายสมัคร จันทร์ถา
118 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย นายศุภณัฐ พรมแดน
119 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย นายคำอ้าย มูลแก้ว
120 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย นายอภิสิทธิ์ พิทักษ์ชัยดำรงค์
121 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย น.ส.ดรุณี อิสระไพศาล
122 6 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย นายอิ่นสม ดวงติ๊บ
123 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว นางยุพิน ณ เชียงใหม่
124 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว นางปนัดดา สุภาวงค์
125 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว น.ส.หมีสึก ไวยะกา
126 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว นางผัด ขอบขันคำ
127 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว นางจีระพร เครือวงค์
128 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว นางจันตา ไชยเลิศ
129 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว นายประทีป ชัยวงค์
130 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว นางบัวบาน เขื่อนแก้ว
131 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว นางปั๋น จอมแก้ว
132 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว นายวสันต์ คำภิราษร
133 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว นางเต็มใจ มูลสวัสดิ์
134 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว นางสวาท ยะชัย
135 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว นางสมสุข บุญมา
136 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว น.ส.กฤติยา เชอกอ
137 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว นางพิสมัย ดะระศิริ
138 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว น.ส.ลาวัลย์ วรรณราช
139 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว นางธัญชนก ยี่ภิญโญ
140 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว น.ส.พนิดา กล้าแข็ง
141 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว นางอำพร คำป๊อก
142 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว นางเพ็ญพรรณ สุกุล
143 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว นางแก้ว ณ เชียงใหม่
144 7 07 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 10 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว นางปราณี อินทัด
145 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นางบัวเขียว อิ่นแก้ว
146 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นายประไณย จินดา
147 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว น.ส.สุพิน สุริยะแก้ว
148 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นางจันทร์ คำน้อย
149 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นายชยุตพงศ์ มะโหฬาร
150 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นายเสาร์ อิ่นแก้ว
151 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นางบัวเร็ว คำเปี้ย
152 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นางปี ปินคำ
153 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นางพิสมัย กันทอง
154 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นางพูนศรี ถานัน
155 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นางแสงหล้า มะโนวัง
156 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นางแสงจันทร์ แสนทิพย์
157 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว น.ส.วราภรณ์ นวลคำ
158 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นายสุทัศน์ ปงรังษี
159 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นายสิทธิชัย ไชยลังกา
160 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นางวรรณา แสนตา
161 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นางศรีวรรณ ร้องหาญแก้ว
162 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นางบัวผัน แก้วเก่า
163 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นายบุรินทร์ ปวงคำ
164 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นายบุญส่ง เรือนปิน
165 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นางตุ้ม สุนันต๊ะ
166 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นางแดง อุปนันชัย
167 8 13 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 5 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว นายศรีเรือน วงค์ริน