BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายโอเลศ สายศรี
2 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง น.ส.ปวีณา พรหมหมอก
3 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายสมใจ วันดี
4 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายหาดใหญ่ ทะวิลา
5 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นางสังวาลย์ บุญยัง
6 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายพิพัฒน์ ธรรมสา
7 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายขันทอง จันทร์เขียว
8 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายอทิตย์ แสนโชค
9 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายสนั่น ไชยดี
10 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายอนุรักษ์ ราชโส
11 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายคชินทร์ แง่พรหม
12 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายลุนนี ราชสีห์
13 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายสุนทร ประกอบดี
14 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายทนงศักดิ์ พันธ์นุรักษ์
15 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายคำจันทร์ พลเรือง
16 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายลำดวน แสงตะวัน
17 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายธิติวุฒิ เจริญชัยไธสงค์
18 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายชัยณรงค์ สองศรี
19 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นางจิระภา จงใจงาม
20 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายเติมศักดิ์ อัชการ
21 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายประเสริฐ แก้วศรี
22 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายสมบัติ นราวงษ์
23 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายนพรัตน์ เกษมสาร
24 1 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลดงหม้อทอง นายลำไพ ยาทองไชย
25 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายเกียรติศักดิ์ ผาด่านแก้ว
26 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ น.ส.ปวีนัส อินธิราช
27 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายหัตฐพล จันทะรังษี
28 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายบุญนำ ห้วยใหญ่
29 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายวรวิทย์ เคนพิทักษ์
30 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายสิทธิชัย วงค์เครือสอน
31 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ น.ส.สุพัตรา เชียงไข่แก้ว
32 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายนลธวัช คำโสมศรี
33 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายพล แก้วแกมเกษ
34 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายศุภชัย ราชพันแสน
35 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายเอกราช ชินบุตร
36 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายศรัณย์ เพียสา
37 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายธีระพงษ์ มาทะเล
38 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายชาญวิทย์ เพียสา
39 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายวิไล พรมวิชัย
40 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายสามารถ อุทัยวัฒน์
41 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายพิชัย เพียสา
42 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายจันไทย ขันทีท้าว
43 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายอดุลย์ ทองไว
44 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายชันชัย ชินบุตร
45 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายสุวัฒน์ ลีลาชัย
46 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายเดชศักดิ์ดา พรมภา
47 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายภานุมาศ ศรีสวัสดิ์
48 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายฉัตรชัย อาจหาญ
49 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายณรงค์ศักดิ์ ไชยสงคราม
50 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายวินัส เครือคำ
51 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายวันชัย คำเพชร
52 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายปราณี เพียสา
53 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายบัญดิษ แก้วมะ
54 12 18 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ด่านม่วงคำ นายแก้ว กุญแจทอง
55 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายศราวุธ สิงห์คำมา
56 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ น.ส.บัญชี มนต์อิ่น
57 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ น.ส.ทาริกา แก้วกิ่ง
58 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ น.ส.ศิรประภา วงศ์มีแก้ว
59 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายวิมลรัตน์ พิมพ์มีลาย
60 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายกฤษฎา จันทร์ไทย
61 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายอภิสิทธิ์ อุปถานา
62 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ น.ส.ภัทรา คุณชัย
63 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายอรรถพล สมบูรณ์สูงเนิน
64 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายนันทพงษ์ คำชนะ
65 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายอมร ตองตาสี
66 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายสายันต์ ยาทองไชย
67 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายอภิวัฒน์ สิงห์คำมา
68 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายสราวุธ ทองผลา
69 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายนพนันท์ แสนเย็น
70 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายฐนนท์ คำเพชร
71 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายวิโรจน์ คำพิพล
72 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายประทีป ทาศรีภู
73 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายสุทธิพงษ์ โน๊ตสุภา
74 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายสุเทพ มงคล
75 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายภานุพงษ์ ปาระคะ
76 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายหนูพันธ์ คำภูษา
77 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายนิทัศน์ พันธุ์แก้ว
78 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นายสุรินทร์ วงศ์เครือศร
79 13 19 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ นางบวน นครศรี
80 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสุภัทร์ วงษ์รัตนะ
81 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายชัชวาลย์ โคตรวิชา
82 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสมชัย บุญมา
83 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายไชยา ใยวังหน้า
84 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายเกียรติศักดิ์ นาคมี
85 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายธีรพงษ์ ศรีบุญโฮม
86 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสุริยัน คุณปัญญา
87 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางรุจี แก้วคำกอง
88 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.กฤษณา อุปรินทร์
89 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางลำใย ภาโว
90 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสง่า กาววัน
91 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายทองเพชร สอนปัน
92 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางหนูเหลี่ยม สุขแจ่ม
93 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายนงค์ พรมพินิจ
94 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสาคร จูมสีสิงห์
95 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายเสถียร สกลอุดมโชค
96 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ภัทรา ต้นโพธิ์
97 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายณัฐิวุฒิ ชมชายผล
98 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายที สุขแจ่ม
99 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายพรประเสริฐ เอี่ยมศรี
100 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายอายุวัฒน์ คำภูษา
101 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสถิตย์ กงลีมา
102 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายธวัช ระลึกมูล
103 14 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.อรชุมา ศรีมา
104 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางอนุกูล เหมรา
105 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางศรีใคร โพนสักขวา
106 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายบุญธรรม แขจอหอ
107 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายอุทัย สมเดช
108 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสหรัฐ โพธิจันทร์
109 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางตุ๊ เล็กอ่อน
110 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวิษณุ เกตวงษา
111 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายจตุรภุช ไทยเหนือ
112 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสมชัย โพนสักขวา
113 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายภุชงค์ ลือฉาย
114 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.พานศรี ไพจันทร์
115 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายยุทธนา แสนภูวา
116 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ฐิติพร สุภาอ้วน
117 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวสันต์ สังข์กฤษณ์
118 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางวิลัย แสนมะฮุง
119 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางเจรี บุตรโคษา
120 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางสิริวัฒนา ชุมปัญญา
121 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายห้า แก้วมงคุณ
122 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวิคาร ธรรมนิยม
123 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางผาลี แสนหูม
124 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.บาย ยุระอินทร์
125 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางสลัด ชุมปัญญา
126 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายชินกร ทองดี
127 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวันชัย สุมังคะ
128 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวิชัยชาญ ผ่านเมือง
129 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายทัศน์ กุลสานต์
130 15 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายแสงเทียน แสนมะฮุง
131 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายอชิระ ไชยตะมาตย์
132 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายอดิศักดิ์ พันไชย
133 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายอนุวัฒน์ พิศสุวรรณ
134 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายภัทรพล จำปาเต็ม
135 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายวิชิต ไชยตะมาตย์
136 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายณัฐวัตร ศรีเทียวไทย
137 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายสมพงษ์ เวียงการ
138 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายหัถชัย ใครบุตร
139 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายวายุ เทพวงษา
140 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายจักรกฤษณ์ ป้องเทพ
141 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายอานนท์ ร้อยพิลา
142 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายไวพจน์ ลาคำ
143 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายอนุชิต การุญ
144 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายพัชระ ปัญญาประชุม
145 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายกฤษดร ตั้งศิริ
146 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายอภิสิทธิ์ บุตดี
147 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายเทพพร ไชยตะมาตย์
148 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายสุพล โทเพชร
149 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายจตุพล ทองมุน
150 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายวิรัช ไชยตมาตย์
151 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายเทพพิชิต พรมสิทธิ์
152 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายนันทวัฒน์ ไชยตะมาตย์
153 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายไพโรจน์ ไชยตะมาตย์
154 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายสันติสุข โสมสุพิน
155 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายทศพล การุญ
156 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายไกรยสิทธิ์ จันคำตา
157 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายเกรียงไกร กวานสุพรรณ์
158 16 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรรานิคม นายสราวุฒิ การุญ
159 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายมานะสันต์ การุญ
160 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายฉัตรดนัย ภูรัพพา
161 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายทรงพล พิศสุวรรณ์
162 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายสุรศักดิ์ การุญ
163 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายวีระพันธ์ โพธิพรหม
164 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายเอกชัย คำทะเนตร
165 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายเจนศักดิ์ แดนรักษ์
166 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายสุริยา คำทะเนตร
167 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายตรีชฎา คำทะเนตร
168 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายปรเมฆฐ ไชยตะมาตย์
169 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายบุญไทย มาบุญ
170 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายพัฒนพงษ์ ไชยพ่อ
171 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายพัชระ วันสวัสดิ์
172 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายอธิวัฒน์ แสนสนุก
173 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นางรุ่งฟ้า เสนสาย
174 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายวุฒิพงค์ อังมีพิษ
175 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายขวัญไพ วภักดิ์เพชร
176 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม น.ส.พรสุดา จันลาวงค์
177 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายนิพนธ์ ยอดไธสง
178 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายศักดิ์นรินทร์ ภูรัพพา
179 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายถวิล ดีนัก
180 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายวชิระ อุตศาสตร์
181 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายวิสนุ ไชยตะมาตย์
182 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายสรทัศน์ เข็มเพชร์
183 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายสัญลักษณ์ อุตศาสตร์
184 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายอภิสิทธิ์ พันชัย
185 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายสมคิด ดีนัก
186 17 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาหัวบ่อ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม นายสมร เหล่าพันนา
187 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายเดชฤทธิ์ จุลณีย์
188 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายเจริญพร กางทอง
189 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายกันยา รุ่งอรุณทรัพย์
190 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายพีรพล ศูนย์จันทร์
191 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายผดุงศักดิ์ เกลี้ยงบรรจง
192 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายสุพสิทธิ์ ไชยเชษฐ
193 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายเหรียญ ฮุงหวล
194 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายวัฒนา พันธ์ไชย
195 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายศุภชัย มีทองแสน
196 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายอนนท์ ศิริวงศ์
197 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายภูมินทร์ อ่อนมิ
198 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายเจศนัย ทิพชาติ
199 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายกลกาญจน์ คนรำ
200 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายกฤษณวัฒน์ สาขา
201 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายเกียรติศักดิ์ สายบัว
202 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายกฤษณะ นาโควงค์
203 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายอุดร มีทองแสน
204 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายสุภาพ พงษ์ปลัด
205 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายวีรชัย พรมเรียน
206 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายวัชระ ศรีสวัสดิ์
207 18 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายครองศักดิ์ จันทะวงศ์
208 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายกิตติภัทร์ สายอารีย์
209 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายจักรกฤษ เรืองสวัสดิ์
210 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายณัฐพล กางทอง
211 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายเกียรติชัย รัตนะ
212 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายสุรชัย บิดร
213 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายจตุพงษ์ ศิริบุตร
214 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายจีระศักดิ์ ไชยเชษฐ
215 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายวิษณุ การีชุม
216 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายพีระพงษ์ บุญแท้
217 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายเกียรติชัย จิกจักร
218 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายราชฤทธิ์ เหลาแตว
219 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายอมรเทพ เรืองสวัสดิ์
220 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายลาชิต แก้วก่า
221 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายสุชาติ ไชยเชษฐ์
222 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายวุฒิชัย ไชยเชษฐ์
223 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายอธิวัฒน์ โพธิ์ศรี
224 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายพงศ์พิทักษ์ ไชยเชษฐ์
225 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายเฉลิมพงษ์ นันตะภัก
226 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายจันทร์เทพ อุ่นวิเศษ
227 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายอัครพล ภูพิงคาร
228 19 30 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม นายวิจิตร นิกาญจน์กูล
229 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายวิชิต พรมสุริย์
230 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายพชร คนเพียร
231 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายสมศักดิ์ บุตรหิน
232 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายสมดี บุตรหิน
233 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายณรงค์ศักดิ์ ผ่องระนาต
234 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายวิลัย รักสกุล
235 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายวารีย์ อองโนนยาง
236 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นางพูลสวัสดิ์ ธ.น.มูล
237 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายเจนณรงค์ บุญป้อง
238 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายวิเชียร หงษ์ฟ้อน
239 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายเครือ ถูกแบบ
240 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายพงษ์ศักดิ์ ปังโคตร
241 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายจะเด็จ บุญหาราช
242 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายสำราญ จูมพล
243 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายสันติสุข จันดีศรี
244 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายฉันทัศน์ แทนธานี
245 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายพงระภี ชมบาน
246 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายประภาศ ลาซ้อน
247 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายสมัย ชาภูวงศ์
248 2 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกวั่ง นายอนุวัฒน์ ธาตุไพบูลย์
249 20 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายชายนเรส งอยภูธร
250 20 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายประสพชัย พรมน้อย
251 20 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสมศักดิ์ ผาอวนโต
252 20 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสุทธิชัย ขุ่ยฟอง
253 20 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายฤชา คำชมภู
254 20 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายณพล เจริญราช
255 20 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายเมือง สอนระวัตร
256 20 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางขันตรี สิทธิ์นะศรี
257 20 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายนันทวัฒน์ มุลน้อยสุ
258 20 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายชัยยะ อินหนอง
259 20 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายปฏิวัติ พรมวิหา
260 20 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.สุพัตรา ลีนาลาด
261 20 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายติกต้า ศรีบุญแปลง
262 20 01 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวิเชษฐ์ เพ็ชรสี
263 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายสุรเดช อุสาพรม
264 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายณัฐดนัย ทุมกิจจะ
265 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายอาทิตย์ศักดิ์ แพเมือง
266 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายกาไว ริกำแง
267 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายวงค์เดือน ปะวิสา
268 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายชูชก พรมวิชัย
269 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายพรสวรรค์ ช่างคำ
270 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายพิชรัชต์ คำลือชา
271 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายพจน์ อินอุเทน
272 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายอภิวัฒน์ มณีนพ
273 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายณรงค์ชัย คำทะเนตร
274 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายสีชมพู ทิพวัจนา
275 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายวิโรจน์ รุ่งเรือง
276 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายสุชาติ สุราษฎร์
277 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายสุริยา ทองโคตร
278 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายอิทธิฤทธิ์ ดรุณเรืองศรี
279 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายวิทยา อารมย์สวัสดิ์
280 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายสัญญา วงค์เข็มมา
281 21 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม นายฐิระศักดิ์ ลุนจักร
282 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายนำขบวน บาดดี
283 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายชาตรี โคตพรม
284 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายสาคร ทัศน์จันดา
285 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายจิตติพร งอยภูธร
286 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายประสิทธิ์ บุนนท์
287 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายณัฐพล ถากรงาม
288 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายชินวัฒน์ ทุมกิจจะ
289 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายจักรพงศ์ อุสาพรหม
290 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายสุรศักดิ์ ลาวิลาศ
291 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายไกรษร นาโควงค์
292 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายทศวรรษ ทัศน์จันดา
293 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายชูเกียรติ จิตอาคะ
294 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายเอกชัย บุนนท์
295 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายอภิสิทธิ์ ประกิ่ง
296 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายพิเศษ ทิลารักษ์
297 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายทักขิไณย แก้วไทย
298 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายทีระบุตร นาโควงค์
299 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายทองเพียร พันธุกาง
300 22 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนิคม นายสุรศักดิ์ พรหมหืด
301 23 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม นายสมใจ ชาญสมร
302 23 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม นายวิทย์ธวัฒน์ บุญสร้าง
303 23 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม นายโอภาส บุตรพันธ์
304 23 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม นายสายฝน เพ็งสว่าง
305 23 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม นายถนอม ทะนงค์
306 23 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม นายดนัย เหล็กสูงเนิน
307 23 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม นายปรีชา วงศรีลา
308 23 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม นายวุฒิชัย คุณพิมโพธิ์
309 23 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม นายนัสธี วงศรีลา
310 23 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม นายสิทธิชัย เพชรพรรณ
311 23 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม นายไพรวรรณ ไชยแสน
312 23 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม นายทศพร ไพเรืองโสม
313 23 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลนาใน ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม นายพรชัย เพ็งสว่าง
314 24 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม นายยุทธนา เกื้อทาน
315 24 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม นายชวัลกร ภัยกาล
316 24 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม นายอิทธิวัฒน์ บุตรศรี
317 24 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม นายสมปอง ทองดี
318 24 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม นายณรงค์ศักดิ์ สายสร้อย
319 24 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม นายชรินทร์ ไชยสัตย์
320 24 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม นายชัยสิทธิ์ ภักดียุทธ์
321 24 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม นายอัครพงศ์ ทะชัย
322 24 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม นายไพวัลย์ มะโนรักษ์
323 24 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม นายพิทักษ์ สีหาราช
324 24 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม นายวัชรินทร์ มหาชะโล
325 24 11 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม นายวงศธร สนห้วยไพร
326 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นายเจนภพ เพ็งประโคน
327 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นายชัชพล ฐานโอลาน
328 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นายรัตติกาล บีลี
329 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นายภัคพล สันทัน
330 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นางสัมพันธ์ แฮนเกตุ
331 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นายแพง อภัยแสน
332 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นางบัญชี นระทัด
333 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน น.ส.ธัญรัตน์ ไชยยานัด
334 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นายสุริยา อ่อนภูเขา
335 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นายชอบใจ แฮนหลุน
336 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นางฐิตาภา แฮนเกตุ
337 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นางคม คำศรีพล
338 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นางรวิวรรณ แฮนหลุน
339 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นายสกนธ์ วิชาหา
340 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นายโสรัจจะ ยะพลหา
341 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นายเดือง คำสิงห์
342 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นายยอด วงศ์มหาไชย
343 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นายชูเกียรติ กิจโมกข์
344 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน น.ส.ศรีแพร โคบุตรี
345 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นายธงชัย ปัญจรักษ์
346 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นายนพวรรณ์ สัมฤทธิ์
347 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นางสมพร อหันตะ
348 3 28 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน นายถิรวัฒน์ แฮนเกตุ
349 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นางทองเพียน ยิ่งยืน
350 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายวิวัฒน์ หัศกรรจ์
351 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายสิรวิชญ์ เนาคำแพง
352 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายกษิดิษ ดาวเศรษฐ์
353 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายอำนาจ พจนา
354 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ น.ส.สุดาภรณ์ โพธิ์ป้อม
355 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ น.ส.วิลาวัลย์ เมืองซอง
356 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายธรรมรัตน์ พรหมศิริ
357 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายภานุวัฒน์ หัศกรรจ์
358 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายธงชัย ละศรีจันทร์
359 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายชวลิต เจริญไชย
360 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายอภิรักษ์ วงศ์ศรีชา
361 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นางจาภัคขนิษฐา สุนทร
362 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายประหยัด ไชยบุบผา
363 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายปริญญานนท์ บุญรักษา
364 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายบัวเรียน สีพุทธา
365 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายสังคม อภัยโส
366 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายอนุแสนศักดิ์ หลอดแก้ว
367 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นางวิไล จันทร์โพธิ์
368 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ น.ส.พรรณนิภา บุญรักษา
369 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายเสถียร สุทธิอาจ
370 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายอภิสิทธิ์ สุทธิอาจ
371 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายนราภัทร เมืองซอง
372 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายศรนารายณ์ ภาวะโพธิ์
373 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาริชภูมิ นายประสาตร์ วงค์สามารถ
374 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร น.ส.เบญจวรรณ ศรีนวน
375 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นายอุดมกาฬ ผุยลานวงค์
376 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นายเพทาย โพธิ์สา
377 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร น.ส.ปีรภรณ์ สุมนทา
378 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นายพิจิตร อุดมนา
379 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร น.ส.สินประไทย ร่วมทรัพย์
380 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร น.ส.ต๋อย เกตุประทุม
381 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นายณรงค์ นูจัตุรัส
382 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นายชัยณรงค์ พิมพ์ลุน
383 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นายพรรษา ถาวรผล
384 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นายบุหงา ตาลลาม
385 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นายเพ็ชศรี แสงตะวัน
386 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นายธนศักดิ์ นาโสบิน
387 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นางหลัก ใยสาร
388 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นายศิวดล ลีนาราช
389 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นางชอบ วงค์เครือศร
390 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นายไกรวิทย์ ศูนย์สอน
391 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร น.ส.นิภาพร หาญภูมิ
392 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นายวาริน นิลคำ
393 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร น.ส.เมตตา วงศรีดา
394 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นายสมหวัง พงษ์อุทธา
395 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นายทวีศักดิ์ ซึมเมฆ
396 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นายสมชาย กองมงคล
397 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นายทองคำ ศรีกะรัตน์
398 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร น.ส.พนิดา วงค์เครือศร
399 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นายประสาท ขาวศรี
400 5 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร น.ส.จิระภา จักรนารายณ์
401 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายกฤษณะ ศรีมุกดา
402 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก น.ส.นำสอน กุดวงค์แก้ว
403 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายคำเมือง กุดวงค์แก้ว
404 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก น.ส.เพียร กุดวงค์แก้ว
405 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายสมปอง ปราณีสัน
406 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายวันชัย กุดวงค์แก้ว
407 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นางบุญมา กุดวงค์แก้ว
408 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก น.ส.สถาพร คำสงค์
409 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก น.ส.มณทา กุดวงค์แก้ว
410 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายสมปอง บริรัก
411 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก น.ส.ประยอม กุดวงค์แก้ว
412 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก น.ส.จิตรานนท์ กุดวงค์แก้ว
413 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก น.ส.จิระวรรณ กุดวงค์แก้ว
414 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก น.ส.ยุพิน กุดวงศ์แก้ว
415 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นางฮะ กุดวงค์แก้ว
416 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก น.ส.บุญโฮม กุดวงค์แก้ว
417 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายทองม้วน กุดวงศ์แก้ว
418 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก น.ส.สมพร โยธายุท
419 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก น.ส.พรรณนิดา ศรีมุกดา
420 6 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.กุดบาก อ.กุดบาก น.ส.ปริศนา กุดวงค์แก้ว
421 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายอภิวัฒน์ ศรีราภา
422 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายฐาปกรณ์ จันทร์แก้ว
423 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายเวทิน รสดี
424 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายเอนก เนาว์ศรีศร
425 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายสุวรรณ์ โถชารี
426 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายสุดสาคร ปาทะวงศ์
427 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นางริทย์อาลี ปัตฆาต
428 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายรวมรัน พะยอม
429 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายพิรุฬณ์ ผันอากาศ
430 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายชลธี พงวรรณา
431 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก น.ส.รวมพร ดาบพลอ่อน
432 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายสุนิสา ดาบพิมพ์ศรี
433 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายไพวรรณ นาสีแสน
434 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายพันตรี โถชาลี
435 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นางสุจิตตา ดาบพลอ่อน
436 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก น.ส.รุ่งนภา ดวงปากดี
437 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก น.ส.วริยา คติยะจันทร์
438 7 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก นายเสมียน การทัก
439 9 21 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาโพธ์ อ.กุสุมาลย์ นายวาส มุงวงษา
440 9 21 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาโพธ์ อ.กุสุมาลย์ นายกฤษดา แสนพงษ์
441 9 21 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาโพธ์ อ.กุสุมาลย์ นายสำราญ ประเคนคะชา
442 9 21 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาโพธ์ อ.กุสุมาลย์ นายรันดร นารีแพงสี
443 9 21 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาโพธ์ อ.กุสุมาลย์ นายสาคร วัดแผ่นลำ
444 9 21 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาโพธ์ อ.กุสุมาลย์ นายวรากร เถาว์อ้วน
445 9 21 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาโพธ์ อ.กุสุมาลย์ นายศรายุทธ์ ใยปางแก้ว
446 9 21 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาโพธ์ อ.กุสุมาลย์ นายปรีชา พาพานทาง
447 9 21 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาโพธ์ อ.กุสุมาลย์ นายบุญร่วม กามดำ
448 9 21 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาโพธ์ อ.กุสุมาลย์ นายหมัย ขันบรรจง
449 9 21 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาโพธ์ อ.กุสุมาลย์ นายไสว ใยปางแก้ว
450 9 21 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาโพธ์ อ.กุสุมาลย์ นายเอนก ใยปางแก้ว
451 9 21 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาโพธ์ อ.กุสุมาลย์ นายเปรม ฮาดเนาลี
452 9 21 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาโพธ์ อ.กุสุมาลย์ นายสุวิทย์ รวดเร็ว
453 9 21 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาโพธ์ อ.กุสุมาลย์ นายปริง ใยปางแก้ว
454 9 21 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาโพธ์ อ.กุสุมาลย์ นายสมาน ใยปางแก้ว
455 9 21 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาโพธ์ อ.กุสุมาลย์ นายประเสริฐ จันจุลา
456 9 21 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาโพธ์ อ.กุสุมาลย์ นายสุระศักดิ์ เนืองทอง