BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายบัญชา พรหมศิริกูล
2 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายยุทธนา อาริโน
3 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด น.ส.สุปัน พานตะสี
4 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายจตุภูมิ สุขยิ่ง
5 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายอภิรักษ์ มนต์ชรา
6 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายสมร ชัยสา
7 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายวินัย เดชอุทัย
8 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายอภิเชษฐ์ เขตประทุม
9 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายสังเวียน สุดแสนยา
10 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายทวี น้อมระวี
11 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายฤทธิรงณ์ นูพิมพ์
12 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายสมุท นานันท์
13 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายสำรวย โพธิกัง
14 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายสด โพธิ์ศรี
15 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายสมพร จันทร์ประทักษ์
16 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายสวัสดิ์ เพ็ญนาดี
17 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายอดุลย์ พลพุทธา
18 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายนรินทร์ ทุมรินทร์
19 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายสุข แก้วพริก
20 1 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นางหวัน พันธ์ศรี
21 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นางทองสี โพธิ์รักษ์
22 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายแสงเพ็ชร์ เบ้าช้างเผือก
23 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายมี นากอก
24 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นางบัวทอง ขันขวา
25 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นางสุนันทา ย่องหาญ
26 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายสุพจน์ พรมราช
27 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายพิสิทธิ์ ทาโพนทัน
28 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายอภิรักษ์ ไชยรักษ์
29 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายแสน จันทราษา
30 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายอภิสิทธิ์ พิลาจันทร์
31 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นางยุภาวดี พรมศร
32 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายสมคิด กองสุข
33 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายสมบูรณ์ แก้วภูมิแห่
34 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายสมภพ มาแสวง
35 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายสุรเดช พรมราช
36 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายมงคล ชารีดา
37 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายสุรสิทธิ์ กาบบัวแดง
38 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายสหชาติ จิตหงสา
39 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายวุฒิชัย ชาบุญมี
40 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายธวัชชัย ศรีอำคา
41 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายปรีชา ผลคำ
42 10 25 กรกฎาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายวีระ แสนสม
43 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายฉัตรชัย วะหาโร
44 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายสุดตา ละอองทุมมา
45 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายสมศักดิ์ เภาจัตุรัส
46 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายชาญ ทิพบุบพระ
47 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นางคำภู พละวัตร
48 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายองอาจ โยควัฒน์
49 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายวุฒิพงษ์ ด่านกลาง
50 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด น.ส.วิภานันท์ วรโชติ
51 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายปิยะพงศ์ บูรณะ
52 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายสันทัด เภาจัตุรัส
53 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด น.ส.ปรียาพร สังการี
54 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายณัฐวุฒิ จันทร์พิทักษ์
55 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายอาทิตย์ เจาจาฤกษ์
56 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายสุฤทธิ์ พรมสาร
57 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายก้องกังวาฬ พรมลี
58 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายวิจัย คำนวนดี
59 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด น.ส.มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์
60 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายทวี หมั่นการ
61 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายปัญญา ทัพพิลา
62 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายสมศักดิ์ จักษุวงค์
63 11 23 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ ที่ว่าการอำเภอพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายสมพาน อุรพนม
64 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายเกียรติศักดิ์ บรรพบุตร
65 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นางพาวดี กรวิรัตน์
66 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายคมสัน อามาตมนตรี
67 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายวีรชน นามไพร
68 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายณชพงศ์ ทิพย์วัตร
69 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายสมจิตร พุกตื้อ
70 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายณัฏฐากร เกตุโร
71 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายรุ่งทวี อามาตมนตรี
72 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายสมพร แน่นอุดร
73 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายขวัญชัย แสนมนตรี
74 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายไพฑูรย์ เทินไธสง
75 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายใวพจน์ แน่นอุดร
76 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายอนุชาติ กงชัย
77 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายสมร แน่นอุดร
78 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นางประคอง โยธานวน
79 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายไพรวัน แสนประกอบ
80 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายสมจิต มะลิหอม
81 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายชัชชัย อเนกวรรณา
82 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นางบุญยืน วินธะไชย
83 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายศิรศักดิ์ ศรีสุยิ่ง
84 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายเสด็จ ปะชะนัย
85 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายทวี พันธุ์รักษ์
86 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายสมชาย ศรีสนาย
87 12 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายประดิษฐ เวียงอินทร์
88 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายสมศรี มาตย์ทา
89 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายทัยทิพย์ สาไชยันต์
90 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายชาญยุทธ มัชเรศ
91 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายทรงชัย ชามัสชิมา
92 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด น.ส.ดารณี เฮงนิรันดร์
93 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายประจักษ์ ภาคมฤค
94 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายอิทธิพัทธ์ พรมวันนา
95 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายชนาทิป ทองสุพล
96 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายสอน กันยะพิลา
97 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายวรชาติ แสงลุน
98 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายบุญรัก สุทธิบาก
99 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายเสถียร หิรัญมาตย์
100 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายอำคา พรมวันนา
101 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายสีทา ชัยแก้ว
102 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายพิทักษ์ บุตรปราบ
103 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายสราวุธ ชำนาญหมอ
104 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายพักตร์พล แสนยะมูล
105 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายเสนอ วารีรัตน์
106 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายสมบัติ สวนหนองแวง
107 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายประพันธ์ศักดิ์ ลาภโพชัย
108 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายสวาท สดมพฤกษ์
109 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายรุ่งเรือง เขตเจริญ
110 13 26 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด นายธราดล พันชะวะนัด
111 14 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ภัคเสฐียร อินทร์ตา นายธงชัย มูลรัตน์
112 14 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ภัคเสฐียร อินทร์ตา น.ส.สุภาพร จงใจสิทธิ์
113 14 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ภัคเสฐียร อินทร์ตา นายเฉลิมชัย เครือแวงมล
114 14 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ภัคเสฐียร อินทร์ตา นายเกรียงไกร อินตา
115 14 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ภัคเสฐียร อินทร์ตา นายประนอม สายสมบูรณ์
116 14 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ภัคเสฐียร อินทร์ตา นายยรรยง บุตรพรม
117 14 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ภัคเสฐียร อินทร์ตา นางไสย แสงไสย์
118 14 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ภัคเสฐียร อินทร์ตา นางลำดวน พลเยี่ยม
119 14 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ภัคเสฐียร อินทร์ตา นายอุระ บาคาน
120 14 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ภัคเสฐียร อินทร์ตา นายธีระพล พลเยี่ยม
121 14 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ภัคเสฐียร อินทร์ตา นายสมพงษ์ สุริโย
122 14 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ภัคเสฐียร อินทร์ตา นางสุนันทา บำรุงเอื้อ
123 14 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ภัคเสฐียร อินทร์ตา นายวิษณุ สนเผือก
124 14 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ภัคเสฐียร อินทร์ตา นายปันจา เหมือนใจงาม
125 14 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ภัคเสฐียร อินทร์ตา นายสุริยันต์ เพ็งพลา
126 14 28 กรกฎาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ภัคเสฐียร อินทร์ตา นายบน เสนสวนจิก
127 15 10 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองนกเป็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายกัลยกร บัวแก้ว
128 15 10 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองนกเป็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายวัชระเกียรติ ฝอยทอง
129 15 10 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองนกเป็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายอัมพร วิลัยหล้า
130 15 10 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองนกเป็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายสายยน ไชยกันยา
131 15 10 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองนกเป็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายขวัญชัย เทศสิงห์
132 15 10 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองนกเป็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายวิชัย บุตศาสตร์
133 15 10 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองนกเป็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายสถิต อรัญมิตร
134 15 10 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองนกเป็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายฉิมพลี บุตรพรม
135 15 10 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองนกเป็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด น.ส.สุดาพร ทศพรอมรรัตน์
136 15 10 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองนกเป็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายมนตรี บุตรพรม
137 15 10 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองนกเป็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นางลี จันนาฝาย
138 15 10 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองนกเป็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด น.ส.ชไมพร แสงปาก
139 15 10 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดบ้านหนองนกเป็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายยุพิน ศรีเนินกล้วย
140 15 10 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ วัดบ้านหนองนกเป็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายธีรวัฒน์ ปัดถารัตน์
141 15 10 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ วัดบ้านหนองนกเป็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายไพบูลย์ รัตนวงค์
142 15 10 สิงหาคม 2561 08 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ วัดบ้านหนองนกเป็ด อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายยุทธนา โพธิ์ไชยศรี
143 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายสราวุธ จงกลณี
144 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายสุระศรี สุทธศรีฉวีฉาย
145 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายอภิชาติ โซ่โพนงาม
146 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายอุดม ธรรมโท
147 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายวีระ บัวกลาง
148 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายวีระ กองสุข
149 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พลฯนิวัฒน์ อุ่นเจริญ
150 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายสุริยา พงศ์รักข์สกุล
151 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายจักรา ปาศร
152 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายสมบัติ พาพรหม
153 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายบัญชา จงกลณี
154 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายธีรวุฒิ จำนงกิจ
155 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายคมเพชร กิตติวราพล
156 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายสมศักดิ์ วินทะไชย
157 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายวีระ พรสวรรค์ชัย
158 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายนพรัตน์ บุญทา
159 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายแสวง รุ่งจรัส
160 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายสมพงษ์ พรมเกตุ
161 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายธนบัตร ทองคณิต
162 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายอภิสิทธิ์ ฮ้อยบุญศรี
163 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายวิทรูณ อารีเอื้อ
164 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายไชยา อารีเอื้อ
165 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายอำนวย ไทยกล้า
166 16 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายธนกร แคนโนนงิ้ว
167 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายยงยุทธ แสนปาง
168 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด น.ส.รัศมี ซ้อนพิมาย
169 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายทองมี เมรัตน์
170 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายประดิษฐ สุทธิสน
171 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายทองคำ ดวงศรี
172 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายสมคิด ดาหา
173 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด น.ส.อัญชลี คำชาลี
174 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายศุภชัย บุรภักดิ์
175 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายสัมฤทธิ์ นากอก
176 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายพนพล ศรีทอง
177 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายอนุชา ผลอ้อ
178 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายพลาธิป ภิรมย์รักษ์
179 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายทินภัทร ภิรมย์รักษ์
180 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายอธิชัย สมอาษา
181 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายอดิศร พิมโพธิ์
182 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายสิทธิพล หลอดทอง
183 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายนิติโชค ช้อยชด
184 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายสมัย ช้อนพิมาย
185 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายสมภาร ดีใจ
186 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายประภาส พิมขนิษฐ์
187 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด น.ส.เหลียนทอง โมลา
188 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายสมพงค์ ดีวงษา
189 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายโกต๋อง ฤทธิ์ภักดี
190 18 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ วัดดงเย็นวรวิหาร ม.16 ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นายนิกร ดอนกลาง
191 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายก้องภพ สุวรรณศรี
192 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายพวง เวียงอินทร์
193 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายประเพ็ญ ชมภูวงษ์
194 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายปณต ชาติพุทธ
195 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายอนุพงศ์ บุญขวาง
196 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นางแก่นใจ คำผุย
197 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายสาคร จันทะวงศ์ฤทธิ์
198 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายประจักษ์ เทศไทย
199 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายมานิตย์ เจริญสุข
200 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายจิตร วรรณุรักษ์
201 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายมนัสพงษ์ ดิษฐเจริญ
202 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายแมนฤทธิ์ จิตต์สม
203 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายสงบ จันทะเรือง
204 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายสมาน บัวกลาง
205 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายอ๊อด จันทะมงคล
206 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายไสว งามหนองอ้อ
207 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายอุดมศักดิ์ ประดิษฐบุญ
208 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายพิบูลย์ นาจรูญ
209 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายอนุชิต สุขยิ่ง
210 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายบุญตา ปะกาโส
211 19 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ ที่ว่าการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นายสมศรี ลิขิตวาศ
212 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายนิกร เจนเชี่ยวชาญ
213 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายสมเกียรติ สมัครการ
214 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายฉัตรมงคล ดวงประทุม
215 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายชนะศึก ขุนหาร
216 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายอานนท์ เวียงสมุทร
217 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายเสถียร ศรีวัฒนา
218 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายมนตรี มหาพรม
219 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายดนัย พันตา
220 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายประดิษฐ์ ตุ้มสูงเนิน
221 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายเช็ง แซ่ลิ้ม
222 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายสุวัฒน์ คำภักดี
223 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายเตชินท์ สดมพฤติ
224 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด น.ส.แสงจันทร์ แซ่แต้
225 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายสัมฤทธิ์ คำภักดี
226 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายสมพงษ์ กันยารัตน์
227 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายเดียวดาย สมพร
228 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายบุญยืน คำภักดี
229 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายทองพูล อาษานาม
230 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายกฤษดา แน่นอุดร
231 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายสมพร กอมูล
232 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นางสมนึก อาษานาม
233 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายบรรยาย คำวัฒน์
234 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายสงวน แมนสถิตย์
235 20 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายสุพจน์ เขตเจริญ
236 21 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายเกษม พวงจันทร์
237 21 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายสมบัตร์ มาลาหอม
238 21 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายวินัย โพธิ์สุวรรณ
239 21 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นางจันเพ็ญ มุขรักษ์
240 21 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นางทองวัน กลางบุรัมย์
241 21 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายวิทูร ประเสริฐศรี
242 21 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด น.ส.เอมอร ประเสริฐสังข์
243 21 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด น.ส.บานชื่น วิกล
244 21 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายไพฑูรย์ บากกินนท์
245 21 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายถวิล ประเสริฐสังข์
246 21 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นางจิตติมา เมืองโพธิ์
247 21 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายชัชวาล คำแสง
248 21 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายพิชิต อุปไมย์
249 21 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นางละไม กาญจสุโพธิ
250 21 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายสุเมธ บัวปล้อง
251 21 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายสมนึก พยุงวงษ์
252 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายองอาจ ใจอยู่เจริญ
253 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายคำเคน โคตา
254 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายปรัตถกร เหมะรัตน์
255 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายอำนาจ แสนนาใต้
256 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายทรงวุฒิ ทองเที๊ยะ
257 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายเดชา อุ่นอินทร์
258 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ น.ส.สุพัตรา ตนตรง
259 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายวีรวัฒน์ ศรีละบุตร
260 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายสมพร ตุ้มทอง
261 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายไพรรัด พิมภู
262 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายรัสมี บุญยัง
263 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายอดุลย์เดชย์ จันทัง
264 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายจรัญ บุญศรี
265 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายสมหวัง ภูสังข์
266 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายเสกสรรค์ ทับมี
267 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายรณชัย พันโย
268 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายธนาพนธ์ วินธิมา
269 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายสมบูรณ์ ศรีละบุตร
270 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายพิเศฐ พุทธมอญ
271 3 29 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด อภิรักษ์ มนต์ชราไกรศร นรชาญ นายพรศักดิ์ คอนมะลา
272 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นายไชสวรรค์ โพธิสาร
273 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นายเด็ดถาพร ประชาโรจน์
274 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นางอ่อน มัดหา
275 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ น.ส.ดวงจันทร์ แซงสว่าง
276 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นายภัคพงษ์ ยันตบุศย์
277 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นายเทพพิทักษ์ บุตรแสน
278 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นายมนตรี วรรณพัฒน์
279 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นายเสริม พวงปัญญา
280 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นายสุกรี เอี่ยมสุข
281 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นายบุญยัง พลเยี่ยม
282 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นายประไพ ภูมิบุญชู
283 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นายเสถียร จำปาทอง
284 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นางพนม แดนประเทือง
285 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นายสมคิด จันทรโคตร
286 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นายสาคร เสนาะเสียง
287 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นายครรชิต กวานดา
288 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นายคำดี บุตรพรม
289 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นายสมจิต มีพันลม
290 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นายปีชัย อุตทา
291 4 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เชิดชัย หงษ์สิงห์ นายเฉลิมชัย เครือแวงมล
292 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายประดิษฐ เวียงธรรม
293 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายสมัย ธานีวรรณ
294 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายธนายุทธ จิตรซื่อ
295 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายทวี เครือวัลย์
296 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายวีระ อารีเอื้อ
297 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายไพบูลย์ สนั่นเอื้อ
298 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายกิตติ กันยารัตน์
299 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายชัยชาญ จันทะคัด
300 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายสุวิทย์ อารีเอื้อ
301 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายต้องใจ อินบุญญา
302 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายสุนทร เอนกนวล
303 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายคำตัน แสนบุญ
304 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายเกชา มาลาไสย
305 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายสำรวย ธรรมรัตน์
306 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายปัญญพนธ์ พลเวียง
307 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายพูนศักดิ์ มหาพรม
308 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายสมเกียรติ กันยารัตน์
309 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายสถิตย์ วันนา
310 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายรังสรรค์ วรรณรัตน์
311 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายเจริญ จันทะคัด
312 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายทองล้วน สาคะรินทร์
313 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายทวี ใต้ระหันต์
314 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายประพันธ์ สุ่มมาตย์
315 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายบุญมี โฮมแพน
316 5 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายวิรัตน์ ยะลาไสย์
317 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายสมหมาย พิศักดิ์
318 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด น.ส.พัชณี ดีวงศ
319 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายภูดิส โกสินทร์
320 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายสมร จตุเทน
321 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายประยงค์ แสงสุรินทร์
322 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายนิคม นิยันตัง
323 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายอ่อนสา ผลาพรม
324 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายปานทอง สุวรรณศรี
325 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายสายยัน บัวกลอย
326 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด น.ส.วาสนา แสงสุรินทร์
327 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายประเสริฐ ปนชัยภูมิ
328 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายประดิษฐ แก่นนาคำ
329 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด น.ส.เตือนตา นนพิภักดิ์
330 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายรุ่งสุริยา ตะราษี
331 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นางบุญเรียน แสงสุรินทร์
332 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายเชิดชัย ศรีสมบูรณ์
333 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด น.ส.ณีรนุช โพธิ์ทอง
334 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายนิพนธ์ รินทะสมบัติ
335 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายวรายุทธ สุขเขียว
336 6 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด น.ส.เกศริน รองทอง
337 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล นายธวัชชัย กุลวงศ์
338 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล นายสุริยา ศรีชม
339 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล น.ส.สุขี ศักดิ์วงค์
340 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล นายสีตาล ศรีชัย
341 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล นายปรีชา วรรณยศ
342 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล นายสุริยา โตมาซา
343 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล นายอภิชาติ สุมาลี
344 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล นายทศพล ไพรสว่าง
345 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล น.ส.ยุพิน โยไทยหาร
346 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล น.ส.เพ็ชรศรี ยะรังวงษ์
347 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล นายสมเกียรติ เย็นวัฒนา
348 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล นางประยูร ไผ่โสภา
349 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล นายจำเลิง โง่นทุม
350 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล นายหนูลิตร แสงสุข
351 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล นายนิคม ทิพโชติ
352 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล นายจำเนียร วริชน
353 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล นางชัยนาถ สุมาลี
354 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล นายเพลินจิต ศรีล้าเลิศ
355 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล นายบุญสม สมหวัง
356 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ธนโชติ พรมมงคล นายสุระสิทธิ์ ใจคง
357 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายทองสี เพ็ญนายาง
358 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายประพันธ์ ฤทธิแสง
359 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายสมพร ทนงแผลง
360 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายทองใสย ปราบมนตรี
361 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายอดุลย์ มุขสาร
362 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ส.ท.บรรจบ ศรีนนท์
363 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายอุบล อุโคตร
364 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายบุญมี เสมะนู
365 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายเกรียงศักดิ์ พลเยี่ยม
366 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายดนัย สังข์สนั่น
367 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายมงคล ดาหนองคาย
368 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายสมศักดิ์ ราชพิลา
369 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายปรีชา สารารัตน์
370 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายลำไพร คำภักดี
371 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายชนะชัย พลเวียง
372 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายจรัญ ดวงเพชรแสง
373 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายหมื่น นพวัฒน์
374 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายประมวล วงค์คำแก้ว
375 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายอภิวัฒน์ สวัสดีประภา
376 8 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายจตุพงษ์ เพ็ญนายาง
377 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายอุดร โพธาราม
378 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายบุญส่ง กิจการมงคล
379 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายสุระเดชา พิมพ์งาม
380 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายสมัย เกษราช
381 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายสุทธิชัย เรียงสาย
382 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายสมมัก โคตวงศ์
383 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายอุดม พนมใส
384 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายพิพัฒน์ คัชรินทร์
385 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายธนากร บุรารักษ์
386 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายสุวรรณ อธิมัง
387 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายดนัย ค่ำคูณ
388 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายเรืองชัย ชนะทร
389 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายฤชากร วะโรรส
390 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายชลชัย กวางทอง
391 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายเดชอุดม ขุนไชย์
392 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นางพรวิไล ชนะมัจฉา
393 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายจักรินธนสรณ์ กำมาศ
394 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายชัชวาลย์ แก้วกันยา
395 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายโกเมธ พนานัด
396 9 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ณ วัดคุ้ม ม.5 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด น.ส.สุธิดา ดวงเพชร