BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง น.ส.นันทกาล โหตระไวศยะ
2 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง น.ส.สุภาวดี อ่ำเกตุ
3 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง นายภาคินัย สุภาสุข
4 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง น.ส.อุษาวดี งามพงษ์
5 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง นายอดิศร ทองดา
6 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง น.ส.อรณี แซ่เตีย
7 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง นางอรณา ศิริจันทร์
8 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง น.ส.อาคม นาคำ
9 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง นางสมหมาย อนุสนธิ์
10 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง นายชิดณรงค์ รังทอง
11 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง นายจักรี มูลศรี
12 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง นายอุปกรณ์ เกษวัตร
13 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง นายอัมพร ทองยงค์
14 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง นางธิดารัตน์ วจนะวิชากร
15 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง น.ส.วิภานันท์ ศิระวัน
16 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง นายประดิษฐ์ เนตรมณี
17 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง นายทนงศักดิ์ สุวรรณกูฏ
18 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง นางมาลัย หอมสำอางค์
19 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง นายธรรมรัต พรมยาลี
20 1 23 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อ.เมือง นายสมบัติ ญานะรมย์
21 10 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายทวี คุณประเสริฐ
22 10 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายบัวภา อุปโคตร
23 10 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายสุพจน์ ภูงาม
24 10 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายสมชาย โลหะกุล
25 10 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายเชาวลิต คุณธรรม
26 10 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายวุฒิไกร แปลงศรี
27 10 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายวันชัย โสภาพ
28 10 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายภานุพงษ์ โพธิ์คาร
29 10 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายบุญมา แปลงศรี
30 10 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายสังข์ทอง มาลา
31 10 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายบัวลี จันทร์ดากุล
32 10 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นางติ๋ว สายเสียง
33 10 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายศรชัย สีเนียม
34 10 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายทองใบ แยบยนต์
35 10 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายสมควร ประดับศรี
36 10 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายสมบัตร บุญสืบ
37 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นายสมศรี เรียนพิมพ์
38 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นายประกาศิต ศรีสมบัติ
39 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นายพลภัทร คูณทา
40 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นายอรุณ พรมประดิษฐ
41 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นายสถิต ภูทอง
42 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นายสุขี นาจารย์
43 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นายทวัทร สุขใจ
44 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นายวิจิตร ดวงจินดา
45 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นางเพ็ญศรี วารินทร์
46 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นางบุญส่ง นาจารย์
47 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นายศักดิ์ดา บุญเที่ยง
48 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นายอนุศักดิ์ คำสุดแสง
49 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นายวัฒนะ ชื่นชม
50 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นายชินกร รวมวงค์
51 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นายสุรเชษฐ์ ป้องภัย
52 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นางอวน คำสุดแสง
53 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นางสมัย วารินทร์
54 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นายชลนที คำทอง
55 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นายอารมณ์ จำปาขาว
56 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นางสหมัน บุญทัน
57 11 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านขัวแคน ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ นายบัวกัน หอมวงศ์
58 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นางทองมี หงษ์มณีย์
59 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นางสมหวัง สารินา
60 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม น.ส.กิ่งบัว คงศรี
61 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม น.ส.สุพรรษา ผลดี
62 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม น.ส.ปนัดดา บุญวัน
63 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม น.ส.ทักษพร พรมวงศ์
64 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นางยุพาพิน สายสมบัติ
65 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นายสังเวียน จันโส
66 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นายรัศมี เพียรชนะ
67 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นายสาย วรรณศรี
68 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นางสุดา วงศ์ประเทศ
69 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นางบัวเลี่ยน ภูษา
70 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นางกนกวรรณ ประกอบศรี
71 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นายทนงศักดิ์ วินาโล
72 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นางอารีย์ เพ็งพวง
73 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นางทองจันทร์ คำลุน
74 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นางหนูเอี่ยม ตู้ทอง
75 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นางสุนีย์ พลรักษ์
76 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นายสุบิน ประเสริฐศิลป์
77 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นางติ๋ม อาพรศรี
78 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นางไพรวรรณ พรมเกษ
79 12 14 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นางดาวเรือง วรรณศรี
80 13 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายวิสิทธิ์ ไชยรัตน์
81 13 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายทูล เนตรพันธ์
82 13 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายสมบัติ พนมเขต
83 13 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายวิทยา โคตวงษ์
84 13 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายนิพนธ์ ละนิโส
85 13 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายทวน สังคะโห
86 13 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายมานพ สุขอนงค์
87 13 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายวิชัย สายคำ
88 13 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายนิคม จันลา
89 13 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายพิง บุปผา
90 13 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายบุญทัน สมปัญญา
91 13 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายนิรันดร์ หวังสุข
92 13 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายปณัฐชัย โมคทิพย์
93 13 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายดนัย สำราญ
94 13 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายอรรถพล คำหล่อ
95 13 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นางมัจฉา ทะเนจร
96 13 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายสันทัด มากศิริ
97 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นางคำใบ ศรีพงษ์
98 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นายทองจันทร์ จันทร์ชนะ
99 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นายวัลเลี่ยม แก้วมณี
100 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ น.ส.หนูกาญจน์ จันทวี
101 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นายประสิทธิ์ ศรีด้วง
102 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นายอุทัย กองสุข
103 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นายสุรชาติ บุญมาเสน
104 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นายไพศาล ศิริธรรม
105 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นายสุระศักดิ์ พันธุ์โคตร
106 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นายดนุสรณ์ ภูรักษา
107 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นายสมโภชน์ บุญช่วย
108 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นางไข่ จันลออ
109 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ น.ส.เดือนนภา พันธะสา
110 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นายสมพร ทองคำพงษ์
111 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นายสมชัย บัวระพันธ์
112 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นายคันทะชิต บุญเกลี้ยง
113 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นายวิทยา ไชยจักร
114 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นางชนาพร ทวีศักดิ์
115 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ น.ส.ธีราภรณ์ วันทาสุข
116 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นายทองปน วังคะฮาด
117 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นายชำนาญ สร้อยประดับ
118 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นางช่อเอื้อง ไชยสา
119 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นางทองมา ช่วยนา
120 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นายสุรพล โอบอ้วน
121 14 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดวารินทราราม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ นายพลถิน ดำพะธิก
122 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นางบุญถม เอกพันธ์
123 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นายลาวี วงศ์คำจันทร์
124 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นางไหง่ การกล้า
125 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นางยุพิน ภาระสันต์
126 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นายดำรงค์ ลมูลศิลป์
127 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นางวิไลย บ่อแก้ว
128 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นายสมพงษ์ พันธา
129 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นางสุภาวดี จำศรี
130 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นายภาณุพงศ์ พิมพ์สุวรรณ
131 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นายต๊อด จันทุมา
132 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นายอนันต์ หาญชนะ
133 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ น.ส.รุ่งนภา พูลเพิ่ม
134 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นางประยม บัวระพันธ์
135 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นายวีรภัทร มุกดากุล
136 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นายถาวร มาลีศรี
137 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นายสมพร มะนุพันธ์
138 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นายนิกร สาลีเกิด
139 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นายบุญสี ขุนพรม
140 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นางจิราพัชร จุฬานัน
141 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นายบัวลา ผลประดง
142 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นายสมศักดิ์ ดวงมนตรี
143 15 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ นายประเสริฐ เอกพันธ์
144 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายทองปน เหล่าจำปา
145 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายบุญเพ็ง นิยมวัน
146 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายสุวัฒน์ สืบก่ำ
147 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายบัณฑิต แพงจักร
148 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายเดชา ท่าหาญ
149 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายมงคล สุจริต
150 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายทรงศักดิ์ ชาภิพักตร์
151 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายเฉลิม เขียวคำรพ
152 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายสุพัฒนชัย อ่อนสิงห์
153 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายปิยะ วงค์ขันธ์
154 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายวิฑูรย์ จุดาบุตร
155 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายอธิคม แก้วชิณ
156 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายสุบรรณ ประชุมเหล็ก
157 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายสมหมาย ใจทัด
158 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ น.ส.เนริษา ท่าหาญ
159 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายวิศิษย์ ศรีอุบล
160 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายวิเชียร ชมชิต
161 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายวิมล ชัยพานิช
162 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายจักรพล ศรีธัญรัตน์
163 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ น.ส.สุภาพร อ่อนสีดา
164 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายมนตรี ต้นแก้ว
165 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายปรัชญา กันหาวัน
166 16 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านสามแยกเมืองใหม่ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ นายทักษิณ ทองทัพ
167 17 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายวุฒธิชัย อาจคง
168 17 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายปฏิพัทธ์ ชินบุตร
169 17 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายทรงศักดิ์ แก้วกัญญา
170 17 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายธรรม์ เขื่อนคำ
171 17 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายพินิจ ไม้จังหาร
172 17 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายถวิล มุสิกสาร
173 17 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายทนงศักดิ์ คล่องแคล่ว
174 17 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายคล้าย บรรเทา
175 17 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายโกวิท พลสิมมา
176 17 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายไพโรจน์ แก้วสวัสดิ์
177 17 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายบัวเรียน เมียดสีนา
178 17 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายศรศักดิ์ แววคุ้ม
179 17 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายอุดร กัลปพฤกษ์
180 17 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายคมกริช พิมพ์วงศ์
181 17 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายธวัช สมนึก
182 17 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายดาวเรือง ใจการุณ
183 17 20 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายนาวี อูปแก้ว
184 18 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ น.ส.บุญแต่ง ศิริเทพ
185 18 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายสุขี บุระมาศ
186 18 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นางวิกานดา เรือนเจริญ
187 18 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นางหล่อ สีสมุทร
188 18 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายสมบัติ หงษา
189 18 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายนาท ตานันต์
190 18 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายไพทูรย์ คงมี
191 18 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ น.ส.ธารารัตน์ ยุพโคตร
192 18 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายทองเจริญ ป้องคำ
193 18 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายสายัญ ดวงแข
194 18 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายชาญชัย อินทะนาม
195 18 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ น.ส.มณีวรรณ สารี
196 18 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ น.ส.ลัคนา มูลเกษ
197 18 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายชาญณรงค์ อำนาจวงศ์
198 18 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายประมวล สีสมุทร
199 18 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ น.ส.ศิริลักษ์ สารี
200 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายเทพประสิทธิ์ ทินโนรส
201 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายมนตรี ศรีรารมย์
202 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายจรูญวิทย์ บุ้งทอง
203 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายพุทธา กัลยาณีย์
204 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายธีระศักดิ์ บุญสุข
205 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายอนุชา แหบขุนทด
206 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายสถาพร วรรณประภา
207 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นางอุทัย เกษมสุข
208 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายเจียม จันดีเลิศ
209 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายสมชาย ธุรี
210 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายสมชาย พวงศรี
211 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายพูล แสนสุริวงศ์
212 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายสกล เมยดง
213 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายวัฒนา พาหุนันท์
214 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายพูลศักดิ์ เอมอมร
215 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายชาญฤทธิ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
216 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายสำลี ปุรินัย
217 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นางสมใจ วนาพันธ์
218 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายสะท้อน นารักษ์
219 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายวิชัย ศรีษะ
220 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายทองสา พาหุนันท์
221 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นางดวงฤดี ช่างปัน
222 19 07 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าโมงน้อย อ.เดชอุดม นายนิรันดร์ เดชมุงคุณ
223 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายประยงศ์ บุญภักดี
224 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายดำรงพล การินทร์
225 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี น.ส.อัญชลี ทองกุล
226 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายณัฐปคัลภ์ เครือศรี
227 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายดนัย ทศโยเคน
228 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายสุรชัย ทองกุล
229 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายวิญญู บุญสืบ
230 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายเอนก การินทร์
231 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายวราพงษ์ บุญพันธ์
232 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายธนากร สืบแสน
233 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นางสลิตรา ทองค่ำ
234 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายทิพากร สืบศรี
235 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายนพดล บุญอุ้ม
236 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายนที มารมย์
237 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายณัฐพล บุญอุ้ม
238 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี น.ส.สุวรัตน์ ผูกพันธ์
239 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายชานน สารีบุตร
240 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายประกิจ การินทร์
241 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายชราวุฒิ แสงขาว
242 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายมนูญ จันทร์หอม
243 2 12 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นางอัมคา บุญเศรษฐ์
244 20 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายกิตติศักดิ์ มหาโภชน์
245 20 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายเฉลิมพล ไชยะโอชะ
246 20 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร น.ส.วัชนี โทนผุย
247 20 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร น.ส.ปนัดดา นามวงษา
248 20 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายวันชัย สุขตะ
249 20 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นางกุล แสงแดง
250 20 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร น.ส.สนธยา จันบัว
251 20 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายสิทธิชัย พูลสว่าง
252 20 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายสอาด คนขยัน
253 20 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายสมถิ่น กลิ่นหอม
254 20 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายพูลศักดิ์ ขันสิงห์
255 20 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายทอง แก้วเนตร
256 20 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายอุทัย ตู้ทอง
257 20 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นางวีรพัฒน์ ตุ๋ยเทพ
258 20 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายชนะชัย มะณีเลิศ
259 20 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายวัลลภ บุตรสิงห์
260 20 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายเทียนชัย พรมิ่ง
261 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายเมธา โสมสุด
262 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร น.ส.น้ำฝน กุก่อง
263 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร น.ส.วาสนา เชียงชุม
264 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายสุดตา อินทร์น้อย
265 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร น.ส.พัชนี คงทน
266 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายทองใบ มณีรัตน์
267 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายหวัง พิมพ์ทอง
268 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นางสุนีย์ ดาผาวัน
269 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายบุญมี พุฒโสม
270 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายนครินทร์ อินสุวรรณ
271 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายชาลี สายทอง
272 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายกิจติพันธ์ ศรีสว่าง
273 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายบุญส่ง ขันทอง
274 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายจักร์กิจ โลหะกุล
275 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร น.ส.ลำใย เผ่าเสน
276 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นางบุดทา เพิ่มศรี
277 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายทองพูล พันธ์ก้อน
278 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายสมพร คำสว่าง
279 21 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อ.โพธิ์ไทร นายประเทือง ขันธุปัตย์
280 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายสราวุธ พรหมประดิษฐ์
281 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายสฤษดิ์ พรหมประดิษฐ์
282 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายบุญหนา โอชา
283 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายนาวิน สุวรรณผา
284 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายศุภชัย ศรีศิลป์
285 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายรุ่งโรจน์ ศิรินนท์
286 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายสมร ตามพงษ์
287 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายธนากรณ์ งานทวีพัฒน์
288 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายกฤษดา เกษรพันธ์
289 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายสมร วงค์คูณ
290 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายนพดล บุญรอด
291 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายสายันต์ พรมภิบาล
292 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายอรรถชัย ชะอุ่มพันธ์
293 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายถวัลย์ บุตรวงษ์
294 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายสำราญ พิชัย
295 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายประสิทธิ์ ผิวเงินยวง
296 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายไมตรี นาคำ
297 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายประเสริฐ สมสีสุข
298 22 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก นายบัวพันธ์ บุญพา
299 23 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายกมล ทองเถาว์
300 23 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายนิวัฒน์ มัฐผา
301 23 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายสมโพธิ แสนศรี
302 23 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายเจริญ สินทรัพย์
303 23 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายประไพ ไชยพจน์
304 23 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายดุสิต ทวีสุข
305 23 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายผดุงศักดิ์ นนทภักดี
306 23 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายสุนัย แสงสิงห์แก้ว
307 23 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายสิทธิชัย โสภารักษ์
308 23 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายมณฑล บุตรพรม
309 23 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายบุญสอน โจระสา
310 23 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายศิริศิลป์ สายเนตร
311 23 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายนฤดล โบราณ
312 23 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายศักสิทธิ์ อุสรินทร์
313 23 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายผิว นงนุช
314 23 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายบุญโฮม สู่ขวัญ
315 23 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายประสพชัย สิทธิมัง
316 23 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี นายวิทยา เชื้อสิงห์
317 24 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน นายนันทวัฒน์ กุลจันทร์
318 24 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน นายอมรศักดิ์ มูลเพ็ญ
319 24 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน นายพงษ์ศักดิ์ วันทา
320 24 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน น.ส.วรรณภา ศรีลาเรือง
321 24 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน นางสีสลัก ฉลวยศรี
322 24 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน น.ส.อุทัย พงษ์อุดม
323 24 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน นายชาญชัย ชูเนตร
324 24 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน นางวันนา ตระการจันทร์
325 24 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน นางปุ้ย อ่ำมี
326 24 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน น.ส.วาสนา คันธจันทน์
327 24 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน น.ส.ไมล์ วงศ์อินทร์
328 24 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน นายสมเดช สืบกำปัง
329 24 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน นายพิทักษ์ ตระการจันทร์
330 24 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน นายทินกร ทาละลัย
331 24 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน นายไพบูลย์ คันธะจันทร์
332 24 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน น.ส.วิไลวรรณ์ อังคบุตร
333 24 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน นางเครือวัลย์ เป้าบุญปรุง
334 24 11 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าไห อ.เขื่องใน น.ส.เจียรนัย ตระการจันทร์
335 25 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ นายพิชัย โชคโสด
336 25 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ นายอุทัย ระสาโสม
337 25 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ นายอนุวัตร มลศิลป์
338 25 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ น.ส.แสงระวี ฝุ่นทอง
339 25 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ นางสมสี ธรรมศิล
340 25 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ นายบุญใส เคนท้าว
341 25 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ นายประสิทธิ์ ศุภลักษณ์
342 25 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ นายอนุชิต พลเตชะ
343 25 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ นายประสิทธิ์ ศุภเสถียร
344 25 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ นายเปรียว พฤกษชาติ
345 25 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ นายปัญญา มานะพระ
346 25 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ นายจันทร์วงค์ งามสาย
347 25 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ นายมงคล สุภาพกาญจน์
348 25 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ นายทวี คำประเสริฐ
349 25 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ นายบุญจันทร์ กลั่นกล้า
350 25 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ นายโชคมีชัย ศรีพระธรรม
351 25 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ น.ส.สุพรรษา สุดเพียร
352 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ น.ส.เคือ กายงาม
353 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ นางหนูเจน สุขดี
354 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ นายธวัชชัย วงศ์ศรี
355 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ นายอาทิตย์ ตันสิงห์
356 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ นายไสว ใหญ่ปราม
357 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ นายณรงค์ รูปงาม
358 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ นายภัทราวุธ บัวเผื่อน
359 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ นายสายพาล กลิ่นหอม
360 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ นายวารี ขำคม
361 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ นายประยง ไทยกุล
362 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ นายนคร ปราบวงษา
363 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ นายสันติภาพ ไทยกุล
364 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ นายคชาภรณ์ สุวรรณพรม
365 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ นายวีระพงษ์ สีพลี
366 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ นายอุดม จันทร์อิน
367 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ นายทวี กุลคำ
368 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ นายสุนันท์ ผิวทอง
369 26 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ นายศราวุธ พิมสำโรง
370 27 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางบ้านหนองฮาง ม.5 อ.ม่วงสามสิบ นายณัฐพล รักษาชาติ
371 27 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางบ้านหนองฮาง ม.5 อ.ม่วงสามสิบ นายกันตศักดิ์ สิงห์คู่
372 27 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางบ้านหนองฮาง ม.5 อ.ม่วงสามสิบ น.ส.ทัศนีย์ นางาม
373 27 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านหนองฮาง ม.5 อ.ม่วงสามสิบ น.ส.นิตยา เกษาพันธ์
374 27 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านหนองฮาง ม.5 อ.ม่วงสามสิบ นายไกรสร วุฒิเศลา
375 27 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านหนองฮาง ม.5 อ.ม่วงสามสิบ น.ส.กาญจนา รบกล้า
376 27 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านหนองฮาง ม.5 อ.ม่วงสามสิบ นายต้อย จันทร์งาม
377 27 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านหนองฮาง ม.5 อ.ม่วงสามสิบ นายสมคิด สุวรรณสิงห์
378 27 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านหนองฮาง ม.5 อ.ม่วงสามสิบ นายอุดร ผาชา
379 27 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านหนองฮาง ม.5 อ.ม่วงสามสิบ นายสิปปกร พิพัฒน์
380 27 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านหนองฮาง ม.5 อ.ม่วงสามสิบ นายอุดร ประกอบ
381 27 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านหนองฮาง ม.5 อ.ม่วงสามสิบ นายชาตรี มุคำ
382 27 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านหนองฮาง ม.5 อ.ม่วงสามสิบ นายบุญกอง จำปาแก้ว
383 27 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านหนองฮาง ม.5 อ.ม่วงสามสิบ นายคนอง ประเสริฐ
384 27 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านหนองฮาง ม.5 อ.ม่วงสามสิบ นายทองใบ สังเกิด
385 27 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านหนองฮาง ม.5 อ.ม่วงสามสิบ นายวิจิตร เชื้อดี
386 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายลำยงค์ เหมือนทอง
387 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายสมพงค์ รัศมี
388 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายศิริพงษ์ ผลสอน
389 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายกนก จินดาอินทร์
390 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นางนิตยา ทองล้วน
391 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายสุทิน พงษ์อนันต์
392 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายธรรมศักดิ์ คูณแสน
393 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายสมหมาย แสนทวีสุข
394 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นางจื้อเฮียง สงวนสิน
395 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายคำมี ศรีธรรมมา
396 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายวิชัย ธวัชกุล
397 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายสอน สุดยอด
398 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายนราธร ถนอมพันธ์
399 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายจักรภัทร นันทสาร
400 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายนพพร ตีรกานนท์
401 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นายชัฐ อาจาริยางกูร
402 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี น.ส.มณีวัลย์ คงศรี
403 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี นางสมบัติ วันทา
404 28 15 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี น.ส.วิภาดา สว่างใจ
405 29 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นายอาทิตย์ สรแสง
406 29 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นายธนวัฒน์ ศิริเวช
407 29 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นางสายทอง วรรณศรี
408 29 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นายวิรัตน์ ภูมิลำเนา
409 29 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย น.ส.นิตยา พึ่งสิงห์
410 29 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นายทอง บุญยะพันธ์
411 29 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย น.ส.นงลักษ์ ร่วมสุข
412 29 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นายชัชวาล ตาจันทร์
413 29 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย น.ส.สาลิ แสงนวล
414 29 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย น.ส.สมหมาย เกษอินทร์ษา
415 29 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นายกอง ศรีสุระ
416 29 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นายประดิษฐ สุขเกษม
417 29 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย น.ส.ทัศวรรณ คันธจันทร์
418 29 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย น.ส.ทองสวน นครอินทร์
419 29 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นางหนูแดง เข็มรักษ์
420 29 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นายสมาน วันดี
421 29 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นายสุธิพล นครอินทร์
422 29 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นางสาคร สีจันทร์
423 3 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายวชิรพล ศรีมุงคุณ
424 3 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายเกียรติศักดิ์ บุญประสิทธิ์
425 3 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายนันทวัฒชัย ศรีสุข
426 3 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี น.ส.สุขุมาพร ทวีวัน
427 3 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายกิตติศักดิ์ ดีระเดช
428 3 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี น.ส.ราตรี สร้อยสิงห์
429 3 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี น.ส.วรรณา ทองชุม
430 3 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายพรมมา บุญสมยา
431 3 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายอรุณ การุณย์
432 3 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นางนิภา ข่าทิพย์พาที
433 3 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายสาคร บุญประสิทธิ์
434 3 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายอุดมศักดิ์ ทองชุม
435 3 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี น.ส.กนกวรรณ จันทรวิจิตร
436 3 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายธีรวัฒน์ แจ้งจันทร์แรม
437 3 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี น.ส.นวลฉวี ทะวีวรรณ
438 3 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายประสงค์ ศรีระบุตร
439 3 18 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายศฤงคาร หาญประเสริฐ
440 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นายวินัย คำสมัย
441 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย น.ส.ประภัสสราภรณ์ ปรือทอง
442 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย น.ส.สุภาพร สีทะพันธ์
443 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย น.ส.บุษกร แก้วสนิท
444 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย น.ส.แอนนา นามภักดี
445 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นายศักดิ์สิทธิ์ คำจันทร์
446 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นายสิทธิศักดิ์ ทิพราช
447 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นายลี พิเดช
448 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย น.ส.อ่อนตา จันทะสิทธิ์
449 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นางภาพิมล อั้งเจ๋า
450 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นางศิริรัตน์ เอกพงษ์
451 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นางจงรัก วิสาร
452 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย น.ส.อรนุช กาญจนีย์
453 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย น.ส.ปราณี ทรัพย์ศิริ
454 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นางปราณี ราไชย
455 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นายสิงห์ขร พูนโชคชัย
456 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นางวงเดือน วันดี
457 30 24 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านโสกแสง อ.นาจะหลวย นายคำตัน เกษแก้ว
458 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นายทองมี ศรีรักษ์
459 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นายเจริญ รูปโฉม
460 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นายยุ่น พิมพ์ชัย
461 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นายศักดิ์ชัย ศรีคำ
462 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นายวิเชียร เรืองรัตน์
463 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นายชนะชัย พันธ์โบ
464 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นางใส ประทุม
465 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน น.ส.ฑิฌาภรณ์ กาญจนรัตน์
466 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นายคำฟอง กองชัย
467 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นางสายสมร ลำเลียง
468 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นางหนูเจียม จูมครอง
469 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นายสมศรี ตันสา
470 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นายณัทพงศ์ มาลุน
471 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นางปราณี ชัยสอน
472 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นางอรทัย ส่งเสริม
473 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นางมยุรี บรรจง
474 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน น.ส.บุญมี สายโน
475 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นายภควัต กุลบุตร
476 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นายปริญญา ศาลางาม
477 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นายเหรียญ เรืองรัตน์
478 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นายเทียนชัย จันทร์แจ่ม
479 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน น.ส.วาสนา จันทสิงห์
480 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นายอนันต์ ลุนศรี
481 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นายสุรชาติ เสนานนท์
482 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน น.ส.จันทร์เพ็ญ ดอนโค
483 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน น.ส.อินทุอร ธาตุระหันต์
484 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นายนัฐพล คุณบุตร
485 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน น.ส.นัณตชา พรมโสภา
486 31 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ต.ยาง อ.น้ำยืน นายอภิสิทธิ์ แสนลือชา
487 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร นายคำประเสริฐ ไชยะพันโท
488 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร น.ส.สินจัย กันหา
489 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร นายศักดิ์ชัย วุฒิยา
490 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร น.ส.นิตยา สิทธิ์ขุนทด
491 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร นายธวัชชัย เหมแดง
492 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร น.ส.วิไลวรรณ กันหา
493 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร นายสมควร พุฒโสม
494 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร น.ส.วงเดือน แสงแดง
495 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร นายแฟรนต้า คำสวัสดิ์
496 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร น.ส.บุตดี จันทร์บัว
497 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร นางสมพักตร นามขันธ์
498 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร นางเดือนเพ็ญ พันธ์เสถียร
499 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร นายอารีย์ ดอนแก้ว
500 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร นางยง ศรีเคนา
501 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร นายสุพรรณ อ่างศิลป์
502 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร นายกรุงศรี กุจิรพันธ์
503 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร น.ส.ละมุด อินทร์น้อย
504 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร น.ส.หงษ์หยก คนล่ำ
505 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร นายธนพล แก้วศรีทอง
506 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร นางมะลิวรรณ ฮวบขำ
507 32 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร นางประเสริฐ พุฒโสม
508 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร น.ส.สุภาวดี เชิดไชย
509 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร นายเฉลิมพง สารภี
510 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร น.ส.ลำใย ปาระจิตร
511 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร นางพัดศรี สุขสิมมา
512 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร นางสมบูรณ์ ป้องสุขา
513 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร นางบุญมา คะพิมพ์
514 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร นายลอง สิงห์มุ้ย
515 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร นายอำคา พิมพรมมา
516 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร น.ส.กนกพร เชิดไชย
517 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร นายจรูญ คมขำ
518 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร นางสอน พันธุยา
519 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร นายวิชิต ไชยพันโท
520 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร นายสุพล กลางเมือง
521 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร น.ส.กาไสย คล้ายพรม
522 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร น.ส.คำปัน รักชาติ
523 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร น.ส.เพียงพร สมบูรณ์
524 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร นายประวิทย์ เรืองเนตร
525 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร น.ส.หนูแดง แพงคูณ
526 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร น.ส.อรพิน สุขสิมมา
527 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร นายวัฒนา ทิพมูล
528 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร นายเขียน วงค์แสง
529 33 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร น.ส.นาตยา ทิพมูล
530 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายวิรากร จันทะโครพ
531 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายเอกชัย ธาตุชัย
532 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายวินิจ ธานีราช
533 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายสมศักดิ์ โมคทิพย์
534 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายทองปน ไชยรัตน์
535 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายเกรียงไกร วรรณประภา
536 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายพราตกรณ์ ปันลา
537 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายสุบิน โยธาศรี
538 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายอุทิศ ไชยบัวรินทร์
539 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายจำรัส ทองอ่อน
540 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายณรินทร์ พรมราช
541 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายรุ่งอรุณ กุลอุปฮาด
542 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายสุรศักดิ์ ลาสิม
543 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายนิคม มะสิทธิ์
544 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายถาวร จันทฤทธิ์
545 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายสรไกร คูณดี
546 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายพนมพร พาพันธ์
547 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายบุญชิด ทองทา
548 34 18 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม นายหนูการ รัตนะภา
549 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง น.ส.พิมพ์กุล ฉายาวรรณ
550 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายอนันต์ พูลศรี
551 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายกิตติพัฒน์ สิทธิจินดา
552 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายขจัดภัย สุวรรณศิลป์
553 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายมิตร มารมย์
554 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายวีระพงศ์ กฤษสนั่น
555 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายสูน ขันอาสา
556 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายวิศิษฐ์ เจียมจิตรธรรม
557 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายเผด็จ สกุลพงศ์
558 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายทองพูน กองอ้น
559 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายบุญส่ง บุญทวี
560 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายชัยโรจน์ เคนที
561 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายวัลลภ การุณย์
562 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายวรวุฒิ อุทธามาตย์
563 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายอมร ทองทั่ว
564 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายเทวัญ สนุกพันธ์
565 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายธีรนันท์ สุกพราว
566 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายศุภชัย สุขเจริญ
567 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายโชคชัย จันทร์ส่อง
568 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายทัพพ์ บัวพา
569 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายสมบัติ แววศรี
570 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายสัมฤทธิชัย น้อยอินทร์
571 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายสงกรานต์ สงวนจิราพัชร
572 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายดนัย มนัส
573 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายณัฐพงษ์ พรหมบริรักษ์
574 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายกรกต ทองทั่ว
575 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายกิตติพศ กิตติธนวิชญ์
576 35 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง นายอำนวย ภัทรอาภากุล
577 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายจำปี มณีสาย
578 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายสาคร โคตะถา
579 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายสมพร วันชัย
580 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายวิชัย สาโสม
581 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายทองสวน พรมรินทร์
582 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายสมศรี ดวงแก้ว
583 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายประโยชน์ คงอยู่
584 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายประมวล ทองแท่น
585 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายนาริน ฉันรักษ์
586 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายสมชาย ทีคำ
587 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายชวาลย์ เมืองโคตร
588 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายสันติสุข บุญสุตม์
589 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายอุลัย คำภา
590 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายคำพันธ์ สิงห์กัน
591 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายทองคำ ภักดีล้น
592 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายสมพร บุญเรือง
593 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายมังกร ขอสุข
594 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายอุดม จันทะชิต
595 36 28 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาเลิง ต.บัวงาม อ.เดช นายปรีชา สักใส
596 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี นายยศณรงค์ เคนท้าว
597 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี นายทศพล สายเหง้า
598 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี น.ส.ปรียาภรณ์ สายทอง
599 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี นายทศพร สายเหง้า
600 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี น.ส.เจนจิราพร จำปาหอม
601 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี น.ส.อรอุมา เคนงาม
602 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี น.ส.นันทิยา ขันธ์วงค์
603 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี น.ส.นภาพร ทองโสภา
604 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี นางนุ่มนวน อุบล
605 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี น.ส.จงจิต สุวรรณวิสุทธิ์
606 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี นายสมภาร ชานิคม
607 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี นางลำพอง ศรีพรมมา
608 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี นายทองสุข ยันสา
609 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี น.ส.สุดารัตน์ วงเกย
610 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี น.ส.อัจฉราภรณ์ วรสุรณฤทธิ์
611 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี นางสุภัทรา อินธิจักร์
612 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี น.ส.สุพัตรา เคนหล้า
613 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี นายดาวน้อย ขะวงษ์
614 37 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านตำบลกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี นายศักดิ์สิทธิ์ รูปสวย
615 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล นายอรรถกฤต ผิวทอง
616 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล น.ส.พรชิตา ชุมชำนาญ
617 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล นางทองดี ศรีพรมมา
618 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล นางปรีดาพร สีเทา
619 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล นายประพิศ แจ่มจันทร์
620 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล นายสมพร นักร้อง
621 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล น.ส.นารี รักไทย
622 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล นายสมบูรณ์ นารีย์
623 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล นายไพวัน ศรีพรมมา
624 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล น.ส.เดือนเพ็ญ จันตะเทพ
625 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล นายสุริยา เรืองสี
626 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล นางสุพิน ตุ่นต้น
627 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล น.ส.สุดารัตน์ สุวรรณราช
628 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล นายณรงค์ ประชุมแดง
629 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล น.ส.สุกัญญา ดำดี
630 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล น.ส.ลัดดาวรรณ เพ็งพล
631 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล น.ส.พัชนิดา คำอ้วน
632 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล น.ส.เกศินี ละออออง
633 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล น.ส.อารียา คำอ้วน
634 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล น.ส.พัชรินทร์ เมืองซอง
635 38 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีมงคล บ้านยางชุม ตำบลกองโพน อ.นาตาล นายธวัชชัย เทนคำเนาว์
636 39 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ตบหู อ.เดชอุดม นายนนทวัฒน์ ปัจศรี
637 39 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ตบหู อ.เดชอุดม นายทองสุนต์ ถมนาม
638 39 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ตบหู อ.เดชอุดม นายนิคม พานัด
639 39 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ตบหู อ.เดชอุดม นางสาคร บังศรี
640 39 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ตบหู อ.เดชอุดม นายสง่า ทาริยา
641 39 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ตบหู อ.เดชอุดม นายพิทักษ์ มณีรัตน์
642 39 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ตบหู อ.เดชอุดม นายภราดร สุธา
643 39 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ตบหู อ.เดชอุดม นายกิตติพันธ์ ขันโมลี
644 39 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ตบหู อ.เดชอุดม นายมาณพ ปัจศรี
645 39 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ตบหู อ.เดชอุดม นายทองอินทร์ ส่งเสริม
646 39 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ตบหู อ.เดชอุดม นางอุดร บังศรี
647 39 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ตบหู อ.เดชอุดม นายลำไทย สามิลา
648 39 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ตบหู อ.เดชอุดม นายสงวน วันลี
649 39 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ตบหู อ.เดชอุดม นายอมรเทพฤทธิ์ เป็นมงคล
650 39 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ตบหู อ.เดชอุดม นายปองพล ดีเมือง
651 39 05 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ตบหู อ.เดชอุดม นายประสาท พาตาโส
652 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายมงกุฏ วงษ์คำตา
653 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นางขันทอง มีผล
654 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายบัวกัน แสงแท้
655 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นางสมศรี ดอกรักษ์
656 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายบุญทัน อุดาหน
657 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี น.ส.วิไลวรรณ อินเผือก
658 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสุริยา แก้วคูณ
659 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี น.ส.พรทิพย์ บุญเลิศ
660 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสมิง เสาสิน
661 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสุเมธ ธานี
662 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายนพรัตน์ ประเสริฐศรี
663 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี น.ส.นภารัตน์ เรือนชิน
664 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายเอกชัย ทองแสง
665 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี น.ส.พิศมัย แสนทวีสุข
666 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี น.ส.อุมาพร ร่วมวงษ์
667 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสุทิน พุ่มจันทร์
668 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสุดใจ ทรารมย์
669 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายธนากร นาคำ
670 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี น.ส.บังอร คณะคูณ
671 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายนพรุติ สลักคำ
672 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายถวิล คะรินา
673 4 20 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสุนทร กุมภาพงษ์
674 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี น.ส.ชยุตรา ไตยสิงห์
675 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี นายธวัชชัย กันหารินทร์
676 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี นายศราวุธ โสมชัย
677 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี นายณัฐกานต์ บรรพชาติ
678 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี นายธวัช ตะนะโส
679 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี นายคำเฟื้อง จันทราตรี
680 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี นางพรราตรี ป้องคำ
681 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี นายสุบิน กุลบุตร
682 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี นายราชันย์ แก้วชนะ
683 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี นายจุมพล สุทธิชาติ
684 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี นายศรีใส ป้องคำ
685 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี นายพีระพล จันทร์วิจิตร
686 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี นายอภิเชตน์ ศิลาอ่อน
687 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี นายสมพร หิปนัด
688 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี นายสังวรณ์ คำเสนาะ
689 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี นายหลวย รินทอง
690 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี นายอุดร วงศ์สุธา
691 5 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาดำรงธรรม บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ศรี นายอุดร อาจอ่อนศรี
692 6 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เก่า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นางจันทรา สุทธสิงห์
693 6 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เก่า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายพรมมา สิงตะโคตร
694 6 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เก่า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายสมาค์ บุญครอง
695 6 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เก่า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายอุทัย มณีจันทร์
696 6 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เก่า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายวรานนท์ นาเกิด
697 6 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เก่า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายสินบรรศักดิ์ ประทุม
698 6 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เก่า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายสมฤทธิ์ สุทาเข็ม
699 6 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เก่า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นางสุณี สิงตะโคตร
700 6 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เก่า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี น.ส.คำพอง ประมูลพงษ์
701 6 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เก่า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี น.ส.จันทร์เพ็ญ อาจเอี่ยม
702 6 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เก่า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายปรีชา ผดาศรี
703 6 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เก่า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี น.ส.ทิพย์ไพวัลย์ ศรีเสริม
704 6 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เก่า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี น.ส.อำไพ วงษ์สา
705 6 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เก่า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายนิรัตน์ นิระพงษ์
706 6 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เก่า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายโอ๋ สำเภา
707 6 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เก่า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายทินกร ภิญญะชาติ
708 6 22 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เก่า) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายอมรชัย พันธ์ศิริ
709 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายมลเทียร ท้าวหงษ์
710 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายพนุวัตร์ บุญธรรม
711 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายอุทัย น้อยแก้ว
712 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายภาณุวัฒน์ มูลราช
713 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายจำรูญ ศรีลาเลิศ
714 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายทรงเทพ ใครวิชัย
715 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายอาศัย แสงสว่าง
716 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายแดง อุดมพืช
717 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายบุญโฮม พิมพะกัน
718 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายประทวน ทวีแสง
719 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายวันชัย คงนิล
720 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายลืม ปามุทา
721 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายวันชัย ฐิตะสาร
722 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายจีระศักดิ์ อาจศรี
723 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายปรีดา พื้นชมภู
724 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายคำพันธ์ โพธิ์ศรี
725 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายสันติ ทวีแสง
726 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายบัญชา ริเริ่ม
727 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายศักดิ์ชัย ทองเหลือง
728 7 05 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดประชารัฐ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ นายชัย ขันทวี
729 8 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายอานันต์ ยุพโคตร
730 8 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายเสมอใจ ก้านทอง
731 8 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นางบุญทร ศรีสง่า
732 8 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายโสภา ประสมศรี
733 8 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายเจริญชัย โยควิจิตร
734 8 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายดำรงค์ ชายผา
735 8 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายพรชัย เอี่ยมศรี
736 8 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกัญญา
737 8 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายศักราช พรมจันทร์
738 8 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายวิมล ราษี
739 8 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นางถวิล สุนิพันธ์
740 8 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นางกัลยา เอี่ยมศรี
741 8 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นางมาย สันตะพันธ์
742 8 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ น.ส.ชลิตา สิงห์อาจ
743 8 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ น.ส.จิราพร เทียมทัศ
744 8 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ นายสุกิจ นาคมี
745 8 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ น.ส.เยาวธิดา แหล่งหล้า
746 8 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ น.ส.อรยา กอคุณ
747 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ น.ส.ธัญญลักษณ์ เติมทรัพย์
748 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ นายวิชิต เสนนอก
749 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ นายสายันต์ อุโคตร
750 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ นายสุริยา ศรีคุณ
751 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ นางวิรวรรณ สิพระวงศ์
752 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ น.ส.เพ็ญศรี สมภูมิ
753 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ น.ส.ยอดฤดี ศรีคุณ
754 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ นายธนวัฒน์ พินิจ
755 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ น.ส.รัตนาพร อินทะชิน
756 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ นายบุญนุ้ม โลหะกุล
757 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ นายวินัย ภูงาม
758 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ นายเจียง กิ่งมั่น
759 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ นายวัชระ วชิรานุกรกูล
760 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ นายวินัย มาลุนะ
761 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ น.ส.ภัทรสุดา โลหะกุล
762 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ นายชาญชัย แสงชมภู
763 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ น.ส.สุกัลยา สุวรรณกูฏ
764 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ นายสุพล คำมี
765 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ น.ส.เหลียญทัย รินทาง
766 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ นางสุเนตร พรมจำปา
767 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ นางปิยะฎา อุโคตร
768 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ น.ส.หนูเพียร อ่อนภา
769 9 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ นายทวี ไชโย