BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายวีรยุทธ ละเมียด
2 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายไพวัลย์ ทองทานี
3 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายแช่ม เลิศยะโส
4 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายวิชาญ พรานป่า
5 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายธนกฤต วงษ์จักษุ
6 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสำเริง ถะเกิงสุข
7 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายไพรินทร์ ยอดสุรินทร์
8 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายอุดม คอยศาลา
9 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสมพร ชากลาง
10 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสมาน สาธร
11 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายบรรพต บัวขันที
12 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายเกษม ศรีสุข
13 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสำรอง พรมนัส
14 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสำราญ แชะรัมย์
15 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายประพันธ์ ทองปลิว
16 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสำราญ หิรัญเขตร
17 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายบดินทร์ ขันแก้ว
18 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายนพรัตน์ สุขจิตต์
19 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายเบ้า สุขจันดี
20 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายเฉลิม ชึรัมย์
21 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายอนันท์ กะแสโสม
22 1 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านชุมแสง ม. 3 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสมชาย ลาลุน
23 2 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสุพล เพียรสุข
24 2 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสมพวง วังคีลี
25 2 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายเต็ม จันทร์สอน
26 2 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสมุทร บุรภักดิ์
27 2 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายช่วงวิทย์ บุรินทร์รัมย์
28 2 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายวัชระ เนตรดี
29 2 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายจำแลง โพธิกัน
30 2 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายวิชัย จิรัมย์
31 2 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสุวิทย์ เนื้อทอง
32 2 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสมพงษ์ สุทธิสน
33 2 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายบุญส่ง แจ่มใส
34 2 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสาลี เขียวรัมย์
35 2 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายพูทอง เขียวลำ
36 2 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสง่า อะโนรัมย์
37 2 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายวัลลภ พรมน้อย
38 2 16 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายบัว ศรีแก้ว
39 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดอนมนต์นิมิต ม. 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสุพจน์ แสงสว่าง
40 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดอนมนต์นิมิต ม. 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายฮู้ ดีพรม
41 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดอนมนต์นิมิต ม. 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.นิตยา น้อยพรม
42 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดอนมนต์นิมิต ม. 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายทรงเกียรติ ยืนรัมย์
43 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดอนมนต์นิมิต ม. 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสมคิด เที่ยงธรรม
44 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดอนมนต์นิมิต ม. 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.ตุ๊กตา ไตรรินทร์
45 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดอนมนต์นิมิต ม. 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.เจนจิรา แก่นตัน
46 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดอนมนต์นิมิต ม. 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.เพลินจิตร ศรีวัฒนพงศ์
47 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดอนมนต์นิมิต ม. 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายลำไพ เจียมรัมย์
48 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดอนมนต์นิมิต ม. 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางสมควร สะทุมรัมย์
49 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดอนมนต์นิมิต ม. 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายเกษม พรมมา
50 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดอนมนต์นิมิต ม. 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายอภิวัฒน์ พินิจการ
51 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดอนมนต์นิมิต ม. 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสันติ แก้วสา
52 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดอนมนต์นิมิต ม. 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายภานุวัฒน์ สาระ
53 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดอนมนต์นิมิต ม. 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายอุดม สิงห์จวง
54 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดอนมนต์นิมิต ม. 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายเสริฐ ศาลางาม
55 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดอนมนต์นิมิต ม. 4 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายพีรพัฒน์ สุวงศ์
56 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายจำรอง จันทร์ภิรมย์
57 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายเมือง สุขศรี
58 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายไพศาล อยู่เย็น
59 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสมชาติ ต้านทาน
60 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายปรีชา สังเกตจิต
61 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายวิทวัส ชินเกตุ
62 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายนีรพัทธ์ วงศ์คำ
63 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสุวรรณ ศาลางาม
64 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายวุฒิไกร ราชโทศรี
65 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายวุฒิพงษ์ แก้วย้อย
66 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายต๋อย ศาลางาม
67 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางทองเขียน คุณวงค์
68 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายเดือน คุณวงค์
69 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายจิรวัฒน์ บุญหลัง
70 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายบุญร่วม ลาจันทะ
71 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายแหลมทอง ศรีสุวรรณ
72 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสมศักดิ์ ภาษิต
73 4 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายอ่อนสี ยุดรัมย์
74 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายบุญชู สามารถกุล
75 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายกวด ผลมีศักดิ์
76 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายอชิตพล โนนวิเศษ
77 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.ลำพัน ฝั่นกอก
78 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายบัวพัน ดวงสุริโย
79 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสุทิน โทนารินทร์
80 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายเกษม จันโทน้อย
81 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายพรม แก้วสังข์
82 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.พัชรี อินภูงา
83 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายคาน พวงจันทร์
84 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายยาม พิริรัมย์
85 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสืบศักดิ์ ศรีทองบูรณ์
86 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายวงค์ ว่องไว
87 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสุนันต์ พิชัยลึก
88 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายพลาย ช่วยรัมย์
89 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายธารา ชารัมย์
90 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายคำพลอย ชื่นรัมย์
91 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายศรันย์วิทย์ คำหมั่น
92 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.อนุธิดา ทรัพย์มาก
93 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายจวน ชุยรัมย์
94 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายนิยม ขีดหนองสวง
95 5 14 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการอาชีพสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายเลิง ชะร่างรัมย์
96 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายสหภาพ สิงมะหม้อ
97 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นางรัตมณี ดาวไธสง
98 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นางลำปาง แอมไธสง
99 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายสำรวย ภูพลผัน
100 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายวีระพล โยมไธสง
101 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายเฉลียว แก้วหาวงษ์
102 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายบุญยง เฉื่อยไธสง
103 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นางกลิ้ง อักขะมานัง
104 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.รัชนี จันทะสาร
105 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายสุริยัณห์ บอนไธสง
106 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายอำคา บากไธสง
107 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายสุรดิษย์ เทียบปัด
108 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ดวงพร งามเกาะ
109 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายประจิม เฉลิมจาน
110 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายสมคิด ดาวไธสง
111 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นางภัชนันท์ สิงบุดดี
112 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายวิเชียร บุบพันธ์
113 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายไกรสร ทามาก
114 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายขาว ดังไธสง
115 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายภานุวัตร ขวัญสุวรรณ
116 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายบุญมี แนวไธสง
117 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.เหมรัตน์ บุสบรรณ์
118 6 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.พัทชิญาดา อินเถื่อนพะเนาว์
119 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายจำนง เรียนไธสง
120 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายจตุรงค์ ไชยเพ็ชร
121 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายสิทธิศักดิ์ รินไธสง
122 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายวิสุทธิ์ ดังไธสง
123 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายสายศิลป์ กรมไธสง
124 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายบัญชา เกตุมาชม
125 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายบัวถอน มะลิเลิศ
126 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นางบุญตี ดาวไธสง
127 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายอนุชิต จงหน่วงกลาง
128 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายบุญเคน ทองด้วง
129 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายวีรยุทธ มิสา
130 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายสะอาด เจ๊กนอก
131 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายบัวลี นามไธสง
132 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นางสายฝน นารถไธสง
133 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมใจ ทุยไธสง
134 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายจตุรงค์ ผาดไธสง
135 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นางยม สนรัมย์
136 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นางสงกราณ์ งามเกาะ
137 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นางสมปอง ไลไธสง
138 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายสายบัว มิสา
139 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายนิคม บุ่งง้าว
140 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายสมบัติ อุดรพิมาย
141 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นางบรรเลง มะลิเลิศ
142 7 10 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสมศรี ม. 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นายสันติ งอยไธสง
143 8 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วันโพนทอง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางสมพร แจ้งจีน
144 8 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วันโพนทอง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายสมพล พอกกล้า
145 8 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วันโพนทอง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายอุดม สวนไธสง
146 8 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วันโพนทอง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายสุดใจ โค้งอาภาส
147 8 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วันโพนทอง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายธวัชชัย นาคไธสง
148 8 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วันโพนทอง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายสมเสียร พนาจันทน์
149 8 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วันโพนทอง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายจักรกฤษณ์ งานไธสง
150 8 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วันโพนทอง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายสวัสดิ์ มะลิรัมย์
151 8 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วันโพนทอง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายพงศธร ศรีชมภู
152 8 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วันโพนทอง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายมรกต เตียงตั้งรัมย์
153 8 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน วันโพนทอง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.รัญทม บุญไธสง