BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายจักรินทร์ สาธุชาติ
2 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายเดชาวัต ศักดิ์พงษ์
3 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายไพรัตน์ บุตรจันทร์
4 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายอำนวย บุญญาพิทักษ์
5 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายรำพรรณ เหนียวแน่น
6 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา น.ส.บุญยงค์ ศรีจันทร์
7 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายบุญจันทร์ สิงหา
8 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายอุทัย ชานนท์
9 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายเพชร มัติโก
10 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายธวัชชัย อุดมเดช
11 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายบุญมี ผาหนองลิง
12 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายเชย ชัยสุวรรณ
13 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายอังคาร แก้วพรม
14 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายประเสริฐ ประกอบเสียง
15 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายนพดล ศรีทองสุข
16 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายแพรทอง พูลเทียร
17 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายสมบูรณ์ จำนาน
18 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายยอม เพ็ชร์ไพบูลย์
19 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายสุดใจ ประทุม
20 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายสุบรรณ์ ชุมศรี
21 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายเพลิน ซีกงูเหลือม
22 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายทองคูณ แก้วดี
23 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายวิชัย วงษ์สง่า
24 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายบัวลา แขกน้อย
25 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายเอกกมล หิรัญแย้ม
26 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายคมกฤตย์ เลี้ยมประโคน
27 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายฉัตรมงคล จันทรเดช
28 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายสุธี ทองเจริญ
29 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายอนุวัตร เหนียวแน่น
30 1 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา นายวีราวัฒน์ โพธิ์ศรี
31 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายจรูญศักดิ์ สิงขร
32 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายเฉลิมพล ทิพกานนท์
33 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายอำนวย อุ่นใจ
34 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายพรประสิทธิ์ ศรีลัย
35 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายอนันต์ ซังข้าว
36 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายสวน พุ่มเกษม
37 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายมนตรี มรกตจินดา
38 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายรังสรรค์ เมฆมาก
39 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายสมพงษ์ โกน้อย
40 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายสุชาติ เกษมพิมล
41 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายสมเดช รุ่งเรือง
42 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นางจรูญศรี คงปั้น
43 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายอรรถพล กล่ำแสง
44 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายปัญญา เกิดปลื้มปิติ
45 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายเล้ง อินทรีย์
46 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายอุดร หงษ์งาม
47 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นางดลพร ดวงประเสริฐ
48 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา น.ส.อุบล ดวงรัก
49 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายณัฐพล แดงทองดี
50 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายชรินทร์ ทองดี
51 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายประทุม จินดา
52 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายจำเนียร ปลั่งอ่ำ
53 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา น.ส.เพ็ญจันทร์ พ่วงแพ
54 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายพล กำมะณี
55 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายกษิณ เจริญสุข
56 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา น.ส.นพรัตน์ ศรีวัชรนันธ์
57 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายสุทธิบุตร บุญชู
58 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายชัย ถิ่นสาคร
59 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายนิรุทธ์ ศาลางาม
60 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายกิติศักดิ์ อุดหนุน
61 2 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา น.ส.มะลิวรรณ์ อ้นวิจิตร์
62 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นางสายฝน อินทรโฆษิต
63 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นางวัชรินทร์ บุญสุนันท์
64 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายนเรศน์ บุญทรง
65 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายสงบ มุ่ยฮะสูญ
66 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายทวาย เนตรแก้ว
67 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายประเสริฐ ศรีเมือง
68 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายธรรมนูญ บุญมี
69 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายอั๋น แสงสุข
70 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายศุภชัย พิทักษ์ศิลป์
71 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นางสมพิศ สิงห์คาย
72 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายชาตรี ลิ่มเชย
73 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นางศิริพร มีหาฤทธิ์
74 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายรังสรรค์ ปุยรักษา
75 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นางทุเรียน พ่วงสมบัติ
76 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นางอินทิรา นิยมบรรเลง
77 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นางเพ็ญศรี เจริญศรี
78 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายวสันต์ เลี้ยงรอด
79 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นางเพ็ญรุ่ง มาลัยลอย
80 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายบุญรอด เขียวรักษา
81 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นางบังออน เขียวรักษา
82 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นางศรีพรรณ์ มาราช
83 3 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา น.ส.สาริณี เซ็นหลวง
84 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายสุวรรณ ยะประดิษฐ
85 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายอำนวย ใหม่ผึ้ง
86 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายเกษม ถาป้อม
87 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายเล็ก สืบวัฒนศิลป์
88 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายประจวบ จันทร์มีอ้น
89 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายสมยศ แก้วคำ
90 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายวิจิตร กันยาเลิศ
91 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายชาตรี จันทวาส
92 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายประชา เพียราช
93 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายปราโมทย์ มิตรยงค์
94 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายสัญญา เข็มโรจน์
95 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายสนั่น เสนาวุฒิ
96 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายประสิทธิ์ ศิริคง
97 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายประชัน ภาโส
98 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นางนิภา เสียงล้ำ
99 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายสังเวียน พงษ์จีน
100 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นางลำพอง สุระเสียง
101 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายเดช สายทองคำ
102 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา น.ส.พรรณนิภา ราชวงษ์
103 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา น.ส.ยุภา สัจวิสัย
104 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายยุทธนากร หวามา
105 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา น.ส.รักษ์ชนก แก้วคำรอด
106 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายชยุตม์ จ่าสอน
107 4 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายสมพร วงศ์แก้ว
108 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายเชาวลิต กลิ่นมาลัย
109 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายชัยชนะ ขมเล็ก
110 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายศุภโชติ คำศิริ
111 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายอุดมฤกษ์ บริสุทธิ์
112 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายเสนอ จันทร์เทียม
113 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายประยูร จิตอารีย์
114 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายสมใจ สุธิสิทธิ์
115 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายประสาร ศิริพัฒน์
116 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายพงศ์สิน อารยาทวีสิทธิ์
117 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายอุดม จารุสมบัติ
118 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายฤทธิไกร อนุกานนท์
119 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายชำนาญ ขาวผ่อง
120 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายประจวบ ทาจันทร์
121 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายวิรัตน์ แสงสุข
122 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายวรพจน์ จินตเวชศาสตร์
123 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายมะซัน กลิ่นมาลัย
124 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายสมชาย จุมพล
125 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายสมบัติ พลวี
126 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายบุญยัง เจิมถาวร
127 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายสมศักดิ์ พิมภา
128 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา น.ส.พยุง บุญนิมิ
129 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายอมรชัย จุนทา
130 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายสำเริง ทัดมาลา
131 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายธัญพิสิษฐ์ เอี่ยมกิจการ
132 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายสถาพร ปั้นเจริญ
133 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นางสุธาทิพย์ พัดเกิด
134 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายสุรชาติ ฉ่ำสมบูรณ์
135 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายพิชัย สิงห์ปรีชา
136 5 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดจีนประชาสโมสร ต.บ้านใหม่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา นายอาลี โต๊ะยีหวัง
137 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายสมเกียรติ พรหมมานนท์
138 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายจักรินทร์ ศิริ
139 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นางอ่ำ จันทร์อุดร
140 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายสาโรจน์ แซ่เจี๊ยว
141 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายสมยศ จำเนียรทรัพย์
142 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายโอต โสภารัตน์
143 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายสำริทธิ์ อินชะตา
144 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายชโนดม ชมภู
145 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายมงคล คำดี
146 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายพงศ์ ปทุมมานนท์
147 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายมนตรี เมืองโคตร
148 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายศักดิ์สิทธิ์ โพธิ์ใส
149 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายสนั่น เสมอดี
150 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ น.ส.ทัศนีย์ กำพลขจรเกียรติ
151 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายวราวุฒิ หวังมี
152 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายจาตุรงค์ ศิริโภคา
153 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นางบังอร ดิยะเวช
154 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายชัยพร ผิวขำ
155 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ น.ส.พนิดา ยิ้มละมัย
156 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายพิสิทธิ์ เตชะสิทธิ์ศุภชัย
157 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ น.ส.สมมาท ผ่องสีใส
158 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ น.ส.รัฐพร ความจำ
159 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายกำจาย อ่อนเจริญ
160 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายจำรัส นกประเสริฐ
161 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายชำนาญ บุตรโคตร
162 6 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และสถานที่สาธารณะประโยชน์ นายชัยพร อยู่นอน