BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายศักดิ์ชัย แก้วเงา
2 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายขจร กันทอง
3 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายย้วน บุญสิงห์
4 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายบัวภา คำขุ้ย
5 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสนอง อรสิริรุ่งโรจน์
6 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายวรัญญู พักใส
7 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายจำรัส รูปยัน
8 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายชัยชาญ ผิวอ่อน
9 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายเอกชัย คำตา
10 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายศักดิ์ ปัดชา
11 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสุขสันต์ ใจเย็น
12 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายเพ็ง โกนซา
13 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสง่า พาหา
14 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายวิชัย มาญาติ
15 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายเกรียงไกร สิงห์พละ
16 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายอนันต์ แก้วจบ
17 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสมศักดิ์ เสาแก้ว
18 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายฮด เขียนซ้อย
19 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายมนิตย์ มายาท
20 199 02 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์ ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายอภิวัฒน์ โสพรม