BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 3 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นายสมบูรณ์ แอฤทธิ์
2 3 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง น.ส.แดง สำราญสุข
3 3 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นายสุจิตร เพชรคำ
4 3 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นายเลย เวียงคำ
5 3 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นายสุคำ คำละทราย
6 3 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นายประหยัด อัมพระรัตน์
7 3 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นายขวัญชัย ปงเมฆ
8 3 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง น.ส.สำลี บรรณสิทธิ์
9 3 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นายสมจิตร แสงรวม
10 3 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นายวัฒนา ปงเมฆ
11 3 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นายเสาร์แก้ว ธงสวัสดิ์
12 3 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นายทองดี จินะวัน
13 3 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ้านแม่บงใต้ หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง นายสุรพล โสดาปัชชา