BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายมารูดิง บาโหะวา
2 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายอับดุลเราะแม มะเม๊ะ
3 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายอิสมาแอ มะลี
4 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายกามารูดิง บาเกาะ
5 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายมูฮำหมัด ดอเลาะ
6 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายอาสมี เยงยูนอ
7 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายมะกอเดร์ มาซะ
8 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายอิบรอเฮง กะนาเปะ
9 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายพล โคตรสมบัติ
10 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายฮารง ฮีเล
11 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายอันวา เกงดะสอ
12 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายมูฮัมมัด เลาะสะอิ
13 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายอาซิ อาดูแว
14 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายมะนุ๊ ยามา
15 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายบูรฮัน มาเจะมะ
16 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายฮาซัน ดามัน
17 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายโรสลัน เจะสาเล็ง
18 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายอูดี กอเม๊าะ
19 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายมะเยะ มะหาด๊ะ
20 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายอิสมาแอ ดามัน
21 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายสาการียา หะเด็ง
22 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายมะสุกรี เปาะและ
23 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายดอแม็ง มะเกะ
24 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายอับดุลเลาะห์ สะราวอ
25 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายหามะ เจ๊ะเต็ง
26 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายอาหามะ แกแซ
27 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายอีซอ สะมาลอ
28 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายชาลี วิชา
29 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายอับดุลเราะห์มาน สุบาการ๊ะ
30 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายมาหามะซามือรี สือแม็ง
31 11 16 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน ต.กายูปอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นายสะมะแอ ยามาดี
32 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายอิบรอเฮ็ม ตาและ
33 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายมะสอและ สาเลง
34 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายอัสรี ดอเลาะ
35 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายพุทธพล ทองสั้น
36 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายคุซัยมิน บาเกาะ
37 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายอิมรอน หะรง
38 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ น.ส.มัยมูเนาะ สะมะแอปอเยาะ
39 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายบัดรี เซ็งโซะ
40 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายซาเมรี มะโรโส
41 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายวิชิต ไชยปัญญา
42 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายซูฮัยมี ดือราแม
43 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายธันวา หมอเล็ก
44 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายมะรีเปง สีเดะ
45 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายอับดุลล่อ หะรง
46 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายเอกวิทย์ ทองพันธ์
47 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายมูซอ หนุ๊
48 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายมัซดีฮาซัน สะมะแอปอเยาะ
49 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายอาบีดดีน มะเซ็ง
50 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายอาซัน ดอฮะ
51 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายบาซิ มูซอ
52 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายมูฮัมหมัดนาซูฮา คอสอลี
53 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายมะสอรี หะมะ
54 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายอับดุลสาฮะ ดอฮะ
55 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายสะการิยา สาคอมะแซ
56 3 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านบ้านปอเยาะ ม.4 ต.ลำใหม่ อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา นายอายามิง อีซอ นายไซโนรี สาและ
57 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายมะปอซี สะอะ
58 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายสุไฮมี สะมะแอ
59 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายอาแซ ดอเล๊าะ
60 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายนาเซ็ง สะอิ
61 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายอาบูลีมัน สาแม
62 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายกูสุฮัยมี รงโซะ
63 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายซาฟูวัน มาหะมะมะลี
64 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายซูกีพลี เจะอาแซ
65 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายซุลกีพลี ยูนุ๊
66 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายบัสรี ดือราแม
67 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายเตาฟีต หะยีมามุ
68 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายนิโซะ เจะเตะ
69 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายอาหามัด วาเล๊าะ
70 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายฮาซัน หะยีเด็ง
71 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายดาโอ๊ะ แวกาจิ
72 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายแดะแว บิงดอเลาะ
73 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายจู โด
74 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายมะตอเฮ ดือราแม
75 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายซอแล๊ะ อาบู
76 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายสิทธาเทพ อาแว
77 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายดือราเลง สะอิ
78 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายบราเฮง ดะแซ
79 5 12 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มะอาสฮัน ตายงปากอ นายดุลวอนิ บาดา
80 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายยูโซะ ซาเลง
81 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายซาฟีอีห์ สาและ
82 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายอับดุลเลาะ จิใจ
83 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายมูฮัมหมัดลุตฟี ดิง
84 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายซาฟีอี สามอ
85 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายชนวรรษ รัตนโชติ
86 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายนูซี ยะลาใด
87 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายรอมฎอน แอนโออารี
88 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายอิบรอเฮง กาซอ
89 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายมะลีเปง อาเล็ม
90 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายลุกมาน เจะโกะ
91 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายเจ๊ะอาซือมัน กาซอ
92 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายมะแอ มะมิง
93 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายแวมุอาซ แวดาแก
94 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายมะแอ แซมะแซ
95 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายสุกรี ยานยา
96 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายแวอดินันต์ อับดุลเราะมัน
97 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายนที เด็นซอและ
98 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายยูโซะ ซาราเซะ
99 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายบุษตามันย์ สะมะ
100 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายวินิจ อิศระภักดี
101 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายสะอุดี กาโฮง
102 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายรุสลาน มูซอ
103 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายนิฮาฟิซ หะยีดือเระ
104 9 11 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายอิสมาแอ ยะหริ่ง