BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 107 18 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายเสถียน บาลวงศา
2 107 18 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสุชาติ คุณปัญญา
3 107 18 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายนิรุด ลีทนทา
4 107 18 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายประเทียน อ่อนจงไกร
5 107 18 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสมชาย ถาวร
6 107 18 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายครรชิต งอยภูธร
7 107 18 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายใผ่สีทอง วงษ์สีดา
8 107 18 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายพรชัย งอยภูธร
9 107 18 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายธงศักดิ์ อุทัยเลี้ยง
10 107 18 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายกายะสิทธิ์ กิ้วลาดแยง
11 107 18 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายบุญจันทร์ พ่อโคตร
12 107 18 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายไสว อ่อนจงไกร
13 107 18 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวันชัย วงศ์บาตร
14 107 18 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายคำหวา แง้นาเหนือ
15 107 18 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางอรวรรณ กิ้วลาดแยง
16 107 18 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวรวุฒิ วงค์เตชะ
17 2 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายวรวุฒิ วงค์เตชะ
18 2 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายนิรุด ลีทนทา
19 2 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายใผ่สีทอง วงษ์สีดา
20 2 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายพรชัย งอยภูธร
21 2 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายกายะสิทธิ์ กิ้วลาดแยง
22 2 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายธงศักดิ์ อุทัยเลี้ยง
23 2 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายครรชิต งอยภูธร
24 2 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายสมชาย ถาวร
25 2 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายประเทียน อ่อนจงไกร
26 2 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายสุชาติ คุณปัญญา
27 2 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายเสถียน บาลวงศา
28 2 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางอรวรรณ กิ้วลาดแยง
29 2 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายคำหวา แง้นาเหนือ
30 2 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายวันชัย วงศ์บาตร
31 2 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายไสว อ่อนจงไกร
32 2 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายบุญจันทร์ พ่อโคตร