BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายฉลอง เวฬุวนารักษ์
2 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายไพศาล คำทอง
3 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายทองคำ ทองที
4 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายวิชาญ ทองดวง
5 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายพินิจ ศรีชนะ
6 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายนันทวุฒิ มูลสาร
7 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายรุ่งสุริยะพงษ์ สีมา
8 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสะอาด แสงศรี
9 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายชัชวาลย์ ทองน้อย
10 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายทนงศักดิ์ กระฉอดนอก
11 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายบุดดี ค่อมบุญ
12 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสีประภา ทองน้อย
13 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายนิพล พวงศรี
14 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายประกอบ มีชัย
15 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายทองใบ โสตรวงษ์
16 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายคึกฤทธิ์ อ่อนแก้ว
17 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายคำคิด ชาริดา
18 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายเทียนชัย แก่นจำปา
19 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายอุทัย ศรีมันตะ
20 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายบุญรัก ศรีชนะ
21 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายธนากร ลัดถาดา
22 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายประสงค์ พุทธขิน
23 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายอุทิศ กุละโท
24 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสมควร มาสเหียน
25 1 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายภาคิน ลำพุทธา
26 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายอดิศร เจริญผล
27 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร น.ส.อนงค์รัตน์ เฉนียน
28 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายเชษฐ์ ทองสลับ
29 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายบุญหลาย เสริฐศรี
30 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายระนอง สว่างแสง
31 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายโอกี เชื่องดี
32 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายประยูร ขุมคำ
33 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายคำตัน ริษวร
34 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายหลำ พงษ์รัตน์
35 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายสมศักดิ์ จันเหลือง
36 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายเจริญ พิลา
37 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ส.ต.อาคม ง้าวทอง
38 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายประครอง จันใด
39 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายทวี สรรพทรัพย์
40 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายหำ อนุไพรพฤกษ์
41 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายสุวรรณ ขันเงิน
42 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายบุญมา จ๋ายเจริญ
43 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร พลฯทองดี โคตถา
44 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายณรงค์ ไชยจันทร์
45 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายโอภาส วรวงค์
46 2 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นายวิเชียร เขียนคำ
47 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายสมหวัง ยศพล
48 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายขวัญชัย สวิสัย
49 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายสุมิตร มุทนาเวช
50 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายเอกชัย สามารถ
51 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายชวนชม ลำพุทธา
52 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายมงคล พันเพ็ชร
53 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายปรัชญา มาตขาว
54 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายวิรัตน์ เผ่าศิริ
55 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายสงวนศักดิ์ สุวรรณจินดา
56 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายยุทธพงษ์ พันธ์เลิศ
57 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายทองคูณ แก้วโพนงาม
58 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายจำนงค์ อัตรวิชา
59 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นางสมลือ สีมันตะ
60 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายธงชัย แวดชัยสงค์
61 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายสุรพจน์ นักรู้
62 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายสำรอง คำตา
63 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายทวีชัย อินทนนท์
64 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายฉวี นาถาบำรุง
65 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายเวชสุวรรณ พฤกษชาติ
66 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายธะวัตร์ชัย สิมเชื้อ
67 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายสมยงค์ มาสขาว
68 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายพีระพงษ์ ภูกองชัย
69 3 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสามัคคีวนาราม ต.กุดชุม อ.เมือง จ.ยโสธร นายวิญญู วงษ์คำ
70 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายมงคล ฉ่ำเย็น
71 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายโชคไชย บุรินทร์
72 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.เมธาทิพย์ นามเมือง
73 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.นิภาวรรณ ไชยรักษ์
74 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายสำรวย ทับแสง
75 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางวิภา เสาประธาน
76 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.ละมัย อาดุลย์
77 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางจันทนา ศรีมาณะ
78 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.ต้องใจ แสนวงษ์
79 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายประดง อ่อนแก้ว
80 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายโขงเจียม อาดุลย์
81 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายทองสุข วงษ์คนิช
82 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายวิเชียน โสมณาวัตร
83 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายแสงอรุณ สายรัตน์
84 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายสุริยา อ่อนศรี
85 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายมงคล บุตรอำคา
86 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางสมจิตร วิบูลย์กุล
87 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางหนูพูน จันดี
88 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางแหวน ฤทธิผล
89 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายอนัน การินทร์
90 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.ลำไพร จันทร์ดี
91 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายพงษ์ศิริ เพียรภักดี
92 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายไชยา อภัยโคตร
93 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.สุกัญญา การินทร์
94 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายสมหมาย วงษาหิต
95 4 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน วัดภูพระ บ้านสามแยก อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.จุฬารัตน์ เฉลิมสัตย์