BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157430101  การประกอบอาชีพเพื่อสุขภาพ 1 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 15 15 0 0