BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157430101  การประกอบอาชีพเพื่อสุขภาพ 54 12 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 วัดซับข่อย ต.วังชมพู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 21 17 4 0
2 0930157430101  การประกอบอาชีพเพื่อสุขภาพ 26 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0