BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ท่าไม้รวก ม.8 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง 23 22 1 0